Sematia

p.mich.6.428.xml

TM: 12266HGV: 12266Date: 154 – 154Place: Karanis (Arsinoites)

1 m1 S-1 [ἔτο]υςἔτους ἑπτακαιδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς μηνὸς ∼Ξαντικοῦ∽Ξανδικοῦ Μεχεὶρ ⊢θ⊣|num:9|θ|num:9| ἐν Καρανίδι τῆς Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ Ἀρ[σ]ινοείτουἈρσινοείτου νομοῦ . S-2 ὁμολογεῖ Οὐαλερία Διοδώρα θυγάτηρ Γαίου
1-2 Οὐα∤[λε]ρίουΟὐα∤λερίου
2 Ἡρακλειανοῦ ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ξ|num:60| οὐλὴ γαστροκνημίᾳ δεξιᾷ καὶ φακὸς παρὰ ῥινὶ ἐξ ἀριστερῶν μετὰ κυρίου τοῦ ἑαυτῆς ἀνδρὸς Λιμναίου Πεθέως τοῦ Ἁτρείους μητρὸς Σαμβοῦτος ἀπὸ κώμης Καρανίδος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ξη|num:68| οὐλὴ ∼χείλι∽χείλει τῷ κάτω καὶ ἀντικνημίῳ ❨ἀριστ(ερῷ)❩ἀριστερῷ Γαίωι <Ἰουλίῳ>Ἰουλίῳ
3 Ν̣ί̣γ̣ε̣ρ̣ιΝίγερι ἀπολυσίμῳ ἀπὸ ∼ἱππεικῆς∽ἱππικῆς ∼στρατίας∽στρατείας ἐξ ❨ἴλ(ης)❩ἴλης ❨οὐετρ(ανῆς)❩οὐετρανῆς ❨Γαλλικ(ῆς)❩Γαλλικῆς ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μζ|num:47| οὐλὴ μετώπῳ ἐξ ἀριστερῶν πεπρακέναι αὐτῷ τὴν ὁμολογοῦσ[α]νὁμολογοῦσαν Οὐαλερίαν Διοδώραν ὥστε αὐτῷ καὶ ἐνγόνοις αὐτοῦ καὶ τοῖς παρʼ αὐτῶν μεταλημψομένοις εἰς μετεπιγραφὴν ἀπὸ τοῦ νῦν
4 [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ἅπα]νταἅπαντα χρόνον τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῇ μητρικὴν Μενουκίας Θερμουθαρίου ἐν κώμῃ Καρανίδι οἰκίαν καὶ αὐλὰς δύο|num:2| ὧν γείτονες καθὼς ∼ἐξυμφώνου∽ἐκ $συμφώνου ὑπηγόρευσαν νότου τῆς ὁμολογούσης Οὐαλερίας Διοδώρας περιστερεὼν καὶ ἐπί ∼τει∽τι μέρος ❨εἴσοδο(ς)❩εἴσοδος
5 [καὶ]καὶ [ἔξοδος]ἔξοδος [,], [β]ορρᾶβορρᾶ Πεθέως Ἡρᾶ καὶ Ἡρᾶτος Πεθέως οἰκία , λιβὸς τῆς αὐτῆς ὁμολογούσης Οὐαλερίας Διοδώρας οἰκία , ἀπηλιώτου Πεθέως Ἡρᾶ τόποι καὶ ἐπί ∼τει∽τι μέρος εἰσόδου καὶ ἐξόδου , ἐπὶ τοῖς οὖσι ∼αὐτοῖς∽αὐταῖς εἰσόδοις καὶ ἐξόδοις καὶ θεμελίοις καὶ τείχεσι καὶ ἐφʼ οἷς ἄλλοις
