Sematia

p.mich.20.809.xml

TM: 140153HGV: 140153Date: 372 – 372Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 ὑπατείας̣ὑπατείας ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου Μοδέστο[υ]Μοδέστου τ̣οῦτοῦ ❨λαμπ(ροτάτου)❩λαμπροτάτου ἐπ̣ά̣ρχουἐπάρχου τοῦ ἱεροῦ πρ̣α̣ιτωρίουπραιτωρίου καὶ ❨[Φλ](αουίου)❩Φλαουίου Ἀρινθέου̣Ἀρινθέου [τοῦ]τοῦ [❨λαμπ(ροτάτου)❩]λαμπροτάτου [κόμητος]κόμητος [καὶ]καὶ [μαγίστρου]μαγίστρου [τῆς]τῆς [πεδικῆς]πεδικῆς [παρατάξεως]παρατάξεως [Ἁθ]ὺρἉθὺρ ι̣|num:10|ι|num:10| .
2 S-2 Αὐρηλίο̣ιςΑὐρηλίοις Διοσκό[ρ]ῳΔιοσκόρῳ Εὐλογίου̣Εὐλογίου κ̣αὶκαὶ Πέτρῳ Ἀγα̣θίνουἈγαθίνου καὶ Ἀγα̣[θί]νῳἈγαθίνῳ Διδύμ̣[ου]Διδύμου [καὶ]καὶ [Σαραπίωνι]Σαραπίωνι [Πλουτάρχου]Πλουτάρχου [καὶ]καὶ [⋰Ἱ⋱]έ̣ρακιἹέρακι
3 Σερήνου κ̣αὶκαὶ Τιμαγένει Σ̣[ε]ρ̣ήνουΣερήνου το[ῖ]ς̣τοῖς πᾶσι βουλευτα̣ῖ̣ςβουλευταῖς τῆς Ὀξυρυγ̣χ̣ιτῶνὈξυρυγχιτῶν πό̣[λεως]πόλεως [ἐπιμεληταῖς]ἐπιμεληταῖς [σίτου]σίτου [Ἀλεξανδρεία]ςἈλεξανδρείας
4 παρὰ Αὐρη[λί]ουΑὐρηλίου Ἰακὼβ Ἰ̣[ά]σωνοςἸάσωνος ἀπ̣[ὸ]ἀπὸ Πανὸς πόλεως̣πόλεως οἰκ̣οῦντοςοἰκοῦντος ἐν ∼[Βα]βυλῶνοι∽Βαβυλῶνι [κυβερνήτου]κυβερνήτου [δεσποτικοῦ]δεσποτικοῦ [πολυκώπ]ουπολυκώπου
5 ἀπὸ ἀριθ̣μοῦἀριθμοῦ Μέμφεως̣Μέμφεως μετ|g:apostrophe| ∼ἐγγ̣ύου∽ἐγγύων τῆς τοῦ γ̣όμουγόμου παραδό̣σ̣εωςπαραδόσεως καὶ το[ῦ]τοῦ [ἐπενεγκεῖν]ἐπενεγκεῖν [ἄποχα]ἄποχα [γράμματα]γράμματα m2 ❨[Αὐρηλί]ω(ν)❩Αὐρηλίων
6 [Γεροντ]ί̣ο̣[υ]Γεροντίου Π̣οσιδωνίουΠοσιδωνίου κ̣[α]ὶ̣καὶ Εὐλογίο[υ]Εὐλογίου [Π]λουτίωνο̣ς̣Πλουτίωνος δ̣ι̣’δι’ Ἀμμωνίο[υ]Ἀμμωνίου [υἱοῦ]υἱοῦ [.]. m1 S-3 [ὁμ]ο̣λογ̣[οῦμεν]ὁμολογοῦμεν [ὀμνύντες]ὀμνύντες [τὸν]τὸν [σεβάσμιον]σεβάσμιον [θεῖ]ονθεῖον ὅρκον
