Sematia

p.mich.3.187.xml

TM: 11990HGV: 11990Date: – Place:

1 m1 S-1 ἔτους ∼ἑβδώιμου∽ἑβδόμου Αὐτοκράτορος Καίσαρος ∼Οὐεσπασειανοῦ∽Οὐεσπασιανοῦ Σεβαστοῦ , μηνὸς Καισαρείου ἐπαγομένων
2 δευτέρᾳ , ἐν ∼Βακχειάδει∽Βακχιάδι τῆς Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ Ἀρσεινοείτου νομοῦ . S-2 ὁμολογοῦ[σι]ὁμολογοῦσι
3 ἀλλήλοις Ὡρίων Ὡρίωνος τοῦ Μενχείους ὡς ἐτῶν ∼[ἑ]βδωμήκοντα∽|num:70|ἑβδομήκοντα|num:70| , οὐλὴ μετώπῳ μέσῳ , καὶ Ὧ[ρος]Ὧρος [Ὥρου]Ὥρου
4 τοῦ Πετεύριος ὡς ἐτῶν τεσσα̣ράκοντατεσσαράκοντα δύο|num:42| , οὐλὴ καμπ̣[ῇ]καμπῇ ∼[χ]ιρὸς∽χειρὸς δεξιᾶς , οἱ δύ[ο]|num:2|δύο|num:2| , ∼διειρῆσθαι∽διῃρῆσθαι πρὸς ἑαυτοὺς [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς
5 ἐνεστώσης ἡμέρας ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον τὰ ὑπ[άρ]χονταὑπάρχοντα αὐτοῖς μέρη ∼πατρεικῶν∽πατρικῶν οἰκο[πέδων]οἰκοπέδων
6 καὶ αὐλῶν ἅπερ ∼ἐστεὶν∽ἐστὶν τέταρτον μέρος καὶ τρίτον ἀπὸ ∼δοδεκάτου∽δωδεκάτου μέρους , ∼ἐστειν∽ἐστιν ∼τριακόστεκτον∽τριακόσθεκτον
7 μέρος κοινῶν καὶ ἀδιαιρέτων ὄντων ἐν ∼τρισεὶ∽|num:3|τρισὶ|num:3| ∼σφραγῖσει∽σφραγῖσι ἐν τῇ προγεγραμμένῃ κώμῃ ∼Βακχιάδει∽Βακχιάδι
8 ἐν τῇ ∼λεγωμένῃ∽λεγομένῃ Βορρείτει λαύρᾳ , ὧν πάντων αἱ ∼γειτωνείαι∽γειτονείαι διὰ τῶν περὶ τούτων οἰκονομιῶν
8-9 δη∤λοῦνται
9 , καὶ ἐξ ἧς πεποίηνται πρὸς ἑαυτοὺς ἐξ ∼εὐδωκούντων∽εὐδοκούντων ἐκ κλήρου ∼διαρέσεως∽διαιρέσεως καὶ
9-10 λελογ∤χέναι
10 τὸν μὲν Ὡρίωνα εἰς τὸ ἐπιβάλλον αὐτῷ μέρος τὸ προγεγραμμένον τέταρτον μέρος
11 τῶν οἰκοπέδων καὶ αὐλῶν κοινὸν καὶ ἀδιαίρετον , τὸν δὲ Ὧρον καὶ αὐτὸν λελογχέναι
12 εἰς ∼τω∽τὸ καὶ αὐτῷ ἐπιβάλλον μέρος τὸ ∼προγεγρα̣νον∽προγεγραμμένον τρίτον τοῦ ∼δωιδεκάτου∽δωδεκάτου μέ̣ρ̣ο̣υ̣ς̣μέρους ,
13 ∼ἐστειν∽ἐστιν τριακόσ<θ>εκτοντριακόσθεκτον μέρος τῶν αὐτῶν οἰκοπέδων καὶ αὐλῶ[ν]αὐλῶν κοινὸν καὶ ἀδιαίρετον ,
