Sematia

p.mich.5.262.xml

TM: 12095HGV: 12095Date: 34 – 36Place: Arsinoites

1 m1 S-1 [ὁμολογεῖ]ὁμολογεῖ [Δίδυμος]Δίδυμος [νε]ώτεροςνεώτερος Λυσιμάχου , ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μα|num:41| , εὐμεγέθης μελίχρως , οὐλὴ ἀντικνημίωι δεξιῶι ,
2 [τῇ]τῇ [ἑαυτοῦ]ἑαυτοῦ γυναικὶ οὔσῃ δὲ καὶ ὁ[μο]πατρίωιὁμοπατρίωι καὶ ὁμομητρίωι ἀδελφῇ Ἡροῖ ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λε|num:35| μέσῃ λευκόχρῳ οὐλὴ μετώπωι μέσωι ,
3 [μετὰ]μετὰ [κυρί]ουκυρίου τοῦ ἑαυτῆς συνγενοῦς Ἡρώδου τοῦ Πτολεμαίου , ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λ|num:30| , μέσου ∼μελιχρῶ∽μελιχροῦ , οὐλὴ ὑπὸ κρόταφον ἀριστερόν ,
3-4 παρα∤[κεχωρη]κέναιπαρα∤κεχωρηκέναι
4 αὐτῆι ὥστε καὶ ἐγγόνοις αὐτῆς καὶ τοῖς παρʼ ∼αὐτων∽αὐτῆς εἰς μετεπιγραφὴν ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον ἀπὸ τῶν
4-5 ὑπαρχό∤[ντων]ὑπαρχό∤ντων
5 [αὐτ]ῶ̣ι̣αὐτῶι περὶ Θεογονίδα τῆς Πολέμωνος μερίδος κατοικικῶν ἐδαφῶν τὰς πρότερον Ἡρακλείδου τοῦ Διδύμου κλήρου
6 [κατοικι]κοῦκατοικικοῦ ἀρούρας ι|num:10| ὅσαι ἐὰν ὦσι καὶ τὰ συνκύροντα πάντα , ὧν γείτονες νότου τοῦ ὁμολογοῦντος Διδύμου καὶ τῶν
7 [ἀδελφ]ῶνἀδελφῶν κλῆρος , βορρᾶ ὁδὸς βασιλική , λιβὸς ἔκ̣χυσιςἔκχυσις τῶν σημαινομένων ἀρουρῶν δέκα|num:10| καὶ τοῦ προωνομασμένου ἀπὸ νότου
8 [τοῦ]τοῦ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [Δ]ιδύμουΔιδύμου καὶ τῶν ἀδελφῶν κλήρου , ἀπηλιώτου ποτίστρα τῶν αὐτῶν ∼δυσιν∽|num:2|δύο|num:2| κλήρων , ὑπὲρ ὧν καὶ ἐπιτετελεκέναι
9 [τὸν]τὸν [αὐτὸν]αὐτὸν [Δί]δυμονΔίδυμον τὰς εἰς τὴν Ἡρὼ ἔτι ἀπὸ τοῦ ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Παχὼν λ|num:30| διὰ τοῦ κατοικικοῦ ❨λογιστηρίο(υ)❩λογιστηρίου
10 [τῆς]τῆς [μ]ετεπιγραφῆςμετεπιγραφῆς καὶ παραχωρήσεως οἰκονομίας ὡς καθήκει · S-2 εἰς δὲ τὴν ἑσταμένην τοῦ παρακεχωρημένου
11 [κλήρο]υκλήρου τιμὴν αὐτόθεν τὴν ∼Ἡρὼι∽Ἡρὼ κατὰ τήνδε τὴν ὁμολογίαν παραδεδέχθαι τῶι Διδύμωι ἀργυρίου ἐπισήμου
12 [δραχμὰς]δραχμὰς |gap:1| αἵ εἰσιν συντίμησις ψελίων ∼ὀκτο∽|num:8|ὀκτὼ|num:8| κεφαλαίων ∼ζευγους∽ζεύγων μναιαίων δ|num:4| , καὶ ἀκιδωτοῦ ❨μν(αιαίων)❩μναιαίων β|num:2| 𐅵|num:1/2| τῶν ἐπὶ τὸ
13 [πᾶν]πᾶν [χρ]υσίουχρυσίου ∼δοκιμήου∽δοκιμείου Ἀλεξανδρείνου μναιαίων ϛ|num:6| 𐅵|num:1/2| σταθμῷ Ἀλεξανδρείνωι , ὧν Δίδυμος ἔλαβεν ἐν τοῖς
14 [προσενη]νεγμένοιςπροσενηνεγμένοις αὐτῶι καὶ τῆι Ἡροῖ ὑπὸ τοῦ ἀμφοτέρων πατρὸς Λυσιμάχου τοῦ Διδύμου ὃς τετελεύτηκεν
15 |gap:5|η κατὰ συνγραφὴν συνοικεσίου τὴν διὰ τοῦ ἀγορανομίου τελειωθεῖσαν τῶι ι|num:10| ❨(ἔτει)❩ἔτει Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ
16 |gap:5||gap:1| , ἀπεσχηκότος τ̣ο̣ῦ̣τοῦ Διδύμου παρὰ τῆς Ἡροῦς τὸ εἰς συνπλήρωσιν τῆς τοῦ κλήρου τιμῆς ἕτερον ❨ἀργυρικὸ(ν)❩ἀργυρικὸν
