Sematia

p.mich.5.264_265dupl.xml

TM: 12098 12099HGV: 12098 12099Date: 37 – 37Place: Arsinoites,Tebtynis (Arsinoites)

1,msup m5 S-1 κγ|num:23| ❨(ἔτους)❩ἔτους [Τιβ]ερίουΤιβερίου Καίσαρος Σεβ[αστ]οῦΣεβαστοῦ . S-2 Μεχὶρ ιγ|num:13| . S-3 ἐκδόσιμον
1 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [τρίτ]ο̣[υ]τρίτου [καὶ]καὶ [εἰκοστοῦ]εἰκοστοῦ [Τιβερίου]Τιβερίου Κ̣α̣ίσαροςΚαίσαρος Σεβασ̣[τοῦ]Σεβαστοῦ |gap:13| απ̣|gap:3|κ|gap:3||gap:17|απ|gap:3|κ|gap:3||gap:17| Π̣ολέμω̣ν̣ο̣ς̣Πολέμωνος
2 μ̣ε̣ρ̣ίδ̣[ος]μερίδος [τοῦ]τοῦ [Ἀρσινοίτου]Ἀρσινοίτου [νο]μοῦνομοῦ . S-4 ὁμολογε̣ῖ̣ὁμολογεῖ [Θενπετερμοῦθις]Θενπετερμοῦθις [Ἁτρήους]Ἁτρήους [,], [ὡ]ς̣ὡς ἐ̣τῶνἐτῶν |gap:3|κο̣ν[τα]|gap:3|κοντα |gap:7| [οὐλὴ]οὐλὴ τ̣[ρ]α̣χήλωιτραχήλωι
3 ἐκ δ[ε]ξ̣[ιῶν]δεξιῶν |gap:12|α̣λλωι|gap:12|αλλωι δεξιῶ̣[ι]δεξιῶι |gap:13||gap:1|ιον πόδα , μετὰ [κυρίου]κυρίου [τοῦ]τοῦ [τῆς]τῆς [ἀδε]λφῆςἀδελφῆς
3-4 αὐ∤τῆς
4 Θενφ̣[ατρήους]Θενφατρήους [υἱοῦ]υἱοῦ [Τ]ρ̣ι̣αδέλφουΤριαδέλφου τοῦ καὶ Ψε̣ν̣[θνεῦτος]Ψενθνεῦτος [Πετερμού]θιοςΠετερμούθιος Σαβακοῦτος , [ὡς]ὡς [ἐτῶν]ἐτῶν |gap:10| οὐλὴ μετώπ[ῳ]μετώπῳ
5 ∼ἐκς∽ἐξ ἀρισ̣τ̣ε̣ρ̣[ῶν]ἀριστερῶν [,], [τῇ]τῇ [θυγατρὶ]θυγατρὶ [αὐτῆ]ς̣αὐτῆς Τ̣ακωνάειτιΤακωνάειτι ὡς ἐ[τῶν]ἐτῶν |gap:8| ἑπτὰ οὐ[λ]ὴοὐλὴ φακὸς ῥινὶ̣ῥινὶ |gap:10| , μετὰ κυρίου
6 τοῦ ἑαυτῆς υ̣ἱ̣ο̣[ῦ]υἱοῦ [Τεσενούφιος]Τεσενούφιος [τοῦ]τοῦ Τεσενούφιος , ὡς ἐτ[ῶν]ἐτῶν |gap:7||gap:2| οὐλὴ μετ[ώ]π̣ωιμετώπωι ∼ἐκς∽ἐξ ἀρ[ιστερῶν]ἀριστερῶν [ὑπὸ]ὑπὸ [τρίχ]ατρίχα , καὶ τῶι ἑτέρω[ι]ἑτέρωι
7 αὐτῆς ∼ὑειῶι∽υἱῶι Τεσε̣ν̣ο̣ύ̣φιΤεσενούφι ∼πέμτῳ∽πέμπτῳ ὡς ἐτῶν τεσσα̣ρ̣[άκον]τα|num:40|τεσσαράκοντα|num:40| οὐλὴ γόνατι δεξιῶι , τοῖς δυσὶ Π̣ο̣μσάειοςΠομσάειος ,
7-8 πεπρα∤κέναι