5-6 ἐπε∤[κρατήθησαν]ἐπε∤κρατήθησαν
6 [μ]έχριμέχρι τοῦ νῦν δικαίοις πᾶσι , καὶ ἀπέχειν τὴν ὁμολογοῦσαν Οὐαλερίαν Διοδώραν παρὰ τοῦ Ἰουλίου Νίγερος τὴν συμπεφωνημένην ∼τειμὴν∽τιμὴν πᾶσαν ἐκ πλήρους ἀργυρίου δραχμὰς ὀκτακοσίας|num:800| παραχρῆμα διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου καὶ
6-7 βεβαι∤[ώσειν]βεβαι∤ώσειν
7 [αὐτή]ναὐτήν τε τὴν ὁμολογοῦσαν Οὐαλερίαν Διοδώραν καὶ τοὺς παρʼ αὐτῆς τῷ Ἰουλίῳ Νίγερι καὶ τοῖς παρʼ αὐτοῦ τὴν πεπραμένην αὐτῷ ὡς πρόκειται οἰκίαν καὶ αὐλὰς δύο|num:2| πάσῃ ∼βεβαιώσι∽βεβαιώσει , ἣν καὶ ∼παρέξασθαι∽παρέξεσθαι ἀνέπαφον καὶ ἀνενεχύραστον καὶ ∼ἀνεπιδάνιστον∽ἀνεπιδάνειστον
8 [καὶ]καὶ [καθαρὰν]καθαρὰν ἀπὸ μὲν δημοσίων ὀφειλημάτων πάντων ἀπὸ τῶν ∼ἔνπροσθεν∽ἔμπροσθεν χρόνων μέχρι τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας , ἀπὸ δὲ ἰδιωτικῶν καὶ πάσης ∼ἐνποιήσεως∽ἐμποιήσεως ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον , καὶ μηδένα κωλύοντα τὸν Ἰούλιον Νίγερα μηδὲ τοὺς παρʼ αὐτοῦ
9 ∼[κυριευοντ]α∽κυριεύοντας τῆς πεπραμένης αὐτῷ ὡς πρόκειται , εἰσοδεύο̣νταςεἰσοδεύοντας καὶ ἐξοδεύοντας καὶ ἐνοικοῦντας καὶ ἐνοικίζοντας καὶ τὰ ἐξ αὐτῆς ἐνοίκια εἰς τὸ ∼εἴδιον∽ἴδιον ἀποφερομένους καὶ πωλοῦντας καὶ ὑποτίθοντας ∼ἑταίροις∽ἑτέροις καὶ οἰκονομοῦντας περὶ αὐτῆς
10 [καθʼ]καθʼ [ὃν]ὃν [ἐὰν]ἐὰν [αἱρ]ῶνταιαἱρῶνται τρόπον ἀπαραποδίστως , καὶ πρὸς ταῦτα μηδὲν τὴν ὁμολογοῦσαν Οὐαλερίαν Διοδώραν μηδὲ τοὺς παρʼ αὐτῆς ἐνκαλεῖν μηδὲ ἐνκα̣λ̣έ̣σ̣ε̣ινἐνκαλέσειν μηδὲ ἐπελεύσεσθαι τρόπῳ μηδενί · S-3 ἐὰν δὲ ἐπέλθῃ ἐνκαλέσῃ μὴ βεβαιοῖ , τὴν μὲν̣μὲν
11 [ἔφοδον]ἔφοδον [ἢ] ἔνκλησιν ❨ἄκυρο(ν)❩ἄκυρον εἶναι , ἔτι δὲ καὶ προσαποτισάτω ἥν τε εἴληφεν ∼τειμὴν∽τιμὴν διπλῆν καὶ τὰ τέλη καὶ τὰ ἀναλώματα διπλᾶ καὶ ∼ἐπίτειμον∽ἐπίτιμον ἀργυρίου δραχμὰς τετρακοσίας|num:400| καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς ἴσας , χωρ̣ὶ̣ς̣χωρὶς τοῦ καὶ τὰ προγεγραμμένα καὶ διωμολογημένα
