Sematia

p.mich.5.232.xml

TM: 12073HGV: 12073Date: 36 – 36Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 Χαιρήμων τῶι τὸ ∼γρα̣φ̣ῖον∽γραφεῖον ❨πραγματευ[ομέ(νωι)]❩πραγματευομένωι ❨[Κρο]ν̣ίων(ι)❩Κρονίωνι χαίρειν . S-2 ∼τ̣ο̣∽τοῦ [ἐπιδ]εδομένουἐπιδεδομένου ἡμῖ̣ν̣ἡμῖν ἀξιώματος ἀντ[ί]γραφονἀντίγραφον ὑποτέτακται . S-3 καλῶς οὖν
2 ποιήσεις κατακολουθήσας το[ῖ]ςτοῖς διʼ αὐτοῦ δηλουμέν[ο]ιςδηλουμένοις , ὡς καθήκει . S-4 ἔρρ[ωσ]οἔρρωσο . S-5 ἔτους τρίτου καὶ εἰ[κ]οστοῦεἰκοστοῦ Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ , Χοίαχ τρίτῃ .
3 m2 S-6 Χαιρήμονι ἐξηγητῆι
4 παρὰ Ταορσείους τῆς Εὐτύχου με[τ]ὰμετὰ κυρίου τοῦ συνγενοῦς Πτολεμαίου τοῦ Χαιρήμονος . S-7 συμβιώσας μοι
5 Γαλάτης Λυσιμάχου ἐτελεύτησεν ἀπολιπὼν ἐξ ἐμοῦ υἱοὺς ἀφήλικας τρεῖς|num:3| Λυσᾶν καὶ Λυσίμαχον
6 καὶ Εὐτυχᾶν , ὧν καὶ ἀπεγραψάμην διὰ σοῦ ἐπίτροπος . S-8 τοῦ δὲ Γαλάτου ὀφείλοντος , σὺν τοῖς ἑαυτοῦ ἀδελφοῖς
7 Διδύμωι πρεσβυτέρωι καὶ Διδύμωι νεωτέρωι καὶ Λυσιμάχωι , Κάστορι καὶ Λυσιμάχωι ἀμφοτέροις ❨Λυσιμάχο(υ)❩Λυσιμάχου
8 ἐπὶ ∼μεσειτείᾳ∽μεσιτείᾳ τελειωθείσῃ τῶι α|num:1||gap:1| ❨(ἔτει)❩ἔτει Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ ἀπὸ τῶ[ν]τῶν [ὑ]παρχόντωνὑπαρχόντων αὐτοῖς
8-9 πατρι∤κῶν
9 κατοικικῶν ἐδαφῶν κλήρου κατοικικοῦ ἀρουρῶν ὀγδοήκοντα δύο|num:82| ἐν τῆι Π̣ολέμωνοςΠολέμωνος μερίδι , ἀφʼ ὧν
10 περὶ μὲν Τεβπτῦνιν ἐν δυσὶ|num:2| σφρ[α]γ̣ῖ̣σ̣ισφραγῖσι ἄρουραι τριάκοντα ἑπτά|num:37| , περὶ δὲ Θεογονίδ̣αΘεογονίδα ἐν μιᾷ|num:1| σφραγῖδι ἄρουραι
11 εἴκοσι πέντε|num:25| πρότερον Λευκίου Τε[ρ]εντίουΤερεντίου καὶ περ̣ὶπερὶ Κερκῆσιν ἐν ἑτέρᾳ σφραγῖδι αἱ λοιπαὶ ἄρουραι εἴκοσι|num:20| ,
12 ὥστʼ εἶναι τὰς προκειμένας τοῦ κλήρου ἀρούρας ὀγδοήκοντα δύο|num:82| ὅσαι ἐὰν ὦ̣σιὦσι , ὧν ἐκάστης σφραγῖδος
13 αἱ ∼γιτνίαι∽γειτνίαι καὶ τὰ ἄλλα διὰ τῆς σημαινομένης ∼μεσε[ι]τείας∽μεσιτείας δηλοῦνται , πρὸς τὰ δ[ιʼ]διʼ αὐτῆς δανεισθέντα
