Sematia

chr.mitt.239.xml

TM: 9400HGV: 9400Date: 160 – 160Place: Arsinoites

1 m1 S-1 Ἀχ[ιλ]λεὺςἈχιλλεὺς κ[α]ὶκαὶ Ἡ[ρω]δια[νὸς]Ἡρωδιανὸς ἀρ[χ]ιδικαστὴ[ς]ἀρχιδικαστὴς [Ἡ]ρακλείδουἩρακλείδου μερίδ[ο]ςμερίδος Ἀρσιν[ο]ίτουἈρσινοίτου σ[τ]ρατηγῶιστρατηγῶι
2 τοῦ δεδομέν[ου]δεδομένου [ὑπ]ομνήμα[τ]οςὑπομνήματος [ἀ]ντ[ίγ]ραφονἀντίγραφον μ[ετ]αδ[ο]θήτωμεταδοθήτω ὡς ∼ὑπόκιται∽ὑπόκειται . S-2 ἔτους κγ̣|num:23|κγ|num:23|
3 Αὐτοκράτορος Κ[αί]σαροςΚαίσαρος Τί[του]Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Μεχεὶρ ιβ|num:12| . S-3 |g:filler|
4 Ποτάμων νομογράφος ἀγορᾶς · S-4 διʼ ἐμοῦ ἐγρ[ά]φηἐγράφη [οἰκον]ο̣μίαοἰκονομία .
5 S-5 Νικολάῳ Ἡρωδιαν[ο]ῦἩρωδιανοῦ γενομένου ἀρχιδικαστοῦ καὶ ὑπ[ομν]ηματογράφουὑπομνηματογράφου υἱῷ γενομένῳ στρατηγ[ῷ]στρατηγῷ
6 τῆς πόλεως ἱερ[εῖ]ἱερεῖ ἀρχιδικαστῇ καὶ πρὸς τῇ ἐπι[μ]ελείᾳἐπιμελείᾳ [τῶ]ντῶν χρηματιστῶν καὶ τῶν ἄλλων κριτηρίων
7 παρὰ Γαίου Ἰουλίου Ἀπολιναρίου στρατιώτου σπ[είρης]σπείρης [πρώτ]ηςπρώτης Ἀπαμηνῶν ἑκατονταρχίας
7-8 Ἡρακλ[εί]∤δουἩρακλεί∤δου
8 ὡς δὲ πρὸ τῆ[ς]τῆς στρατείας κεχρημάτ[ικε]κεχρημάτικε |gap:4||gap:2|ος τοῦ Μύστου . S-6 ὀφειλομένων ἐμοί τ[ε]τε
9 πρὶν ἐν στρα[τ]είᾳστρατείᾳ γένωμαι κ[αὶ]καὶ τῷ ἀδ[ελφῷ]ἀδελφῷ [μου]μου Σαβείνῳ ὑπὸ Θεναπ[ύγ]χιοςΘεναπύγχιος τῆς Σαμ̣β̣ᾶ̣Σαμβᾶ ἀπὸ
10 κώμης Καρα[ν]ί[δ]οςΚαρανίδος τῆς Ἡρακλείδ[ο]υἩρακλείδου μερίδ[ος]μερίδος [τοῦ]τοῦ [Ἀρσι]νοείτουἈρσινοείτου νομοῦ κατὰ συνγραφὴν
10-11 γεγονυῖ∤αν
11 διὰ τοῦ ἐ̣ν̣ἐν |gap:4||gap:1||gap:2| Ἱερᾶς νήσου |gap:1||gap:2||gap:9| [τῆ]ςτῆς αὐτῆς μερίδος ἀγορανομίου
12 τῷ ἑκκαιδε[κάτ]ῳἑκκαιδεκάτῳ ἔτει θεοῦ Ἁδριανοῦ Μεχὶ[ρ]Μεχὶρ |gap:6| [δραχμ]ῶνδραχμῶν ∼δισχειλίων∽|num:2000|δισχιλίων|num:2000| τ̣όκωντόκων [δ]ρ̣[αχμι]αί̣ω̣ν̣δραχμιαίων
13 εἰς ἀπόδοσιν Τῦβι τοῦ ἑξῆς ἑπτακαιδε[κάτου]ἑπτακαιδεκάτου [ἔτους]ἔτους ἐφʼ ὑ[π]αλλάγμασιὑπαλλάγμασι τοῖς ὑπάρχουσι αὐ̣τ̣ῇ̣αὐτῇ
