Sematia

p.mich.aphrod.1.xml

TM: 22120HGV: 22120Date: 527 – 547Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 |gap:?_lines|
1a [|g:stauros|]|g:stauros| [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος [Νικαντίνοος]Νικαντίνοος [Ἰσιδώρου]Ἰσιδώρου [συντελεστὴς]συντελεστὴς [ἀπὸ]ἀπὸ [κώμης]κώμης [Ἀφροδίτης]Ἀφροδίτης
1 διάγων ἐνταῦθα ἐπὶ τῆς Ἀντινοέων καλλιπόλεως Α̣ὐ̣ρ̣η̣λί̣ο̣[ις]Αὐρηλίοις Φ̣[οιβά]μ̣μ̣[ωνι]Φοιβάμμωνι
2 Τριαδέλφου καὶ αὐτῷ συντελεστῇ καὶ τῇ τούτου γαμετῇ Ἀναστασίᾳ τῇ καὶ
3 Τεκρομπίᾳ θυγατρὶ Μεγάλου ὁρμωμένοις ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης
4 διὰ σοῦ Ἀπολλῶτος Διοσκόρου πρωτοκωμήτου τ̣ῆςτῆς εἰρημένης κώμης θείου σου
5 [τ]ῆ̣[ς]τῆς [προγ]εγραμμένηςπρογεγραμμένης Ἀναστασίας π̣ρὸςπρὸς μητρὸς ❨χαίρ(ειν)❩χαίρειν . S-2 ὁμολογῶ ὑμῖν
6 [τὰ]τὰ [ἑξῆς]ἑξῆς [ὑποτ]εταγ̣μ̣έναὑποτεταγμένα · S-3 ἐγὼ προγεγραμμένος Νικαντίνοος συντελεστὴς
7 διά̣λ[υ]σ̣ι[ν]διάλυσιν [σ]υ̣ν̣εθέμηνσυνεθέμην καθʼ [ὑμῶν]ὑμῶν [τῶν]τῶν προγεγραμμένων Φοιβάμμωνος καὶ
8 Ἀναστασίας τῆς αὐτοῦ γαμετῆς διὰ σοῦ τοῦ προλεχθέντος Ἀπολλῶτος
9 ∼πρωτοκομήτου∽πρωτοκωμήτου ἐν τῷ κατὰ χώραν πολιτικῷ δικαστηρίῳ περὶ τοῦ χρέους
10 ὡ̣σανεὶὡσανεὶ καταβληθέντος παρʼ ἐμοῦ τὸ τηνικαῦτα ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ λυτρώσεως
11 [ὑ]π̣[ο]θήκηςὑποθήκης γεγενημένης παρὰ τῶν αὐτοῦ γονέων εἰς ὄνομα ⋰Ἰ⋱ωσηφίουἸωσηφίου
12 [υἱοῦ]υἱοῦ [ὑπὲ]ρὑπὲρ τοῦ κτήματος ⋰ὑ⋱ποτεθέντοςὑποτεθέντος αὐτῷ παρὰ τῶν ἐμῶν γονέων
13 κ̣[αὶ]καὶ [διαπ]ραθέντοςδιαπραθέντος ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν τοῖς προγεγραμμένοις Φοιβάμμωνι καὶ
14 Ἀναστασίᾳ τῇ αὐτοῦ γαμετῇ παρὰ τῶν ἐμῶν ∼ἀδελφιτῶν∽ἀδελφιδῶν πρὸ ὀλίγου
15 χρόνου , φημὶ δὴ Εὐδοξίας καὶ Ἀντωνίας καὶ Κολλούθου , ἀκολούθως
16 τῇ δυνάμει τῶν γεγενημένων ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν παρʼ αὐτῶν πράσεων τοῦ αὐτοῦ
17 κ̣τήματοςκτήματος τῶν καὶ τὴν ⋰ἰ⋱δίανἰδίαν ⋰ἰ⋱σχὺνἰσχὺν ἐχουσῶν . S-4 καὶ πολλῶν εἰρημένων καὶ
18 κινηθέντων μεταξὺ ἐμοῦ Νικαντινόου καὶ Ἀπολλῶτος πρωτοκωμήτου
19 ἐπὶ τὰ ἐνταῦθα τοῦ καὶ ἀναπληροῦντος τὴν χώραν ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν τῶν
19-20 προ∤γεγραμμένων
