Sematia

p.mich.8.477.xml

TM: 27090HGV: 27090Date: – Place:

1 m1 S-1 [Κλαύ]δ̣[ιο]ς̣Κλαύδιος Τ̣[ερεντιανὸς]Τερεντιανὸς [Κλαυδίῳ]Κλαυδίῳ Τ[ιβ]ερ[ι]ανῶιΤιβεριανῶι τῷ
2 π[ατρὶ]πατρὶ καὶ κυρί[ῳ]κυρίῳ [πλεῖστα]πλεῖστα [χαίρειν]χαίρειν .
None None [0][0]
2 m1 S-2 πρὸ μὲν π[ά]ντωνπάντων
3 ε[ὔχομ]αίεὔχομαί σε [ὑ]για[ίνειν]ὑγιαίνειν [καὶ]καὶ [εὐτυχεῖν]εὐτυχεῖν [,], [ὅ] μοι εὐκ[τ]αῖόνεὐκταῖόν ἐστιν , τὸ̣τὸ
4 π[ροσ]κ̣ύ̣ν̣[η]μ̣ά̣προσκύνημά [σου]σου |gap:11| [πο]ι̣ο̣[ύμ]ε̣νοςποιούμενος καθʼ ἑκάστην
5 ἡ[μέρ]ανἡμέραν παρὰ [τῷ]τῷ [κυρίῳ]κυρίῳ [Σαράπιδι]Σαράπιδι [κ]α̣[ὶ]καὶ [τ]οῖςτοῖς συννάοις [θ]εο[ῖ]ςθεοῖς .
6 S-3 ἐ[κομ]ισάμηνἐκομισάμην σο[υ]σου [τὴν]τὴν [ἐπιστολὴν]ἐπιστολὴν [ἐξ]ἐξ [ἧς]ἧς [ἐπέγνων]ἐπέγνων [ἀ]ναπεπλευκέναιἀναπεπλευκέναι
7 καὶ [σὲ]σὲ [ἐ]νἐν εὕρη[κας]εὕρηκας [πλοίῳ]πλοίῳ [ὑπάγοντι]ὑπάγοντι [εἰς]εἰς [Ἀρσινοεί]τηνἈρσινοείτην . S-4 ∼γεινώσκειν∽γινώσκειν
8 σε θέλω ἀπεληλ[υθότα]ἀπεληλυθότα [με]με [παρακλη]θ[έ]ν̣τ̣α̣παρακληθέντα τὸ γράμμα
8-9 κα∤ταχωρίσαι
9 καὶ [ἠπορηκότα]ἠπορηκότα [με]με [δεό]μ̣ε̣ν̣ο̣[ν]δεόμενον α̣ὐ̣τ̣οῦαὐτοῦ οὗ ἐστιν εἰς τὸ
10 ὄν[ο]μαὄνομα τὸ γράμ[μα]γράμμα [γεγραμμένο]ν̣γεγραμμένον ἵνα [κατ]α̣γ̣ρ̣άψ̣ῃκαταγράψῃ .
None None [0][0]
10 m1 S-5 χωρὶς γὰρ
11 αὐτ[ο]ῦαὐτοῦ οὐ ∼δύνομ[αι]∽δύναμαι [αὐτὸ]αὐτὸ [κατα]χωρίσα[ι]καταχωρίσαι . S-6 εὗρον δὲ καὶ
11-12 Παπεῖ∤ριν
12 [Ἀ]πολλινᾶρι[ν]Ἀπολλινᾶριν [ᾧ] [ἐδήλωσα]ἐδήλωσα [ἃ] ἤκου[σα]ἤκουσα [τ]ῶντῶν νομικῶν , καὶ
12-13 ∼λε∤γέ∽ἔλε∤γέ
13 [μοι]μοι ἄφες σ̣[ὺ]σὺ [ἕως]ἕως [οὗ]οὗ [αὐτ]ῷ̣αὐτῷ ἐὰν ἦν δυ̣[ν]α̣τὸνδυνατὸν καταβῆναι .
