Sematia

p.mich.3.186.xml

TM: 11989HGV: 11989Date: 72 – 72Place: Bakchias (Arsinoites)

1 m1 S-1 κϛ|num:26| ἔτους τετάρτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Οὐεσπασιανοῦ Σεβαστοῦ , μηνὸς Ξα[νδικοῦ]Ξανδικοῦ
2 [ἕ]κτῃἕκτῃ καὶ ∼εἰκάδει∽εἰκάδι , Μεχεὶρ κϛ|num:26| , ἐν ∼Βακχιάδει∽Βακχιάδι τῆς Ἡρακλείδου μερίδος τ̣[οῦ]τοῦ
2-3 [Ἀρ]∤[σι]νοείτουἈρ∤σινοείτου
3 νομοῦ . S-2 ὁμολογοῦσι ἀλλήλοις Ὡρίων Ὡρίονος τοῦ Μενχείου[ς]Μενχείους
4 [ὡς]ὡς ἐτῶν ἑξήκοντα ἐννέα|num:69| , οὐλὴ μετώπωι μέσωι , καὶ Ὧρος Ὥρου τοῦ Πετεύρε̣[ος]Πετεύρεος [ὡς]ὡς
5 [ἐτ]ῶνἐτῶν τριάκον̣[τ]α̣τριάκοντα ἐ̣ν̣ν̣έα|num:39|ἐννέα|num:39| , οὐλὴ καμπῇ ∼χιρὸς∽χειρὸς δεξιᾶς , οἱ δύο|num:2| , ∼διειρῆσθαι∽διῃρῆσθαι πρὸς ἑ̣[αυ]το[ὺς]ἑαυτοὺς
6 [ἀπ]ὸἀπὸ τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον τὰ ὑπάρχοντα αὐ[τ]ο̣ῖ[ς]αὐτοῖς
7 [μέ]ρημέρη πατρικῶν οἰκοπέδων καὶ αὐλῶν ἅπερ ἐστὶν τέταρτον μέρος καὶ
7-8 τρί∤[τ]οντρί∤τον
8 ἀπὸ δωδεκάτου μέρους , ἐστιν τριακόστεκτον μέρος κοινῶν καὶ
8-9 [ἀδιαι]∤[ρέ]τ̣ω̣ν̣ἀδιαι∤ρέτων
9 ὄντων ἐν τρισὶ|num:3| σφραγῖσι ἐν τῇ προγεγραμμένῃ κώμῃ Βακχιάδ[ι]Βακχιάδι
10 [ἐν]ἐν τ̣ῇτῇ λεγομένῃ Βορρίτι λαύρᾳ , ὧν πάντων αἱ γειτονείαι διὰ τῶν περὶ̣περὶ
10-11 [τού]∤[τ]ωντού∤των
11 ∼οἰκονομειῶν∽οἰκονομιῶν δηλοῦνται , καὶ ἐξ ἧς πεποίηνται πρὸς ἑαυτοὺς ἐξ
11-12 [εὐδο]∤κούντωνεὐδο∤κούντων
12 ἐκ κλήρου διαιρέσεως καὶ λ[ε]λ̣ογχέναιλελογχέναι τὸν μὲν Ὡρίωνα εἰ[ς]εἰς [τὸ]τὸ
13 ἐπιβάλλον αὐτῷ μέρος τὸ προγεγραμμένον τέταρτον μέρος τῶν
13-14 οἰκο∤πέδων
14 καὶ αὐλῶν κοινὸν καὶ ἀδιαίρετον , τὸν δὲ Ὧρον καὶ αὐτὸν
14-15 λελογ∤χέναι
15 εἰς τὸ καὶ αὐτῷ ἐπιβάλλον μέρος τὸ προγεγραμμένον τρίτον τοῦ
16 δωδεκάτου μέρους , ἐστιν τριακόστεκτον μέρος τῶν αὐτῶν οἰκοπέδων
17 καὶ αὐλῶν κοινὸν καὶ ἀδιαίρετον , ὧν ἐστιν τοῦ αὐτοῦ Ὥρου καὶ τοῦ ἀδελφοῦ
18 αὐτοῦ , ὡς προφέρονται οἱ ἐνφερόμενοι , ἄλλο πατρικὸν δωδέκατον μέ[ρο]ςμέρος
19 τῶν αὐτῶν οἰκοπέδων καὶ αὐλῶν . S-3 ∼ἐνμενέτωισαν∽ἐμμενέτωσαν οὖν οἱ
19-20 ὁμολογοῦν∤τες
20 καὶ οἱ παρʼ αὐτῶν ἐν τοῖς κατὰ ∼τήντε∽τήνδε τὴν διαίρεσιν ταύτην
20-21 σημαι∤νομένοις
21 πᾶσι καὶ μὴ ∼ἐξῖναι∽ἐξεῖναι αὐτοῖς μηδὲ τοῖς παρʼ αὐτῶν ἀθετῆσαί τι
22 τῶν ∼διειρημένων∽διῃρημένων , ἀλλὰ δὲ καὶ ἕκαστον αὐτῶν καὶ τοὺς παρʼ αὐτῶν
22-23 μ̣ε̣τ̣α̣∤λημψομένουςμετα∤λημψομένους
23 κυριεύειν καὶ δεσπόζειν ὧν ἕκαστος κεκλήρωται καθὼς
