Sematia

chr.mitt.171.xml

TM: 22325 22326HGV: 22325 22326Date: 293 – 293Place: Hermopolis

1 m1 S-1 [ἐπὶ]ἐπὶ [τῆς]τῆς [τῶν]τῶν [κυρίων]κυρίων [ἡμῶν]ἡμῶν [Διοκ]λητιανοῦΔιοκλητιανοῦ Σεβαστοῦ [τ]ὸτὸ ε|num:5| [κα]ὶκαὶ Μαξιμιανοῦ [Σε]βαστοῦΣεβαστοῦ τὸ δ|num:4| ∼ὑπατί[ας]∽ὑπατείας .
2 S-2 [ἔτους]ἔτους [δεκάτου]δεκάτου [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρ]οςΚαίσαρος Γαίου Αὐρηλίου Οὐαλερίου Δι[ο]κλητιανοῦΔιοκλητιανοῦ κ[αὶ]καὶ [ἔ]τουςἔτους ἐνάτου Αὐτοκράτορος Καί[σ]α[ρο]ςΚαίσαρος Μάρκου
3 [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Οὐαλερίου]Οὐαλερίου [Μαξιμιανοῦ]Μαξιμιανοῦ [Γερμα]νικῶνΓερμανικῶν Μεγίστων Σαρματικῶν Μεγίστων καὶ ἔτους δευτέρου Φλαυίου Οὐαλερίου
3-4 Κωνστ[αντί]∤[ου]Κωνσταντί∤ου
4 [καὶ]καὶ [Γαίου]Γαίου [Οὐαλερίου]Οὐαλερίου [Μαξιμιανοῦ]Μαξιμιανοῦ Ἐπιφανεστάτων Καισάρων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν μηνὸς Δίου Θῶθ ιγ|num:13| ἐν Ἑρμ[οῦ]Ἑρμοῦ [πόλει]πόλει
5 [τῇ]τῇ [μεγάλῃ]μεγάλῃ [ἀρχαίᾳ]ἀρχαίᾳ [καὶ]καὶ [σεμνοτάτῃ]σεμνοτάτῃ καὶ λαμπροτάτῃ . S-3 ὁμολογεῖ Αὐρήλιος Κάστωρ [ὁ] [κα]ὶκαὶ Εὐδαίμων ❨βουλ(ευτὴς)❩βουλευτὴς ∼τη∽τῆς λαμπροτάτης Ἀντινό[ου]Ἀντινόου
6 [πόλεως]πόλεως |gap:10| [μετὰ]μετὰ [συνβεβαι]ωτοῦσυνβεβαιωτοῦ ∼πειστικελευστοῦ∽πιστικελευστοῦ τοῦ καὶ ἐγγυωμένου τ[ήν]δετήνδε τὴν πρᾶσιν καὶ πάσας τ[ὰς]τὰς [ἐγ]γεγραμμένα[ς]ἐγγεγραμμένας
6-7 [δια]∤[στολὰς]δια∤στολὰς
7 [❨Αὐρ(ηλίου)❩]Αὐρηλίου [Ἑρμαπόλλωνος]Ἑρμαπόλλωνος [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ [Δ]ιοσκόρ[ο]υΔιοσκόρου Διδύμου ∼Ἑρμοπολείτου∽Ἑρμοπολίτου ἀναγραφομ[έν]ουἀναγραφομένου ἐπʼ ἀμφόδου φρουρίου ἀπηλιώτου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν |gap:2|