20 πρὸ δίκης καὶ πρὸ διαγνωστικῶν ἀγώνων τέλος φίλοι
21 ἀγ̣αθοὶἀγαθοὶ μέσοι ἡμῶν γενόμενοι οἵτινες{οἵτινες} διαλαβόντες τὰ τοῦ πράγματος
22 ἐδικαίωσαν ἐμὲ τὸν αὐτὸν Νικαντίνοον λαβεῖν παρʼ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ πάση[ς]πάσης
23 [ἀ]παλλαγῆςἀπαλλαγῆς τοῦ καταβληθέντος παρʼ ἐμοῦ χρέους εἰς λύτρωσιν ⋰ὑ⋱ποθήκηςὑποθήκης
24 τοῦ προειρημένου κτήματος χρυσοῦ νομίσματα ἑπτὰ|num:7| ἕκαστον
25 παρὰ κεράτια δύο|num:2| τῷ χρυσοχο⋰ϊ⋱κῷχρυσοχοϊκῷ σταθμῷ τῆς εἰρημένης κώμης
26 Ἀφροδίτης καὶ σίτου ἀρτάβας εἴκοσι|num:20| πενταμέτρῳ τῷ μέτρῳ σου
27 τοῦ αὐτοῦ Φοιβάμμωνος τοῦ τὴν τάξιν ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν τῶν προγεγραμμένων
28 ἀ̣ν̣[α]π̣ληροῦντοςἀναπληροῦντος . S-5 τούτων τοίνυν οὕτω γενομένων καὶ στερχθέντων καὶ
29 ἀρεσθέντων ἐμοί τε Νικαντινόῳ καὶ Ἀπολλῶτι πρωτοκωμήτῃ |g:filler|
30 πρὸς τὴν κρίσιν τῶν μέσων φίλων τούτου ἕνεκα εἰς ταύτην ἐλήλυθα
31 τὴν ἔγγραφον διαλυτικὴν ὁμολογίαν διʼ ἧς ὁμολογῶ ἐγὼ
31-32 προγεγραμ∤μένος
32 Νικαντίνοος ἑκουσίᾳ γνώμῃ καὶ προαιρέσει ⋰ἰ⋱δίᾳἰδίᾳ ἀμετανοήτῳ̣ἀμετανοήτῳ καὶ
33 ἀδόλῳ β̣ου̣λήσειβουλήσει , ὀρθῇ διανοίᾳ δίχα δόλου παντὸς καὶ φόβου καὶ βίας καὶ
34 ἀπάτης καὶ ἀνάγκης εἰληφέναι μὲν καὶ πεπληρῶσθαι παρʼ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν τῶν
35 προγεγραμμένων Φοιβάμμωνος καὶ Ἀναστασίας διὰ σοῦ τοῦ
35-36 προ∤λεχθέντος
36 Ἀπολλῶτος πρωτοκωμήτου ∼των∽τὰ ∼δοξαντων∽δόξαντα δίδοσθαί μοι
37 πρὸς τὴν δικαίαν κρίσιν τῶν μέσων φίλων , ∼τουτέστιν∽τοῦτό $ἐστιν νομίσματα
38 ἑπτὰ|num:7| παρὰ κεράτια δεκατέσσαρα|num:14| καὶ σίτου ἀρτάβας εἴκοσι|num:20| πενταμέτρῳ ,
39 πρὸς ∼τω∽τὸ ἐμὲ ἀπʼ ἐντεῦθεν ἤδη ἀναδοῦναί σοι τὴν αὐτὴν ⋰ὑ⋱ποθήκηνὑποθήκην
40 εἰς ἀκύρωσιν , μηδένα δὲ λόγον ἔχειν ἕξειν πρὸς ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς καὶ κληρονόμους
41 ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν καὶ διαδόχους καὶ διακατόχους , μὴ πρὸς τὸν αὐτὸν Ἀπολλῶν
42 καὶ τοὺς αὐτοῦ κληρονόμους , οὐκ ἐγώ , οὐ κληρονόμοι μου , οὐ διάδοχοι ,
43 οὐ διακάτοχοι μὴ περὶ τοῦ αὐτοῦ χρέους τοῦ καταβληθέντος παρʼ ἐμου
44 τὸ τηνικαῦτα ⋰Ἰ⋱ωσηφίῳἸωσηφίῳ εἰς λύτρωσιν τοῦ αὐτοῦ κτήματος , μὴ περὶ
