Sematia

chr.mitt.227.xml

TM: 9238HGV: 9238Date: 189 – 189Place: Arsinoites

1 m4 S-1 [Ἀμμώνιος?]Ἀμμώνιος [❨στρ(ατηγὸς)❩]στρατηγὸς ❨Ἀρσι(νοΐτου)❩Ἀρσινοΐτου [Ἡρ]ακλείδουἩρακλείδου ❨μερίδ(ος)❩μερίδος Ἥρωνι ὑπηρέτῃ . S-2 ❨μετάδ(ος)❩μετάδος ❨ἐνώπι(ον)❩ἐνώπιον ὡς ❨καθήκ(ει)❩καθήκει τοῖς ❨προστεταγμ(ένοις)❩προστεταγμένοις ἀκολού[θως]ἀκολούθως .
2 S-3 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [κθ|num:29|]κθ|num:29| [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Κομμό]δ[ο]υΚομμόδου Ἀντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου Ἐπὶφ κ|num:20| . m5 S-4 σεσημείωμαι .
3 m1 S-5 [Ἀμμωνί]ῳἈμμωνίῳ ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Ἀ[ρσ]ι(νοΐτου)❩Ἀρσινοΐτου Ἡρα[κλ]είδουἩρακλείδου μερίδος
4 [παρὰ]παρὰ [Λουκίου]Λουκίου [Ἀντ]ωνίουἈντωνίου Μ[ίνο]ροςΜίνορος Ἀντινοέως m2 ∼Ἀθηναιευς∽Ἀθηναιέως ∼ο∽τοῦ καὶ ❨Ἐριχθόνιο(ς)❩Ἐριχθόνιος . m1 S-6 οὗ παρεκόμισα ἀπὸ διαλογῆς δημοσιώσε̣ως̣δημοσιώσεως
4-5 χρ[η]μ̣α∤[τισμοῦ]χρημα∤τισμοῦ
5 [❨ἀντίγρα(φον)❩]ἀντίγραφον [ὑπ]όκ[ειτ]αιὑπόκειται καὶ ἀξιῶ τούτου τὸ ἴσον διʼ ὑπηρέτου μεταδοθῆναι τῷ διὰ τοῦ χρηματισμοῦ σημαινομένῳ Γα⋰ΐ⋱ῳΓαΐῳ ⋰Ἰ⋱ουλίῳἸουλίῳ Μαρ[τ]ιάλιΜαρτιάλι
6 [οὐετ]ρανῷοὐετρανῷ ἐ̣ν̣ώπιο̣ν̣ἐνώπιον ἵνʼ εἰδ[ῇ]εἰδῇ . S-7 ❨(ἔτους)❩ἔτους κθ|num:29| Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου Ἐπείφ . S-8 ἐστὶ δὲ τοῦ χρη[μ]ατισμοῦχρηματισμοῦ τὸ ❨ἀντί[γρ(αφον)]❩ἀντίγραφον [τό]δετόδε ·
7 S-9 ⋰ἱ⋱ερεὺςἱερεὺς καὶ ἀρχιδικαστὴς στρατηγῷ Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου . S-10 τοῦ δεδομένου ὑπομνήματος ❨ἀντίγρα(φον)❩ἀντίγραφον μεταδοθήτω ὡς ὑπόκ̣[ειται]ὑπόκειται [.]. S-11 |gap:2|
8 |gap:4||gap:1| ❨(ἔτους)❩ἔτους κθ|num:29| Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνείνου Καίσαρος τοῦ κυρίου Μεχεὶρ κη|num:28| . S-12 ∼Αὐρηλις∽Αὐρήλιος Ἐπίμαχος ❨σεσημ(είωμαι)❩σεσημείωμαι |g:unintelligible| . S-13 Φλά⋰υ⋱ιοςΦλάυιος Αὐρήλιος Ἀν|gap:4|
8-9 [νομο]∤[γράφος]νομο∤γράφος
9 [ἀγορᾶς]ἀγορᾶς [ἔγραψα]ἔγραψα [τὴν]τὴν [ο]ἰ̣κονομίαν̣οἰκονομίαν [π]ᾶ̣σ̣α̣ν̣πᾶσαν . S-14 Διοδότῳ γεναμένῳ ἀγορανόμῳ καὶ ἐπὶ τῆς εὐθηνίας ∼ἱερῖ∽ἱερεῖ ἀρχιδικαστη?ͅἀρχιδικαστῃ καὶ πρὸς τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν
9-10 [χρημα]∤τιστῶνχρημα∤τιστῶν
10 καὶ τ[ῶν]τῶν ἄλλων κριτη[ρί]ω[ν]κριτηρίων παρὰ Λουκίου Ἀντωνίου Μίνορος . S-15 τοῦ προειμένου δισσοῦ χειρογράφου σὺν τοῖς μετὰ τὸν χρόνον γρ[άμμασιν]γράμμασιν
10-11 [ἀν]∤τίγραφονἀν∤τίγραφον
11 ὑπόκειται . S-16 Γά⋰ϊ⋱οςΓάϊος ⋰Ἰ⋱ούλι[ο]ςἸούλιος [Μαρ]τιάλιςΜαρτιάλις οὐετρανὸς Λουκίῳ Ἀντωνίῳ Μίνορι χαίρειν . S-17 ὁμολογῶ εἰληφέναι παρά σου ∼δάνιον∽δάνειον δ̣ι̣ὰ̣διὰ [χε]ιρὸςχειρὸς