7 τ̣ῶ̣ν̣τῶν δ̣ε̣σ̣π̣οτῶν̣δεσποτῶν [ἡ]μ̣ῶνἡμῶν Οὐαλε[ν]τινιανοῦΟὐαλεντινιανοῦ κα̣[ὶ]καὶ Οὐάλεντος̣Οὐάλεντος καὶ Γρατ̣ι̣α̣ν̣[οῦ]Γρατιανοῦ [τῶν]τῶν α̣ἰ̣ων[ίων]αἰωνίων [Αὐγούστων]Αὐγούστων [ἐγὼ]ἐγὼ [μὲν]μὲν [ὁ] ❨κυβερ(νήτης)❩κυβερνήτης
8 παρειληφ̣έναιπαρειληφέναι παρὰ τ̣ῶ̣ντῶν ἑξῆς ἐ̣[γ]γεγραμμένωνἐγγεγραμμένων καὶ ∼ἐνβε̣β̣λῆσθαι∽ἐμβεβλῆσθαι εἰς τὸ [προτεταγμέν]ο̣ν̣προτεταγμένον π̣λ̣[οῖον]πλοῖον [ἀπὸ]ἀπὸ [λόγου]λόγου [τῆς]τῆς [εὐ]τυχοῦςεὐτυχοῦς
9 πρώτης νέας ἰνδι̣[κ]τ̣ίονοςἰνδικτίονος πυ̣ρ̣οῦπυροῦ νέου κα[θ]α̣ροῦκαθαροῦ ἀ̣κ̣ρ̣ίθουἀκρίθου καὶ ἀβρ[ό]χ[ου]ἀβρόχου [καὶ]καὶ [ἐκτὸς]ἐκτὸς [πάσ]η̣ςπάσης αἰ̣τ̣ί̣[ας]αἰτίας [καθεστηκ]ό̣τοςκαθεστηκότος
10 μέτρῳ δ̣η̣μοσίῳδημοσίῳ ∼με̣τρήσι∽μετρήσει τῇ ∼κε̣[λ]ε̣υσθίσῃ∽κελευσθείσῃ ἐπὶ̣ἐπὶ τὸ αὐτὸ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας m2 Ἀ̣ιε|num:1015|Ἀιε|num:1015| m1 [τὸν]τὸν [δ]ὲδὲ γόμον κ̣[ατενέγκω]κατενέγκω [ἐπὶ]ἐπὶ [τὴν]τὴν Ἀλεξάνδρειαν
11 καὶ ∼παραδ̣ώσωμεν̣∽παραδώσομεν εἰς τοὺς ἐ̣[κ]εῖσαιἐκεῖσαι δημοσί̣ουςδημοσίους θησαυρ[ο]ὺ̣ςθησαυροὺς ἀριθ[μῷ]ἀριθμῷ π̣λήρηςπλήρης καὶ τ[ῆς]τῆς [τούτων]τούτων [παραδόσε]ω̣ςπαραδόσεως
12 ἄποχα γρ̣α̣μματαγραμματα ὑπο̣δέξασθαιὑποδέξασθαι [ἐ]π’ἐπ’ ὀνόματος ∼ἡμῶν∽ὑμῶν τῶν ἐ̣πιμελητῶν̣ἐπιμελητῶν καὶ ἐπενεγ[κεῖν]ἐπενεγκεῖν [καὶ]καὶ [ἀναδοῦναι]ἀναδοῦναι [ὑμῖν]ὑμῖν [,], [ἐ]γ̣ὼἐγὼ δὲ
13 ὁ̣ ἐ̣γ|g:apostrophe|γυητὴςἐγ|g:apostrophe|γυητὴς |vac:?| ἑκουσίᾳ καὶ αὐθαιρέτῳ γνώμῃ ἐγ|g:apostrophe|γυ̣ᾶσθαιἐγ|g:apostrophe|γυᾶσθαι τὸν αὐ[τὸν]αὐτὸν [Αὐρήλιον]Αὐρήλιον [Ἰακ]ὼβἸακὼβ κυβερνήτην
14 ∼παραδίδ̣ουντα∽παραδίδοντα τὸ̣ντὸν γόμον τοῦ σ[ί]τουσίτου ἐκ πλήρους καὶ ἐπιφέ̣ρονταἐπιφέροντα τὴν ἀπ̣[ο]χήνἀποχήν . S-4 εἰ δὲ̣δὲ σ̣[υμβαίη]συμβαίη [αὐτὸν]αὐτὸν [ἐν]ἐν [παραδόσει]παραδόσει [γ]ε̣νόμενονγενόμενον
