Sematia

p.mich.18.787.xml

TM: 22194HGV: 22194Date: 181 – 183Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 παρὰ Γεμέλλου ἀπελευθέρου 〚Γεμέλλης〛Γεμέλλης ⸢Ἑλένης⸣Ἑλένης ἀπὸ τῆς
2 μητροπόλεως τοῦ Ὀξυρυγχείτου . S-2 τῷ διελθόντι
3 ἔτει μηνὶ Φαρμοῦθι 〚ἔγραψε〛ἔγραψε 〚,〛, 〚κύριε〛κύριε Κλαύδιος Καλουῗνος
4 γενόμενος ἐπ̣ίτροποςἐπίτροπος ἔγ̣ρ̣αψενἔγραψεν , κύριε , 〚Νεμεσιανῷ〛Νεμεσιανῷ τῶι
5 στρατηγήσαν[τι]στρατηγήσαντι τοῦ νομοῦ̣νομοῦ Νεμ[εσ]ι̣α̣νῷΝεμεσιανῷ ἐπιστολὴν δι̣ʼδιʼ
6 ἧς ἐδήλου ἐ[πι]τηρητήνἐπιτηρητήν με γ̣ε̣[νό]μενονγενόμενον κτήσεως
7 Μοσχιανῆς , ἐν καὶ βαλανεῖον , καὶ ἐργαστηρίων̣ἐργαστηρίων
8 τριῶν|num:3| ἐν τῇ αὐτῇ κτήσει ἐκτεθεῖσθαι ἐν τῇ
8-9 πεμφθε̣ί∤σῃπεμφθεί∤σῃ
9 ἀπὸ διοικήσεως ἐ̣κθέσειἐκθέσει σὺν Διδύμῳ Διδύμου̣Διδύμου
10 γεουχοῦντι ἐν Σαείτῃ ❨(ταλάντων)❩ταλάντων γ|num:3| ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν Ασνγ|num:1253||num:17253| καὶ πρός ,
10-11 φρον∤τίσαι
11 δὲ τὸν πόρον μου κατασχεῖν ἄχρι οὗ
11-12 διευλυτ̣[ή]∤σωδιευλυτή∤σω
12 τὰ ὀφειλόμενα τῷ ταμείῳ . S-3 ἅπερ μαθὼν
12-13 εὐ̣[θέ]∤ωςεὐθέ∤ως
13 τὰ δίκαιά μου ∼βιβλ̣ειδίῳ∽βιβλιδίῳ ἐνγ̣ράψαςἐνγράψας ἀνέτεινα τ̣[ῷ]τῷ
14 Νεμεσιανῷ ὅπως ⸢τ⸣αῦταταῦτα διαπέ̣μψηται̣διαπέμψηται ⸢[τῷ]⸣τῷ ⸢[ἐ]πιτρόπῳ⸣ἐπιτρόπῳ , [α]ὐτὸςαὐτὸς τότε̣τότε
15 οὐ δυνάμενος διὰ νόσον κατα̣πλεῦσαικαταπλεῦσαι . S-4 ἅπερ καὶ σοὶ νῦ[ν]νῦν
16 τῷ κυρίῳ ὑ̈ποδείκνυμ[ι]ὑ̈ποδείκνυμι , ἀποδεικνύς σοι τὰς ἡμέρας ⸢ἃς⸣ἃς
16-17 μό∤νας
17 〚αὐ〛τῷαὐτῷ Δικυμῳ συνεπετήρησα καὶ [τὸ]ν̣τὸν
17-18 συνλο̣γ[ι]∤σμόνσυνλογι∤σμόν
18 . S-5 τῷ γὰρ ιδ|num:14| ❨(ἔτει)❩ἔτει θεοῦ Αἰλίου Ἀ[ν]τωνίνουἈντωνίνου Φαρμοῦθι ϛ|num:6|
19 ἐπισταλεὶς ὑπὸ Ἰσιδ[ώ]ρουἸσιδώρου στρατ̣ηγήσαντοςστρατηγήσαντος τοῦ
