Sematia

p.mich.20.810.xml

TM: 140153HGV: 140153Date: 372 – 372Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 ὑ̣πα̣τ̣είαςὑπατείας Φλα̣ουίωνΦλαουίων Μο̣δέστουΜοδέστου τ̣[ο]ῦ̣τοῦ ❨λαμπ(ροτάτου)❩λαμπροτάτου ἐπάρχου τοῦ ἱεροῦ πραιτωρίου κ̣αὶ̣καὶ ∼Ἀ̣ρεινθέου̣∽Ἀρινθέου [τοῦ]τοῦ [❨λαμπ(ροτάτου)❩]λαμπροτάτου [κόμητος]κόμητος [καὶ]καὶ [μαγίστρου]μαγίστρου [τῆς]τῆς π̣ε̣δ̣ικῆςπεδικῆς ❨παρατάξε(ως)❩παρατάξεως [Ἁθὺρ]Ἁθὺρ [ι|num:10|]ι|num:10| .
2 S-2 Αὐρηλίοις Διοσκόρῳ Εὐλογίο̣υ̣Εὐλογίου καὶ Πέτρῳ Ἀ̣γαθίνουἈγαθίνου καὶ Ἀγαθίνῳ Διδύμου καὶ Σα̣[ραπίωνι]Σαραπίωνι [Πλουτάρχου]Πλουτάρχου κ̣α̣ὶκαὶ ⋰Ἱ⋱έ̣ρακιἹέρακι
3 Σερήνου καὶ Τιμαγέ̣ν̣ε̣ιΤιμαγένει Σερήν̣ουΣερήνου τοῖς πᾶσ̣ιπᾶσι βουλευταῖς τῆς Ὀξυρ̣υγχιτῶνὈξυρυγχιτῶν πό̣λ̣[εως]πόλεως [ἐπιμεληταῖς]ἐπιμεληταῖς [σίτου]σίτου [Ἀλ]ε̣ξ̣α̣[νδ]ρίαςἈλεξανδρίας
4 παρὰ Αὐρηλί[ο]υΑὐρηλίου ⋰Ἰ⋱ακὼβἸακὼβ ⋰Ἰ⋱άσων̣οςἸάσωνος ἀπὸ Παν̣ὸςΠανὸς πόλεως οἰκοῦντος ἐν Βαβυλ̣[ῶνι]Βαβυλῶνι [κυβερνήτο]υ̣κυβερνήτου
5 δεσπ̣οτικο̣ῦδεσποτικοῦ πολυκώπου ἀ̣π̣ὸἀπὸ ∼ἀριθμῶ∽ἀριθμοῦ Μ̣έμφεως̣Μέμφεως μετ|g:apostrophe| ἐγγ̣ύουἐγγύου τῆς τοῦ̣τοῦ [γόμου]γόμου [παραδόσεως]παραδόσεως [καὶ]καὶ [τοῦ]τοῦ
5-6 [ἐ]πενεγ∤κεῖ̣ν̣ἐπενεγ∤κεῖν
6 ἄπο[χ]αἄποχα γράμματ[α]γράμματα m2 Αὐρη̣[λ]ίωνΑὐρηλίων Γερον̣τίουΓεροντίου Ποσιδ̣ω̣ν̣ί̣ο̣υ̣Ποσιδωνίου κ̣α̣[ὶ]καὶ [Εὐλο]γ̣ί̣ουΕὐλογίου Πλου[τίωνος]Πλουτίωνος [δι’]δι’ [Ἀμμωνίου]Ἀμμωνίου [υἱοῦ]υἱοῦ |gap:1| ἐπαν(…)ἐπαν…
7 m1 ὁμ̣[ολ]ο̣γ̣ῶ̣ὁμολογῶ ὀ̣μ̣ν̣ὺ̣ς̣ὀμνὺς τ̣ὸ̣ν̣τὸν σ̣ε̣β̣ά̣σ̣[μι]ο̣ν̣σεβάσμιον θ̣ε̣ῖ̣ο̣ν̣θεῖον [ὅ]ρ̣κονὅρκον τῶ̣[ν]τῶν δεσποτῶν̣δεσποτῶν [ἡμ]ῶνἡμῶν Οὐα̣[λ]ε̣ντινι̣αν̣[οῦ]Οὐαλεντινιανοῦ [καὶ]καὶ [Οὐάλεντος]Οὐάλεντος [καὶ]καὶ [Γρα]τ̣ιανοῦΓρατιανοῦ
