Sematia

chr.mitt.316.xml

TM: 9056HGV: 9056Date: 194 – 194Place: Karanis? (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:?| [ἑρμηνεί]αἑρμηνεία ❨διαθ(ήκης)❩διαθήκης .
2 S-2 [Γάιος]Γάιος [Λογγῖνος]Λογγῖνος [Κάστωρ]Κάστωρ [οὐε]τρανὸςοὐετρανὸς ἐντίμως ἀπ̣ολυθε[ὶ]ςἀπολυθεὶς
3 [ἐκ]ἐκ [κλάσσης]κλάσσης [πραιτωρί]αςπραιτωρίας Μισνηῶν [δια]θήκηνδιαθήκην ἐποί[ησ]ενἐποίησεν .
4 S-3 [ἐλευθέρας]ἐλευθέρας [εἶναι]εἶναι [κελεύω]κελεύω Μαρκέλλαν δού[λη]νδούλην μ[ο]υμου ∼μίζονα∽μείζονα ἐ[τ]ῶνἐτῶν
5 [τριάκοντα][|num:30|]τριάκοντα|num:30| [καὶ]καὶ [Κλεοπάτραν]Κλεοπάτραν δούλην μου μ[είζονα]μείζονα ἐτῶν τριάκ[οντ]α|num:30|τριάκοντα|num:30|
6 |gap:23|ομο|gap:1| ἐξ ἴσου μ[έρους]μέρους ἐμοῦ κληρον[όμο]ι̣κληρονόμοι
7 [ἔστωσαν]ἔστωσαν [οἱ]οἱ [δὲ]δὲ [λοιποὶ]λοιποὶ [πά]ν[τε]ςπάντες ἀπ̣οκληρόνομοιἀποκληρόνομοι |gap:3| ἔ̣στωσανἔστωσαν .
7-8 S-4 προσε[ρ]χέσ∤[θωσαν]προσερχέσ∤θωσαν
8 [οὖν]οὖν [τῇ]τῇ [κληρονομίᾳ]κληρονομίᾳ μου ἑκάστη ὑπὲρ τοῦ ἰδίου μέρους ὁπότ[α]νὁπόταν
9 [γνῷ]γνῷ [καὶ]καὶ [δύνηται]δύνηται [μα]ρ[τύ]ρασθαιμαρτύρασθαι ἑαυτὴν ἐμοῦ κλ[η]ρονόμονκληρονόμον εἶναι , μὴ
9-10 ∼ἐξῖ∤[ναι]∽ἐξεῖ∤ναι
10 [δ]ὲδὲ ∼π̣[ι]π̣[ρά]σκιν∽πιπράσκειν μηδὲ ὑποτίθεσθαι . S-5 ἀλλʼ εἴ τι ἐὰν ἀν[θ]ρώπιν[ο]νἀνθρώπινον
10-11 πά∤[θῃ]πά∤θῃ
11 Μαρκέλλ[α]Μαρκέλλα προγεγραμμένη , τότε τὸ μέρος τῆς κληρονομίας ἑαυτῆς
12 [πρ]ὸςπρὸς Σαραπίωνα καὶ Σωκράτην καὶ Λόγγον καταντῆσαι θέλω . S-6 ὁμοίως
13 [Κλε]οπάτρανΚλεοπάτραν τὸ μέρος αὐτῆς πρὸς Νεῖλον καταντῆσαι θέλω . S-7 ὃς ἐάν μου
13-14 κλη∤[ρον]όμοςκλη∤ρονόμος
14 γέ[νητ]αιγένηται , ὑπεύθυνος ἔστω δῶναι ποιῆσαι παρασχέσθαι
14-15 ταῦ∤[τα]ταῦ∤τα
15 πάντα , [ἃ] [ἐ]νἐν ταύτῃ τῇ διαθήκῃ μου γεγραμμένα εἴη , τῇ τε ∼πίστι∽πίστει
16 [α]ὐτῆςαὐτῆς ∼παρακατατίθομαι∽παρακατατίθεμαι .