8 [Αὐρηλίᾳ]Αὐρηλίᾳ [Κυριλλοῦτι]Κυριλλοῦτι [Ἱέρακος]Ἱέρακος [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [❨α(ὐτῆς)❩]αὐτῆς [Ἑρ]μοῦἙρμοῦ πόλεως ἀναγραφομένῃ ἐ[πὶ]ἐπὶ [τ]οῦτοῦ ❨α(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ ἀμ[φόδου]ἀμφόδου χωρὶ[ς]χωρὶς [κ]υρίουκυρίου χρηματιζού[σῃ]χρηματιζούσῃ τέκνω[ν]τέκνων
9 [δικαίῳ]δικαίῳ [συνεστῶτος]συνεστῶτος [αὐτῇ]αὐτῇ [τοῦ]τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆ[ς]αὐτῆς ❨Αὐρ(ηλίου)❩Αὐρηλίου Ἑρμείου τοῦ [κ]αὶκαὶ Κρο[νίου]Κρονίου ❨[ἐξ]ηγ(ητεύσαντος)❩ἐξηγητεύσαντος εὐθηνιάρχου ❨βουλ(ευτοῦ)❩βουλευτοῦ ∼ἀπ[ο]δεδι[γμένου]∽ἀποδεδειγμένου
10 [γυμνασιάρχου]γυμνασιάρχου [τῆς]τῆς [❨α(ὐτῆς)❩]αὐτῆς [Ἑρμοῦ]Ἑρμοῦ [πόλεω]ςπόλεως πεπρακέναι τὸν ὁμολογοῦντα Κ[άστορα]Κάστορα τὸν καὶ Εὐδαίμονα τῇ Κυριλλοῦτι |gap:1||gap:5|
11 |gap:14| [κτητικὴν]κτητικὴν [δούλην]δούλην [ὀ]νόματιὀνόματι Στεφάνην ἐπικεκλημένην [Στε]φανοῦνΣτεφανοῦν καὶ καὶ ∼τίνει∽τίνι ὀνόματι καλεῖται [ἢ]
11-12 [κλη]∤[θήσεται]κλη∤θήσεται
12 [γένει]γένει [Κρητικὴν]Κρητικὴν [εὐθύρινα]εὐθύρινα [οὐλὴ]νοὐλὴν ἔχουσ[α]νἔχουσαν ἀνωτέρω ἀστραγάλου δε[ξιοῦ]δεξιοῦ ποδὸς ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κ|num:20| , ἣν καὶ αὐτὸς ∼αἰώνηται∽ἐώνηται
13 |gap:17| [τῷ]τῷ [θ|num:9|]θ|num:9| [καὶ]καὶ [η|num:8|]η|num:8| [καὶ]καὶ [α|num:1|]α|num:1| [❨(ἔτει)❩]ἔτει Ἐπεὶφ παρὰ Ὡριγένους τοῦ καὶ Σωφρᾶ |gap:7|ωνος Κρ̣η̣ν̣ατ̣ιουΚρηνατιου συνβεβαιοῦντο[ς]συνβεβαιοῦντος
14 [αὐτῷ]αὐτῷ [❨Αὐρ(ηλίου)❩]Αὐρηλίου |gap:21| |gap:2|υβι|gap:2|μ̣|gap:2||gap:2|υβι|gap:2|μ|gap:2| Σωσικουσμίου τοῦ καὶ Ἀλθαι[έως]Ἀλθαιέως [ἀκο]λούθωςἀκολούθως τῇ γενομένῃ εἰς αὐτὸν
15 [τὸν]τὸν [Κάστορα]Κάστορα [παρʼ]παρʼ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [τοῦ]τοῦ [Ὡριγένους]Ὡριγένους [ἀσφαλείᾳ]ἀσφαλείᾳ [ἥ]ν̣περἥνπερ [ἀ]σφάλειανἀσφάλειαν μετὰ καὶ τῆς ἀ[πογρα]φ[ῆ]ςἀπογραφῆς καὶ ∼ἀνακρείσεως∽ἀνακρίσεως ἧς πεπ̣[οίηται]πεποίηται