17 [κεφάλ]α̣ι̣ονκεφάλαιον ὁμοίως διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου · S-3 καὶ μὴ ἐνκαλεῖν μηδʼ ἐνκαλέσειν τὴν Ἡρὼ μηδʼ ἄλλον ὑπὲρ αὐτῆς τῶι Διδύμῳ
18 [και]και [το]ῖςτοῖς παρʼ αὐτοῦ περὶ ἐ̣κ̣[εί]ν̣ωνἐκείνων τῶν προωνομασμένων χρυσίου ∼μναίων∽μναιαίων ϛ|num:6| 𐅵|num:1/2| , μένειν δὲ τὴν τοῦ συνοικεσίου
19 〚[συνοικε]σίου〛συνοικεσίου συνγραφὴν κυρίαν καὶ ἔνθεσμον ἐπί τε τοῖς λοιποῖς τοῖς μετὰ τοῦ χρυσίου μναιαῖα ϛ|num:6| 𐅵|num:1/2|
19-20 προσενη∤[νεγμένοις]προσενη∤νεγμένοις
20 ἐπὶ τῆι ∼Ἡρω∽Ἡροῖ καὶ ταῖς ἄλλαις ταῖς διὰ τῆς αὐτῆς συνγραφῆς δεδηλωμέναις διαστολαῖς ∼παίσαις∽πάσαις · S-4 καὶ ❨συνχωρ(εῖν)❩συνχωρεῖν
21 [αὐτὸν]αὐτὸν τὸν Δ{Δ} Δίδυμον καὶ τοὺς παρʼ αὐτοῦ βεβαιώσειν τῆι Ἡροῖ καὶ τοῖς παρʼ αὐτῆς τὸν παρακεχωρημένον κλῆρον
22 [πάσῃ]πάσῃ [βεβαιώσ]ειβεβαιώσει ἀπὸ μὲν δημοσίων τελεσμάτων πάντων καὶ ἀρταβείας καὶ ναυβίου καὶ ἀριθμητικοῦ καὶ τιμῆς γῆς
23 [καὶ]καὶ [ἐπι]β̣[ο]λ̣ῆςἐπιβολῆς κώμης [κ]αὶκαὶ πλεονασμάτων καὶ ἐπιγραφῶν πασῶν καὶ παντὸς εἴδους ἀπὸ τῶν ἔμπροσθεν
24 [χρόνων]χρόνων μ[έ]χριμέχρι τοῦ κα|num:21| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ αὐτοῦ τοῦ κα|num:21| ❨(ἔτους)❩ἔτους Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ ἀπὸ δὲ ἰδιωτικῶν καὶ πάσης ❨ἐμποιή(σεως)❩ἐμποιήσεως
25 [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ἅπ]ανταἅπαντα χρόνον · S-5 καὶ παρέξεσθαι μηδένα κωλύοντα Ἡρὼ μηδὲ τοὺς παρʼ αὐτῆς κυριεύοντας αὐτῶν καὶ ❨εἰσοδ(εύοντας)❩εἰσοδεύοντας
26 [καὶ]καὶ [ἐξο]δεύονταςἐξοδεύοντας εἰς αὐτὰς καὶ κατεργαζομένους καὶ κατασπείροντας καὶ μισθοῦντας καὶ τοὺς ποτισμοὺς καὶ τὰς
27 [ἐκχύσ]ε̣ιςἐκχύσεις ποιουμένους ὡς ἄνωθεν εἴθισται καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν ἀποφερομένους καὶ ὑποτιθέντας καὶ ἑτέροις ❨παραχω(ροῦντας)❩παραχωροῦντας
28 [καὶ]καὶ [δι]ο̣ι̣κ̣οῦνταςδιοικοῦντας περὶ αὐτῶν ὡς ἐὰν αἱρῶνται , πρός τε τὰ προκείμενα μηδὲν ∼ἐνκλαέσειν∽ἐγκαλέσειν μηδὲ διαμφισβητήσειν
29 [μηδʼ]μηδʼ [ἐ]πελεύσεσθαιἐπελεύσεσθαι τρόπῳ μηδενὶ , χωρὶς τοῦ πᾶν τὸ ὑπεναντίως ἐπιτελεσθησόμενον ἄκυρον εἶναι , ❨προσαποτε(ισάτω)❩προσαποτεισάτω
30 [ὁ] [Δίδυ]μοςΔίδυμος Ἡροῖ παραχρῆμα τήν τε τοῦ κλήρου τιμὴν μεθʼ ἡμιολίας καὶ ∼τόκων∽τόκον καὶ ὡς ἴδιον χρέος ἀργυρίου ἐπισήμου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Β|num:2000|
31 [καὶ]καὶ [τὸ]τὸ [β]λάβονβλάβον καὶ ∼ἰς∽εἰς τὸ δημόσιον τὰς ἴσας καὶ μηδὲν ἧσσον θʼ ὁμολογία ἥδε καὶ αἱ τῆς μετεπι̣γραφῆςμετεπιγραφῆς καὶ ❨παραχω(ρήσεως)❩παραχωρήσεως οἰκονομίαι κύριαι ∼ἐστω∽ἔστωσαν
32 [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸ]ντὸν ἅπ̣α̣νταἅπαντα χρόνο̣[ν]χρόνον .