19-20 νο∤μοῦ
20 διὰ Σερήνου ὑπη[ρ]έτουὑπηρέτου ἐ[πι]στολὴν̣ἐπιστολὴν
20-21 ἐσφραγισ∤μένη̣νἐσφραγισ∤μένην
21 ἐπισταλεῖσάν μ̣οιμοι ὑπὸ [Σε]πτιμίουΣεπτιμίου Σερή̣νουΣερήνου
22 τοῦ τότε ἐπιτρόπου διʼ ἧς με [κατ]έ̣στ̣ησενκατέστησεν
22-23 ἐπιτη̣[ρη]∤τὴνἐπιτηρη∤τὴν
23 τῆς δηλουμένης κτήσε[ως]κτήσεως [ἐ]γ̣ενόμηνἐγενόμην ἐν Ἀ[λε-]Ἀλε-
24 ξανδρείᾳ καὶ̣καὶ |gap:2|[ι]β|num:12||gap:2|ιβ|num:12| |gap:6-7| [τ]ῆςτῆς ἐ̣πιτηρή[σεως]ἐπιτηρήσεως τ̣ῆ̣`τῆ`
25 ια|num:11| τοῦ ἑξῆς μ̣[η]ν̣ὸςμηνὸς Π̣αχὼν̣Παχὼν [ἠ]ξ̣ίωσαἠξίωσα τὸν Σερῆνον τὸν
26 χρόνον μ̣|gap:5|σθῆναιμ|gap:5|σθῆναι ἀπʼ αὐτ̣ῆςαὐτῆς τ̣ῆςτῆς ἑνδεκάτης ,
27 καὶ συνεχώρ[ησέ]νσυνεχώρησέν μο[ι]μοι ἀποφ̣η̣ν̣ά̣μενοςἀποφηνάμενος διʼ
27-28 ὑπ̣ο̣μνη̣[μα]∤τισμῶνὑπομνημα∤τισμῶν
28 αὐτ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ ἐ̣πὶἐπὶ [τ]ῆ̣ςτῆς κα|num:21| |gap:1|επι|gap:2|ε|gap:2||gap:1|ς οὕ̣[τ]ω[ς]οὕτως [·]·
28-29 S-6 Σε∤ρῆνος
29 εἶπεν · S-7 |gap:4|π̣η̣|gap:4|πη ἑ̣τ̣έ̣ρ̣α̣ς̣ἑτέρας |gap:4|δ̣ουο|gap:3||gap:1|ο̣σσ̣ο̣ι̣|gap:4|δουο|gap:3||gap:1|οσσοι
30 λο̣[γι]σθήσετα̣ι̣λογισθήσεται . S-8 με|gap:3|υ̣|gap:3|ρ̣|gap:3||gap:2||gap:3||gap:2|με|gap:3|υ|gap:3|ρ|gap:3||gap:2||gap:3||gap:2|
31 |gap:5||gap:6||gap:1||gap:1|ω̣σ|gap:7|η̣|gap:10||gap:3|η|gap:5||gap:6||gap:1||gap:1|ωσ|gap:7|η|gap:10||gap:3|η
32 |gap:1||gap:3||gap:3||gap:1|α|gap:1||gap:3| σ̣υναγορεύοντοςσυναγορεύοντος |gap:10||gap:1|ς
33 |gap:1||gap:1|α̣|gap:3|ε̣ρ|gap:3||gap:2|ξι̣ο̣|gap:2|η̣ς|gap:1||gap:1|α|gap:3|ερ|gap:3||gap:2|ξιο|gap:2|ης ἐπιτη̣|gap:10|αιδιἐπιτη|gap:10|αιδι
34 |gap:6|[|gap:3||gap:1|ν]|gap:6||gap:3||gap:1|ν [ἐν]ἐν [τῷ]τῷ [Ὀ̣ξυρυγχε̣[ίτῃ?]]Ὀξυρυγχείτῃ [[νομῷ?]]νομῷ [διὰ]διὰ