8 τῶ̣[ν]τῶν [αἰωνί]ωναἰωνίων Αὐγο̣ύ̣[στων]Αὐγούστων [ἐ]γ̣ὼἐγὼ μὲν κ̣υ̣βερνήτης̣κυβερνήτης παρειληφ̣[έν]α̣ιπαρειληφέναι καὶ ∼ἐνβ̣εβλ̣ῆ̣σ̣θα[ι]∽ἐμβεβλῆσθαι [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ
8-9 [προτε]τα∤γμέ[νον]προτετα∤γμένον
9 [π]λοῖονπλοῖον ἀπ[ὸ]ἀπὸ [λόγου]λόγου [τ]ῆςτῆς πρώ̣[τ]η̣ς|num:1|πρώτης|num:1| ἰνδικτ̣[ί]ονοςἰνδικτίονος πυ[ροῦ]πυροῦ [ν]έ̣ουνέου καθαρ̣οῦκαθαροῦ ἀκ̣ρίθ̣[ου]ἀκρίθου [καὶ]καὶ [ἀβρόχου]ἀβρόχου [καὶ]καὶ [ἐ]κ̣τὸςἐκτὸς
10 πά̣[σης]πάσης [αἰτί]α̣ςαἰτίας καθε̣σ̣[τηκότος]καθεστηκότος μέτρῳ δημ̣[ο]σίῳδημοσίῳ ∼με[τρ]ή̣σι∽μετρήσει τῇ ∼κελ[ευσθ]ή̣σῃ∽κελευσθείσῃ ἐπὶ [τὸ]τὸ [αὐτὸ]αὐτὸ ❨(ἀρτάβας?)❩ἀρτάβας [Ἀιε|num:1015|]Ἀιε|num:1015| [,], [τὸν]τὸν [δὲ]δὲ γ̣ό̣μ̣ο̣νγόμον
11 κατενέγκω̣κατενέγκω ἐπὶ τὴν [λαμπροτ]ά̣τηνλαμπροτάτην Ἀλ̣ε̣ξ̣άνδρεια[ν]Ἀλεξάνδρειαν [κ]αὶκαὶ ∼παρ[αδώσ]ω̣μεν∽παραδώσομεν εἰς̣εἰς [τ]ο̣ὺςτοὺς ἐ̣κε[ῖσε]ἐκεῖσε [δημοσίους]δημοσίους [θησα]υροὺςθησαυροὺς
12 ἀρι̣θμῷἀριθμῷ π̣λήρηςπλήρης κα̣[ὶ]καὶ [τῆς]τῆς [τού]τωντούτων παραδ̣όσεως̣παραδόσεως ἄ̣π̣οχαἄποχα γρά̣[μμα]τ̣αγράμματα ὑποδέξασθαι ἐπ̣’ἐπ’ [ὀνόματος]ὀνόματος [ὑμῶ]ν̣ὑμῶν τῶν
13 ἐπι̣μελητῶνἐπιμελητῶν καὶ ἐ̣[πενεγκεῖ]νἐπενεγκεῖν καὶ ἀναδοῦναι ⋰ὑ⋱μ̣ῖνὑμῖν , ἐγὼ δὲ [ἐ]γ̣γυητὴςἐγγυητὴς |vac:?| ἑ̣[κουσί]ᾳ̣ἑκουσίᾳ
14 καὶ̣καὶ αὐ̣θαιρ̣έτῳαὐθαιρέτῳ γνώ̣[μῃ]γνώμῃ [ἐγγυ]ᾶσθαιἐγγυᾶσθαι τὸν αὐ̣τὸναὐτὸν κυβ̣ε̣ρνήτ̣ηνκυβερνήτην ⋰Ἰ⋱[α]κ̣ὼβἸακὼβ ∼παραδίδουντα∽παραδίδοντα τ̣[ὸν]τὸν [γόμον]γόμον [τοῦ]τοῦ [σίτο]υ̣σίτου
15 ἐκ π̣λήρου̣ς̣πλήρους καὶ ἐπιφ̣[έροντα]ἐπιφέροντα [τ]ὴντὴν ἀποχήν . S-3 εἰ δὲ συμ̣βαίησυμβαίη αὐτὸν ἐν τῇ ∼παραδόσι∽παραδόσει γενόμ̣[ενον]γενόμενον [λοιπασθῆ]ν̣α̣ι̣λοιπασθῆναι
16 ἐπ[άν]αγκε̣ς̣ἐπάναγκες ἐμὲ τ[ὸ]ντὸν [ἐγγυητὴ]νἐγγυητὴν ⋰ὑ⋱ποστῆναιὑποστῆναι καὶ π̣λ̣η̣ρῶσαιπληρῶσαι τὸ ζητούμεν[ο]νζητούμενον πρὸς αὐτ̣[ὸν]αὐτὸν [μέτρον]μέτρον [καὶ]καὶ [κα]θ̣αρὰν̣καθαρὰν
