Sematia

chr.mitt.211.xml

TM: 22329HGV: 22329Date: 233 – 233Place: Hermopolis

1 m1 S-1 ❨βιβλ(ιοφύλαξιν)❩βιβλιοφύλαξιν ❨ἐγ(κτήσεων)❩ἐγκτήσεων ❨Ἑρμ(ο)[π(ο)]λ(είτου)❩Ἑρμοπολείτου
2 παρὰ Αὐρη[λίω]νΑὐρηλίων Ἀχιλ[λ]έωςἈχιλλέως τοῦ καὶ Σαπρίωνος κ[αὶ]καὶ [Ἥ]ρωνοςἭρωνος κα[ὶ]καὶ Εὐδαιμονίδος τῆς καὶ
2-3 Εὖ∤τος
3 τῶν τριῶν|num:3| ἀφηλίκων παίδων [❨Αὐρ(ηλίου)❩]Αὐρηλίου Τ̣[ι]θ̣ο̣η̣[τίωνος]Τιθοητίωνος [τ]οῦτοῦ καὶ Σαραπάμμωνος Ἑρμίου [τ]οῦτοῦ καὶ
4 Ἀχιλλέως μητρὸς Α[ὐ]ρηλίαςΑὐρηλίας Ἀρητοῦ[τ]ο[ς]Ἀρητοῦτος τῆ[ς]τῆς κα[ὶ]καὶ [Ἡ]ρωνοῦτοςἩρωνοῦτος Ἥρωνος ἀστῆς
4-5 Ἑρ̣μ̣ο̣π̣ο̣λ̣ε̣ι∤τῶνἙρμοπολει∤τῶν
5 ❨ἀναγρα(φομένων)❩ἀναγραφομένων ἐπʼ ἀμφόδου Φρουρίου Λιβὸς δ̣ι̣ὰ̣διὰ τῆ[ς]τῆς π[ρ]οκειμένηςπροκειμένης ἡμῶν μητρὸς Αὐρη[λ]ίαςΑὐρηλίας
6 Ἡρωτοῦτος τῆ[ς]τῆς [καὶ]καὶ Ἀρηνοῦτος οὔσης κ̣α̣ὶ̣καὶ ἐπα̣κο̣λ̣[ο]υθητ̣ρίαςἐπακολουθητρίας συνεστῶτο[ς]συνεστῶτος αὐτῇ Αὐ[ρ]ηλίουΑὐρηλίου
7 Ἑρμίου τοῦ καὶ [Ἀμ]ε[ρίμν]ουἈμερίμνου Ἀνουβίωνος [κ]αὶκαὶ ὡ̣ς̣ὡς [χρη]μα[τ]ί[ζ]ειχρηματίζει . S-2 ἀπογραφόμεθα εἰς τὸ ἐνεστὸ[ς]ἐνεστὸς ιβ|num:12| ❨(ἔτος)❩ἔτος
8 Μάρκου Αὐρη[λίο]υΑὐρηλίου Σ[εου]ήρουΣεουήρου Ἀλεξά[νδρου]Ἀλεξάνδρου Καίσα[ρος]Καίσαρος τ[οῦ]τοῦ κυρίου κοινῶς ἐξ ἴσου κατὰ τὸ τ[ρ]ίτοντρίτον
8-9 δί∤καιον
9 τῶν ὀφε[ιλο]μέν[ων]ὀφειλομένων ὑπὸ Αὐρηλίας Κολ̣λ̣αύ̣[χιος]Κολλαύχιος [Θαήσ]ιοςΘαήσιος Κολλο̣ύχιοςΚολλούχιος ἀπὸ κώμης Μοιρῶν
10 μετὰ κυρίου Σ̣α̣[ρ]ᾶΣαρᾶ Ὥ̣ρ̣ειτοςὭρειτος ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώ[μης]κώμης [το]ῦτοῦ α[ἰτ]ηθέντοςαἰτηθέντος ὑπʼ αὐτῆς καὶ
10-11 ἐπι̣τ̣ρ̣α̣πέν∤τοςἐπιτραπέν∤τος