35 [Κλαυδίου]Κλαυδίου [Π[το]λ̣εμαί[ου]]Πτολεμαίου [κοσμητε̣[ύσαντος]]κοσμητεύσαντος
36 [καὶ]καὶ [δοκιμάσας]δοκιμάσας [μου]μου [τ|gap:7||gap:6|]τ|gap:7||gap:6|
36-37 [[ἐπιτη]∤[ρ]ήσεως]ἐπιτη∤ρήσεως
37 [ἀπο[φη]νάμενο̣[ς]]ἀποφηνάμενος [|gap:4||gap:10|]|gap:4||gap:10|
38 [|gap:1|α|num:1|]|gap:1|α|num:1| [οὕτως]οὕτως [·]· S-9 [Σερῆνος]Σερῆνος [εἶπε[ν]]εἶπεν [[·]]· S-10 [|gap:3|ω̣ς̣|gap:10|]|gap:3|ως|gap:10|
39 [|gap:2|ω̣σι|gap:2|α̣|gap:2|α̣θήσεται]|gap:2|ωσι|gap:2|α|gap:2|αθήσεται [ε̣ι̣|gap:15|]ει|gap:15|
40a [οικοι]οικοι [γεν̣άμεν̣οι̣]γενάμενοι [,], [τῆς̣]τῆς [σ̣ι̣τ̣ο̣λ̣ογίας]σιτολογίας [ἀντελαβ[ό]μην]ἀντελαβόμην [|gap:9||gap:?|]|gap:9||gap:?|
40 [〚ἐ̣κτό̣τε〛]ἐκτότε [ὁ] [κοι[νω]νός]κοινωνός [μου]μου [ω|gap:1|μ|gap:2|π̣|gap:2||gap:4|]ω|gap:1|μ|gap:2|π|gap:2||gap:4|
40-41a [[Δίδυ]∤κ̣α̣ὶ̣]Δίδυ∤καὶ
41a [ἐκτ̣ό̣τε]ἐκτότε [απ̣|gap:3|κ̣οτ|gap:3||gap:2||gap:1|η̣μ̣|gap:6|υ̣θη|gap:2||gap:2||gap:5|α̣ς̣|gap:1||gap:?|]απ|gap:3|κοτ|gap:3||gap:2||gap:1|ημ|gap:6|υθη|gap:2||gap:2||gap:5|ας|gap:1||gap:?|
41 [μος]μος [Διδύμου]Διδύμου [γ̣ε[ο]υ̣χ̣ῶν]γεουχῶν [ἐν̣]ἐν [Σαε̣[ίτῃ]]Σαείτῃ [|gap:2|ον|gap:?|]|gap:2|ον|gap:?|
42a [|vac:?|]|vac:?| [δ|gap:4|]δ|gap:4| [ἐδήλω̣σ̣ε̣]ἐδήλωσε
42 [λ̣ογων]λογων [ἀπο̣|gap:2||gap:3|]ἀπο|gap:2||gap:3| [ἐδή̣λ̣ω̣[σ]ε̣ν̣]ἐδήλωσεν [|gap:?|]|gap:?|
43 [τ̣α̣]τα [ὑπὲρ]ὑπὲρ [ὧν̣]ὧν [|gap:7||gap:1||gap:1||gap:1|ρησαν̣τ̣|gap:4||gap:?|]|gap:7||gap:1||gap:1||gap:1|ρησαντ|gap:4||gap:?|
44 [|gap:1||gap:4|τουετ̣|gap:8||gap:1|ο̣υ̣μ̣ονα̣|gap:2||gap:?|]|gap:1||gap:4|τουετ|gap:8||gap:1|ουμονα|gap:2||gap:?|
45 [|gap:1||gap:3|χιη̣με|gap:10|]|gap:1||gap:3|χιημε|gap:10| [|gap:?|]|gap:?|
