Sematia

p.mich.18.792.xml

TM: 22197HGV: 22197Date: – Place:

1 m1 S-1 [Αὐρήλιο]ςΑὐρήλιος Φιλώτας̣Φιλώτας Πετεμού[νιος]Πετεμούνιος [❨μη(τρὸς)❩]μητρὸς
2 Ταηρ[ακλ]είδουΤαηρακλείδου ἀπ’ Ὀξυρύγχων πόλ[εως]πόλεως [,],
2-3 [καταγι]∤νόμεν[ος]καταγι∤νόμενος
3 ἐν Σερύφει , Αὐρηλίᾳ Ἡρα[κλείᾳ]Ἡρακλείᾳ
3-4 [θυγα]∤τρὶθυγα∤τρὶ
4 Διογέ[ν]ουςΔιογένους ἐξηγητ[εύ]σαντοςἐξηγητεύσαντος τῆς α[ὐτῆς]αὐτῆς
4-5 [πό]∤λεωςπό∤λεως
5 διὰ Α[ὐ]ρηλίουΑὐρηλίου Ἑρ[μ]α̣ί̣ο̣υ̣Ἑρμαίου [ἐπ]ι̣τ̣ρ̣ό̣π̣[ου]ἐπιτρόπου
5-6 [χαί]∤ρεινχαί∤ρειν
6 . S-2 ὁμο[λ]ογῶὁμολογῶ παρει[λ]ηφέναιπαρειληφέναι παρὰ [σοῦ]σοῦ [ἐν]ἐν
7 ∼προχρ[ι]ᾳ∽προχρείᾳ πρὸς ὑπηρεσίαν π̣οτισμ̣[ῶν]ποτισμῶν
8 οὗ ἔχω σ[ο]υ̣σου ἐν μισθώσει ἀμπελικοῦ
8-9 [κτή]∤ματοςκτή∤ματος
9 Νήσου καλουμένου περὶ Σ[ε]ρ̣[ῦφιν]Σερῦφιν
10 ἀκολούθ̣ωςἀκολούθως ἔχω μ[ι]σθώσειμισθώσει βοϊ̣[κὰ]βοϊκὰ
10-11 [κτή]∤νηκτή∤νη
11 ἐν συν̣τιμήσεισυντιμήσει δ[ραχ]μῶνδραχμῶν ∼χει[λίων]∽χιλίων
12 πεντακοσίων|num:1500| , ἔ̣[τι]ἔτι [δ]ὲδὲ καὶ ἐσχη[κέναι]ἐσχηκέναι
13 ἀπὸ τῶν δ̣[ι]ὰδιὰ τῆς αὐτῆς̣αὐτῆς [μισ]θ̣ώσεωςμισθώσεως
13-14 δ[ηλουμέ]∤νωνδηλουμέ∤νων
14 λαβ̣εῖνλαβεῖν με παρ[ὰ]παρὰ [σο]ῦσοῦ ὁμοίως ἐ[ν]ἐν [προχρείᾳ]προχρείᾳ
15 κατὰ μέρο̣[ς]μέρος δραχμῶν ∼χειλίων∽χιλίων
15-16 πε[ντακο]∤σίων|num:1500|πεντακο∤σίων|num:1500|
16 τ̣ὰςτὰς τῆς πρώ[τ]ηςπρώτης δόσεως τ[οῦ]τοῦ [ὄντος]ὄντος
17 μηνὸς Ἁ̣θὺρἉθὺρ δραχμὰ̣[ς]δραχμὰς πεντακοσ̣[ίας][|num:500|]πεντακοσίας|num:500|
18 καὶ πάντα ἀποδώσειν ἀκολούθω[ς]ἀκολούθως [τῇ]τῇ
19 μισθώσ̣ειμισθώσει , τὰ δὲ κτή[ν]ηκτήνη ἐπὶ τῇ περ[ὶ]περὶ
19-20 [αὐ]∤τῶναὐ∤τῶν
20 ∼ενγεγραμμενῃ∽ἐγγραμμένῃ αἱρέσει , μενο[υσῶν]μενουσῶν
21 κυρίω[ν]κυρίων τῆς τε αὐτῆς μισθώσεω[ς]μισθώσεως [καὶ]καὶ
22 ἧς ἄλλη[ς]ἄλλης ἔχω μισθώσεως ποτισμ[ῶν]ποτισμῶν
23 ἑτέρου σο̣υσου ἀμπελικοῦ κτήματος ἐφʼ [οἷς]οἷς
24 ἑκατέρα περιέχει πᾶσ̣ι̣πᾶσι , ∼γεινομέν[ης]∽γινομένης
25 τῆς πρά̣ξεωςπράξεως παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τ[ῶν]τῶν
25-26 [ὑ]∤παρχόντ̣ωνὑ∤παρχόντων
26 μοι πάντων . S-3 κύρι[α]κύρια [ταῦτα]ταῦτα
27 τὰ γράμματα δισσὰ γραφέντα · S-4 περὶ δὲ τοῦ [ταῦτα]ταῦτα
28 ὀρθῶς καλῶς ∼γείνεσθαι∽γίνεσθαι ἐπερωτηθεὶ[ς]ἐπερωτηθεὶς
28-29 [ὡμο]∤λόγησαὡμο∤λόγησα
29 . S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους ε|num:5| Αὐτοκράτορος Καίσα̣[ρος]Καίσαρος
30 Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντ̣ω̣ν̣ίνουἈντωνίνου Εὐσεβ[οῦς]Εὐσεβοῦς
31 Εὐτυχοῦ[ς]Εὐτυχοῦς καὶ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀλεξάν[δρου]Ἀλεξάνδρου
32 Καίσαρο̣[ς]Καίσαρος Σ̣εβαστῶνΣεβαστῶν Ἀ[θ]ὺ̣ρ̣Ἀθὺρ β|num:2| m2 Αὐ[ρήλιος]Αὐρήλιος
33 Φι[λώτ]α̣ς̣Φιλώτας Π[ετεμούνιος]Πετεμούνιος
33-34 [παρεί]∤ληφ[α]παρεί∤ληφα
34 [ὡς]ὡς ∼προχ[ειται]∽πρόκειται ∼[.]∽$
1 ❨[συ]ντίμ(ησις)❩συντίμησις ❨βο⋰ι⋱κ(ῶν)❩βοικῶν
2 [Νή]σουΝήσου
3 [δρα]χ̣μ̣α̣ὶ̣δραχμαὶ Α̣φ|num:1500|Αφ|num:1500| |gap:?_lines|