Sematia

chr.mitt.247.xml

TM: 23585HGV: 23585Date: 86 – Place: Hermopolites

1 m1 S-1 |gap:3| Εὐδαίμονος [πρεσβυτ]έρουπρεσβυτέρου [ἀ]μφ̣[οτέρ]ωνἀμφοτέρων ἀπὸ Ἑρμοῦ π̣ό̣λ̣[ε]ωςπόλεως τῆς ὑπὲρ Μέμ̣φ̣ι̣νΜέμφιν . S-2 ὀφειλομ[ένων]ὀφειλομένων [τ]ῷ̣τῷ μετ̣ηλλαχό̣[τ]ι̣μετηλλαχότι
1-2 ἀ̣τε∤[κνῷ]ἀτε∤κνῷ
2 καὶ ἀδιαθέτῳ [υἱῷ]υἱῷ [μου]μου Εὐδ[αί]μονιΕὐδαίμονι [ο]ὗοὗ εἶμι κληρονόμος ὑπὸ Διδύμης Ἀμμω̣ν̣ίουἈμμωνίου ἀπ̣ὸ̣ἀπὸ [τῆς]τῆς [αὐ]τῆςαὐτῆς πόλεως κ[αθʼ]καθʼ [ἃ]ςἃς
3 [διέ]ταξενδιέταξεν αὐτ̣[ὸς]αὐτὸς Ε̣ὐ̣δαί[μων]Εὐδαίμων [γεν]έσθ[α]ιγενέσθαι κατὰ πίστιν εἰς Σαρα̣π̣ι̣[άδα]Σαραπιάδα Ἑρμ[αί]ο̣υἙρμαίου ἀπὸ τῆς [αὐτ]ῆ̣ς̣αὐτῆς πόλ̣[εως]πόλεως [συνγρα]φὰςσυνγραφὰς
4 [δαν]είωνδανείων τρεῖς|num:3| ἐφʼ ὑ[ποθ]ήκῃὑποθήκῃ κ[α]τ̣οι[κικαῖ]ςκατοικικαῖς τῆς Διδύμης ἀρούραις δεκ̣[α]ὲξδεκαὲξ [τετ]άρτῳ|num:16|⧼|num:1/4|τετάρτῳ|num:16|⧼|num:1/4| ἐκ τοῦ Διο̣ν̣[υσ]ί̣ο̣υ̣Διονυσίου κ̣λή[ρου]κλήρου [περὶ]περὶ |gap:5||gap:3|
5 |gap:2|υ τοῦ ❨Πατεμίτ(ου)❩Πατεμίτου [ἄν]ωἄνω τὴν μὲν προτ[έρ]ανπροτέραν ἐπὶ τοῦ πρώτου ἔτους Δομιτιανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου Φαμενὼθ ἀργυρίου
5-6 δρα∤[χμῶ]νδρα∤χμῶν
6 ∼χειλίων∽χιλίων ἑξακ[ο]σί[ω]νἑξακοσίων [εἰκοσ]ι̣οκτὼ|num:1628|εἰκοσιοκτὼ|num:1628| [εἰς]εἰς ἀπόδοσιν Μεχεὶρ τοῦ τρίτου ἔτους Δομιτιανοῦ Καίσαρος του κυρίου , τὴν δὲ
6-7 δευ∤[τέρα]νδευ∤τέραν
7 ἐπὶ τοῦ Φαρμοῦθι μην[ὸς]μηνὸς [το]ῦτοῦ προκ̣[ει]μένουπροκειμένου πρώτου ἔτους [ἄλ]λωνἄλλων ἀργυρίου δραχμῶν ∼χειλίων∽χιλίων ἑξακοσίων|num:1600| εἰς
7-8 ἀπό∤[δοσι]νἀπό∤δοσιν
8 Φαμενὼθ τρια̣[κ]άδατριακάδα τ[ο]ῦτοῦ τετ[άρτο]υτετάρτου ἔτους καὶ τὴν τρίτην ἐπὶ τῆς π[έ]μπτηςπέμπτης τῶν ἐπαγομένων τοῦ αὐτοῦ
