Sematia

chr.mitt.237.xml

TM: 11690HGV: 11690Date: 149 – 149Place: Herakleia (Arsinoites)

1 m1 S-1 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [δω]δεκάτουδωδεκάτου Αὐτοκρά[τορος]Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς μηνὸς Ξαντικοῦ ιβ|num:12|
2 Μεχὶρ ιβ|num:12| ἐν Ἡρακλείᾳ [τῆς]τῆς Θ[ε]μίστουΘεμίστου μερίδος τοῦ Ἀ[ρσ]ινοίτουἈρσινοίτου νομοῦ . S-2 ὁμολογοῦσι Θαῆσις Πα[ν]εφρέμμεωςΠανεφρέμμεως τοῦ ❨Τεσενούπ(ιος)❩Τεσενούπιος
3 [ἀ]πὸἀπὸ κώμης Σοκνοπαίου [Ν]ήσουΝήσου Περσίνη ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν νζ|num:57| ο[ὐλ]ὴοὐλὴ πήχει ἀριστερῷ μετὰ κυρίου καὶ ἐνγύ[ου]ἐνγύου τοῦ [υ]⋰ἱ⋱οῦυἱοῦ Στοτοήτιος
3-4 Σ̣τ̣ο̣∤[τοή]τ[ι]οςΣτο∤τοήτιος
4 ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λ|num:30| οὐλὴ ἀντικν[ημ]ίῳἀντικνημίῳ ἀριστερῷ καὶ οἱ τῆς [Θ]αήσεωςΘαήσεως ἕτεροι υἱοὶ Ὧρος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λζ|num:37| οὐλὴ ὑπὸ ∼γόνοι∽γόνυ δεξιὸν καὶ Πανεφρέμ[μις]Πανεφρέμμις
5 [ὡς]ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κϛ|num:26| οὐλὴ πήχει ἀριστερ[ῷ]ἀριστερῷ [ἀ]μφότεροιἀμφότεροι Στο[το]ήτιοςΣτοτοήτιος [Ἡρακ]λείᾳἩρακλείᾳ Διοσκόρου τοῦ Διοσκόρου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λγ|num:33| οὐλὴ ∼μετόπῳ∽μετώπῳ μ[έσῳ]μέσῳ ὑ̣π̣ὸ̣ὑπὸ
5-6 τ̣ρ̣ί̣∤[χ]ατρί∤χα
6 μετὰ κυρίου τοῦ συνγενοῦς Σωτηρίχ[ου]Σωτηρίχου τοῦ Ζω[σί]μ[ο]υΖωσίμου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λδ|num:34| [οὐ]λ̣ὴ̣οὐλὴ |gap:6| [ἀ]ριστερῷἀριστερῷ [ἔχειν]ἔχειν πα[ρʼ]παρʼ αὐτῆς τὴν Θα[ῆσιν]Θαῆσιν
6-7 παραχ[ρῆ]∤μαπαραχρῆ∤μα
7 διὰ χειρὸς χρῆσιν ἔντοκ̣ο̣νἔντοκον ἀργυρίου κεφ[αλαίο]υκεφαλαίου δραχ[μ]ὰςδραχμὰς χιλ[ία]ςχιλίας διακο[σ]ίας|num:1200|διακοσίας|num:1200| τό̣κ̣[ου]τόκου δραχμῆς [τῇ]τῇ [μνᾷ]μνᾷ
8 [τὸ]ντὸν μῆνα ἕκαστον ὧν̣ὧν καὶ τὴν ∼ἀπόδωσιν∽ἀπόδοσιν ποιησά[σ]θωποιησάσθω [ἡ] ὁμολογοῦσα Θαῆ[σις]Θαῆσις τῇ Ἡρα[κ]λείᾳἩρακλείᾳ ἐ̣ν̣ἐν μ̣η̣[νὶ]μηνὶ [Τῦβι]Τῦβι [τοῦ]τοῦ
9 [εἰ]σιόν[τ]οςεἰσιόντος ∼τρισκαιδεκ[ά]του∽τρεισκαιδεκάτου ἔτους Ἀ[ντ]ωνίνουἈντωνίνου Καίσ[αρος]Καίσαρος [τ]οῦτοῦ κυρίου ἀνυπερθέτ[ως]ἀνυπερθέτως , δεδωκέναι δὲ [τὴ]ντὴν Θαῆσιν [ἐν]ἐν
10 [ὑπ]αλλάγματιὑπαλλάγματι καὶ διενγυήματος τ[οῦ]τοῦ προκιμέ[νου]προκιμένου κ[εφα]λαίουκεφαλαίου καὶ τῶν τόκων τὰς ὑπαρχούσας α[ὐτ]ῇαὐτῇ περὶ τὴν
10-11 [προ]∤[κειμ]ένηνπρο∤κειμένην
11 κώμην Ἡρακλείαν πρότε̣ρ̣ονπρότερον Ἀμμω̣ν̣αρίουἈμμωναρίου τῆς Ἀρτεμιδώρου κλήρ[ου]κλήρου κατοι[κικοῦ]κατοικικοῦ ἀρ̣ο̣[ύρας]ἀρούρας πέντε|num:5|