14 ἀργυρίου κεφαλαίου τάλαντα δύο|num:2| κ[α]ὶκαὶ δραχμὰς ∼χειλ̣[ί]ας∽χιλίας διακοσίας|num:1200| καὶ τοὺς ἐπισυνη̣γμένουςἐπισυνηγμένους ἀπὸ τῆς
14-15 σημαινο∤μένης
15 συναλλάξεως μέχρι τοῦ νῦν τόκους , τοῦ δ[ὲ]δὲ Κάστορος καὶ Λυσιμάχου ἐνπε̣ποιημένωνἐνπεποιημένων τ̣ῶντῶν
15-16 σημαι∤νομένων
16 τοῦ κλήρου ἀρουρῶν ὀγδοή[κ]ονταὀγδοήκοντα δύο|num:82| , ἀφʼ ἧς ἐποιήσαντο ἐν τῶι κα|num:21| ❨(ἔτει)❩ἔτει Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ
17 διὰ τῶν καταλοχισμῶν τῶν κατοίκω̣νκατοίκων μετεπιγραφῆς καὶ ἀπὸ μέρους παρακεχωρηκότων τοῖς
17-18 ἑαυ∤τῶν
18 ἀδε̣λφοῖςἀδελφοῖς . S-9 ὅθ[ε]ν̣ὅθεν ἐδεήθημε̣ν̣ἐδεήθημεν τοῦ τε Κάστορος καὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Λυσιμάχου
18-19 φιλανθρωπῆ∤σαι
19 ἡμᾶς , ἐπὶ τῶι δό[ν]ταςδόντας αὐτοῖ̣ς̣αὐτοῖς [ἀ]ρ̣[γ]υ̣ρίουἀργυρίου δρ̣α̣χμὰςδραχμὰς ∼δισχειλίας∽δισχιλίας πεντακοσίας|num:2500| εἰς μέρος , ὧν
20 ∼ὀφίλουσ[ι]ν∽ὀφείλουσιν τε Γαλάτη̣ςΓαλάτης καὶ οἱ τούτου̣τούτου ἀδελφοὶ δημοσίων ∼ἰδῶν∽εἰδῶν καὶ ἄλλων ἐκστῆναι ἡμᾶς πάντας
21 καὶ εὐδοκῆσαι τῆι γ̣ε̣γ̣ονυίᾳγεγονυίᾳ διὰ τῶν καταλοχισμῶν μετεπ[ι]γραφῆιμετεπιγραφῆι καὶ ταῖς εἰς τοὺς ἀδελφοὺς
22 τῶν περ[ὶ]περὶ τὸν Κάστορα παραχωρήσεσι . S-10 καὶ ∼ἀξιῶι∽ἀξιῶ συντάξαι γράψαι τῶι τὸ ∼γραφῖον∽γραφεῖον
22-23 πραγματ̣[ευ]∤ομένωιπραγματευ∤ομένωι
23 ∼σουνχρηματίζειν∽συνχρηματίζειν μοι ἀναφερούσῃ ἐκ τούτων ∼δηλομένων∽δηλουμένων μου ἀφηλίκων υἱῶν
24 ὀνομάτων μετʼ ἐπιτρόπου ἐμοῦ συναναφερόντων μοι καὶ τῶν τοῦ Γαλάτου ἀδελφῶν Διδύμου
25 πρεσβυτέρου καὶ Διδύμου νεωτέρου καὶ Λυσιμάχου καὶ Ἁρυώτου τὴν τῆς ἐκστάσεως καὶ
25-26 εὐδοκή∤σεως
26 ὁμολογίαν κατὰ τὸ ἐπιβάλλον τοῖς ἀφήλιξί μου υἱοῖς μέρος ἕκτον , τῆς βεβαιώσεως
27 ἐξακολουθούσης μοι σὺν τοῖς τοῦ Γαλάτου ἀδελφοῖς ἐξ ἀλληλενγύης , ἵνʼ ὦι σὺν τοῖς παιδίοις
28 εὐεργετημένηι . m3 S-11 ἀνέγνωσται . S-12 ❨(ἔτους)❩ἔτους κγ|num:23| Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ , ❨Χοί(ακ)❩Χοίακ γ|num:3| . m2 S-13 ❨εὐτύχ(ει)❩εὐτύχει .