46 |gap:?| |gap:?|
47 |gap:?| |gap:?|
48 |gap:?| |gap:?|
49 τῶ ἐπισταλέντων μοι ὑπὸ τοῦ
50 στρατηγήσαντος Ἰσιδώρου καὶ
51 τῶν γενομένων περὶ τῆς
51-52 ἀντι∤λήμψεώς
52 μου καὶ ἀπολύσεως
52-53 ὑ∤πομνηματισμῶν
53 καὶ τῶν
53-54 κατα∤χωρισθέντων
54 ὑπὸ τοῦ Διδύμου
55 μετὰ τὴν μετάστασίν μου
55-56 ἀνικνου∤μένων
56 λόγων ⸢τὰ⸣τὰ ⸢ἀντίγραφα⸣ἀντίγραφα 〚ἀξιῶ〛ἀξιῶ 〚μαθόντι〛μαθόντι 〚σοι〛σοι
57 〚ταῦτά〛ταῦτά 〚μου〛μου 〚τὰ〛τὰ 〚δίκαια〛δίκαια 〚,〛, 〚καθʼ〛καθʼ 〚ἃ〛 〚μόνας〛μόνας
58 〚ἔμεινα〛ἔμεινα 〚πρὸς〛πρὸς 〚τῇ〛τῇ 〚ἐπιτηρήσει〛ἐπιτηρήσει 〚ἡμέ-〛ἡμέ-
59a 〚καὶ̣〛καὶ 〚προσ̣ο̣φε̣ίλεσθαί〛προσοφείλεσθαί 〚μ̣ο̣ι̣〛μοι 〚κ̣α̣ὶ̣〛καὶ 〚ὑπὲρ〛ὑπὲρ 〚❨δαπ(ανήματος)❩〛δαπανήματος 〚τὸ〛τὸ 〚❨δεικν̣ύμ(ενον)❩〛δεικνύμενον 〚κεφάλαιον〛κεφάλαιον
59 〚ρας〛ρας 〚λ|num:30|〛λ|num:30| 〚,〛, 〚περιαιρεθῆναι〛περιαιρεθῆναι 〚τὸ〛τὸ 〚οὐ〛οὐ 〚δε[ό]ν̣-〛δεόν-
60 〚τως〛τως 〚ἐν〛ἐν 〚ἐμοὶ〛ἐμοὶ 〚ἐκτεθὲν〛ἐκτεθὲν 〚κεφάλαιον〛κεφάλαιον 〚.〛.
61 S-11 ἔστι δὲ
62 τῶν μὲν ὑπὸ Ἰσιδώρου τοῦ ❨στρα(τηγήσαντος)❩στρατηγήσαντος ἐπισταλέντων μοι ·
63 S-12 Ἰσίδωρος ❨στρα(τηγὸς)❩στρατηγὸς Ὀξυρυγχείτου Γεμέλλῳ
64 ἀπελευθέρῳ Ἑλένης Πτολεμαίου
65 τῶι φιλτάτωι χαίρειν .
66 S-13 ἐπιστολ̣ὴνἐπιστολὴν γραφεῖσάν σ̣οισοι ὑπὸ Σεπτιμίου
67 Σερήν[ο]υΣερήνου τοῦ κρατίστ[ο]υκρατίστου ἐπιτρ[ό]πουἐπιτρόπου
67-68 ἐ∤[σφ]ραγισμένηνἐ∤σφραγισμένην
68 κομισ[θε]ῖσάνκομισθεῖσάν μ̣[οι]μοι σήμε̣ρονσήμερον
69 [ἀ]πὸἀπὸ διαπομπῆς τοῦ τοῦ ν̣ομοῦνομοῦ |gap:1||gap:2||gap:2|ρ|gap:1|υ̣|gap:2||gap:1||gap:2||gap:2|ρ|gap:1|υ|gap:2|
70 |gap:1||gap:2| ἔπεμψά σοι διὰ Σερήνου̣Σερήνου [ὑπ]η̣ρ̣έ̣τουὑπηρέτου
71 [ὅ]π̣ω̣ς̣ὅπως εὐθέως ἐξορμήσῃς ἐπὶ τὰ
71-72 ∼κα̣ικε∤[λευσμ]ένα∽κεκε∤λευσμένα
72 ἀκολούθως οἷς κἀμοὶ̣κἀμοὶ ἔγραψε̣ν̣ἔγραψεν .