12 [πρὸ]ςπρὸς αἷς ἐπιβολῆς κώμης ἀ[ρού]ρη̣ςἀρούρης τρί̣τ̣ον|num:1/3|τρίτον|num:1/3| καὶ τὰ ὑπ[ά]ρχονταὑπάρχοντα αὐτῇ δουλικὰ σωμά[τια?]σωμάτια δύο|num:2| τρ[ε]φ̣[όμεν]ατρεφόμενα [κ]ο̣ι̣νωνίᾳκοινωνίᾳ
13 [τῆ]ςτῆς Ταμ[ύσ]θαςΤαμύσθας γερδιαίν̣η[ς]γερδιαίνης , καθʼ ὧν πάντων [ο]ὐ[κ]οὐκ ἕ̣ξειἕξει τ̣ὴ̣ν̣τὴν ὁλοσχερῆ ἐξουσίαν̣ἐξουσίαν τοῦ πωλεῖν̣πωλεῖν ὑ̣ποτίθεσθαιὑποτίθεσθαι οὐδὲ ἄλλως̣ἄλλως
14 [καταχρημα]τίσαικαταχρηματίσαι ἄχρι οὗ̣οὗ ἀ[ποδῶ]ιἀποδῶι τὸ προκίμενον κ[ε]φά̣λ̣α̣ι̣ονκεφάλαιον καὶ τοὺς τόκους · S-3 οἱ δὲ προγεγρα[μμένοι]προγεγραμμένοι υἱοὶ Στοτοῆτις
15 [καὶ]καὶ [Ὧρος]Ὧρος [καὶ]καὶ [Π]ανεφρέμμιςΠανεφρέμμις ἐ̣ὰ̣[ν]ἐὰν [μὴ]μὴ [ἀποδῷ]ἀποδῷ μήτηρ Θαῆ[σις]Θαῆσις [τῇ]τῇ προκιμένῃ προθεσμίᾳ καὶ παρ̣ε̣λ̣κυσθέντοςπαρελκυσθέντος χρόνου
16 [τὸν]τὸν [τούτου]τούτου [τό]κοντόκον μὴ δώ[σῃ]δώσῃ [,], [δεῖ]δεῖ [αὐτο]ὺςαὐτοὺς τοὺς υἱοὺ[ς]υἱοὺς ἐκ τοῦ ἰδίου ∼ἀποδώσιν∽ἀποδώσειν , ἐάν τε παρῇ ἀπῇ καὶ μὴ περιῇ
17 [ἡ] [μήτηρ]μήτηρ [,], [ἀνυπερθέτ]ωςἀνυπερθέτως ,⊱, γεινο[μένης]γεινομένης [τῇ]τῇ [Ἡρα]κλείᾳἩρακλείᾳ τῆ[ς]τῆς [π]ράξεωςπράξεως ἔκ τε τῆς Θαήσεως καὶ τῶν προκιμένων υἱῶν
18 [καὶ]καὶ [τῶν]τῶν [ὑπαρχόν]τωνὑπαρχόντων αὐτ[οῖς]αὐτοῖς [πάντων]πάντων [κ]αθάπερκαθάπερ ∼ἐγ̣∽ἐκ δίκ[ης]δίκης . S-4 ὑπογραφεῖς τῆς μὲν̣μὲν Θαήσεως κύριος καὶ τοῦ Πανεφρ|gap:3||gap:?|
19 [Θαῆσις]Θαῆσις [Πανεφρέμ]μεωςΠανεφρέμμεως τ[οῦ]τοῦ [Τεσενο]ύφεωςΤεσενούφεως μητρ̣ὸ̣ς̣μητρὸς Σοήρεως τῆς Πανεφρέμμεως μετὰ κυρίου
20 [καὶ]καὶ [ἐγγύου]ἐγγύου [το]ῦτοῦ [υ]ἱ̣οῦυἱοῦ Στοτ[οήτ]εωςΣτοτοήτεως τοῦ Στοτοήτιος ὁμολογῶ ∼ἔχιν∽ἔχειν παρὰ τῆς Ἡρακλείας τὰς
20-21 [προ]∤[κειμένας]προ∤κειμένας
21 [ἀρ]γυρίουἀργυρίου κεφαλα[ίου]κεφαλαίου δραχμὰς χιλίας ∼δικοσίας∽|num:1200|διακοσίας|num:1200| τόκου δραχμαίου τῇ μνᾷ τὸν
21-22 μῆ∤[να]μῆ∤να
22 [ἕκαστον]ἕκαστον , ἃς καὶ ἀποδώ[σω]ἀποδώσω [ἐν]ἐν ∼νην[ὶ]∽μηνὶ Τῦβι τοῦ [εἰσιό]ντοςεἰσιόντος ἔτους καὶ δέδωκα τὴν προκιμένην
22-23 ὑπ̣[αλ]∤[λαγὴν]ὑπαλ∤λαγὴν
23 [καθ]ὼςκαθὼς πρόκιται . S-5 [Στοτοῆ]τιςΣτοτοῆτις ∼ἔ[γ]ραξα∽ἔγραψα καὶ [ὑπὲρ]ὑπὲρ [τῆς]τῆς μητρός μου ∼ἀγραιμμάτου∽ἀγραμμάτου . S-6 Πανεφρέμμις
24 [ἐγγυ]ῶ̣μαιἐγγυῶμαι [καθὼς]καθὼς [π]ρόκιταιπρόκιται . S-7 Ὧ̣ροςὯρος Στοτο̣ή̣τ̣ι̣ο̣ςΣτοτοήτιος ἐνγυ̣ῶμαιἐνγυῶμαι [καθὼς]καθὼς πρόκιται . S-8 Ἄλκιμος ❨γρα(μματεὺς)❩γραμματεὺς τοῦ ❨προκ(ειμένου)❩προκειμένου
25 [❨γρα(φείου)❩]γραφείου [ἔγραψα]ἔγραψα [ὑπὲρ]ὑπὲρ [αὐτ]οῦαὐτοῦ φαμένο[υ]φαμένου [μὴ]μὴ [ε]ἰ̣δένα[ι]εἰδέναι [γ]ράμματαγράμματα . S-9 ἐντέτακτ[αι]ἐντέτακται [δι]ὰ̣διὰ τοῦ ἐν Ἡρα[κλ]είᾳἩρακλείᾳ γραφείου .