8-9 τετάρ∤[του]τετάρ∤του
9 [ἔτο]υςἔτους ἄλλων δραχμῶν πεντακ[οσίων]πεντακοσίων τεσσεράκοντα|num:540| εἰς ἀπόδοσι[ν]ἀπόδοσιν [Φα]ρμοῦθιΦαρμοῦθι τοῦ ἑξῆς πέμπτου [ἔτο]υςἔτους
9-10 ἀκολού∤[θως]ἀκολού∤θως
10 [ᾧ] [ἀ]νήνεγκενἀνήνεγκεν [Σ]αραπιὰςΣαραπιὰς πρὸς [τὸν]τὸν υἱόν μου ∼Εὐδαίμωνα∽Εὐδαίμονα περιόντα δ[η]μοσίῳδημοσίῳ χρηματισμῷ διὰ τοῦ αὐτοῦ
10-11 ἀγορανο∤[μείου]ἀγορανο∤μείου
11 ἐπὶ τοῦ αὐ[το]ῦαὐτοῦ πέμπτου ἔτους [μην]ὸςμηνὸς Νέου Σεβαστοῦ ἐξομολογουμένη τὴν ∼πίστην∽πίστιν τῶν αὐτῶν τριῶν|num:3|
11-12 συνγρα∤[φῶν]συνγρα∤φῶν
12 δηλώσα[σ]αδηλώσασα καὶ τὰ τέλη καὶ τ[ὰς]τὰς [δ]απάναςδαπάνας τῶν ὑπερχρο̣ν̣ί̣ω̣ν̣ὑπερχρονίων ὑ̣[πʼ]ὑπʼ [αὐτ]οῦαὐτοῦ δεδόσθαι . S-3 ὀφειλομένων δὲ τῷ αὐτῷ υἱῷ
13 [μου]μου ∼Εὐδαίμωνι∽Εὐδαίμονι ὑπὸ [τ]ῆςτῆς α̣[ὐτ]ῆς̣αὐτῆς [ὑ]πό[χρεω]ὑπόχρεω Διδύμης κατʼ ἄλλην συνγραφ[ὴν]συνγραφὴν [δ]ανείουδανείου διὰ τοῦ αὐτοῦ ∼ἀγορανομίου∽ἀγορανομείου ἐπὶ τοῦ
14 [αὐτ]οῦαὐτοῦ πέμπτου ἔτο[υς]ἔτους [μη]νὸςμηνὸς Χοίακ [ἄλ]λωνἄλλων δραχμῶν ἐνακοσίων πεν[τ]ήκοντα|num:950|πεντήκοντα|num:950| εἰς ἀπόδοσιν μῆνα Καισάρειον τοῦ
14-15 αὐ∤[τοῦ]αὐ∤τοῦ
15 πέμπτου ἔτους ἐ[πὶ]ἐπὶ ταῖς προκειμέναις ἀρούραις καὶ κατὰ διαγραφὴν διὰ τῆς ἐπὶ τῶν τόπων Ὡρίωνος τοῦ Σύρου
16 [τρα]πέζηςτραπέζης ἐπʼ ὀνόμ[ατο]ςὀνόματος τοῦ αὐτοῦ Εὐδαίμονος ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ πέμπτου ❨(ἔτους)❩ἔτους ἄλλων δραχμῶν τετρακοσίων δεκατριῶν|num:413|
17 [εἰς]εἰς ἀπόδοσιν μῆνα Καισάρειον τοῦ αὐτοῦ πέμπτου ❨(ἔτους)❩ἔτους , προσγραφέντος τῇ διαγραφῇ , μὴ ἐξεῖναι τῇ Διδύμῃ
17-18 περιλύ∤[ει]νπεριλύ∤ειν
