Sematia

chr.mitt.318rpdupl.xml

TM: 22342HGV: 22342Date: 295 – 295Place: Hermopolis

1 m1 S-1 [Αὐρηλία]Αὐρηλία [Εὐστόργις]Εὐστόργις |gap:55|
2 |gap:8| [οὐλὴ]οὐλὴ |gap:6|ῳ ἀριστ̣ερ̣ῷἀριστερῷ ❨χρηματίζ(ουσα)❩χρηματίζουσα χωρὶς κυρί[ο]υκυρίου τέ[κνων]τέκνων [δικαίῳ]δικαίῳ [κατὰ]κατὰ [τὰ]τὰ [Ῥωμαίων]Ῥωμαίων [ἔθη]ἔθη |gap:7|
3 [❨ἀναγρα(φομένη)❩]ἀναγραφομένη [ἐν]ἐν [τ]ῇτῇ λα[μπ]ροτάτῃλαμπροτάτῃ Ἑρμο⦗ῦ⦘Ἑρμοῦ ⦗π⦘όλειπόλει ἐπʼ ἀμφόδου φρου⦗ρ[ί]ου⦘φρουρίου ⦗λιβὸς⦘λιβὸς ⦗μετὰ⦘μετὰ σ⦗υνε⦘στῶτοςσυνεστῶτος [ἐμαυτῇ]ἐμαυτῇ [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου Τ̣ριαδέλφουΤριαδέλφου
4 [Ἑρμοφίλου]Ἑρμοφίλου [❨ἀναγρα(φομένου)❩]ἀναγραφομένου [ἐπʼ]ἐπʼ [ἀμ]φόδ⦗ου⦘ἀμφόδου ⦗πόλεω⦘ςπόλεως λιβὸς τῇ ἐμαυτῆς ⦗θυγατρὶ⦘θυγατρὶ ⦗Αὐρηλίᾳ⦘Αὐρηλίᾳ ⦗[Ὑ]π̣ε̣ρ̣εχίῳ⦘Ὑπερεχίῳ τῇ καὶ Ἀμμων̣α̣[ρίῳ]Ἀμμωναρίῳ [χαίρειν]χαίρειν . S-2 εἴη μέν μοι ὑγια̣ί̣[νειν]ὑγιαίνειν καὶ τῶν ἡ⦗μετέρων⦘ἡμετέρων
5 [ἀπολαύειν]ἀπολαύειν ἐὰν δέ , ⦗μὴ⦘μὴ ⦗εἴη⦘εἴη ⦗,⦘, ⦗συμβαίη⦘συμβαίη ⦗τ[ί]⦘τί ⦗μοι⦘μοι ⦗ἀνθρώ⦘πινονἀνθρώπινον , ὅπερ ἀπεύχ[ο]μαιἀπεύχομαι , κληρονόμον σε μ[ό]ν[η]νμόνην κατὰ πάν⦗τας⦘πάντας ⦗τοὺς⦘τοὺς ⦗ν[ό]⦘μουςνόμους καθίστημι
6 [ὥστε]ὥστε [[αὐ]τ]⦗[εξούσ]ιόν⦘αὐτεξούσιόν ⦗σε⦘σε ⦗εἶναι⦘εἶναι ⦗,⦘, ⦗ὅπου⦘ὅπου ⦗∼δὰν∽⦘δὲ $ἐὰν βουληθῇς , πορεύεσθαι , ἅτε δὴ τῆς ἐννόμου ἡλικίας γεγενημ̣[ένη]⦗[ν]⦘γεγενημένην ⦗[.]⦘. S-3 ⦗καὶ⦘καὶ ⦗διʼ⦘διʼ ⦗ἀ⦘φορμὴνἀφορμὴν ταύτην π⦗άντα⦘πάντα ⦗τὰ⦘τὰ
6-7 ⦗ἐ∤[μαυτῆς]⦘ἐ∤μαυτῆς
7 ⦗[σοι]⦘σοι ⦗ἐπανεθέμην⦘ἐπανεθέμην διὰ τοῦ[δε]τοῦδε τοῦ ἑλληνικοῦ βουλήματος νοο[ῦ]σανοοῦσα καὶ φρονοῦσα . S-4 π̣ρὸς̣πρὸς |gap:6|⦗περ⦘|gap:6|περ ⦗γὰρ⦘γὰρ ⦗π⦘ερὶπερὶ ἐμέ νό̣σ̣ο̣ννόσον
7-8 ὑφορωμέ∤[ν]⦗[η]⦘ὑφορωμέ∤νη