8 αὐτῇ Τακωνά̣ειτιΤακωνάειτι καὶ Τεσενούφι ∼πέμτῳ∽πέμπτῳ τ̣ὴ̣[ν]τὴν [ὑπάρ]χουσανὑπάρχουσαν τῇ Θενπ[ε]τερμούθιΘενπετερμούθι παι[δίσκην]παιδίσκην δούλην ὄνομα
9 Τασουχᾶς , ὡς ἐτῶν δέκα ἑπτὰ|num:17| ὑπόπτιλλος οὐλὴ μετ[ώπῳ]μετώπῳ ἐ̣κἐκ δεξιῶν , ταύτ[η]νταύτην ∼τυαύτην∽τοιαύτην ἀ̣[ναπόρρ]ι̣φονἀναπόρριφον πλὴν
9-10 ἐπα∤φῆς
10 καὶ ∼εἱαιρᾶς∽ἱερᾶς νόσου · S-5 καὶ ἀπέχειν τὴν Θενπετερ̣[μοῦ]θινΘενπετερμοῦθιν παρὰ τῆς Τακω[νά]ειτοςΤακωνάειτος καὶ τοῦ [Τεσενού]φιοςΤεσενούφιος πέμπτου
11 τὴν συνκεχωρημένην τιμὴν πᾶσαν ἐκ πλ[ήρ]ο̣υςπλήρους διὰ ∼χιρὸς∽χειρὸς ∼ἐκς∽ἐξ οἴκου , καὶ βεβαι[ώσει]ν̣βεβαιώσειν αὐτήν τε
11-12 Θεν∤πετερμοῦθιν
12 καὶ τοὺς παρʼ ∼ἀουτῆς∽αὐτῆς τῇ Τακουνάει[τ]ιΤακουνάειτι καὶ Τεσενούφι πέμπτῳ καὶ τοῖς παρʼ αὐτῶ[ν]αὐτῶν κατὰ τὴν
12-13 πρᾶ∤σιν
13 ταύτην πάσῃ ∼βεβαιώσι∽βεβαιώσει ἀπό τε ∼εἰδιωτικῶν∽ἰδιωτικῶν [κ]αὶκαὶ πάσης ∼ἐνπυήσεως∽ἐμποιήσεως ἐπὶ τὸν [ἅπαν]ταἅπαντα χρόνον πλὴν
14 δρασμοῦ , καὶ παρέξεσθαι αὐτὴν ἀνέ̣παφονἀνέπαφον καὶ [ἀ]ν̣ενεχύραστον̣ἀνενεχύραστον κ̣α̣ὶ̣καὶ ∼ἀνεπιδάνι̣[στο]ν̣∽ἀνεπιδάνειστον καὶ καθαράν ,
15 μενούσης δὲ τῇ Τακουνάειτι καὶ τῷ Τεσενούφι ∼πέ[μ]τ̣ῳ∽πέμπτῳ ἧς ∼πεπύητε∽πεποίηται αὐτ̣οῖςαὐτοῖς Θενπετερ[μοῦθ]ιςΘενπετερμοῦθις ∼πρασις∽πράσεως προτέρας
16 μέρους οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ τῶν διʼ αὐτῆς δεδη̣[λω]μένωνδεδηλωμένων πάντων κυρίων . S-6 ὑπο[γρα]φεὺςὑπογραφεὺς τῆς
16-17 Θενπε∤τερμούθιος
17 καὶ τοῦ κυρίου Χαλῆς δεύτερος Χαλήο[υς]Χαλήους τοῦ καὶ Ταμᾶτ[ο]ςΤαμᾶτος ὡς ἐτῶν |gap:2||gap:2|[κο]ντα|gap:2||gap:2|κοντα μέσος
17-18 μ[ελί]∤χ̣ρ̣ω̣ο̣ς̣μελί∤χρωος
18 μακροπρόσ̣ωποςμακροπρόσωπος εὐθύρινος οὐλὴ ∼ὑπὼ∽ὑπὸ γ[ό]ν̣υγόνυ δεξιόν . S-7 [σ]υν̣γραφὴσυνγραφὴ κυρί[α]κυρία [ἔστ]ωἔστω παντα[χῇ]πανταχῇ .
