Sematia

p.mich.9.554.xml

TM: 12047HGV: 12047Date: – Place:

1 m1 S-1 ιθ|num:19| [❨(ἔτους)❩]ἔτους |gap:?| [Αὐτοκράτορ]οςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Δομιτ̣[ιαν]ο̣ῦ̣Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ μηνὸς Δαι[σίου]Δαισίου ιθ|num:19| Φαρμοῦθι
2 [ιθ|num:19|]ιθ|num:19| [ἐν]ἐν [Πτολεμαίδι]Πτολεμαίδι [Ε]ὐεργέτιδιΕὐεργέτιδι τοῦ Ἀρσιν[οί]τ̣ο̣υ̣Ἀρσινοίτου νομοῦ . S-2 ὁμολογοῦσιν ἀλλήλοις Γάιος Μινούκιος Ἀκύλας
3 [ὡς]ὡς [ἐτῶν]ἐτῶν |gap:?| [οὐλὴ]οὐλὴ [μ]ετώπωιμετώπωι καὶ αἱ τούτ[ου]τούτου [ὁ]μοπάτριοιὁμοπάτριοι καὶ ὁμομήτριοι ἀδελφαὶ Μινουκ[ία]Μινουκία Γέμελλα ὡς ἐτῶν
4 |gap:?| [οὐλή]οὐλή |gap:?| δεξιᾷ καὶ Μινου[κία]Μινουκία Θερμουθάριον ὡς ἐτῶν εἴκοσι|num:20| οὐλὴ ὑπὸ ἀντι[κνή]μ̣ι̣ο̣ν̣ἀντικνήμιον ποδὸς δεξιοῦ
5 [μετὰ]μετὰ [κυρίων]κυρίων [τῆς]τῆς [μὲν]μὲν [Μινουκίας]Μινουκίας [Γ]εμέλλαςΓεμέλλας Γαίου Σεμπρω[νίο]υ̣Σεμπρωνίου Πρείσκου ἀ̣π̣[ολυσί]μ̣ο̣υ̣ἀπολυσίμου ἀπὸ στρατείας ἐκ λεγιῶν̣ο̣ς̣λεγιῶνος ὡς ἐτῶν
5-6 [π]εντή∤[κοντα⧼|num:50|]πεντή∤κοντα⧼|num:50|
6 |gap:?| οὐλὴ ποδὶ ἀριστερῷ ὑπτίῳ , [τῆς]τῆς δ̣ὲ̣δὲ ∼Μινουκία∽Μινουκίας Θερμουθαρίου Λουκίου Οὐιβίου Κρεισπίνου ἀπολυσί[μου]ἀπολυσίμου [ἀπὸ]ἀπὸ
7 [στρατείας]στρατείας [ἐκ]ἐκ [λεγιῶνος]λεγιῶνος [ὡς]ὡς [ἐτῶν]ἐτῶν [τεσ]σαράκο[ντ]ατεσσαράκοντα ἐννέα|num:49| οὐ[λὴ]οὐλὴ [πή]χ̣[ει]πήχει ἀ̣ρ̣[ιστερῷ]ἀριστερῷ [δι]ῃρῆσθαιδιῃρῆσθαι πρὸς ἑαυτοὺς κα[τὰ]κατὰ [τ]ήνδετήνδε τὴν
7-8 ὁμολο∤[γίαν]ὁμολο∤γίαν
8 [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ἅπαντα]ἅπαντα [χρόν]ονχρόνον τὰ ὑπάρχοντα αὐ̣[τοῖς]αὐτοῖς πατρικὰ καὶ μητρικά , ἅπερ ἐστὶν πατρικὰ μὲν περὶ ∼Κερκεσουχοι̣ς̣∽Κερκεσοῦχα