11 ὑπὸ [Α]ὐρηλίουΑὐρηλίου [Κ]άστοροςΚάστορος τοῦ καὶ Θαυμ̣[αστ]οῦΘαυμαστοῦ [ἐξ]η[γ]ητεύσαντοςἐξηγητεύσαντος βουλευτοῦ τῆς [α]ὐτῆςαὐτῆς
12 Ἑρμοῦ πόλεως τῷ προδεδηλωμένῳ [ἡμ]ῶ[ν]ἡμῶν π̣α̣[τρὶ]πατρὶ Τιθοητίωνι τῷ καὶ
12-13 Σαρ[απά]μ∤μωνιΣαραπάμ∤μωνι
13 τ[οῦ]τοῦ αὐτοῦ ἀμ[φ]όδουἀμφόδου Φρουρίου Λιβ[ὸς]Λιβὸς με[τ]ηλλαχότιμετηλλαχότι ἐφʼ ἡμῖν μόνοις κληρ[ο]ν[όμοι]ςκληρονόμοις
14 καθʼ ἣν ἔθετο [ῥ]ωμαικὴνῥωμαικὴν διαθή[κ]ηνδιαθήκην [λυθεῖσαν]λυθεῖσαν [καὶ]καὶ [μεθ]ερμηνευθεῖσανμεθερμηνευθεῖσαν τῷ α|num:1| ❨(ἔτει)❩ἔτει τῆς ε[ὐτυ]χ̣εστά̣τηςεὐτυχεστάτης
15 ταύτης αὐτοκρατορείας Μεσορὴ κατὰ ❨διαγρα(φὴν)❩διαγραφὴν τ[ελειωθεῖ]σ̣αν̣τελειωθεῖσαν διὰ τῆς ἐν Ἑρμοῦ πόλει μισ̣θωτῶνμισθωτῶν
16 τραπέζης τῷ μετὰ τὸ κε|num:25| ❨(ἔτος)❩ἔτος Θεοῦ Σεουήρου Ἀντωνίνου Μεγάλου γ|num:3| ❨(ἔτει)❩ἔτει μηνὶ Ἁδριανῷ
16-17 κε∤φαλαίου
17 σ[ὺ]νσὺν τόκῳ δραχμιαίῳ εἰς ἀπόδοσιν Θ[ῶυ]θ|g:apostrophe|Θῶυθ|g:apostrophe| τοῦ ἑξῆς ε|num:5| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἀργυρίου δραχμῶν
17-18 ὀκτα∤κοσίων
18 ∼τεσσερ[ά]κοντα∽|num:840|τεσσαράκοντα|num:840| ἐπὶ ὑπαλλάγματι κ̣α̣τὰκατὰ τὴν αὐτὴν διαγραφὴν αἷς ἐδήλωσεν
19 ὑπάρχειν αὐτῇ περὶ Μοιρῶν ἐκ ∼του∽τῶν Διονυσίου καὶ Διοκλέους κλήρων κατοικ̣[ι]καῖςκατοικικαῖς
20 ἀρούρα[ις]ἀρούραις [τ]ρι[σὶν]|num:3|τρισὶν|num:3| οὔσαις ἐν δυσὶ|num:2| κοίται[ς]κοίταις [,], [ὧν]ὧν [μιᾶς][|num:1|]μιᾶς|num:1| [κ]οίτηςκοίτης ἄρ[ο]υρ[α]ιἄρουραι δύο|num:2| , ἑτέρας λοιπὴ ἄρ[ο]υραἄρουρα
21 μία|num:1| ἀκολούθως τῇ διαγραφῇ ἧς τὸ ἀντίγρ[α]φονἀντίγραφον ἐγλημφθὲν ἐπεσκεμμένο[ν]ἐπεσκεμμένον [ἀ]πὸἀπὸ τοῦ
22 κατακε[ι]μένουκατακειμένου ἐν [τ]αῖςταῖς παρʼ ὑμῖν ἐγκ̣τ̣ήσ̣ε̣[σι]ν̣ἐγκτήσεσιν [εἰ]ρομ[έ]νουεἰρομένου ∼τραπεζει̣τ̣ι̣κ̣οῦ∽τραπεζιτικοῦ νῦ[ν]νῦν