None None [0][0]
14 m1 S-7 ἐπ[ει]δὴἐπειδὴ σὺ τὰ [σὰ]σὰ [ὀλιγωρεῖς]ὀλιγωρεῖς [ἐν]ἐν τῇ χώρ[ᾳ]χώρᾳ μένων , ἐν
14-15 Ἀλεξαν∤δρε[ίᾳ]Ἀλεξαν∤δρείᾳ
15 ∼ἀναμί[ναντός]∽ἀναμείναντός [μου]μου [,], [γενοῦ]γενοῦ [ἐν]ἐν Ἀλ[εξ]ανδρείᾳἈλεξανδρείᾳ . S-8 ἀναβὰς εἰς
16 τὴ[ν]τὴν χώραν ἀ[μελεῖς]ἀμελεῖς [ὅλως]ὅλως [αὐτῶ]ν̣αὐτῶν , ἀ[λλὰ]ἀλλὰ [καὶ]καὶ ὧδε ὢν ∼ἐκπλέξε∽ἐκπλέξαι
17 αὐτ[ὰ]αὐτὰ ἠμέλη[σας]ἠμέλησας |gap:10||gap:1||gap:4||gap:1||gap:1| ἂν
17-18 καταπλεύ∤σῃς
18 δύναται γε[νέσθαι]γενέσθαι |gap:6||gap:1|ος α̣ν̣|gap:1||gap:1|βηαν|gap:1||gap:1|βη ∼ἀδιαφορῖ∽ἀδιαφορεῖ .
18-19 S-9 ∼γρά∤φις∽γρά∤φεις
19 μοι πεπ[ομφέναι]πεπομφέναι |gap:6||gap:1|ον διὰ Ἀνουβίωνος , οὐ δὲ
20 οἶδ[έν]οἶδέν σε γ̣ρ̣ά̣ψ̣[αντά]γράψαντά [μοι]μοι [ὧδε]ὧδε κ̣[αὶ]καὶ ἐ̣μοὶἐμοὶ οὐδὲν δέδωκεν .
21 S-10 ἀφʼ ἧ[ς]ἧς ἀνέβης ἕω[ς]ἕως σ̣ή̣[μερον]σήμερον [π]ρώτισταπρώτιστα τὴν ἐπιστολὴν
22 καὶ τ[ὸ]τὸ καλάθιον κεκό[μισμαι]κεκόμισμαι [δ]ιὰδιὰ Αὐρηλίου , καὶ μελησά[τ]ωμελησάτω
23 σοι , [κ]ύριεκύριε πατή[ρ]πατήρ [,], [γρ]ά̣ψ̣[αι]γράψαι ∼[Ἀνουβί]ω̣νε̣ι∽Ἀνουβίωνι μὴ ∼ἐξουδονήσῃ∽ἐξουδενήσῃ
24 με |gap:5||gap:1|ειδ|gap:14||gap:2||gap:3|ελθεῖν .
None None [0][0]
24 m1 S-11 ἄλλη
25 γὰρ χάρις ἐστὶ |gap:1||gap:12||gap:1||gap:2||gap:3|ε . S-12 οὔπω γὰρ ε̣[ἰ]ς̣εἰς
26 π[ρό]σωπονπρόσωπον |gap:3||gap:1||gap:8||gap:2|ελθεῖν διακενῆς . S-13 καὶ
27 ἐρω[τ]ῶἐρωτῶ σε ἂν δύνῃ [μοι]μοι [ταχύτ]ε̣ρονταχύτερον πέμψαι ὑπόδημα
28 ∼ἐπὶ∽ἐπεὶ πο[λλ]ὰ̣πολλὰ ∼ὀνε̣[ίναμαι]∽ὀνίναμαι [αὐτῶν]αὐτῶν . S-14 ∼ο̣ἶδ̣ε̣ς̣∽οἶδας γὰρ ὅτι
28-29 κοπιῶ∤μεν
29 ἄρτι δ[ιό]τ̣[ι]διότι κα[θαιροῦμε]νκαθαιροῦμεν τ[ὸ]ντὸν θόρυβον καὶ
29-30 ἀ∤καταστασίαν
30 τῆς πόλ[εως]πόλεως [.]. S-15 [καλῶς]καλῶς πο̣ι̣ή̣[σ]ε̣ι̣[ς]ποιήσεις