9 |gap:?| [ἰδιοκτήτου]ἰδιοκτήτου [γῆς]γῆς [ἄ]ρουραιἄρουραι ἓξ|num:6| καὶ περὶ Ψεν̣[αρ]ψ̣ε̣νῆσινΨεναρψενῆσιν ἐλαιῶνος νεοφύτου ἐν κατοικικῇ τάξει ἄρουρα μία|num:1| καὶ περὶ
10 [Καρανίδα]Καρανίδα [κλήρου]κλήρου [κατοικικοῦ]κατοικικοῦ [ἄρου]ραιἄρουραι δύο|num:2| τέταρτον|num:1/4| [καὶ]καὶ ἐπιβολῆς κώμης ἄρουρα μία|num:1| ∼ὄγδον∽|num:1/8|ὄγδοον|num:1/8| καὶ ἐν τῇ Καρανίδι ο[ἰ]κ[ία]ιοἰκίαι δύο|num:2|
11 [καὶ]καὶ [θησαυρὸς]θησαυρὸς [καὶ]καὶ [ἀνὰ]ἀνὰ [μέ]σονμέσον περιστερεών , μητρικὰ δὲ περὶ τὴν αὐτὴν κώμην [Κε]ρ̣κεσοῦχα̣Κερκεσοῦχα κ̣λ̣ή̣ρ̣ουκλήρου κ̣α̣τ̣ο̣ι̣κ̣ι̣κ̣ο̣ῦ̣κατοικικοῦ
12 [ἄρουραι]ἄρουραι [τρεῖς|num:3|]τρεῖς|num:3| [καὶ]καὶ [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ [Καρανίδι]Καρανίδι ἥμισυ|num:1/2| μέρος οἰκί[α]ςοἰκίας · S-3 καὶ ἐξ ἧς ∼πεπύηνται∽πεποίηνται πρὸς ἑαυτοὺς ∼ἐξυμφώνου∽ἐκ $συμφώνου διαιρ[έσ]εωςδιαιρέσεως
13 [ἐπανειρῆσθαι]ἐπανειρῆσθαι [τὸν]τὸν [μὲν]μὲν [Γάιον]Γάιον [Μιν]ούκιονΜινούκιον Ἀκύλαν εἰς τὸ ἐπιβάλλον αὐτῷ μέρος πάντων τῶν προκειμένων τὰς τ̣ῆς̣τῆς
13-14 ἰ[δ]ιοκ̣τ̣ή∤[του]ἰδιοκτή∤του
14 [γῆς]γῆς [ἀρούρας]ἀρούρας [ἓξ|num:6|]ἓξ|num:6| [περὶ]περὶ [Κερκεσοῦχ]αΚερκεσοῦχα καὶ τὴν τοῦ ἐλαιῶ̣ν̣οςἐλαιῶνος ἄρουραν μίαν|num:1| περὶ τὴν Ψεναρψενῆσιν καὶ ἐν κώμῃ Κα̣ρ̣α̣νίδιΚαρανίδι
15 [τῶν]τῶν [οἰκιῶν]οἰκιῶν [δύο|num:2|]δύο|num:2| [τὴν]τὴν [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ πρὸς λίβα μέρους πρ[ότε]ρονπρότερον Ἁρπαήσιος Λιμναίου οἰκίαν καὶ αὐλὴν καὶ τὸν
15-16 προει∤[ρημένον]προει∤ρημένον
16 [ἀπὸ]ἀπὸ [βορρᾶ]βορρᾶ [θ]ησαυρὸνθησαυρὸν καὶ τὸν πε[ρισ]τερεῶναπεριστερεῶνα ὧν γείτονες νότου καὶ λιβὸς ῥῦμαι βασιλικαὶ β̣ο̣ρ̣ρ̣ᾶ̣βορρᾶ
17 [Πετεεῦτος]Πετεεῦτος [τοῦ]τοῦ [Πεθεῦτος]Πεθεῦτος [οἰ]κίαοἰκία ἀπηλιώτου ἑτ[έ]ραἑτέρα οἰκία ἐπανειρημένη ὑπὸ τῆς Γεμέλλα̣ς̣Γεμέλλας κ̣αὶκαὶ Θερμουθαρίου