15 λοιπασθῆνα̣ιλοιπασθῆναι ἐπάναγκ̣[ε]ςἐπάναγκες ἐμὲ τὸν ἐγ|g:apostrophe|γυητὴν |vac:?| ὑ̣ποστῆναιὑποστῆναι κ[αὶ]καὶ πληρῶσαι τὸ̣τὸ [ζητούμενον]ζητούμενον [πρὸς]πρὸς [αὐτὸν]αὐτὸν [μ]έτρονμέτρον
16 καὶ καθαρὰ̣[ν]καθαρὰν [<τὴν>]τὴν [<ἀποχὴν>]ἀποχὴν [<ἐπ>ε]νεγκεῖνἐπενεγκεῖν εἰ[ς]εἰς τ̣ὸτὸ ἐν μηδενὶ μεμφθῆν̣αιμεμφθῆναι ἔνοχο̣ς̣ἔνοχος εἴην τῷ θε̣ί̣ῳθείῳ ὅρκῳ . m3 S-5 Αὐ̣[ρήλιος]Αὐρήλιος [Εὐλόγιος]Εὐλόγιος [Πλουτί]ω̣νοςΠλουτίωνος δι’ ἐμοῦ
17 Ἀμμωνίου υἱοῦ ἐ̣νγυῶμαιἐνγυῶμαι ἅμα ∼Γεροντί[ο]υ∽Γεροντίῳ Ποσιδωνίου τὸν προκ̣[είμ]ενονπροκείμενον Ἰακὼβ̣Ἰακὼβ [πο]λ̣υκω̣[πίτην]πολυκωπίτην [παρα]δ̣ί̣δ̣ο̣νταπαραδίδοντα τὸν γόμον
18 τῶν τοῦ σί̣τ̣ουσίτου ἀρταβῶ̣νἀρταβῶν ∼χειλίων̣∽χιλίων δεκαπέντε|num:1015| ἐκ πλήρους καὶ ἐπιφέρ[ον]τ̣αἐπιφέροντα τὴν ἀποχὴ[ν]ἀποχὴν ὡ̣ς̣ὡς πρ[όκειται]πρόκειται [.]. m4 S-6 Αὐρ̣ή̣[λιος]Αὐρήλιος Γερόντιος
18-19 Ποσι∤δωνίου
19 πολ̣ιτευόμενοςπολιτευόμενος ἐγγυῶμαι ἅμα Εὐ̣λογίῳΕὐλογίῳ Πλουτ̣ί̣ωνοςΠλουτίωνος δι’ Ἀ̣μμωνίουἈμμωνίου υἱ[οῦ]υἱοῦ [τὸν]τὸν προκ[ίμενον]προκίμενον [Ἰακ]ὼβἸακὼβ
19-20 πολυκωπί∤τ̣ηνπολυκωπί∤την
20 ∼παραδ̣ίδουντα∽παραδίδοντα τ̣ὸντὸν γόμον τῶν τοῦ σίτ̣ουσίτου ἀρταβῶ̣[ν]ἀρταβῶν [χιλ]ί̣ω̣[ν]χιλίων [δ]εκαπέντε|num:1015|δεκαπέντε|num:1015| ἐκ̣ἐκ πλήρο[υς]πλήρους καὶ ἐπι̣[φέρ]ονταἐπιφέροντα τὴν
21 ἀπο̣χ̣ὴ̣ν̣ἀποχὴν [ὡς]ὡς [π]ρ̣ό̣κιτ̣α̣ι̣πρόκιται . m5 S-7 Αὐρήλ[ι]οςΑὐρήλιος Ἰακὼβ Ἰάσω̣ν̣οςἸάσωνος πα[ρ]έλαβονπαρέλαβον κ̣αὶκαὶ ἐν[εβ]αλόμ[η]ν̣ἐνεβαλόμην τὰς τοῦ
21-22 πυ∤ροῦ
22 νέο[υ]νέου [κα]θαροῦκαθαροῦ ἀκρίθου καὶ ἀβρόχ̣[ου]ἀβρόχου ἀρτά̣βαςἀρτάβας χιλ[ί]αςχιλίας δ[εκ]απέν[τε]|num:1015|δεκαπέντε|num:1015| κ̣αὶκαὶ
22-23 παραδώ∤σω
23 ὡς π̣[ρόκ]ε̣ι̣ταιπρόκειται .