24 πρόκιται , καὶ ∼χρᾶσθαι∽χρῆσθαι ἕκαστον καθʼ ὃν ἐὰν βούληται τρόπον ἀπαραποδίστως .
25 S-4 καὶ πρὸς τὰ ∼διειρημένα∽διῃρημένα μηδένα αὐτῶν ∼ἐνκαλέσιν∽ἐγκαλέσειν τῷ ἑτέρῳ μηδὲ
25-26 ἐπελ̣ε̣ύ̣∤σεσθαιἐπελεύ∤σεσθαι
26 τρόπῳ μηδενὶ ∼πορευρέσι∽παρευρέσει ∼μεδεμειᾷ∽μηδεμιᾷ . S-5 τι δʼ ἂν τῶν προγεγραμμένων
27 παραβῇ τι̣[ς]τις αὐτῶν , ἀποτισάτω παραβὰς τῷ ἐνμένοντι παραχρῆμα τὰ
27-28 βλά∤βη
28 διπλᾶ καὶ ἐπίτιμον ἀργυρίου δραχμὰς διακοσίας|num:200| καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς ἴσας
29 καὶ μηδὲν ἧσσον διαίρεσις ἥδε κυρία ἔστω ἐπὶ τον ἅπαντα χρόνον . S-6 ❨ὑπογρ(αφεῖς)❩ὑπογραφεῖς τοῦ ❨Ὡρίονο(ς)❩Ὡρίονος
29-30 Διόσ∤κορος
30 υἱὸς αὐτοῦ ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λγ|num:33| , ❨ο(ὐλὴ)❩οὐλὴ ∼ὀφρύει∽ὀφρύι δεξιᾷ , τοῦ Ὥρ[ου]Ὥρου [Ἀμμώ]ν̣ιοςἈμμώνιος Πτολεμαίου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ν|num:50| , ❨ο(ὐλὴ)❩οὐλὴ μήλῳ δεξιῶι .
31 m2 S-7 Ὡρίων Ὡρίωνος τοῦ ∼Μεχῆος∽Μενχῆος ∼ὁμολογῶι∽ὁμολογῶ ἀνενηνοχέναι πρὸς
32 ∼Ὧρε∽Ὧρον ∼Ὧρεν∽Ὥρου τοῦ Πετεύριος τὴν ∼διέρεσιν∽διαίρεσιν τῶν ∼προγεγραμένων∽προγεγραμμένων
32-33 μ∤ερῶν
33 τῶν οἰκοπέδων καὶ ∼ἀλῶν∽αὐλῶν καὶ α{α} ∼κεκλήρομε∽κεκλήρωμαι ∼τὲ∽τὸ τέταρτον
34 μέρος , καὶ Ὧρος ∼κεκλήροται∽κεκλήρωται τὸ ∼τρίτεν∽τρίτον τοῦ δωδεκάτου
34-35 μέρου∤ς
35 , ∼ὡ∽ ἐστιν τριακόστεκτον μέρος , καὶ ∼ἐδοκῶι∽εὐδοκῶ πᾶσι ∼τῦς∽τοῖς
35-36 προκιμ[ένοι]∤ςπροκιμένοι∤ς
36 ∼καθὸς∽καθὼς πρόκιται . S-8 ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτοῦ Διόσκορος ∼ὑὸς∽υἱὸς διὰ τὸ μ̣ὴ̣μὴ
36-37 ∼ε̣ἰ̣δ̣έ̣∤νε∽εἰδέ∤ναι
37 αὐτὸν γράμματα . m3 S-9 Ὧρος Ὥρου τοῦ Πετεύριος ὁμολογῶ
38 ∼συνανενυχέναι∽συνανενηνοχέναι τὴν διαίρεσιν καὶ κεκλήρωμαι τ̣ὸ̣τὸ
38-39 τ̣ρ̣ί̣∤τοντρί∤τον
39 τοῦ δωδεκάτου <μέρους>μέρους , ἐστιν ∼τριακόσθεκτον∽τριακόστεκτον μέρος ,
40 καὶ εὐδοκῶ πᾶσι τοῖς προκειμένοις καθὼς πρόκειται .
40-41 S-10 ἔ̣γ̣ρ̣α̣∤ψενἔγρα∤ψεν
41 ὑπ̣ὲ̣ρ̣ὑπὲρ αὐτοῦ Ἀμμόνιος Πτολυμαίου μὴ ∼ἰδότος∽εἰδότος γράμματα .
42 m1 S-11 ἔτους τετάρτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Οὐεσπασιανοῦ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣Σεβαστοῦ , Μεχεὶρ κϛ|num:26| ,
42-43 ἀνα∤γέγραπται
43 διὰ τοῦ πρὸς τῷ ∼γραφίῳ∽γραφείῳ ❨Βακχιάδο(ς)❩Βακχιάδος καὶ ❨Ἡφα(ιστιάδος)❩Ἡφαιστιάδος
1 ❨ὁμο(λογία)❩ὁμολογία ❨ἀλ̣λή(λων)❩ἀλλήλων Ὥρ̣ο̣υ̣Ὥρου κ̣α̣ὶ̣καὶ Ὥρίονος
1-2 δι∤α[ι]ρ̣έ̣σ̣ε̣ω̣ς̣δι∤αιρέσεως
2 ❨μ̣ερῶ(ν)❩μερῶν ο̣ἰ̣[κοπέδων]οἰκοπέδων |gap:?|