18 [καὶ]καὶ [ἐπανειρῆσθαι]ἐπανειρῆσθαι |gap:11||gap:2| Μι̣ν̣[ου]κί[α]ν̣Μινουκίαν Γ̣[έμ]ε̣λλανΓέμελλαν καὶ Μινουκίαν Θερμουθάριον κοινῶς ἐξ ἴσου εἰς τὸ
18-19 ἐ̣π̣ι̣∤[βάλλον]ἐπι∤βάλλον
19 [αὐταῖς]αὐταῖς [πάντων]πάντων [τῶν]τῶν [προκειμέν]ωνπροκειμένων μέρο[ς]μέρος [τ]ὸντὸν περὶ τὴν Καρανίδα κλῆρον κατοικικὸν ἀρουρ[ῶν]ἀρουρῶν δύο|num:2| τετάρτου|num:1/4|
20 [καὶ]καὶ [τὴν]τὴν [τῆς]τῆς [ἐπιβολῆς]ἐπιβολῆς [κώμης]κώμης [ἄρουραν]ἄρουραν μίαν ∼ὄγδ̣ο̣ν∽|num:1|⧼|num:1/8|ὄγδοον|num:1|⧼|num:1/8| καὶ τὰς π[ερ]ὶπερὶ τὴν Κερκεσοῦχα κλήρου κατοικικοῦ ἀρούρας τρεῖς|num:3|
21 [καὶ]καὶ [τὸ]τὸ [ἥμισυ]ἥμισυ [μέρος]μέρος [τῆς]τῆς [οἰκί]αςοἰκίας ἐν τῇ κώμῃ Καρανίδι καὶ τὴν ἑτέραν ἐν τῇ αὐτῇ κώ[μ]ῃκώμῃ οἰκίαν καὶ αὐλήν ἐκ τ[οῦ]τοῦ
22 [πρὸς]πρὸς [ἀπηλιώτην]ἀπηλιώτην [μέρους]μέρους [καὶ]καὶ [τὸ]ντὸν ἀπὸ βορρᾶ ἕτερον τόπον περιπεπλαστευομένον λεγόμενον θησαυρὸν καὶ τὸν
23 |gap:14| [ἐν]ἐν [ᾧ] [ἐπανεί]ρηταιἐπανείρηται Ἀκύλας περιστερεῶνι οἶκον μονόστεγον ἐν ἐστιν μύλος καὶ ὅλμος
24 [ὧν]ὧν [γείτονες]γείτονες [νότου]νότου [ῥύμη]ῥύμη [βασι]λικὴβασιλικὴ βορρᾶ Πετεεῦτος τοῦ Πεθέως τοῦ προγεγραμμένου οἰκία λιβὸς ἣν
24-25 ἐπανείρη∤[ται]ἐπανείρη∤ται
25 [ὁ] [Ἀκύλας]Ἀκύλας [οἰκίαν]οἰκίαν [καὶ]καὶ [περιστερε]ῶναπεριστερεῶνα ἀπηλιώτου Ἡρᾶτος τοῦ
26 Διοσκόρου καὶ Τετοσείρεως τῆς Ἡρᾶτος τόποι · S-4 καὶ
26-27 ἐπαν∤[ειρῆσθαι]ἐπαν∤ειρῆσθαι
27 [αὐτὰς]αὐτὰς |gap:23| [ἐπι]ἐπι [τοῦ]τοῦ ὅλου ἀ[ρ]ουρηδοῦἀρουρηδοῦ ὅσων ἐὰν καὶ τὰ πᾶσι συνκύροντα πάντα |gap:4|
28 |gap:36| [ἐπὶ]ἐπὶ [τῇ]τῇ οὔσῃ αὐτῶν διαθέσει καὶ φωσφορίαις καὶ θεμελίοις |gap:7|
29 |gap:40| [τ]οῦτοῦ ἐλαιῶνος καὶ τοῦ ἡμίσους μέρους τῆς οἰκίας ἧ̣ςἧς καὶ |gap:8|
30 |gap:40| καὶ ἐκχύσεσι καὶ τοῖς ἄλλοις δικαίοις πᾶσι ἐφʼ |gap:3| Ἀ̣κ̣ύ̣λ̣[α]ς̣Ἀκύλας
