Sematia

p.mich.3.189.xml

TM: 11992HGV: 11992Date: 123 – 123Place: Bakchias (Arsinoites)

1 m1 S-1 [ἔτους]ἔτους [ἑβ]δόμουἑβδόμου Αὐτοκράτορος Καίσαρο[ς]Καίσαρος Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ
2 [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ ❨μην(ὸς)❩μηνὸς [Ξαν]τικοῦΞαντικοῦ ἑβδόμηι , Μ̣ε̣χ̣εὶρΜεχεὶρ ζ|num:7| , ἐν ❨Βακχ(ιάδι)❩Βακχιάδι
3 [τῆς]τῆς ❨[Ἡρακ]λείδο(υ)❩Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ Ἀρσινοε̣ί̣τουἈρσινοείτου ν[ομοῦ]νομοῦ . S-2 ὁμολογεῖ Ταῦρις
4 [Νινῖτος]Νινῖτος ὡς ἐτῶν τεσσαράκοντα|num:40| ο̣ὐλὴοὐλὴ πή[χει]πήχει [ἀ]ριστερῶιἀριστερῶι παρὰ καρπῷ
5 [μετὰ]μετὰ [κυρίου]κυρίου ἑαυτῆς κατὰ πατέρα συνγενοῦς Ὥρου τοῦ Ὀρσενούφιος ὡς ἐτῶν |gap:?|
6 [π]έντεπέντε οὐλὴ ἀντικνημίῳ δεξιῶι [Τ]α̣πεκύσιΤαπεκύσι Ὥρου ὡ̣ς̣ὡς ἐτῶν μη|num:48| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ
7 [χ]ε̣ί̣λ[ει]χείλει [ἄνω]ἄνω [ἐξ]ἐξ ἀριστερῶν μετὰ κυρίου τοῦ ἀνδρὸς Ὥρου τοῦ Ὥρου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν νγ|num:53| ❨οὐ(λὴ)❩οὐλὴ
8 ∼[ὀφ]ρ̣ύ̣ει∽ὀφρύι ἀριστερᾷ [ἀπέχε]ινἀπέχειν παρʼ αὐτῆς τὴν ὁμολογοῦσαν ἀργυρίου ἐπισήμου ❨Σεβ(αστῶν)❩Σεβαστῶν
9 [νο]μ̣ί̣σματοςνομίσματος ∼κεφαλείου∽κεφαλαίου δραχμὰς ἑξήκοντα|num:60| παραχρ[ῆ]μαπαραχρῆμα διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου καὶ
10 [ἀν]τὶἀντὶ τῶν τούτων τόκων συνκεχωρηκέναι τὴν ὁμολογοῦσαν τῇ Ταπεκύσι
11 ∼[ἐνοι]κῖν∽ἐνοικεῖν αὐτὴν καὶ τοὺς παρʼ αὐτῆς καὶ οὓς ἐὰν βούλ[η]ταιβούληται ἐφʼ ὃν χρόνον
12 [ὀφείλ]ειὀφείλει αὐτῇ ὁμολογοῦσα τὸ προκίμενον ἀργύριον ἐν τῷ ὑπάρχοντι αὐτῇ τῇ ❨ὁμολ(ογούσῃ)❩ὁμολογούσῃ
13 [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ κώμῃ πατρικῶι ἐνάτῳ καὶ εἰκοσιεβδόμωι μέρει κοινῷ καὶ ἀδιαιρέτῳ
14 τόπων οἰκοπέδων ὧν ∼γείτωνες∽γείτονες , καθὼς ∼ἐξυμφώνου∽ἐκ $συμφώνου ὑπηγόρευσαν ,
15 ν[ό]τουνότου Κατοίτου τοῦ Μεγχείους καὶ μετόχων οἰκόπεδα καὶ [ἐ]πίἐπί τι μέρος κοινῆς