30-31 κ̣α[τ]απ[έ]μ∤ψ[α]ικαταπέμ∤ψαι
31 μοι α|gap:2||gap:2|δω|gap:3||gap:1||gap:5||gap:1||gap:3|τ̣οα|gap:2||gap:2|δω|gap:3||gap:1||gap:5||gap:1||gap:3|το αὐτοῦ καὶ
31-32 Γε∤μέ[λ]λῳΓε∤μέλλῳ
32 τρ̣ί̣α|num:3|τρία|num:3| |gap:3||gap:1|κα|gap:1||gap:2||gap:1||gap:3|να . S-16 ∼[γ]εινώσκειν∽γινώσκειν σε θέλω
33 μ[ετὰ]μετὰ τὸ ἄν̣[ω]ἄνω [ἤδ]η̣ἤδη [σ]ο̣[ι]σοι γ̣ε̣[γ]ρ̣αμ̣[μ]έ̣[ν]ονγεγραμμένον ἐνηνεγμένον μοι
34 θ|gap:1||gap:3| [ὑ]πὸὑπὸ τοῦ π̣[α]τ̣ρ̣[ὸ]ςπατρὸς Ἀνου[βί]ωνοςἈνουβίωνος τὸ καλάθιον , καὶ τὸ
35 τέ[λο]ς̣τέλος ∼νοῖν∽νῦν π̣ά̣[ρεσ]τ̣ι̣νπάρεστιν ἐ̣[μο]ί̣ἐμοί .
None None [0][0]
35 m1 S-17 ἐ̣π̣[ει]δ̣ὴἐπειδὴ οὐχ̣οὐχ εὕ̣ρ̣ηκαεὕρηκα ἐγὼ πέμψαι
36 διὰ τὸ νωθρε[ύεσ]θαίνωθρεύεσθαί με , καλῶς οὖν [π]οιήσειςποιήσεις τὰ σὰ
36-37 με∤τέ[ωρ]αμε∤τέωρα
37 ἐκπλέ[ξαι]ἐκπλέξαι [τ]αχέω[ς]ταχέως κα[ὶ]καὶ καταπλε[ῦ]σαικαταπλεῦσαι πρὸς ἐμέ . S-18 γὰρ
38 και̣[ρὸ]ςκαιρὸς ἄρτι ἄ[λλ]οςἄλλος ἐστιν ∼κἂν∽καὶ $ἂν δ̣[έ]ο̣[ν]δέον ∼ε̣[ἵνα]∽ἵνα τ̣ρ̣αφῶτραφῶ ὑπὸ
38-39 ἄλ∤λο̣[υ]ἄλ∤λου
39 [,], [ὡς]ὡς ἀκού⸢σ⸣ειςἀκούσεις π̣[αραγ]εινόμεν[ος]παραγεινόμενος ἐπ[ὶ]ἐπὶ [τῆς]τῆς [πόλεως]πόλεως [.].
None None [0][0]
39 m1 S-19 [ἀσ]πάζεταίἀσπάζεταί σε
40 πο[λ]λὰπολλὰ ⋰Ἰ⋱σίδω[ρος]Ἰσίδωρος καὶ Σεμπρών[ιος]Σεμπρώνιος [καὶ]καὶ πάντες οἱ
40-41 φιλοῦν∤τέ[ς]φιλοῦν∤τές
41 [σ]εσε ἐξ ἀλη[θεί]αςἀληθείας [π]αντ[ε]λ̣[ῶς]παντελῶς [καὶ]καὶ Ζωτικὴν ἣν
41-42 ἐρχό∤μ[ενο]ςἐρχό∤μενος
42 κατεν[έγ]κειςκατενέγκεις μετὰ σο[ῦ]σοῦ [συνει]δὼςσυνειδὼς ὅτι μέλλομεν
43 α[ὐτῆς]αὐτῆς χρῄζει[ν]χρῄζειν [ἐν]θάδεἐνθάδε . S-20 ἄσπ[ασαι]ἄσπασαι ∼[πά]ντες∽πάντας τοὺς
43-44 ∼φιλοῦν∤τέ[ς]∽φιλοῦν∤τάς
44 [σε]σε κ[ατʼ]κατʼ ὄν[ομα]ὄνομα [.]. S-21 [ἐρρῶσ]θ[αί]ἐρρῶσθαί [σε]σε εὔχομαι
44-45 πολ∤[λοῖς]πολ∤λοῖς
45 [χ]ρό[νοις]χρόνοις .