14 ὧν ∼ἐστειν∽ἐστιν αὐτοῦ Ὥρου τὸ ∼ἀλλω∽ἄλλο ∼τριακόστεττον∽τριακόσθεκτον μέρος τῶν αὐτῶν οἰκοπέδων καὶ αὐλῶν ,
15 καὶ αὐτοῦ Ὥρου καὶ τοῦ ἑαυτοῦ ἀδελφοῦ , ὡς ∼προφέρωνται∽προφέρονται οἱ ∼ἐνφερόμενοι∽ἐμφερόμενοι , ἄλλο
15-16 ∼πατρει∤κὸν∽πατρι∤κὸν
16 δωδέκατον μέρος τῶν αὐτῶν οἰκοπέδων καὶ αὐλῶν , ὥστε τὸ ὅλον αὐτοῦ Ὥρου
17 μόνου ὀκτωκαιδέκατον τετρακαιεικοστὸν μέρος τῶν αὐτῶν οἰκοπέδων καὶ
18 αὐλῶν . S-3 ∼ἐνμενέτωσαν∽ἐμμενέτωσαν οὖν οἱ ∼ὁμολογοῦντος∽ὁμολογοῦντες καὶ ἑκάτερος αὐτῶν καὶ οἱ παρʼ αὐτῶν ἐν
19 τοῖς κατ̣ὰ̣κατὰ τήν̣[δε]τήνδε ∼διαίρεσειν∽διαίρεσιν ταύτην σημαινομένοις ∼π[ᾶσ]ε̣ι∽πᾶσι καὶ μὴ ἐξ[εῖν]α̣ιἐξεῖναι αὐτοῖ[ς]αὐτοῖς
20 μηδὲ τοῖς παρʼ αὐτῶν ἀθετῆσαί ∼τει∽τι τούτων ∼[διε]ιρημμένων∽διῃρημένων , ἀλλὰ δὲ̣δὲ ἕκαστον αὐτῶν
21 καὶ τοὺς παρʼ αὐτῶν μεταλημψομένους ∼κυρειεύειν∽κυριεύειν καὶ δεσπόζειν ὧν ἕ̣κ̣α̣[σ]τ̣οςἕκαστος
22 αὐτῶν κεκλήρωται καθὼς ∼πρόκιται∽πρόκειται , καὶ χρᾶσθαι ἕκαστον αὐτῶν καθʼ ὃν ἐὰν
23 βούλωνται τρόπον ἀπαραποδίστως . S-4 καὶ πρὸς τὰ προκίμενα καὶ ∼διειρημένα∽διῃρημένα
24 πάντα , μηδένα αὐτῶν ∼ἐνκαλεῖν∽ἐγκαλεῖν μηδὲ ∼ἐνκαλέσειν∽ἐγκαλέσειν τῷ ἑτέρῳ μηδὲ
24-25 ἐπελεύ∤σεσθαι
25 τρόπῳ ∼μηδενεὶ∽μηδενὶ ∼παραυρέσει∽παρευρέσει μηδεμιᾷ . S-5 ∼τει∽τι δʼ ἂν τῶν προγεγραμμένων
25-26 πα∤ραβῇ
26 ∼τεις∽τις τῶν ὁμολογούντων , ἀποτισάτω ἀποτισάτωι{ἀποτισάτωι} παραβὰς αὐτῶν τῷ
26-27 ∼ἐνμένων∤τει∽ἐμμένων∤τι
27 παραχρῆμα τὰ βλάβη διπλᾶ καὶ ∼ἐπίτειμον∽ἐπίτιμον ∼ἀργυρείου∽ἀργυρίου δραχμὰς ∼τριακοσείας∽|num:300|τριακοσίας|num:300|
28 καὶ ∼ἐς∽εἰς τὸ ∼δημόσειον∽δημόσιον τὰς ἴσας καὶ μηδὲν ἧσσον μενόντων τῶν ∼διομολογημένων∽διωμολογημένων καὶ
29 ∼διειρημένων∽διῃρημένων πᾶν διὰ παντὸς ∼κυρείων∽κυρίων ἐπὶ τὸν ἀεὶ χρόνον καθʼ ∼ὡ∽ ∼τει∽τι καί ∼ἐστειν∽ἐστιν .