8 ⦗[ἀνθρώ]π⦘ι⦗νόν⦘ἀνθρώπινόν ⦗τι⦘τι ⦗παθεῖν⦘παθεῖν ⦗,⦘, ⦗νοοῦσα⦘νοοῦσα καὶ φρονοῦσα διεθέμην τόδε μου τὸ βούλημα ὑπὲρ [τοῦ]τοῦ [μὴ]μὴ ἐξεῖ⦗ναι⦘ἐξεῖναι ⦗ᾡτινι⦘ο[ῦ]νᾡτινιοῦν ἀντιπαραβῆ⦗ναι⦘ἀντιπαραβῆναι
9 ⦗[ἃ]⦘ ⦗[διεθέμη]ν⦘διεθέμην ⦗,⦘, ⦗μ⦘ή⦗τε⦘μήτε τ⦗ὴν⦘τὴν ⦗γενομ⦘ένηνγενομένην σύμβιον τοῦ ἀπογενομένου μου υἱοῦ Σαρμάτου Α[ὐ]ρ[η]λίανΑὐρηλίαν ⦗Τ̣α̣μεὶν⦘Ταμεὶν ⦗μὴ⦘{μὴ} ἐπ[ι]βῆναιἐπιβῆναι τῇ ἡμετ⦗έρᾳ⦘ἡμετέρᾳ ⦗οἰ[κ]ίᾳ⦘οἰκίᾳ
10 ⦗[οὔσῃ]⦘οὔσῃ ⦗[ἐ]π̣ʼ⦘ἐπʼ ⦗ἀμ⦘φό⦗δου⦘ἀμφόδου ⦗Φρο[υ]⦘[ρίο]υΦρουρίου Λιβός , μηδὲ παρακ[ύ]π̣[τ]ε̣ινπαρακύπτειν ᾡτινιοῦν πράγμα[τι]πράγματι δια[φ]έ̣ρ̣ο̣ν̣[τ]ίδιαφέροντί μ⦗οι⦘μοι ⦗ἢ⦘ ⦗καὶ⦘καὶ ⦗α⦘ὐτῷαὐτῷ τῷ ἀπογενομ⦗ένῳ⦘ἀπογενομένῳ
11 ∼[[κηδεμ]]ονείας∽μου $υἱῷ $κηδεμονίας τοῦ σώματος αὐ[τ]οῦαὐτοῦ ἕνεκεν , αὐταρκούσης σου τῆς τε προδεδηλωμένη[ς]προδεδηλωμένης [μ]ουμου θυ⦗γατρὸς⦘θυγατρὸς καὶ κλη[ρο]νόμουκληρονόμου καὶ τῶ⦗ν⦘τῶν
11-12 ⦗ἡμε∤[τέρων]⦘ἡμε∤τέρων
12 ⦗[καὶ]⦘καὶ ⦗[αὐ]⦘[τ]ο[ῦ]αὐτοῦ ⦗τοῦ⦘τοῦ ⦗Σ⦘αρμάτουΣαρμάτου φ[ί]λ̣[ων]φίλων [.]. S-5 [α]ὐτάρκηςαὐτάρκης γὰρ καὶ ὑπʼ αὐ[τ]ῆςαὐτῆς ἔπαθον · S-6 πρὸς οὐ β[ού]λ⦗[ομ]αι⦘βούλομαι ⦗αὐτὴν⦘αὐτὴν παρατ[υ]χ̣[εῖ]ν̣παρατυχεῖν ⦗τοῖς⦘τοῖς ⦗ἡμετέροις⦘ἡμετέροις
13 ⦗[πράγμασιν]⦘πράγμασιν ⦗,⦘, ⦗μάλιστα⦘μάλιστα μη[δὲ]νμηδὲν ∼ἐχο̣υσα̣∽ἔχουσαν πρὸς μὲ τὸν ἀπογενόμεν[ό]νἀπογενόμενόν μου υἱόν , ἀκολού⦗[θως]⦘ἀκολούθως ⦗[κ]αὶ⦘καὶ ⦗ᾗ⦘ ἔθετό μοι τρ[ίτ]ῃτρίτῃ ⦗ἀνεγκλησί⦘ᾳἀνεγκλησίᾳ
13-14 πλη∤⦗[ρωθεῖσα]⦘πλη∤ρωθεῖσα
14 ⦗[ὧ]ν⦘ὧν ἔφασκεν ἔχειν α̣[ὐ]τ[ῆς]αὐτῆς τὸν ἡμέτερον υἱόν . S-7 ∼γεινώσκειν∽γιγνώσκειν δέ σε̣σε βού⦗λομαι⦘βούλομαι [ὅτι]ὅτι [ἀ[πὸ]]ἀπὸ [τ]ῶ⦗ν⦘τῶν ⦗ὀφει⦘λομ[έν]⦗[ων]⦘ὀφειλομένων ⦗[τ]ῷ⦘τῷ ⦗α⦘ὐτῷαὐτῷ υἱῷ μ[ο]υμου