17 τὴ̣ν̣τὴν ἀποχὴν ἐπε̣ν̣[εγκεῖν]ἐπενεγκεῖν [εἰς]εἰς τὸ ∼ἐμ∽ἐν μηδενὶ με⸢μ⸣φθῆν̣α̣ιμεμφθῆναι ἔ̣ν̣οχ̣ο̣ςἔνοχος εἴην τῷ θ̣είῳθείῳ ὅρκῳ . m3 S-4 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος [Εὐλόγι]οςΕὐλόγιος
18 Πλ̣ο̣υτίωνο̣ς̣Πλουτίωνος δι’ ἐ̣μοῦἐμοῦ Ἀμ̣[μωνίου]Ἀμμωνίου [υἱ]οῦυἱοῦ ∼ἐνγυῶμαι∽ἐγγυῶμαι ἅμα ∼Γερον̣τ̣ίου∽Γεροντίῳ Ποσιδων̣[ίο]υΠοσιδωνίου τὸν ∼προκί[μ]ε̣νον∽προκείμενον ⋰Ἰ⋱ακ[ὼβ]Ἰακὼβ [πολυκωπίτην]πολυκωπίτην
18-19 ∼π̣αραδί∤δουντα∽παραδί∤δοντα
19 τὸν γόμον τῶν̣τῶν [τοῦ]τοῦ [σίτου]σίτου ἀρταβῶν ∼χειλίων∽|num:1000|χιλίων|num:1000| δε̣[κ]α̣πέντε|num:15|δεκαπέντε|num:15| ἐκ πλήρους κα[ὶ]καὶ ἐπιφέροντ̣α̣ἐπιφέροντα [τὴν]τὴν [ἀποχὴν]ἀποχὴν ὡς ∼πρόκιτε∽πρόκειται .
20 m4 S-5 Αὐρήλιος Γερόντιος Πο[σιδωνίου]Ποσιδωνίου πολιτευόμενος ἐγγυ[ῶ]μ̣αιἐγγυῶμαι ἅμα Εὐ[λο]γίῳΕὐλογίῳ Πλουτίω[ν]οςΠλουτίωνος δι’ Ἀμμ̣[ωνίου]Ἀμμωνίου [υἱοῦ]υἱοῦ [τὸ]ντὸν
20-21 ∼προκί∤μενον∽προκεί∤μενον
21 ⋰Ἰ⋱ακὼ̣β̣Ἰακὼβ πολυκ[ωπίτην]πολυκωπίτην ∼[π]α̣ραδίδουντ̣α̣∽παραδίδοντα τὸν γόμο[ν]γόμον τ̣ῶντῶν τοῦ σ[ί]τ̣ουσίτου ἀρταβῶν̣ἀρταβῶν [χ]ε̣ι̣λίων|num:1000|χειλίων|num:1000| δε̣[καπέντε]|num:15|δεκαπέντε|num:15| [ἐκ]ἐκ πλήρους
22 καὶ̣καὶ ἐπιφέροντα τὴν̣τὴν [ἀποχὴν]ἀποχὴν ὡ̣ςὡς ∼πρόκιται̣∽πρόκειται . m5 S-6 Αὐρήλι̣οςΑὐρήλιος [Ἰ]ακὼβἸακὼβ Ἰά[σ]ωνοςἸάσωνος παρ̣[έ]λ̣α̣βονπαρέλαβον καὶ̣καὶ [ἐνεβαλόμ]ην̣ἐνεβαλόμην τὰς ⸢τ⸣οῦτοῦ
23 πυροῦ ν̣έουνέου καθ[αροῦ]καθαροῦ [ἀ]κρίθουἀκρίθου καὶ ἀβρό̣[χ]ο̣υἀβρόχου ἀρτάβας ∼χιλε[ί]ας∽|num:1000|χιλίας|num:1000| δεκα[πέντε]|num:15|δεκαπέντε|num:15| [καὶ]καὶ
23-24 παραδ⸤ώ⸥∤σωπαραδώ∤σω
24 ὡς ∼πρόκιτα[ι]∽πρόκειται ∼[.]∽$
25 m6 δι’ [ἐμ]οῦἐμοῦ Ἁρπάλου ❨ἐ[γρ]ά(φη)❩ἐγράφη .