30 S-6 ὑπ̣ογρα̣φ̣ε̣ῖ̣ςὑπογραφεῖς τοῦ Ὡρίωνος Ὡρίων ∼ὑειὸς∽υἱὸς ὡς ἐτῶν πεντήκοντα π̣έν̣τ̣ε̣|num:55|πέντε|num:55| οὐλὴ
30-31 μ[ε]∤τώπῳμε∤τώπῳ
31 ∼ἐγ∽ἐκ ∼δε̣ξειῶν∽δεξιῶν , τοῦ δʼ ἄλλου Ἀμμώνιος Πτολεμαίου ὡς ἐ[τῶν]ἐτῶν
32 πεντήκοντα δύο|num:52| , οὐλὴ μήλῳ ∼δεξειῷ∽δεξιῷ . S-7 διαίρεσις ἥδε κυρία ἔ̣σ̣τ̣ω̣ἔστω .
33 m2 S-8 Ὡρίων Ὡρίωνος τοῦ Μενχήους ὁμολογῶ ∼ἀνενηνηχέναι∽ἀνενηνοχέναι πρὸς
34 Ὧρον Ὥρου τοῦ Πετεύρεος τὴν ∼δια̣[ί]ρησιν∽διαίρεσιν ∼τον∽τῶν προγεγραμμένων με{με}
35 μερῶν τῶν οἰκοπέδων καὶ κε<κ>λήρωμαικεκλήρωμαι τὸ τέταρτον μέρος , καὶ
36 Ὧ̣ροςὯρος <κεκλήρωται>κεκλήρωται [τὸ]τὸ τρίτον τοῦ δωδεκά̣τ̣ουδωδεκάτου μέρους , ἐστιν
36-37 ∼τριακόσεκ∽∤τοντριακόσθεκτον∤τον
37 μέρος ὧν ἐστιν αὐτοῦ ∼ἀλλω∽ἄλλο τριακόσ<θ>εκτοντριακόσθεκτον μέρος κα̣ὶ̣καὶ α̣ὐ̣τοῦαὐτοῦ
38 καὶ τοῦ ∼ἀτοῦ∽αὐτοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ∼ἀλλω∽ἄλλο δωδέκ<ατ>ονδωδέκατον μέρος καὶ
38-39 εὐδο∤κῶ̣εὐδο∤κῶ
39 π̣ᾶ̣σιπᾶσι τοῖς ∼προκιμένοις∽προκειμένοις . S-9 ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτοῦ Ὡρίων υἱὸς διὰ
40 τὸ μὴ εἰδέναι αὐτὸν ∼γράματα∽γράμματα . m3 S-10 Ὧρος Ὥρου τοῦ Πετεύ̣ρ̣εοςΠετεύρεος ὁ̣[μ]ο̣λογῶὁμολογῶ
41 ∼συνανενεχέναι∽συνανενηνοχέναι τὴν διαίρεσιν τῶν μερῶν τῶν ∼οἰκοπεδω∽οἰκοπέδων καὶ κεκλήρωμαι τὸ τρίτον
42 τοῦ δωδεκάτου μέρους , ἐστιν τριακόσθεκτον μέρος , ὧν ἐστίν μου ἄλλο
43 τριακόσθεκτον μέρος καὶ ἐμοῦ καὶ τοῦ ἀδελφοῦ μου ἄλλο πατρικὸν δωδέκατον
44 μέρος , καὶ εὐδοκῶ πᾶσι τοῖς ∼προκιμένοις∽προκειμένοις . S-11 ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτοῦ ∼Ἀμμόνιος∽Ἀμμώνιος το̣ῦ̣τοῦ Πτολεμαίου
45 μὴ ∼ἰδότος∽εἰδότος γράμματα . m1 S-12 ἔτους ζ|num:7| Αὐτοκράτορος Καίσαρος Οὐεσπασιανοῦ Σεβασ[τ]οῦΣεβαστοῦ ❨μη(νὸς)❩μηνὸς
46 Καισαρείου ❨ἐπαγο(μένων)❩ἐπαγομένων β|num:2| , ❨ἀναγέγ(ραπται)❩ἀναγέγραπται διὰ τοῦ πρὸς τῷ ❨γρ(αφείῳ)❩γραφείῳ Βακχιάδος καὶ Ἡφαιστιάδος .
1 S-13 ❨ὁμ(ολογία)❩ὁμολογία ❨ἀλλ̣ή(λων)❩ἀλλήλων Ὥρου καὶ Ὡρίωνος διαιρέσεω̣ς̣διαιρέσεως .