16 |gap:24| [τ]ῷτῷ κ[α]ὶκαὶ Ἱππίᾳ τοῖς ἀξι[ο]λ̣[ο]γ̣ω[τά]τ̣ο̣ι̣ς̣ἀξιολογωτάτοις [ἐ]ν[ά]ρ̣χοιςἐνάρχοις ❨ὑπομνημ(ατογράφοις)❩ὑπομνηματογράφοις μετὰ [κ]α̣ὶκαὶ τ[ῆς]τῆς
16-17 [γενο]∤[μένης]γενο∤μένης
17 [εἰς]εἰς [αὐτὸν]αὐτὸν [τὸν]τὸν [Ὡριγένη]Ὡριγένη [καὶ]καὶ [ἀποδοθείσ]η̣ςἀποδοθείσης τῷ Κάστορι προκτητικῆς ἀ[σ]φα[λ]εία̣ς̣ἀσφαλείας τ[ῆ]ςτῆς ❨α̣(ὐτῆς)❩αὐτῆς [δού]ληςδούλης ἀνέδωκεν ἀ[ποδόμενος]ἀποδόμενος
18 [Κάστωρ]Κάστωρ [τῇ]τῇ [ὠνουμένῃ]ὠνουμένῃ [Κυριλλοῦτι]Κυριλλοῦτι [αὐ]τὴναὐτὴν καὶ τὴν ἀπὸ τούτων ἀσφάλειαν κα[ὶ]καὶ ∼[β]εβαίωσειν∽βεβαίωσιν ἥνπερ δούλη[ν]δούλην
18-19 ὀ̣ν̣ό∤[ματι]ὀνό∤ματι
19 [Στεφανοῦν]Στεφανοῦν |gap:8| [παρέδωκε]παρέδωκε [τῇ]τῇ ὠνουμένῃ Κυριλλοῦτι ταύ[τ]ηνταύτην τοιαύτην ∼[ἀ]ναπόριφον∽ἀναπόρριφον ἐκτὸς οὖσαν [ἱερ]ᾶςἱερᾶς νό[σου]νόσου
20 [καὶ]καὶ [ἐπαφῆς]ἐπαφῆς [,], [τὴν]τὴν [δὲ]δὲ [πρὸς]πρὸς [ἀλλήλους]ἀλλήλους [συνπεφων]η̣μένηνσυνπεφωνημένην τιμὴν ἀρ[γ]υ̣ρ̣[ίου]ἀργυρίου [και]νοῦκαινοῦ [Σ]εβαστῶ[ν]Σεβαστῶν νομίσματος τάλα[ντα]τάλαντα
21 [δέκα]δέκα [πέντε]πέντε [❨(γίνονται)❩]γίνονται [❨ἀργ(υρίου)❩]ἀργυρίου [❨(τάλαντα)❩]τάλαντα [ιε|num:15|]ιε|num:15| [ἀπέσ]χενἀπέσχεν ἀποδόμενος Κάσ[τ]ωρΚάστωρ [πα]ρὰπαρὰ τῆς πρι[α]μένη[ς]πριαμένης Κυριλλοῦτος κατὰ δ[ι]αγραφ[ὴν]διαγραφὴν
22 [τὴς]τὴς [ἐν]ἐν [Ἑρμοῦ]Ἑρμοῦ [πόλει]πόλει [Μισθωτῶν]Μισθωτῶν [τραπέζ]ηςτραπέζης ἐκ πλήρους καὶ εἶναι π[ερὶ]περὶ [α]ὐτὴναὐτὴν τὴν ὠνουμέ[ν]ηνὠνουμένην καὶ τοὺς παρʼ α[ὐτ]ῆςαὐτῆς
23 [τὴν]τὴν [τῆς]τῆς [πεπρ]αμένηςπεπραμένης αὐτῇ δούλης ὀνόμ[α]τιὀνόματι Στεφανοῦτος ὡς πρόκειται καὶ τῶν [τ]αύτηςταύτης
24 [ἐγγόνων]ἐγγόνων [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸ]τὸ [ἀεὶ]ἀεὶ [κυρίαν]κυρίαν [κ]α̣ὶ̣καὶ κράτησιν χρωμένο[υ]ςχρωμένους καὶ οἰκ[ο]ν[ο]μοῦ[ν]ταςοἰκονομοῦντας ὑπὲρ αὐτῶν καθʼ ὃν ἐ[ὰ]νἐὰν αἱρ[ῶνται]αἱρῶνται