31 |gap:24| [Γεμέλλᾳ]Γεμέλλᾳ [καὶ]καὶ [Θερμου]θαρίῳΘερμουθαρίῳ οὐδὲ τοῖς παρʼ αὐτῶν οὐδὲ τοῖς μεταλημψ[αμένοις]μεταλημψαμένοις |gap:5|
32 |gap:35|∼[περισ]τερεωνου∽|gap:35|περιστερεῶνος ∼μεταρυθμίσθαι∽μετεῤῥυθμίσθαι καὶ |gap:4||gap:4||gap:2|μονι|gap:10|
33 |gap:40| αὐτὰς ἐξουσίαν ἐνοικοδομεῖν τὰς οἰκίας καθʼ ὃν βού[λονται]βούλονται
34 |gap:18| [ὅσα]ὅσα [ἐὰν]ἐὰν [φαίνηται]φαίνηται [ὁ] [Γάιος]Γάιος [Μι]νούκιοςΜινούκιος Ἀκύλας ὀφείλων ἤδη δημόσια ἰδιωτικὰ χρέα |gap:5|
35 |gap:40||gap:4||gap:4|ο|gap:1| ἃς δὲ ὀφεί[λει]ὀφείλει Γάιος Μινούκιος Ἀκύλας τῇ ἀ̣δ̣ε̣λ̣[φῇ]ἀδελφῇ [αὐτοῦ]αὐτοῦ
36 [Μινουκίᾳ]Μινουκίᾳ [Θερμουθαρίῳ]Θερμουθαρίῳ [δραχμὰς]δραχμὰς [τετρακοσίας|num:400|]τετρακοσίας|num:400| [ἀ]ποδώσειἀποδώσει αὐτῇ μεθʼ ἐνια[υτ]ὸνἐνιαυτὸν ἕνα|num:1| ἀτόκους |gap:4||gap:3|απ|gap:6|
37 |gap:40| τῶν τ̣ε̣|gap:2|ο̣υ̣τε|gap:2|ου οἰκοπ[έδων]οἰκοπέδων τῆς ἐσομένης μέχρι [τ]οῦτοῦ |gap:5|
38 |gap:40||gap:4| πρὸς τὸν αὐτὸν Ἀ[κύ]λ̣α̣νἈκύλαν ἐις μηδὲν ὑπὲρ τοῦ ποιομ̣|gap:5|ποιομ|gap:5|
39 |gap:40||gap:4||gap:1||gap:2||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4| καὶ κυριεύειν ὥστε
40 |gap:?| διατίθεσθαι καὶ απο|gap:2|υν μισθοῦν ἀπὸ τοῦ μέρ̣ο̣υ̣ςμέρους ἐσομένας ἐξ αὐτῶν πο̣|gap:7|πο|gap:7|
41 |gap:?| [πεπ]ο̣ίηνταιπεποίηνται δημόσια ἀ̣[π]ὸ̣ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους καὶ διοικεῖν τι ἐὰν αἱρῆται |gap:7|
42 |gap:?| [ὅ] [μὴ]μὴ ἐμμένων ἀποτισά[τ]ωἀποτισάτω τῷ ἐμμένοντι τά τε βλάβη καὶ ἀνηλώματα διπλ[ᾶ]διπλᾶ [κ]α̣ὶ̣καὶ
42-43 ἐ̣π̣ί̣∤[τιμον]ἐπί∤τιμον
43 [ἀργυρίου]ἀργυρίου [δραχ]μὰςδραχμὰς ∼χειλίας∽|num:1000|χιλίας|num:1000| κα[ὶ]καὶ [ε]ἰςεἰς τὸ δημόσιον τὰς ἴσας χωρὶς τοῦ καὶ τὰ προγεγραμμέ[να]προγεγραμμένα κύρια εἶν[αι]εἶναι .