45 τῆς εἰρημένης ⋰ὑ⋱ποθήκηςὑποθήκης , μὴ περὶ νομῆς δεσποτείας τοῦ
45-46 προ∤ειρημένου
46 κτήματος τοῦ διακειμένου ∼ἐμ∽ἐν πεδιάδι τῆς αὐτῆς κώμης
47 Ἀφροδίτης ἐν κλήρῳ ∼καλουμενον∽καλουμένῳ ⊢Μουνλακον⊣Μουνλακον ἐκ νότου τῆς ὁδοῦ
48 τῆς βαλλούσης ἐπὶ τὴν κώμην ⊢Τμονεχθη⊣Τμονεχθη , μὴ περὶ προσόδων τούτου ,
49 μὴ περὶ οἱουδήποτε πράγματος ἀνήκοντος τῷ αὐτῷ κτήματι δικαίῳ
50 μὴ ἀνήκοντος , μικροῦ μεγάλου , ἐγγράφου ἀγράφου , ἀκρίτου
51 κεκριμένου τὸ σύνολον , ἀλλʼ|g:apostrophe| ἔχειν ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς δεσποτικῷ δικαίῳ ἐπὶ τὸ
52 διηνεκὲς τὴν νομὴν καὶ τὴν δεσποτείαν τοῦ προειρημένου κτήματος
53 μετὰ παντὸς αὐτοῦ τοῦ δικαίου διὰ τὸ ἐμὲ εἰληφέναι ἐκ πλήρους
54 τὰ δόξαντα δίδοσθαί μοι παρʼ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν διὰ σοῦ τοῦ προλεχθέντος
55 Ἀπολλῶτος , τουτέστιν νομίσματα ἑπτὰ|num:7| παρὰ κεράτια δεκατέσσαρα|num:14|
56 χρυσοχο⋰ϊ⋱κῷχρυσοχοϊκῷ σταθμῷ τῆς εἰρημένης κώμης καὶ σίτου ἀρτάβας
57 εἴκοσι|num:20| πενταμέτρῳ , καὶ ἀπηλλάχθαι καὶ διαλελύσθαι πρὸς ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς ἐν ἅπασι
58 καὶ μηδεμίαν μοι τοῦ λοιποῦ σῴζεσθαι καθʼ|g:apostrophe| ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν οἱανδήποτε ἀγωγὴν
59 εἰς πρόσωπον ⸢καὶ⸣καὶ εἰς πρᾶγμα ∼ἁρμοσασης∽ἁρμόσασαν καὶ ∼ἁρμόσοι∽ἁρμόσαι ∼δυναμενης∽δυναμένην
60 ἐκ παντὸς τοῦ προλαβόντος χρόνου μέχρι τῆς σήμερον καὶ
60-61 προ∤γεγραμμένης
61 ἡμέρας καὶ εἰς τὸν ἑξῆς ἅπαντα καὶ διηνεκῆ χρόνον καὶ
62 μὴ δύνασθαί μέ ποτε καιρῷ χρόνῳ ἐγκαλεῖν ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν καὶ τοῖς ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν
63 κληρονόμοις ἐν δικαστηρίοις καὶ ἐκτὸς δικαστηρίων ἐπιχωρίῳ
64 ⋰ὑ⋱περορίῳὑπερορίῳ μὴ διʼ ἐμοῦ , μὴ διʼ ἐντολέως , μὴ διὰ παρενθέτου προσώπου
65 θείας φιλοτιμίας πραγματικοῦ τύπου ῥεσκρίπτου θείου
66 νεύματος δικανικῆς λεπτολογίας ἑτέρας οἱασδήποτε αἰτίας
67 συμβῇ ταύτην ἀτονῆσαι ∼μέρους∽μέρος αὐτῆς , ἀλλὰ καὶ ἐσβέσθαι μοι
68 καθʼ|g:apostrophe| ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν καὶ κατὰ τῶν ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν κληρονόμων οἱανδήποτε ἀγωγὴν