25 [τρόπον]τρόπον [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ἅπαντα]ἅπαντα χρόνον τῆς βεβαιώσεως διὰ πα[ντὸ]ςπαντὸς πρὸς πᾶσαν ∼βεβαίωσειν∽βεβαίωσιν ἐξακολο[υθούσης]ἐξακολουθούσης
26 [τῷ]τῷ [τε]τε [πωλοῦντι]πωλοῦντι [Κάστορι]Κάστορι [καὶ]καὶ [τῷ]τῷ [συνβε]βαιωτῇσυνβεβαιωτῇ Ἑρμαπόλλωνι καὶ μὴ ἐπελεύσεσθαι αὐτὸν μηδʼ ἄλλον ὑπὲρ αὐ[τ]οῦαὐτοῦ
27 [ἐπὶ]ἐπὶ [τὴν]τὴν [ὠνουμένην]ὠνουμένην [μηδʼ]μηδʼ [ἐπὶ]ἐπὶ [τοὺς]τοὺς [π]αρʼπαρʼ αὐτῆς περὶ μηδενὸς τῆσδ[ε]τῆσδε τῆ[ς]τῆς πράσ[ε]ωςπράσεως τρόπῳ μηδενί , ἐὰν δὲ [ἐ]πέλθῃἐπέλθῃ
28 [ἢ] [μὴ]μὴ [βεβαιώσῃ]βεβαιώσῃ [,], [ἥ] [τʼ]τʼ [ἔφοδος]ἔφοδος [ἄκυρος]ἄκυρος [ἔστ]ωἔστω καὶ ∼προσαποτίσει∽προσαποτείσει ὑπὲρ αὐ[τ]οῦαὐτοῦ ἐπ[ελ]ε[υσό]με[ν]οςἐπελευσόμενος τῇ ὠνουμένῃ [τ]οῖςτοῖς παρʼ
29 [αὐτῆς]αὐτῆς [τά]τά [τε]τε [βλάβη]βλάβη [καὶ]καὶ [δαπανήματα]δαπανήματα [καὶ]καὶ [ἐ]πιτίμο[υ]ἐπιτίμου ὡς ∼εἴδιον∽ἴδιον χρέος διπλῆν [τ]ὴντὴν τι[μὴ]ντιμὴν [κα]ὶκαὶ εἰς τὸ δημόσιον τὴν ἴσην
30 [καὶ]καὶ [μηδὲν]μηδὲν [ἧσσον]ἧσσον [ἡ] [πρᾶσις]πρᾶσις [κυρία]κυρία [ἔστω]ἔστω [,], [ἐ]τάξατοἐτάξατο δὲ ὠνουμένη τῷ τε ∼ἐγγυκλείῳ∽ἐγκυκλίῳ [κα]ὶκαὶ τῇ ἀγορανομίᾳ τὰ ∼ὀφιλό[μ]εν[α]∽ὀφειλόμενα |gap:4|
31 [περὶ]περὶ [δὲ]δὲ [τοῦ]τοῦ [ταῦτα]ταῦτα [οὕτως]οὕτως [ὀρθῶς]ὀρθῶς [καὶ]καὶ [καλ]ῶςκαλῶς γενέσθαι ἐπερώτησέν τε ὠνο[υμ]ένηὠνουμένη Κυριλλοῦς ὡμολόγησε[ν]ὡμολόγησεν [ὁ]
31-32 [ἀποδόμε]∤[νος]ἀποδόμε∤νος
32 [Κάστωρ]Κάστωρ [.]. m2 S-4 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος [Κάστωρ]Κάστωρ [ὁ] [κ]αὶκαὶ Εὐδαίμων ❨βουλ(ευτὴς)❩βουλευτὴς πέπρακα τὴν προκι[μένην]προκιμένην [δ]ούληνδούλην ὀνόματι Στεφάνην
33 [ἐπικεκλημένην]ἐπικεκλημένην [Στεφανοῦν]Στεφανοῦν [καὶ]καὶ [β]εβαιώσωβεβαιώσω ὡ[ς]ὡς [π]ρόκειταιπρόκειται . m3 S-5 Αὐρήλ[ιος]Αὐρήλιος ∼[Ἑρμαπ]όλλωνος̣∽Ἑρμαπόλλων κ[α]ὶκαὶ
33-34 Δ[ιόσ]∤[κορος]Διόσ∤κορος
34 [Διδύμου]Διδύμου [ἐγγ]υ̣ῶ̣μαιἐγγυῶμαι καὶ συν[βεβαιῶ]συνβεβαιῶ [ὡ]ςὡς πρόκει[τ]α[ι]πρόκειται .