17 S-8 [Σαρ]α̣πιὰςΣαραπιὰς δούλη μου , θυγάτηρ Κλεοπάτρας ἀπελευθέρας μου , ἐλευθέρα ἔστω
18 [ᾗ] [κ]α̣ὶ̣καὶ δίδωμι ∼καταλίπω∽καταλείπω ἀρούρας σιτικὰς πέντε|num:5| , ἃς ἔχω περὶ κώμην
18-19 Κα∤[ρα]νίδαΚα∤ρανίδα
19 ἐν τόπῳ λεγομένῳ Στρουθῷ , ὁμοίως ἄρουραν μίαν τέταρτον|num:1|⧼|num:1/4|
20 [κο]ιλάδοςκοιλάδος , ὁμοίως τρίτον μέρος οἰκίας μ̣ουμου καὶ τρίτον μέρος ἐκ τῆς
20-21 αὐ∤[τ]ῆςαὐ∤τῆς
21 οἰκίας , ἠγόρασα πρότερον παρὰ Πραπεθεῦτος μητρὸς Θασεῦτος ,
22 [ὁ]μοίωςὁμοίως τρίτον μέρος φοινικῶνος , ὃν ἔχω ἔγγιστα τῆς διώρυγος , καλεῖται
1 Παλαι[ὰ]Παλαιὰ Διῶρυξ . S-9 ἐκκο[μι]σθῆναιἐκκομισθῆναι περιστ[αλ]ῆναίπερισταλῆναί τε ἐμαυτὸ[ν]ἐμαυτὸν θέλω τῇ φροντίδι καὶ εὐσεβείᾳ
2 τῶν [κ]ληρονόμωνκληρονόμων μου . S-10 εἴ τι ἐὰν ἐγὼ μετὰ ταῦτα γεγραμμένον ∼καταλίπω∽καταλείπω τῇ ἐμῇ χειρὶ γεγραμμένον
3 οἵῳ δή[π]οτεδήποτε τρόπῳ βέβα[ιό]νβέβαιόν μοι εἶναι θέλω . S-11 ταύτῃ τῇ διαθήκῃ δόλος πονηρὸς ἀπέστη . S-12 οἰκετίαν
3-4 χρή∤ματα
4 τ[ε]τε τῆς διαθήκης ∼γε[ι]νομένης∽γινομένης ἐπρίατο Ἰούλιος Πετρωνιανὸς σηστερτίου νούμμου ἑνός|num:1| ,
4-5 ζυ∤γοστα[τοῦ]ντοςζυ∤γοστατοῦντος
5 Γαίου Λουκρητίου Σατορνείλου , ∼ἐπεγνοι∽ἐπέγνω . S-13 ἀντ̣εμαρτύρατοἀντεμαρτύρατο Μᾶρκον Σεμπρώνιον
5-6 Ἡρα∤κλια[νόν]Ἡρα∤κλιανόν
6 , ∼ἐπεγνοι∽ἐπέγνω . S-14 δια[θή]κηδιαθήκη ἐγένετο ἐν κ[ώ]μῃκώμῃ Καρανίδι νομῷ Ἀρσινοείτῃ πρὸ ιε|num:15| καλανδῶν
6-7 Νο∤εμβρ[ι]ῶνΝο∤εμβριῶν
7 δυσὶ|num:2| Σιλάνοις ὑ[πά]τοιςὑπάτοις ❨(ἔτους)❩ἔτους λ|num:30| Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρ[κο]υΜάρκου Αὐρηλίου Κο[μμ]όδουΚομμόδου Ἀντωνεί[ν]ουἈντωνείνου
8 Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Σαρματικοῦ Γερμανικοῦ Ἁθὺρ κα|num:21| εἰ δέ
9 τι πε[ρ]ισσὰπερισσὰ γράμματα τῇ χειρί μου γεγραμμένα ∼καταλίπω∽καταλείπω βέβαια εἶναι θέλω .
10 S-15 ∼ἠνύγη∽ἠνοίγη καὶ ἀνεγνώσθη Ἀρσινοείτῃ μητροπόλει ἐν τῇ Σεβαστῇ ἀγορᾷ ἐν τῇ στατιῶνι τῆς
10-11 εἰκοσ∤τῆς
11 τῶν κληρονομιῶν καὶ ἐλευθεριῶν πρὸ θ|num:9| καλανδῶν Μαρτιῶν ὑπάτοις τοῖς οὖσι , ❨(ἔτους)❩ἔτους β|num:2|
12 Αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Σεπτιμίου Σευήρου Περτίνακος Σεβαστοῦ Μεχεὶρ κζ|num:27| . S-16 οἱ λοιποὶ ❨σφρα(γισταὶ)❩σφραγισταὶ
13 Γάιος Λογγῖνος Ἀκύλας , ∼ἐπεγνοι∽ἐπέγνω , Ἰούλιος Βολύσσιος , Μᾶρκος Ἀντίστιος Πετρωνιανὸς Ἰούλιος
14 Γεμέλλος οὐετρ[α]νόςοὐετρανός .
15 S-17 ∼ἑρμηνία∽ἑρμηνεία κωδικίλλων διπτύχων . S-18 Γάιος Λογγῖνος Κάστωρ οὐετρανὸς ἀπολυθεὶς
15-16 ἐν∤τίμως
16 ἐκ κλάσσης πραιτωρίας Μισηνῶν κωδικίλλους ἐποίησα . S-19 Μᾶρκον Σεμπρώνιον
16-17 Ἡρα∤κλιανὸν
17 φίλον καὶ ἀξιόλο[γ]ονἀξιόλογον ἐποίησα ἐπίτροπον τῇ ἰδίᾳ ∼πίστι∽πίστει . S-20 συνγενεῖ Ἰουλίῳ Σερήνῳ δίδωμι
18 ∼καταλίπω∽καταλείπω σεστερτίους νούμμους δ|num:4| . S-21 πρὸ ζ|num:7| εἰδῶν Φεβραριῶν τῇ ἰδίᾳ μου χειρὶ ἔγραψα .
18-19 S-22 ἐσφρά∤γισαν
19 Λογγῖνος Ἀκύλας καὶ Οὐαλέριος Πρίσκος · S-23 σφραγισταί Γάιος Λογγῖνος Ἀκύλας ∼ἐπεγνοι∽ἐπέγνω
19-20 Ἰού∤λιος
20 Φιλόξενος , Γάιος Λουκρήτιος Σατορνεῖλος , ∼ἐπεγνοι∽ἐπέγνω , Γάιος Λογγῖνος Κάστωρ , Ἰούλιος Γεμέλλος
20-21 οὐε∤τρανός
21 . S-24 ∼ἠνύγησαν∽ἠνοίγησαν καὶ ἀνεγνώσθησαν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐν καὶ διαθήκη ἐλύθη .
22 m2 S-25 Γαίος Λούκκιος Γεμινι[ανὸ]ςΓεμινιανὸς νομικὸς Ῥωμαικὸς ἡρμήνευσα τὸ προκείμενον ἀντίγραφον καί ἐστιν
22-23 σύμφω∤νον
23 τῇ αὐθεντικῇ διαθήκῃ .
1 S-26 |gap:19| [Γ]αί[ου]Γαίου Λογ̣γείν̣ο̣υ̣Λογγείνου κ[άσ]τοροςκάστορος