69 εἰς πρόσωπον εἰς πρᾶγμα ὡς ἀνωτέρω εἴρηται διὰ τὸ μηδεμίαν
70 μετουσίαν ἔχων τοῦ λοιποῦ πρὸς ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς περί τε τοῦ αὐτοῦ κτήματος
71 περὶ νομῆς τούτου περὶ χρέους περὶ ἑτέρου τινὸς πράγματος
72 ἀνήκοντος τῷ αὐτῷ κτήματι καὶ ∼παν∽παντὸς αὐτοῦ ∼δικαιον∽δικαίου τὸ σύνολον
73 διὰ τὸ ἐμὲ εἰληφέναι ἐκ πλήρους τὰ δόξαντα δίδοσθαί μοι πρὸς
74 τὴν κρίσιν τῶν μέσων φίλων , τουτέστιν νομίσματα ἑπτὰ|num:7| παρὰ κεράτια
75 δεκατέσσαρα|num:14| χρυσοχο⋰ϊ⋱κῷχρυσοχοϊκῷ σταθμῷ καὶ σίτου ἀρτάβας εἴκοσι|num:20| ὡς πολλάκις
76 εἴρηται . S-6 καὶ προσεπὶ τούτοις πᾶσι καὶ ἐφʼ ἑκάστῳ τῶν προγεγραμμένων
77 κεφαλαίων ἐπωμοσάμην τήν τε ἁγίαν καὶ ὁμοούσιον τριάδα καὶ
78 τὴν εὐσέβειαν καὶ νίκην τοῦ καλλινίκου ⸢|gap:?|⸣|gap:?| δεσπότου τῆς οἰκουμένης
79 ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου ⋰Ἰ⋱ουστινιανοῦἸουστινιανοῦ τοῦ αἰωνίου αὐγούστου αὐτοκράτορος ἐμμένειν
80 διηνεκῶς τῇ δυνάμει ταύτης τῆς διαλυτικῆς ὁμολογίας καὶ
81 παντὶ μέρει αὐτῆς καὶ κεφαλαίῳ καὶ κατὰ μηδένα τρόπον παραβῆναι .
82 S-7 εἰ δέ ποτε καιρῷ χρόνῳ τολμήσαιμι παραβῆναι πάντα τὰ
82-83 διομολο∤γηθέντα
83 παρʼ ἐμοῦ ἐν ταύτῃ τῇ διαλυτικῇ ὁμολογίᾳ καὶ βουληθείην
84 ⋰ὑ⋱πεναντίονὑπεναντίον τι χωρεῖν , ὁμολογῶ παρασχεῖν ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν λόγῳ προστίμου
85 ἐπὶ μόνου τοῦ ἐπιχειρήματος τῆς παραβάσεως χρυσοῦ νομισμάτια
86 εἰκοσιτέσσαρα|num:24| ἔργῳ καὶ δυνάμει ἀπαιτούμενα πρὸς τῷ ⋰ὑ⋱ποκεῖσθαίὑποκεῖσθαί με
87 τῷ τῆς ∼ἐπιορκίας∽ἐπιορκείας κινδύνῳ καὶ τοῖς ὡρισμένοις κατὰ νόμους ἐπιτιμίοις
88,ms κατὰ
88 τῶν παραβαίνειν ἐπιχειρούντων τὰς ἐνωμότους ἑαυτῶν συνθήκας ,
89 οὐδὲν δὲ <ἧττον>ἧττον καὶ πρὸ τοῦ προστίμου καὶ μετὰ τὴν τοῦ προστίμου καταβολήν ,
90 εἴ ποτε πρὸς ἀπαίτησιν ἁρμόσοι , ἀρραγῆ καὶ ἀσάλευτον εἶναι ταύτην
91 τὴν διαλυτικὴν ὁμολογίαν διὰ παντὸς ἥνπερ ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν ἐθέμην
92 πρὸς ἀσφάλειαν κυρίαν οὖσαν καὶ βεβαίαν ⋰ὑ⋱ποθέμενοςὑποθέμενος ὑμῖν
93 εἰς ἅπαντα τὰ προγεγραμμένα καὶ εἰς τὴν τοῦ προστίμου ἀπαίτησιν ,
94 εἰ οὕτω τύχοι , πάντα τὰ νῦν ὄντα μοι καὶ ἐσόμενα πράγματα κινητά τε