19 m2 S-8 Θενπετερμοῦθις Ἁτρήου̣ςἉτρήους μετὰ κυρίου τοῦ τῆς ἀδελφῆς μου Θε[νφα]τρήουςΘενφατρήους υἱοῦ Τριαδ̣έ̣λφουΤριαδέλφου τοῦ καὶ Ψενθ[νεῦτος]Ψενθνεῦτος Πετερμούθεως
20 Σαβακοῦτος ὁμολογῶ πεπρ̣α̣κ̣έ̣ν̣αιπεπρακέναι τοῖς υἱοῖς μου Τακουνάειτι καὶ Τ̣ε̣σ̣[ενο]ύ̣φ̣ι̣Τεσενούφι πέμπτῳ το[ῖς]τοῖς ∼[δυ]σεὶ∽|num:2|δυσὶ|num:2| ∼Φομσαειως∽Φομσάιος , με̣[τὰ]μετὰ [κυρίου]κυρίου τ̣ῆςτῆς Τακονάειτος
21 τοῦ ∼αἱαυτῆς∽ἑαυτῆς υἱοῦ ∼Τεσενούφεος∽Τεσενούφεως τοῦ ∼Τεσενούφεος∽Τεσενούφεως , τὴν ὑπάρχουσάν μοι ∼πεδικσκεν∽παιδίσκην δούλην ὄνομα Τασο[υ]χ̣[ᾶς]Τασουχᾶς [,], [ὡς]ὡς ἐτῶν δέκα ἑπτὰ|num:17|
22 ὑπόπτιλλος οὐλὴ ∼μετόπῳ∽μετώπῳ ἐκ δεξιῶν , ταύτην τοιαύτην ∼ἀναποριπτον∽ἀναπόρριφον πλὴν ἐπαφῆς ∼εἱερᾶς∽ἱερᾶς νόσου . S-9 κ[αὶ]καὶ [ἀπέ]χ̣ωἀπέχω παρὰ τῆς
23 Τακονάειτος καὶ Τεσενούφιος πέμπτου τὴν ∼συνκεχορημένην∽συνκεχωρημένην [κ]αὶκαὶ ἑσταμένην τιμὴν πᾶσαν ἐκ πλήρους [διὰ]διὰ [χειρὸς]χειρὸς ∼ἐκς∽ἐξ οἴκου , καὶ
24 ∼βεβεώσω∽βεβαιώσω τοῖς κατὰ τῆν πρᾶσιν ταύτην πάσῃ ∼βεβεώσι∽βεβαιώσει πλὴν ∼δ̣[ρ]ασμῶ∽δρασμοῦ , καὶ παρέξομαι α̣[ὐ]τὴναὐτὴν ἀνέπαφον [καὶ]καὶ [ἀνε]ν̣εχύραστονἀνενεχύραστον
25 καὶ ∼ἀνεπιδάνιστον∽ἀνεπιδάνειστον καὶ μηδὲ προπεπραμένην μηδὲ μέρους̣μέρους [μη]δ̣ὲμηδὲ ∼ὑποτεθιμένην∽ὑποτεθειμένην , μ̣[ενο]ύ̣σηςμενούσης ἡμῖν τῆς πρ[οτέρας]προτέρας [πράσεως]πράσεως [ἡμίσο]υςἡμίσους μέρους οἰκίας καὶ
26 αὐλῆς <κυρίας>κυρίας καθὼς πρόκειται . S-10 ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτῶν Χαλῆς δεύτερος Χα̣[λή]ουςΧαλήους τοῦ καὶ Ταμᾶτ[ος]Ταμᾶτος διὰ τὸ μὴ εἰδένα̣ι̣εἰδέναι [αὐτοὺς]αὐτοὺς [γράμ]μ̣α̣ταγράμματα .
27 m3 S-11 Τεσενοῦφις πέμπτος Π̣ομσάε̣ι̣οςΠομσάειος ∼γέγωναι∽γέγονε εἴς ∼μαι∽με πρᾶσις [καθὼ]ςκαθὼς πρόκιται . m4 S-12 Τακο[υ]νάειςΤακουνάεις Φομσάιος μ[ετὰ]μετὰ [κυρίου]κυρίου ἐμοῦ τοῦ
28 ∼αἱαυτῆς∽ἑαυτῆς υἱοῦ Τεσεν[ού]φιο̣[ς]Τεσενούφιος [το]ῦ̣τοῦ Τεσενούφιος . S-13 ∼γέγωνε̣∽γέγονε εἴς̣εἴς μ̣ε̣με [ἡ] ∼[πρα]σ̣ε̣ι∽πρᾶσις καθὼς πρό[κει]ταιπρόκειται . S-14 Τεσεν[οῦφις]Τεσενοῦφις [γέγραφα]γέγραφα [καὶ]καὶ [ὑπὲρ]ὑπὲρ [αὐτῆς]αὐτῆς
29 μὴ ∼εἰδυε[ίας]∽εἰδυίας [γράμματ]α̣γράμματα .