15-16 εἰσ∤όδου
16 καὶ ἐξόδου , βορρᾶ ῥ̣ύμηῥύμη βασιλική , λιβὸς Κατοίτου τοῦ Με[γχείου]ς̣Μεγχείους καὶ τῶν μετόχων
17 οἰκόπεδα , ∼ἀπηλειώτου∽ἀπηλιώτου Ὥρου τοῦ Κατοίτου ⸢τοῦ⸣τοῦ Βελλε̣ί̣ουςΒελλείους καὶ τ̣[ῶν]τῶν [ἀδε]λφῶνἀδελφῶν αὐλή , καὶ ❨βεβαιο(ῦν)❩βεβαιοῦν
18 τὴν ὁμολογοῦσαν πάσῃ ∼βεβαιώσι∽βεβαιώσει ἀπὸ παντὸς τ̣[ο]ῦτοῦ ἐπελε̣υ̣σ̣ο̣μέν̣ουἐπελευσομένου καθʼ ὃν δήποτε
19 οὖ̣νοὖν τρόπον . S-3 ἐὰν δὲ βούληται ὁμολογοῦσα ἀποδ[οῦ]ναιἀποδοῦναι τὸ [προ]κί̣μενονπροκίμενον ἀργύριον ❨ἀποδ(ότω)❩ἀποδότω
20 |gap:2||gap:1|ας ἐὰν φανῇ Ταπεκῦσις ∼ἀνηλωκε̣[ῖα]∽ἀνηλωκυῖα δαπ[άν]η̣ν̣δαπάνην ἐπισκευῆς τοῦ ❨ἐνοικί̣σ̣μ̣(ατος)❩ἐνοικίσματος ,
21 τ[ῆ]ςτῆς πίστεως περὶ αὐτὴν Ταπεκῦσιν οὔσης . S-4 ὑπογραφεῖς τῆς μὲν ❨ὁμολογούση(ς)❩ὁμολογούσης
22 καὶ τοῦ ❨κυρίο(υ)❩κυρίου Δεῖος ❨Κράτωνο(ς)❩Κράτωνος ❨(ὡς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κε|num:25| ❨ἄση(μος)❩ἄσημος , ❨τῶ(ν)❩τῶν δὲ ❨ἄλ(λων)❩ἄλλων Σου̣χ̣ᾶςΣουχᾶς ❨Σοχ(ώτου)❩Σοχώτου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μ̣γ|num:43|μγ|num:43| ❨ο̣ὐ̣λ(ὴ)❩οὐλὴ ❨καρπ̣(ῷ)❩καρπῷ ❨ἀριστ(ερῷ)❩ἀριστερῷ |gap:3|
23 m2 [Τα]ῦ̣ριςΤαῦρις Νινῖτος μετὰ κυρίου τοῦ συνγενοῦς Ὥρο[υ]Ὥρου [τ]οῦτοῦ Ὀρ̣σε̣ν̣ο̣ύ̣φε̣ω̣ς̣Ὀρσενούφεως ὁ̣μολογῶὁμολογῶ ∼ἀπέχιν∽ἀπέχειν
24 π̣[α]ρὰπαρὰ τῆς Ταπεκύσι[ος]Ταπεκύσιος τ̣ὰ̣ς̣τὰς τοῦ ἀργυρί̣ο̣υ̣ἀργυρίου δραχμ̣ὰ̣ς̣δραχμὰς [ἑξήκ]οντ̣α̣|num:60|ἑξήκοντα|num:60| [διὰ]διὰ ∼χ̣ι̣ρ̣ὸ̣ς̣∽χειρὸς καὶ ἀντὶ τῶν τούτων
25 [τόκ]ωντόκων συνχωρή̣[σω]συνχωρήσω [α]ὐτῇαὐτῇ ἐνοικεῖν αὐτὴν καὶ τοὺς π[αρʼ]παρʼ [αὐ]τῆςαὐτῆς κ[αὶ]καὶ [οὓς]οὓς [ἐὰν]ἐὰν [βούληται]βούληται ἐ̣φ̣ʼἐφʼ ὃ̣ν̣ὃν ∼χ̣ρονν∽χρόνον
26 [ὀφείλ]ωὀφείλω τὸ προκεί[μεν]ονπροκείμενον ἀργύριον ἐν τῶι ὑπ[ά]ρχ[οντί]ὑπάρχοντί μ̣οιμοι ἐν [τῇ]τῇ [κώμῃ]κώμῃ [πα]τ̣ρικ[ῷ]πατρικῷ [ἐνάτῳ]ἐνάτῳ
27 [καὶ]καὶ [εἰκ]ο̣σ̣ι̣ε̣β̣δ̣ό̣μ̣ῳ̣εἰκοσιεβδόμῳ [μέρει]μέρει [κοινῷ]κοινῷ κ̣[αὶ]καὶ ἀ̣δ̣ι̣[αιρέτῳ]ἀδιαιρέτῳ τ̣ό̣π̣ω̣[ν]τόπων [οἰ]κ̣οπ[έδ]ω̣ν̣οἰκοπέδων ὧν γ̣ε̣[ίτονες]γείτονες ❨[ν]ό̣τ̣(ου)❩νότου Κ[ατοίτου]Κατοίτου