1 m1 S-6 ἐπὶ τῆς τῶν κυρίων ἡμῶν Διοκλ[ητια]νοῦΔιοκλητιανοῦ Σεβαστοῦ τὸ ε|num:5| καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστοῦ τὸ δ|num:4| ∼ὑπατίας∽ὑπατείας .
2 S-7 Αὐρήλιος Κά[σ]τωρΚάστωρ καὶ Εὐδαίμ[ω]νΕὐδαίμων βουλε[υτὴς]βουλευτὴς [τ]ῆςτῆς λα[μπ]ροτάτηςλαμπροτάτης Ἀντινόου πόλεως μετὰ συμβεβαιωτοῦ ∼πιστεικελευστοῦ∽πιστικελευστοῦ τοῦ [κα]ὶκαὶ ἐ[γγ]υωμ[έ]νουἐγγυωμένου τὴν
2-3 πρᾶ∤σιν
3 καὶ συμβεβαι[οῦντ]οςσυμβεβαιοῦντος τὰς ἐγγεγ[ρα]μμέν[ας]ἐγγεγραμμένας [δι]ασ[τ]ολ[ὰς]διαστολὰς ❨[Αὐ]ρ(ηλίου)❩Αὐρηλίου Ἑρμαπόλλωνος τοῦ καὶ Διοσκόρου Διδύμου Ἑρμοπολίτου ❨[ἀ]ν[αγρα(φομένου)]❩ἀναγραφομένου [ἐπʼ]ἐπʼ [ἀμφό]δουἀμφόδου Φρουρίου
4 ἀπηλιώτου ἐπηκολούθη[κ]αἐπηκολούθηκα τῇδε τῇ δι[αγρα]φῇδιαγραφῇ καὶ ∼ἀ̣νείρ̣ημαι∽ἀνῄρημαι παρὰ ❨Αὐρ(ηλίας)❩Αὐρηλίας Κυριλλοῦτος Ἱέρακος ἀπὸ τῆς αὐτῆς Ἑρμοῦ π[ό]λεωςπόλεως ❨ἀ[ν]αγρα(φομένης)❩ἀναγραφομένης ἐπʼ ἀμφόδου
5 τοῦ αὐτ[ο]ῦαὐτοῦ χωρὶς κυρίου ❨χρη(ματιζούσης)❩χρηματιζούσης τέκ[ν]ωντέκνων δικ[αίῳ]δικαίῳ [σ]υνεστῶ[το]ςσυνεστῶτος αὐτῇ τοῦ ἀνδρ[ὸς]ἀνδρὸς αὐτῆς ❨Αὐρ(ηλίου)❩Αὐρηλίου Ἑρμείου τοῦ καὶ Κρονίου ἐξη[γητ]ε̣[ύσα]ν̣[τος]ἐξηγητεύσαντος εὐθηνιάρχ[ο]υεὐθηνιάρχου
6 [β]ουλευτοῦβουλευτοῦ ∼ἀποδεδιγμένου∽ἀποδεδειγμένου γυμνασιάρχου τ[ῆ]ςτῆς α[ὐτ]ῆςαὐτῆς Ἑρμοῦ πόλεως ὑπὲρ τιμῆς ἧς ἀπεδόμην αὐτῇ κτητικῆς δούλ[ης]δούλης [ὀνόματι]ὀνόματι [Στε]φ[άν]ηςΣτεφάνης
7 ἐπικεκλημένης Σ[τ]εφανοῦ[τος]Στεφανοῦτος καὶ τίν[ι]τίνι ὀνό[μα]τιὀνόματι κ[α]λεῖταικαλεῖται κληθήσεται , γένει Κρητικῆς , ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κ|num:20| εὐθυρίνου οὐ[λ]ὴνοὐλὴν [ἐ]χούσηςἐχούσης ἀ̣ν̣ω̣[τ]έρωἀνωτέρω
7-8 ἀστρα∤γάλου