11-12 μέ∤[νειν]μέ∤νειν
12 [κύρια]κύρια [,], [κ]α̣ὶ̣καὶ ὁπότε ἐὰν ❨βούλ(ηται)❩βούληται Ἰούλιος Νίγερ ἀπογράψεται τὴν ❨προκ(ειμένην)❩προκειμένην οἰκίαν καὶ αὐλὰς δύο διὰ τῆς τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοθήκης ἀπὸ ἀντιγράφου τῆσδε τῆς ∼ὁμολογείας∽ὁμολογίας διὰ τὸ ἐπὶ τοῦ παρόντος μὴ βεβουλῆσθαι . S-4 ὑπογραφεύς . m2 S-5 Οὐαλερία Διοδώρα
13 [θυγάτηρ]θυγάτηρ [Γ]αίουΓαίου Οὐαλερίου Ἡρακλιανοῦ μετὰ κυρίου τοῦ α̣ὐτοῦαὐτοῦ ἀνδρὸς Λιμναίου Πεθέως τοῦ Ἁτρείους μητρὸς Σαμβοῦτος ἀπὸ κώμης ❨Καρανίδο(ς)❩Καρανίδος ὁμολογῶ πεπρακέναι τῷ Γαίῳ Ἰουλίῳ Νίγερι οὐετρανῷ τὴν
13-14 ὑπάρ∤[χουσάν]ὑπάρ∤χουσάν
14 [μοι]μοι μητρικὴν Μινουκίας Θερμουθαρίου ἐν κώμῃ Καρανίδι οἰκίαν καὶ αὐλὰς δύο|num:2| ἧς αἱ ∼γιτνίαι∽γειτνίαι πρόκ[ει]νταιπρόκεινται , καὶ ἀπέχω παρὰ τοῦ Ἰουλίου Νίγερος τὴν συνπεφωνημένην τιμὴν πᾶσαν
15 [ἐκ]ἐκ [πλήρου]ςπλήρους ἀργυρίου δραχμὰς ὀκτακοσίας|num:800| παραχρῆμα διὰ ∼χιρὸς∽χειρὸς ἐξ οἴκου , καὶ βεβαιώσω τῷ Ἰουλίῳ Νίγερι τὴν ∼προκιμένην∽προκειμένην οἰκίαν καὶ αὐλὰς δύο|num:2| πάσῃ ∼βεβα̣ι̣ώση∽βεβαιώσει κα̣θὼςκαθὼς ∼πρόκιται∽πρόκειται . S-6 Λιμναῖος Πεθέως
16 [ἔγραψα]ἔγραψα [ὑ]πὲρὑπὲρ τῆς γυναικός μου βραδέα γραφούσης . m3 S-7 Οὐαλερία Διοδώρα θυγάτηρ Γαίου Οὐαλερίου Ἡρακλιανοῦ ὁμολογῶ ∼πεπρακένε∽πεπρακέναι τῷ Ἰουλίῳ Νίγερι τὴν ∼προκιμένην∽προκειμένην
16-17 οἰκί∤[αν]οἰκί∤αν
17 [καὶ]καὶ [α]ὐλὰςαὐλὰς δύο|num:2| καὶ ἀπέχω τὴν τιμὴν ἀργυρίου δραχμὰς ὀκτακοσίας|num:800| καὶ ∼βεβεώσω∽βεβαιώσω καθὼς ∼πρόκιται∽πρόκειται . m4 S-8 Γάιος Ἰούλιος ΝίγεριΝίγερ{ι} ἀπολύσιμος ἀπὸ ∼ἱπιπικῆς∽ἱππικῆς
18 ∼[στρατί]ας∽στρατείας ἐξ ∼εἴλης∽ἴλης ∼οὐατρανῆς∽οὐετρανῆς ∼Γαλικῆς∽Γαλλικῆς γέγονε εἴς με ὁμολογία καθὼς ∼πρόκιται∽πρόκειται .
19 m5 S-9 ❨ἀναγέγρ(απται)❩ἀναγέγραπται διὰ ❨γρα(φείου)❩γραφείου ❨Καρα(νίδος)❩Καρανίδος .