28 [καὶ]καὶ [αὐ]τοῦαὐτοῦ μετό̣χ̣ω̣ν̣μετόχων |gap:4||gap:4||gap:4| [οἰ]κ̣ό̣π̣[ε]δ̣αοἰκόπεδα [καὶ]καὶ [ἐπί]ἐπί [τι]τι μέρ[ος]μέρος εἰσ[όδου]εἰσόδου [καὶ]καὶ [ἐξόδου]ἐξόδου ,
29 [βορρᾶ]βορρᾶ ῥύμη βασιλικ[ή]βασιλική [,], [λι]β̣ὸςλιβὸς Κατοίτου τοῦ Μεγχε[ίους]Μεγχείους [καὶ]καὶ [τῶν]τῶν [μετόχων]μετόχων [οἰκόπεδα]οἰκόπεδα [,], [ἀπηλιώτου]ἀπηλιώτου
30 [Ὥρο]υ̣Ὥρου τοῦ Κατοίτου [τοῦ]τοῦ [Βελλείους]Βελλείους [καὶ]καὶ [τῶν]τῶν ἀδελφῶν αὐ[λή]αὐλή [,], [καὶ]καὶ βεβ̣[αιώσω]βεβαιώσω [πάσῃ]πάσῃ [βεβαιώσει]βεβαιώσει [ἀπὸ]ἀπὸ [παντὸς]παντὸς [τοῦ]τοῦ
31 [ἐπελ]ευσομένουἐπελευσομένου [παντὶ]παντὶ [τρόπῳ]τρόπῳ [.]. S-5 [ἐὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ βούλω̣[μαι]βούλωμαι [ἀποδοῦναι]ἀποδοῦναι [τῇ]τῇ [Ταπεκύσι]Ταπεκύσι [τὸ]τὸ
31-32 [προκεί]∤μ̣[ε]νονπροκεί∤μενον
32 ἀργύριον [ἀποδώσω]ἀποδώσω |gap:4| [ἐὰν]ἐὰν [φανῇ]φανῇ [Ταπεκῦσι]ςΤαπεκῦσις ἀν[ηλωκυῖα]ἀνηλωκυῖα [δαπάνην]δαπάνην [ἐπισκευῆς]ἐπισκευῆς [τοῦ]τοῦ
33 [ἐνοικίσματος]ἐνοικίσματος [,], [τῆς]τῆς [πίστεως]πίστεως [περὶ]περὶ [αὐτὴν]αὐτὴν Ταπε[κῦσιν]Ταπεκῦσιν [οὔσης]οὔσης [καθὼς]καθὼς [❨πρόκ(ειται)❩]πρόκειται .
34 S-6 [Δεῖος]Δεῖος [Κράτωνος]Κράτωνος [ἔγραψα]ἔγραψα [ὑ]πὲρὑπὲρ αὐτῶν μὴ ∼ἰδότ[ων]∽εἰδότων [γράμματα]γράμματα . m3 S-7 Ταπεκῦσις
35 [Ὥρου]Ὥρου [μετὰ]μετὰ [κυρίου]κυρίου τοῦ ἀνδρὸς [Ὥρου]Ὥρου τοῦ [Ὥρου]Ὥρου . S-8 γέγον[ε]γέγονε
36 [εἴς]εἴς [με]με [ἡ] [ὁμολογία]ὁμολογία [καθ]ὼςκαθὼς πρόκιται . S-9 [Σουχ]ᾶςΣουχᾶς Σ̣[οχώτο]υ̣Σοχώτου
36-37 ἔγρα∤[ψα]ἔγρα∤ψα
37 [ὑπὲρ]ὑπὲρ [αὐτῶν]αὐτῶν [μὴ]μὴ ∼εἰδώτων∽εἰδότων γρά[μμα]ταγράμματα .
38 m4 S-10 [❨ἐντέτακ(ται)❩]ἐντέτακται [διὰ]διὰ [❨το(ῦ)❩]τοῦ [ἐν]ἐν ❨Βακχ(ιάδι)❩Βακχιάδι γραφείου .
1 S-11 ❨ὁμολ(ογία)❩ὁμολογία ❨δ̣α̣ν̣(είου)❩δανείου κ̣α̣ὶ̣καὶ ἐνο[ικήσεως]ἐνοικήσεως |gap:?|
2 |gap:?| [το]ῦτοῦ γρα̣φ̣ε̣[ί]ο[υ]γραφείου |gap:?|
3 |gap:?||gap:1||gap:?|