Sematia

chr.mitt.188.xml

TM: 20696HGV: 20696Date: 127 – 127Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 ο̣|gap:2|β̣ι|gap:1||gap:7|αρεστ|gap:12|νωνο|gap:2|βι|gap:1||gap:7|αρεστ|gap:12|νων π|gap:3|η|gap:2|ω̣|gap:2|α|gap:1|π|gap:3|η|gap:2|ω|gap:2|α|gap:1|
2 βαρὺ δὲ [τοῖς]τοῖς [ἀπ]οτάκ̣τοιςἀποτάκτοις πρα[γματευ]ο̣μ̣ένο̣ι̣ς̣πραγματευομένοις ὑπο[γρά]φομαιὑπογράφομαι κα[τʼ]κατʼ
3 ἀμεριμν̣ί̣[α]ςἀμεριμνίας τόπ̣οντόπον τῷ εἰς τὸ Να̣ν̣α̣ῖ̣ο̣νΝαναῖον [ε]ἰωθότιεἰωθότι τελεῖσθαι κα[ὶ]καὶ ∼ἐς∽εἰς τὴν
4 ἑτέραν διδόναι βιβλιοθ[ή]κη[ν]βιβλιοθήκην |gap:2| τ̣άχιστον̣τάχιστον |gap:4||gap:1| δὲ ἐπιτηρηταὶ
4-5 κατα∤χωριζέτωσ[αν]κατα∤χωριζέτωσαν
5 [τ]ο̣[ὺ]ς̣τοὺς τῆς προσόδου λόγους̣λόγους [εἰ]ς̣εἰς τ̣ὸ̣τὸ [τρια]κοντάκλεινοντριακοντάκλεινον διὰ
6 πέντε|num:5| ἡμερῶν , [ο]ὐοὐ μόνον ἵνα πρόσοδος φανερὰ γένηται ∼ἀλʼ∽ἀλλʼ ἵνα καὶ
7 αὕτη ἀσφάλεια ταῖς ἄλλαις ∼προσην∽προσῇ . S-2 οἱ μέχρι νῦν ἐν τῷ καταλογείῳ
8 ἀπολο[γ]ισταὶἀπολογισταὶ γραμματεῖς καλ[ού]με[ν]οικαλούμενοι κατὰ τὸ παλαι[ὸν]παλαιὸν ἔθος
8-9 ἐγλογιζέσ∤θωσαν
9 τὰ συναλλάγματα περιλαμβάνοντ[ες]περιλαμβάνοντες τά τε τῶν νομογράφων
10 καὶ τὰ τῶν σ[υνα]λλασσόντωνσυναλλασσόντων ὀνόματα καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν
10-11 οἰκονο∤μιῶν
11 καὶ [τὰ]τὰ [εἴ]δηεἴδη τῶν συνβ̣[ο]λ̣α̣ίωνσυνβολαίων καὶ καταχωρ[ι]ζέτωσανκαταχωριζέτωσαν ἐν
11-12 ἀμφο∤[τέρα]ιςἀμφο∤τέραις
12 ταῖς β[ι]βλ[ιο]θήκαιςβιβλιοθήκαις . S-3 ο[ἱ]οἱ [καλ]ούμενοικαλούμενοι εἰκονισταὶ ὅταν τὸν τόμον
13 [τῶν]τῶν [πρ]ο̣σαγορευομένωνπροσαγορευομένων [συνκολ]λ̣η̣σ̣ί̣μωνσυνκολλησίμων πρὸς καταχωρισμὸν
13-14 ἀνε∤τ̣[άζ]ωσιἀνε∤τάζωσι
14 ∼παρασημιούσθ[ωσαν]∽παρασημειούσθωσαν [εἴ]εἴ [πο]υ̣που ∼ἀπ⸢αλ⸣ήλειπται∽ἀπαλήλιπται ἐπιγέγραπταί τι
15 [ἑτέ]ρωςἑτέρως ἔχει · S-4 καὶ ἀντίγρ[αφον]ἀντίγραφον [γεν]όμενονγενόμενον ἐν ἑ[νὶ]ἑνὶ χάρτῃ καταχωριζέτωσαν
16 ε[ἰς]εἰς [τὰς]τὰς δύο|num:2| βιβλιοθήκας , [κελεύ]ω̣κελεύω γὰρ καὶ ἐπὶ τῆς ἄλλης Αἰγύπτου
16-17 γείνεσ∤θ[αι]γείνεσ∤θαι
17 [τὸ]τὸ [ἐ]πʼἐπʼ Ἀρσ[ι]νοειτῶνἈρσινοειτῶν καὶ |gap:5|πο[λ]ειτῶν|gap:5|πολειτῶν |gap:2| νῦν φυλασσόμενον . S-5 προσ-
1 θ̣ή̣σο̣υ[σι]θήσουσι δὲ καὶ <τὸν>τὸν τῶν κολλημάτων ἀριθμὸν καὶ
2 τὰ ὀνόματα τῶ[ν]τῶν συναλλαξάντων , ποιείτωσαν