24 m6 S-8 δι’ ἐμοῦ Ἁρπάλ̣ουἉρπάλου ❨ἐγ̣ρ̣ά(φη)❩ἐγράφη .
25 m7 S-9 ἔστι δέ ·
26 S-10 σίτου ὑποστάσεως ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι Ἀι̣ε̣|num:1015|Ἀιε|num:1015|
27 οὕτως ·
28 S-11 α|num:1_tick| ❨ἰν̣δικ(τίωνος)❩ἰνδικτίωνος
29 ❨πολ(ιτικά)❩πολιτικά ·
30 S-12 ❨κωμητ(ικά)❩κωμητικά ·
31 S-13 ε πάγου , Ταμπεμοῦ , ❨δι(ὰ)❩διὰ Νικία Παταψόιτος
32 καὶ Α⊢ὐ⊣σίουΑὐσίου Ἐπάρχου κ̣α̣ὶ̣καὶ ❨κ̣ο̣ι̣(νωνῶν)❩κοινωνῶν ❨σιτολ(όγων)❩σιτολόγων ❨(ἀρταβ…)❩ἀρταβ… τλζ|num:337| 𐅵|num:1/2|
33 Ποσομποῦς , ❨δι(ὰ)❩διὰ Γεροντίο̣υ̣Γεροντίου καὶ Εὐλογίου
34 ❨πρεσ(βυτέρων)❩πρεσβυτέρων ❨(ἀρταβ…)❩ἀρταβ… σξδ|num:264|
35 Μούχεως , ❨δι(ὰ)❩διὰ Θεοδώρου καὶ Ἰωάννου
36 καὶ ❨κοι(νωνῶν)❩κοινωνῶν ❨σιτολ(όγων)❩σιτολόγων ❨(ἀρταβ…)❩ἀρταβ… ρβ|num:102|
37 Πινύρεως ❨(ἀρταβ…)❩ἀρταβ… οε|num:75| 𐅵|num:1/2|
38 οὕτως ·
39 S-14 ⋰Ἰ⋱σὰκἸσὰκ καὶ Παῦλος καὶ Πέτρος
40 καὶ Ὡριγένης ❨(ἀρταβ…)❩ἀρταβ… λϛ|num:36| 𐅷|num:2/3|
41 Ὧρος καὶ Παῦλος καὶ 〚Σ̣ο̣φ̣ί̣α̣〛Σοφία κ̣α̣ὶ̣{καὶ} Πακ̣ῦ̣σ̣ι̣ςΠακῦσις
42 καὶ Παῦλος καὶ Πιν̣ῦ̣χ̣ις̣Πινῦχις καὶ Σοφία ❨(ἀρταβ…)❩ἀρταβ… ιδ|num:14| 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick|
43 Πανοῦφις κ̣[α]ὶκαὶ Θέκλα ❨(ἀρταβ…)❩ἀρταβ… β|num:2| δ|num:1/4_tick|
44 Σιλβανὸς καὶ ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης καὶ
45 Παπνοῦθις καὶ Ἑρμίας καὶ οἱ ❨κοι(νωνοὶ)❩κοινωνοὶ ❨(ἀρταβ…)❩ἀρταβ… κα|num:21| 𐅵|num:1/2| γ̣|num:1/3_tick|γ|num:1/3_tick|
46 αἱ ❨π(ροκείμεναι)❩προκείμεναι .