15 [[ὑπ]ὸ]ὑπὸ |gap:6||gap:1|ιου γυμνασιάρχου [Ἀ]λεξανδρείαςἈλεξανδρείας ἀπὸ τιμῆς ὀθ̣ό̣νηςὀθόνης ἀργυρ⦗ίου⦘ἀργυρίου ⦗και[νοῦ]⦘καινοῦ ⦗[τά]λαντ⦘ατάλαντα ⦗δώ⦘δεκα|num:12|δώδεκα|num:12| ⦗μόνο[ν]⦘μόνον ⦗μο[ι]⦘μοι ⦗προήκατο⦘προήκατο ⦗ἓν̣⦘⦗|num:1|⦘ἓν|num:1|
16 |gap:5| [καὶ]καὶ |gap:5| [θ]εβαικοῦθεβαικοῦ κνίδ[ι]ακνίδια ἑκα[τ]ὸν|num:100|ἑκατὸν|num:100| πρὸς τὸ μετε[λ]θ̣εῖν̣μετελθεῖν σε αὐτ[ὸ]ναὐτὸν ⦗περὶ⦘περὶ ⦗τῶν⦘τῶν ⦗λ⦘οι⦗π[ῶν]⦘λοιπῶν ⦗[ὀ]⦘φ⦗ειλομ⦘έν⦗ων⦘ὀφειλομένων ⦗μοι⦘μοι ⦗ὑ̣[πʼ]⦘ὑπʼ ⦗[αὐτο]ῦ⦘αὐτοῦ ⦗.⦘. S-8 ⦗τ⦘ὸτὸ ἑ⦗λληνικὸν⦘ἑλληνικὸν
17 [βούλημα]βούλημα [κύρι]ονκύριον ὃ̣ καὶ δισσόν σοι π[ροηκ]⦗άμ⦘ηνπροηκάμην , ὡς ἐν δημοσ⦗ίῳ⦘δημοσίῳ ⦗ἀρχείῳ⦘ἀρχείῳ κατ⦗ακεί⦘μενο⦗ν⦘κατακείμενον ⦗,⦘, ⦗κα⦘ὶκαὶ ❨⦗ἐπ⦘ε[ρωτ]ηθ(εῖσα)❩ἐπερωτηθεῖσα ⦗νοοῦσα⦘νοοῦσα ⦗καὶ⦘καὶ φρ⦗ονο⦘ῦσ⦗α⦘φρονοῦσα ❨ὡμολό(γησα)❩ὡμολόγησα . S-9 ❨(ἔτους)❩ἔτους ια|num:11| |g:s-etous|
18 [καὶ]καὶ [❨(ἔτους)❩]ἔτους [ι|num:10|]ι|num:10| [τῶν]τῶν [κ]υρίωνκυρίων ἡμῶν Διοκλητι[α]νοῦΔιοκλητιανοῦ ⦗καὶ⦘καὶ ⦗Μαξιμιαν⦘οῦΜαξιμιανοῦ Σεβ⦗αστ⦘ῶνΣεβαστῶν ⦗καὶ⦘καὶ ⦗❨(ἔτους)❩⦘ἔτους ⦗γ|num:3|⦘γ|num:3| ⦗|g:s-etous|⦘|g:s-etous| ⦗τῶν⦘τῶν ⦗κυρ[ίω]ν⦘κυρίων ⦗ἡμῶν⦘ἡμῶν Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν
19 [Ἐπιφανεστά]τωνἘπιφανεστάτων Καισάρω⦗ν⦘Καισάρων ⦗Εὐσεβ[ῶ]ν⦘Εὐσεβῶν ⦗Εὐτ⦘υ⦗χ⦘ῶνΕὐτυχῶν ⦗Σεβαστῶν⦘Σεβαστῶν ⦗ὑπα[τ]ε[ί]α[ς]⦘ὑπατείας ⦗Νουμμίου⦘Νουμμίου Τούσκο[υ]Τούσκου καὶ Ἀννίου Ἀνυλλε̣ί̣[ν]ουἈνυλλείνου τῶν λαμπροτάτων
20 |gap:8|⦗[Αὐ]ρηλία⦘|gap:8|Αὐρηλία ⦗Εὐστόργ[ι]ς⦘Εὐστόργις ⦗διε⦘θ⦗έμην⦘διεθέμην ⦗ὡς⦘ὡς ⦗πρ[ό]κειται⦘πρόκειται . S-10 ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Τριάδελ[φος]Τριάδελφος Ἑρμοφίλου ∼σ[υμ]πάριμι∽συμπάρειμι αὐτῇ κ⦗αὶ⦘καὶ
20-21 ⦗ἔ̣γρ∤[αψα]⦘ἔγρ∤αψα
21 ⦗[ὑπὲ]ρ⦘ὑπὲρ ⦗αὐτῆς⦘αὐτῆς μης{μης} ⦗μὴ⦘μὴ ⦗ε̣ἰδυίης⦘εἰδυίης ⦗γράμματα⦘γράμματα ⦗.⦘.