8 δεξιοῦ π[ο]δόςποδός , ἥνπερ αὐτῇ παρ̣έδω[κ]απαρέδωκα ταύτην τοιαύτην ∼ἀναπόριφον∽ἀναπόρριφον ἐκτὸς οὖσαν ἱερᾶς νόσου καὶ [ἐ]παφῆςἐπαφῆς [ἀ]κολ[ού]θωςἀκολούθως τῇ
8-9 ἀ̣[νε]ν̣ε∤χ[θ]ησομένῃἀνενε∤χθησομένῃ
9 δι[ὰ]διὰ [το]ῦτοῦ ἐν Ἑρμοῦ πόλει γραφείου ὁμολογίᾳ τῆς πράσεως ἀργ[υ]ρίουἀργυρίου καινοῦ Σεβασ[τ]ῶνΣεβαστῶν νομίσματος τάλαντα δέκα πέντε
10 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ιε|num:15| ἐκ πλήρους καὶ ❨ἐπερωτηθ(εὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ❨ὡμολόγ(ησα)❩ὡμολόγησα . S-8 ❨(ἔτους)❩ἔτους ι|num:10| Αὐτοκράτορος Καίσαρος Γα[ί]ουΓαίου Α[ὐρη]λί[ο]υΑὐρηλίου Οὐαλ[ερίου]Οὐαλερίου Διοκλητιανοῦ
11 καὶ [❨(ἔτους)❩]ἔτους θ|num:9| Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μά[ρ]κουΜάρκου Αὐρη[λ]ίουΑὐρηλίου Οὐαλερίου Μαξιμια[ν]οῦΜαξιμιανοῦ [Γ]ερ[μ]ανικῶνΓερμανικῶν Μεγίστων Σα[ρ]ματικῶνΣαρματικῶν Μ̣ε̣[γ]ί̣σ̣τ̣ω̣νΜεγίστων [καὶ]καὶ ❨(ἔτους)❩ἔτους β|num:2|
12 Φλ[αυίου]Φλαυίου [Ο]ὐαλερίουΟὐαλερίου Κωνσ[τ]αντίουΚωνσταντίου καὶ Γαλε[ρ]ίουΓαλερίου Οὐαλερίου Μαξιμιανο[κῦ]Μαξιμιανοκῦ Ἐπιφανε[σ]τάτωνἘπιφανεστάτων Και[σ]άρωνΚαισάρων Εὐσεβῶν Ε[ὐτ]υχῶνΕὐτυχῶν [Σ]ε̣β̣[αστῶ]ν̣Σεβαστῶν [Θῶυ]θΘῶυθ ιγ|num:13| .
13 m2 S-9 Αὐρή[λ]ι[ος]Αὐρήλιος Κά[στ]ωρΚάστωρ καὶ Εὐδαίμων ❨βουλ(ευτὴς)❩βουλευτὴς πέπρακα τὴν προκειμένην δούλην ὀ[ν]όματιὀνόματι Στεφάνην [καὶ]καὶ [ἀπέσ]χονταἀπέσχοντα τῆς
14 τι[μ]ῆςτιμῆς [ἀ]ρ[γυρίο]υἀργυρίου νομίσματος τάλαντα δέκα πέντε|num:15| ἐκ πλ[ή]ρουςπλήρους ὡς [π]ρ[όκειτ]αιπρόκειται . m3 S-10 ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Ἑρμαπ[όλ]λωνἙρμαπόλλων
15 καὶ Διόσκορος Διδύμου ἐγ̣γ̣υ̣ῶμ[αι]ἐγγυῶμαι [κ]αὶκαὶ συνβεβαιῶ καὶ ❨ἐπερ(ωτηθεὶς)❩ἐπερωτηθεὶς
15-16 ∼ὁμ[ο]∤λ[ο]γ∽ὡμο∤λόγησα
16 .