14 περὶ κώμην Καρανίδα τὴν̣τὴν π̣ρ̣ο̣γ̣ε̣γ̣ρ̣αμ̣[μένην]προγεγραμμένην [ἐκ]ἐκ [κλή]ρουκλήρου κατοικικοῦ ἀ[ρ]ούραιςἀρούραις δυσὶ|num:2| ἐν μιᾷ|num:1|
15 ∼σφραγεῖδι∽σφραγῖδι καὶ π[α]τρικῶνπατρικῶν ∼αὐ[τ]η∽αὐτῆς διμοίρῳ μ[έρει?]μέρει [φοινι]κῶνοςφοινικῶνος ἐν ἑκτο̣λ[ογ]ο̣υ̣μένῃἑκτολογουμένῃ τάξει
15-16 ∼αἰ∤ρημίᾳ∽ἐ∤ρημίᾳ
16 καὶ ἐν τῇ αὐτῇ Καρανίδι πατρικῇ α[ὐτῆς]αὐτῆς [οἰ]κ̣ίᾳοἰκίᾳ καὶ ∼αὐλη∽αὐλῆς πε[ρ]ὶπερὶ Βακχιάδα τῆς
16-17 αὐ∤τῆς
17 μερίδος ὁμοίως ἐκ κλήρο[υ]κλήρου [κ]ατοικικο[ῦ]κατοικικοῦ [ἀρούρ]αιςἀρούραις δυσὶ ∼ἡμίσαι∽|num:2|⧼|num:1/2|ἡμίσει|num:2|⧼|num:1/2| ἐφʼ οἷς ἄλλοις ∼συνγραφηι∽συνγραφὴ
18 π̣[ε]ρ̣ι̣έ̣χειπεριέχει καὶ̣καὶ τ̣[ῆ]ςτῆς ἀποδόσε̣ωςἀποδόσεως μ̣ὴμὴ γενομέ̣[νης]γενομένης [με]τηλλαχότοςμετηλλαχότος δὲ τοῦ ἀδελφοῦ μου ἐπὶ
18-19 κλη∤ρονόμῳ
19 ἐμοὶ ἀξιῶ [σ]υντάξα[ι]συντάξαι γράψαι τῷ [τῆς]τῆς [Ἡρα]κλείδουἩρακλείδου μερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου
19-20 στρα∤τηγῷ
20 μεταδοῦναι το[ῖ]ςτοῖς τῆς Θεναπύγχ[ιος]Θεναπύγχιος [μετη]λλαχυίηςμετηλλαχυίης κληρονόμοις τελείοις , ἐὰν δ̣[ὲ]δὲ
21 ἀ[φήλ]ικεςἀφήλικες ὦσι , τοῖς τούτ[ων]τούτων [νο]μίμοιςνομίμοις ἐπιτρ̣[όποις]ἐπιτρόποις [ὧν]ὧν τὰ ὀνόματα ἐπὶ [τῶ]ντῶν τ̣όπ̣ω̣ν̣τόπων
21-22 δ̣ηλω̣θή∤σ[ε]ταιδηλωθή∤σεται
22 ὡς κα[θ]ήκεικαθήκει , ὅπως [ἀ]π[οδ]ῶσίἀποδῶσί μοι τὸ π[ροκείμενον]προκείμενον κεφάλαιον κα[ὶ]καὶ [τόκ]ουςτόκους ἴσους εἰδ[ῶσι]εἰδῶσι
23 ἐ[σο]μένηνἐσομένην [μοι]μοι τὴν [π]ρᾶξ[ι]νπρᾶξιν ὡς καθήκει ἀφʼ ὧ[ν]ὧν [ἐὰν]ἐὰν [τελ]ειώσωτελειώσω ἐνεχ̣υ̣ρ̣[α]σίαςἐνεχυρασίας γραμμάτω̣[ν]γραμμάτων
24 ἔ[κ]ἔκ [τε]τε τῶ̣ν̣τῶν π̣[ροκ]ειμέν[ων]προκειμένων [ὑπ]αρχόντωνὑπαρχόντων καὶ ἐ̣[ξ]ἐξ [ὧν]ὧν [ἂ]νἂν ἄλλων εὑρίσκ[ω]εὑρίσκω αὐτῆς
25 ὡς καθ[ή]κεικαθήκει . S-7 ἔτου[ς]ἔτους [κγ|num:23|]κγ|num:23| Αὐτοκράτορος Καί[σαρο]ςΚαίσαρος [Τ]ίτουΤίτου Αἰλίου Ἁδρια[ν]οῦἉδριανοῦ Ἀντωνίν̣ο̣υ̣Ἀντωνίνου
26 [Σε]βαστοῦΣεβαστοῦ [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς Φα̣ῶ̣φ̣[ι]Φαῶφι ϛ|num:6| ❨Σεβ(αστῇ)❩Σεβαστῇ .