12 ἐ[ξ]ἐξ οἴκου ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος δραχμὰς ∼χειλίας∽χιλίας διακοσίας|num:1200| , τόκου δραχμιαίου τόκου{τόκου} δραχμιαίου{δραχμιαίου} τῇ μνᾷ κα[τὰ]κατὰ [μῆ]ναμῆνα
12-13 [ἕκασ]∤[τον]ἕκασ∤τον
13 [,], [ὧν]ὧν [καὶ]καὶ [τὴ]ντὴν ἀπόδοσιν [πο]ιήσομαιποιήσομαι ἐντὸς ἐνιαυτοῦ ἑνὸς|num:1| σὺν τοῖς τόκοις . S-18 ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶ , ἔσται σοι πρᾶξις ἔκ [τε]τε [ἐμ]ο[ῦ]ἐμοῦ [καὶ]καὶ [ἐκ]ἐκ
14 [τῶν]τῶν [ὑπαρχόντ]ωνὑπαρχόντων μοι πάντων καθάπερ ∼ἐγ∽ἐκ δίκης . S-19 τὸ δὲ χειρόγραφον τοῦτο ⋰ἰ⋱διόγραφόνἰδιόγραφόν μου ὂν δισσόν σοι ἐξεδόμην [κ]α̣ὶ̣καὶ μ|gap:2||gap:3| [καθαρὸν]καθαρὸν [ἀπὸ]ἀπὸ
14-15 [ἐπιγρα]∤[φῆς]ἐπιγρα∤φῆς
15 [κ]αὶκαὶ ∼ἀλίφαδος∽ἀλείφαδος · S-20 κύριον ἔστω ὡς ἐν δημοσίῳ κατακεχωρισμένον . S-21 ❨(ἔτους)❩ἔτους κζ|num:27| Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου
16 Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ Εὐ[τυχοῦ]ςΕὐτυχοῦς [Εὐσε]βοῦςΕὐσεβοῦς Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Σαρματικοῦ Γερμανικου Μεγίστου Βρεταννικοῦ Τ̣ῦ̣[βι]Τῦβι ι̣α̣|num:11|ια|num:11| .
17 S-22 |gap:4||gap:4||gap:1||gap:3|τουτο̣|gap:5||gap:4||gap:4||gap:1||gap:3|τουτο|gap:5| καὶ τῆς ἀναδόσεως μὴ γεγονυίης βούλομαι ἐν δημοσίῳ γενέσθαι τὸ αὐθεντικὸν δισσὸν ❨χειρόγρ(αφον)❩χειρόγραφον καὶ ἀ̣ξ̣ι̣ῶ̣ἀξιῶ
18 [ἀναλαβόντες]ἀναλαβόντες [αὐτὸ]αὐτὸ παρʼ ἐμοῦ ❨[ὑπογεγ]ραμ(μένου?)❩ὑπογεγραμμένου περὶ τοῦ εἶναι αὐτὸ ❨⋰ἰ⋱διόγρα(φον)❩ἰδιόγραφον σὺν τοῖς μετὰ τὸν χρόνον γράμμασι τοῦ Γα⋰ΐ⋱πιΓαΐπι ⋰Ἰ⋱ουλίουἸουλίου Μαρτιάλ[ιο]ςΜαρτιάλιος
19 [σ]υ̣νκαταχ[ωρί]σαισυνκαταχωρίσαι αὐτὸ τῷ[δε]τῷδε [τ]ῷτῷ ὑπομνήματι εἰς ἀμφοτέρας τὰς βιβλιοθήκας καὶ συντάξαι γράψαι τῷ τῆς Ἡρακλείδου μ[ερίδος]μερίδος
20 τοῦ Ἀρσινοείτου στρατηγῷ μ̣[ε]τ̣[αδ]ῶναιμεταδῶναι τούτου ❨ἀντίγρα(φον)❩ἀντίγραφον τῷ ⋰Ἰ⋱ουλίῳἸουλίῳ Μαρτιάλι , ὅπως ποιήσηταί μοι τὴν ἀπόδοσιν τοῦ τε
20-21 π[ροκειμέ]∤νουπροκειμέ∤νου
21 κεφαλαίου καὶ τῶν τόκω[ν]τόκων [,], [ἢ] [εἰ]δῇεἰδῇ ἐσομένην μοι τὴν π̣[ρᾶξιν]πρᾶξιν ἐξ ὑπαρχόντω[ν]ὑπαρχόντων [αὐ]τοῦαὐτοῦ , ἀφʼ ὧν ἐὰν ∼τελιώσω∽τελειώσω ἐνεχυρασίας γραμμάτω̣ν̣γραμμάτων .
22 S-23 |gap:1|δ|gap:2| τὸ ❨χειρόγρα(φον)❩χειρόγραφον ἔχει μ̣ο̣υ̣μου π|gap:1||gap:29||gap:2| ὡς κα[θήε]ικαθήει . S-24 ❨(ἔτους)❩ἔτους κθ̣|num:29|κθ|num:29| Αὐ[ρηλίου]Αὐρηλίου Κ[ομμόδου]Κομμόδου [Ἀντωνείνου]Ἀντωνείνου [Καίσ]αροςΚαίσαρος [το]ῦτοῦ
23 [κυ]ρίουκυρίου Μεχείρ . S-25 ∼ἐσημιωσάμην∽ἐσημειωσάμην . m3 S-26 |gap:15|ιν|gap:6||gap:3||gap:1| [Ἐρι]χθονί̣ο̣υ̣Ἐριχθονίου |gap:6|