3 τὸ αὐτὸ κα[ὶ]καὶ οἱ καλούμενοι ἐπὶ τῆς διαλογῆς τῶν
4 κατὰ καιρὸν ἀρχιδικαστῶν [γρα]μματεῖςγραμματεῖς καὶ τὰς
5 πενθημέρους καταχωριζέτ[ω]σ[α]νκαταχωριζέτωσαν . S-6 ἐπιτηρητὴ[ς]ἐπιτηρητὴς
6 τοῦ Ναναίου μ[ήτ]εμήτε τὰ ἐκδόσιμα διδότω μήτε
6-7 ἐπ[ι]∤σκέψασθαιἐπι∤σκέψασθαι
7 ἐπιτ[ρ]επέτωἐπιτρεπέτω μήτ[ε]μήτε [ἄ]λλοἄλλο τι οἰκονομείτω
8 πρὶν αὐτῷ ἐπιστέλλη[τ]αιἐπιστέλληται ὑπὸ [το]ῦτοῦ τῆς Ἁδριανῆς
8-9 βιβλι[ο]∤θήκηςβιβλιο∤θήκης
9 ἐπιτηρητοῦ , ἐπεὶ ⋰ὑ⋱πεύθυνόςὑπεύθυνός ἐστιν ὡς
9-10 παρα∤λογίσασθαί
10 τι βουληθεὶς τῶν δεόντων .
10-11 S-7 κατα∤χωριζέτωσαν
11 οὖν εἰς ἀμφοτέρας τὰς βιβλιοθήκας
12 τὰ συναλλάγματα οἱ μὲν ἐν τῇ πόλει
12-13 πραγματευό∤μενο[ι]πραγματευό∤μενοι
13 ἀπὸ Φαρμοῦθι νεομηνίας , οἱ δὲ ἐν Αἰγύπτῳ
14 ὁμοίως ἀπὸ Παχών .
15 S-8 ❨(ἔτους)❩ἔτους ια|num:11| Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιαν[ο]ῦΤραιανοῦ
16 Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ , Φαμενὼθ κϛ|num:26| . S-9 προτεθήτω .
1 S-10 Τίτος Φλαούιος Τιτιανὸς ἔπαρχος Αἰγύπτου
2 λέγει ·
3 S-11 οὐκ ἔλαθέ με ὅτι οἱ ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου νομικοί ,
4 ἄδειαν ἑαυτοῖς ὧν ἁμαρτάνουσι ἔσεσθ[α]ιἔσεσθαι
4-5 νο∤μίζοντες
5 , πανταχοῦ μᾶλλον καταχωρ[ί]ζουσικαταχωρίζουσι
6 τὰς ἀσφαλείας ἐν Ἁδριανῇ βιβλιοθήκῃ ,
7 διὰ τοῦτο ∼κατασκευασθεισης∽κατασκευασθείσῃ μάλιστα [ὅ]πωςὅπως
8 μηδὲν τῶν παρὰ τὸ προσῆκον πρασσομένων
9 ἀγνοῆται . S-12 τούτους τε οὖν κελεύω καὶ
10 τοὺς ∼πολειτικοὺς∽πολιτικοὺς πάντας τὰ ἀκόλουθα τοῖ[ς]τοῖς
11 προστεταγμένοις ποιεῖν , εἰδότας ὅ[τι]ὅτι τοὺς
12 παραβάντας καὶ τοὺ[ς]{τοὺς} διὰ ἀπειθίαν κ[ακ]ῶςκακῶς
13 ἀφορμὴν ζητοῦντας ἁμαρτημάτω[ν]ἁμαρτημάτων
14 ∼τειμωρήσομαι∽τιμωρήσομαι . S-13 προτεθήτω .
15 S-14 ❨(ἔτους)❩ἔτους ια|num:11| Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ
16 Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ , Μεσορὴ κζ|num:27| .
1 m2 S-15 Ἀπολλώνιος Ὡρίωνι τῷ τιμιωτάτῳ
2 χαίρειν .
3 S-16 ἵνα μηδέν σε λανθάνῃ ὧν κράτιστος
4 περὶ τῆς Ἁδρ[ια]νῆςἉδριανῆς βιβλιοθήκης τῇ κζ|num:27|
5 τοῦ Μεσορὴ δ[ιὰ]διὰ προγράμματος
5-6 προσέτα∤ξε
6 , αὐτὸ τὸ πρόγραμμα ἐκγραψάμενος
7 ὑπέταξα τῇ [ἐ]πιστολῇἐπιστολῇ . S-17 ❨ἔρρω(σο)❩ἔρρωσο . S-18 ❨Φαῶ(φι)❩Φαῶφι δ|num:4| . S-19 ἔστιν ❨δ(έ)❩δέ
8 |gap:?_lines|