18 τὰς ὑποθήκας ἐὰν μὴ καὶ τὰ διὰ τῆ[ς]τῆς διαγραφῆς ἀποδοῖ , καὶ μηδεμίας ἀποδόσεως ἀπὸ πάντων τῶν ὀφειλομένων
19 [ὡς]ὡς [π]ρόκειταιπρόκειται γενηθείσης μέχρι νῦν μήτε τῷ υἱῷ μου περιόντι μήδε ἐμοῖ μετὰ θάνατον αὐτοῦ ἀναγκαίως προῆλθον
20 [ἐπὶ]ἐπὶ τῆς σῆς ἐξουσίας καὶ ἀξιῶ συντάξαι γράψαι τῷ τοῦ Ἑρμοπολίτου στρατηγῷ μεταδοῦναι τῇ ὑπόχρεῳ Διδύμῃ τοῦδε
21 [τοῦ]τοῦ [ὑ]πομνήματοςὑπομνήματος ἀντίγραφον ὅπως ἀποδοῖ μοι τά τε προκείμενα κεφάλαια πάντα καὶ τοὺς τῶν ὑπερχρονίων
21-22 μέ∤[χρι]μέ∤χρι
22 [ν]ῦννῦν τόκους καὶ τὰ τέλη καὶ δαπάνας ὁμοίως σὺν τόκοις εἰδῇ πρὸς μὲν τὰ διὰ τῶν συνγραφῶν ὀφειλόμενα
23 [ἐμ]βαδεύσοντάἐμβαδεύσοντά ∼μοι∽με εἰς τὰς ὑποτεθ[ει]μέναςὑποτεθειμένας ὡς πρόκειται ἀρούρας καὶ κρατήσοντα αὐτῶν κυρίως καὶ
23-24 ἀποισόμε∤[νον]ἀποισόμε∤νον
24 τὰ ἐξ αὐτῶν περιεσόμενα πάν[τα]πάντα ἔτι δὲ καὶ ∼οἰκονομήσαντα∽οἰκονομήσοντα περ[ὶ]περὶ αὐτῶν ὡς ἐὰν αἱρῶμαι μηδενὸς αὐτῇ
24-25 μη∤[δʼ]μη∤δʼ
25 [ἄλ]λῳἄλλῳ ὑπὲρ αὐτῆς ἐξ ὑστέρου ἁπ[λῶ]ςἁπλῶς περὶ τούτων καταλειπομέ[ν]ουκαταλειπομένου λόγου ἀλλὰ καὶ ἐξακολουθεῖν αὐτῇ τὴν
26 [βεβα]ίωσινβεβαίωσιν ἀκολούθω[ς]ἀκολούθως ταῖς διὰ τῶν [συν]γραφῶνσυνγραφῶν δηλωθείσαις διαστολαῖς πρὸς δὲ τὰ διὰ τῆς διαγραφῆς
26-27 ὀφειλόμε∤[να]ὀφειλόμε∤να
27 [τ]ὴντὴν πρᾶξίν με ∼ποησόμενον∽ποιησόμενον ἐξ ὧ[ν]ὧν ἐὰν ἄλλων εὑρίσκω τῆς Διδύμης ὑπαρχόντων τῶν δὲ ἄλλων τῶν κατʼ
28 [ἐμα]υτὸνἐμαυτὸν καὶ τὸν προγεγραμμ[ένο]νπρογεγραμμένον μου υἱὸν δικαίων πάντων κατὰ πάντα τρόπον ἀντέχομαι καὶ
28-29 ἀνθέξο∤[μαι]ἀνθέξο∤μαι
29 ἐν οὐδενὶ ἐλαττούμενος , [πρὸς]πρὸς δὲ τὴν τοῦ χρηματισμ[οῦ]χρηματισμοῦ [τε]λείωσιντελείωσιν διαπέσταλμαι |gap:?|