95 καὶ ἀκίνητα καὶ αὐτοκίνητα ἐνεχύρου λόγῳ καὶ ⋰ὑ⋱ποθήκηςὑποθήκης
96 δικαίῳ καθάπερ ἐκ δίκης · S-8 καὶ εἰς τὰ προγεγραμμένα πάντα
97 ἐπερωτηθεὶς παρʼ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ταῦθʼ|g:apostrophe| οὕτως ἔχειν , δώσειν , ποιεῖν , φυλάττειν ,
98 ἐμμένειν , πληρώσειν , εἰς πέρας ἄγειν ὡμολόγησα . S-9 |g:stauros| m2 |g:stauros| Αὐρήλιος Νικαντίνοος
99 ⋰Ἰ⋱σιδώρουἸσιδώρου προγεγραμμένος ἐθέμην ταύτην τὴν διαλυτικὴν
100 ὁμολογίαν ∼ἐσχηκὸς∽ἐσχηκὼς ἐκ πλήρους τὰ δόξαντα , τουτέστιν
101 νομισμάτια ἑπτὰ|num:7| καὶ σίτου ἀρτάβας ∼εἴκοσει∽|num:20|εἴκοσι|num:20| , καὶ ∼ὀμισα∽ὤμοσα
102 τὸν θεῖον ὅρκον ἐπὶ τῷ ∼πρωστίμῳ∽προστίμῳ καὶ ∼πίθωμαι∽πείθομαι πᾶσι τοῖς
103 ἐγγεγραμμένοις ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται καὶ ⋰ὑ⋱πογράψαςὑπογράψας ἀπέλυσα . S-10 |g:stauros| m3 |g:stauros| ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος
104 Μουσῆς Ψαί|g:apostrophe|ου συντελεστὴς ἀπὸ τῆς α⸢ὐ⸣τῆςαὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης
105 εὑρεθεὶς ἐν Ἀντινόου μαρτυρῶ τῇ ∼ὁμολογιαν∽ὁμολογίᾳ ἤτοι διαλύσει
106 ἀκούσας παρὰ τοῦ θεμένου . m4 S-11 |g:stauros| Ἑρμαῶς Βόττου ἀπὸ τῆς αὐτῆς
107 κώμης Ἀφροδίτης εὑρεθεὶς ἐν Ἀντινόου μαρτυρῶ τῇ
108 διαλυτικῇ ὁμολογίᾳ ἀκούσας παρὰ τοῦ θεμένου . S-12 |g:stauros| m5 |g:stauros| Αὐρήλιος
109 Σενούθης Ἀπολλῶτος ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης εὑρεθεὶς
110 ἐν Ἀντινόου μαρτυρῶ τῇ διαλυτικῇ ὁμολογίᾳ ἀκούσας παρὰ τοῦ θεμένου . S-13 |g:stauros|
111 m6 |g:stauros| Αὐρήλιος Ἀπολλῶς Βησ̣ί̣ουΒησίου ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης Ἀφρ[ο]δίτηςἈφροδίτης εὑρ[εθεὶ]ς̣εὑρεθεὶς
112 ἐν Ἀντιν̣όουἈντινόου μ[αρτυ]ρ[ῶ]μαρτυρῶ [τῇ]τῇ [δ]ιαλ̣[υτ]ι̣κ̣ῇδιαλυτικῇ ὁμο̣λ̣ο̣γί[ᾳ]ὁμολογίᾳ [ἀκού]σαςἀκούσας παρὰ τοῦ θεμ̣έ̣[νου]θεμένου .
113 m7 S-14 |g:stauros| Φ|gap:2||gap:1||gap:2||gap:1||gap:3||gap:1|τα|gap:2|ουκ̣|gap:1|ηθ̣|gap:4||gap:2|τ̣|gap:3|Φ|gap:2||gap:1||gap:2||gap:1||gap:3||gap:1|τα|gap:2|ουκ|gap:1|ηθ|gap:4||gap:2|τ|gap:3| |gap:4|λ|gap:4|δ|gap:2||gap:5||gap:1| ἀ̣κο̣ύ̣[σ]α̣ς̣ἀκούσας πα̣ρὰπαρὰ τοῦ θεμέ̣[νου]θεμένου .
114 S-15 |gap:3_lines|