44 m2 S-5 [Γάιος]Γάιος [Μινούκ]ιοςΜινούκιος Ἀκύλα[ς]Ἀκύλας ∼ἀνενήνεχα∽ἀνενήνοχα τὴν διαίρεσιν κ̣α̣ὶ̣καὶ
45 [ἐπανείρημαι]ἐπανείρημαι ἀπὸ τῶν πατρικῶν καὶ μητρικῶν
45-46 ὑπαρ[χ]∤[όντων]ὑπαρχ∤όντων
46 [τὰς]τὰς [περὶ]περὶ [Κ]ερκεσοῦχαΚερκεσοῦχα ἰδιοκτήτου γῆς ἀρούρας ἓξ|num:6| κ̣α̣ὶ̣καὶ
47 [τὴν]τὴν [τοῦ]τοῦ [ἐλαι]ῶ̣νοςἐλαιῶνος ἄρουραν μίαν|num:1| περὶ Ψεναρψενῆσ̣ι̣ν̣Ψεναρψενῆσιν
48 [καὶ]καὶ [τὴν]τὴν [ἐν]ἐν [Καρα]νίδιΚαρανίδι ἐκ τοῦ πρὸς λίβα μέρους οἰκίαν καὶ
48-49 α̣ὐ̣∤[λὴν]αὐ∤λὴν
49 [πρότερο]νπρότερον Ἁρφαήσιος καὶ τὸν ἀπ[ὸ]ἀπὸ [βο]ρρᾶβορρᾶ θησαυρὸν κ[αὶ]καὶ
50 [περιστερεῶ]ναπεριστερεῶνα καὶ ἀποδώσω ὅσα ἐὰν φαίνηται
50-51 πρ̣ο̣∤[γεγραμμένος]προ∤γεγραμμένος
51 [ὀφείλ]ωνὀφείλων ἤδη δημόσια ∼εἰδειοτικὰ∽ἰδιωτικὰ χρέα καὶ
52 [τῇ]τῇ [ἀδελφῇ]ἀδελφῇ μου Θερμουθαρίωι ἃς ∼ὀφίλω∽ὀφείλω αὐτῇ ἀργυρίου
53 [δραχμὰς]δραχμὰς [τ]ετρακοσίας|num:400|τετρακοσίας|num:400| μεθʼ ἐνιαυτὸν ἕνα
53-54 ἀτ̣ό̣∤[κους]ἀτό∤κους
54 [καθὼ]ςκαθὼς πρόκειται . m3 S-6 Μινουκία Γέμελλα καὶ Μινου̣κ̣[ί]α̣Μινουκία
55 [Θερμουθάριον]Θερμουθάριον ἑκατέρα μετὰ κυρίου μὲν Γέμελλα ἐμοῦ
55-56 [Γ]αί∤[ου]Γαί∤ου
56 [Σεμπρωνίου]Σεμπρωνίου [Πρίσκου]Πρίσκου δὲ Θερμο[υθά]ριονΘερμουθάριον Λουκείου Οὐιβίου Κρισπίνου
56-57 μετ∤[ανενηνόχαμεν]μετ∤ανενηνόχαμεν
57 ∼τον∽τὴν ∼διέρεσιν∽διαίρεσιν καὶ ∼ἐπανιρήμεθα∽ἐπανειρήμεθα ∼κυνῶς∽κοινῶς τὰς πε̣ρ̣ὶ̣περὶ
58 [Καρανίδα]Καρανίδα [ἀρο]ύραςἀρούρας δύο|num:2| τέταρτον|num:1/4| καὶ τὴν ἐπιβολὴν καὶ τὴν ἐν
59 [Καρανίδι]Καρανίδι [ἐκ]ἐκ [το]ῦτοῦ πρὸς ἀπηλιώτη[ν]ἀπηλιώτην ∼μέρος∽μέρους ∼ὐκίαν∽οἰκίαν καὶ αὐλὴν καὶ
60 |gap:?|ον θησαυρὸν καὶ οἶκο̣ν̣οἶκον καὶ τὰς περὶ Κερκεσ̣ο̣ῦ̣χ̣α̣Κερκεσοῦχα
61 [ἀρούρας]ἀρούρας [τρεῖ]ς|num:3|τρεῖς|num:3| καὶ τὸ ∼ἥμισι∽|num:1/4|ἥμισυ|num:1/4| μέρος τῆς ∼ὐκεια∽οἰκίας καθὼς πρόκ̣ε̣ι̣τ̣α̣ι̣πρόκειται .
62 S-7 |gap:?| [γ]έγραφαγέγραφα ὑπὲρ μὲν τῆς Γεμέλλης βραδέα
62-63 γραφ̣∤[ούσης]γραφ∤ούσης
63 [καὶ]καὶ [Θερμουθα]ρ̣ί̣ωνΘερμουθαρίων μη ∼ἰδ[υίας]∽εἰδυίας γράμματα . m4 S-8 Γέμελλα
64 [ἐπιτέταχα]ἐπιτέταχα [γράφειν]γράφειν [.]. m5 S-9 |gap:?| ❨Φ̣α̣ρ̣[μ]ο(ῦθι)❩Φαρμοῦθι ιθ|num:19| . S-10 ἀ[ναγέγραπται]ἀναγέγραπται |gap:?|