22-23 [ἐ]πη∤νέγκαμ[εν]ἐπη∤νέγκαμεν
23 [ὑ]μ[ῖν]ὑμῖν [σ]ὺνσὺν τῷ τῆς διαθήκης ἀντι[γ]ράφῳἀντιγράφῳ ε[ἰς]εἰς [τὸ]τὸ τὴν παράθεσιν γενέσθ[αι]γενέσθαι
24 καὶ ὀμνύομ[εν]ὀμνύομεν [τὴν]τὴν Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου Ἀλεξ[άνδρ]ο[υ]Ἀλεξάνδρου Καίσαρος τοῦ [κ]υρίουκυρίου τ[ύχη]ντύχην
25 οὕτως ἔχειν . S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιβ|num:12| Αὐτοκράτορος Καίσα[ρος]Καίσαρος [Μ]άρκουΜάρκου Αὐ[ρηλ]ίουΑὐρηλίου Σεουήρου Ἀλεξάνδρ[ο]υἈλεξάνδρου
26 Εὐσεβοῦς Εὐτ[υ]χοῦςΕὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Παχὼν ιη|num:18| . m2 S-4 ∼Αὐρηλιοις∽Αὐρήλιοι Ἀχιλλεὺς κ[α]ὶκαὶ Σαπρίων
27 καὶ Ἥρων καὶ Εὐδεμονεὶς καὶ Εὒς ἀφήλικες διὰ τῆς μητρὸς
28 Αὐρηλίας Ἀρητοῦτος τῆς καὶ Ἡρωνοῦτος ἐπεδεδώκαμεν καὶ
28-29 ὠμό∤σαμεν
29 τὸν ὅρκον . S-5 Αὐρήλιος Ἑρμία[ς]Ἑρμίας [ὁ] κ̣α̣ὶκαὶ Ἀ̣μέριμνο[ς]Ἀμέριμνος καὶ ὡς χρηματίζω
30 συνέστην αὐτῇ καὶ ἔγραψα ὑπὲ[ρ]ὑπὲρ [αὐτ]ῆςαὐτῆς [μὴ]μὴ εἰδυίης γράμ[μα]ταγράμματα . m3 S-6 Αὐρήλιος
31 |g:x| Ἑρμεῖνος ❨βουλ(ευτὴς)❩βουλευτὴς ❨βιβλιοφύλ(αξ)❩βιβλιοφύλαξ διὰ Αὐρηλίου Σ|gap:5| τοῦ καὶ Ἑρμίου ❨γραμματ(έως)❩γραμματέως · S-7 τῶν ἀπογραφομένων
32 |g:x| ἀφη[λίκ]ωνἀφηλίκων τριῶν|num:3| οὐ ❨διακειμ(ένων)❩διακειμένων ἐν ❨ὀνόμ(ατι)❩ὀνόματι τῆς ὑποχρέου [καὶ]καὶ [κ]υρίωνκυρίων ὄντ̣[ω]νὄντων τῶν διὰ τῆς διαθήκης τοῦ
33 |g:x| πατρὸς ὑμῶν δηλο[υ]μένωνδηλουμένων πάντων |gap:3||gap:7||gap:3| τῆς ❨διαγρα(φῆς)❩διαγραφῆς ἐγλήμψει ❨πρωτοπ(ραξίας)❩πρωτοπραξίας
34 |g:x| ❨φυλ(ασσομένης)❩φυλασσομένης τῶι φίσκῳ καὶ οἷς ἄλλοις δέον ἐστὶν ἔσχον ἴσον . S-8 |g:xs|
35 |g:xs|