73 S-14 |gap:?| [ἐρρῶ]σθ̣αίἐρρῶσθαί σε ❨εὔχο(μαι)❩εὔχομαι , φίλτατε̣φίλτατε . S-15 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιδ|num:14| , ❨Φαρμ[(οῦθι)]❩Φαρμοῦθι [ϛ|num:6|]ϛ|num:6|
74 |gap:?|ε̣π̣ι̣|gap:3|π̣|gap:3|ο̣υ̣π̣α̣ρα|gap:?|επι|gap:3|π|gap:3|ουπαρα
75 |gap:2|μ|gap:4|
76 |gap:1|ν̣|gap:6||gap:1|ν|gap:6|
77 κ̣α̣ὶ̣καὶ τ〚ῶν〛τῶν ⸢ους⸣ους |gap:4|
78 ἑτέρ〚ων〛ἑτέρων ⸢ους⸣ους
78-79 ἐνο∤χλουμε̣ν̣|gap:2|ἐνο∤χλουμεν|gap:2|
80 |gap:3|ι το̣ύ̣τουτούτου
81 |gap:?_lines|
82 |gap:?||gap:1|δ̣η̣μο̣σι|gap:6|υ̣ρ̣|gap:7|ου̣|gap:3|ι(…)|gap:?||gap:1|δημοσι|gap:6|υρ|gap:7|ου|gap:3|ι… ζ|gap:3||gap:?|
83 |gap:?| |gap:?| |gap:6|κ̣ιμας|gap:6|κιμας μου τ̣η|gap:4|ω̣ς|gap:?|τη|gap:4|ως|gap:?|
84 |gap:?| |gap:?| |gap:4||gap:2|ε̣ἶπεν|gap:4||gap:2|εἶπεν ἑτέρα̣ςἑτέρας |gap:9||gap:?|
85 |gap:?| |gap:?| |gap:6||gap:3| τ̣ῆςτῆς σιτολο̣γ̣[ίας]σιτολογίας |gap:3||gap:?|
86 |gap:?| |gap:?| |gap:13|ς̣|gap:13|ς κατ̣α̣κατα |gap:6||gap:?|
87 |gap:?||gap:1|νο|gap:3||gap:5||gap:2| τῆ[ς]τῆς ἐπιτηρήσεως καὶ δι|gap:3||gap:1|υ̣|gap:12|δι|gap:3||gap:1|υ|gap:12|
88 |gap:?||gap:7| ἀπηλλάχθ̣α̣ιἀπηλλάχθαι με |gap:3|ε̣|gap:2||gap:3|ε|gap:2| τα ταῦτα ου̣|gap:1||gap:2||gap:3|μενωνου|gap:1||gap:2||gap:3|μενων ε|gap:1|
89 |gap:?||gap:1|ρη|gap:6|ν λ|num:30| ἐπ̣ι̣βάλλεινἐπιβάλλειν μοι ἀπὸ τοῦ ερ̣|gap:1||gap:2||gap:5|αρ̣ου|gap:4|ερ|gap:1||gap:2||gap:5|αρου|gap:4|
90 |gap:?||gap:3| πρὸς δ|gap:3|ων|gap:3|ς ἔχειν με σ̣ὺ̣ν̣σὺν τῷ Διδύμω̣`Διδύμω` |gap:6||gap:4|ις
91 ἀξιῶ |gap:?|
92 μ̣α̣θόντ|gap:1||gap:?|μαθόντ|gap:1||gap:?|
93 |gap:3| , κύριε̣κύριε ,
93-94 [ταῦ]∤τά̣ταῦ∤τά
94 μου τὰ δ[ίκαια]δίκαια [,],
95 καθʼ μόν[ας]μόνας
96 ἔμεινα πρ̣[ὸς]πρὸς [τῇ]τῇ
97 ἐπιτηρήσ̣[ει]ἐπιτηρήσει
98 ἡμέρας ❨τ[ριάκ(οντα)]❩[|num:30|]τριάκοντα|num:30| [,],
99 καὶ
99-100 προσοφ[είλεσ]∤θαίπροσοφείλεσ∤θαί
100 μ[ο]ιμοι κα[ὶ]καὶ
101 ὑπὲρ
101-102 δαπα̣[νήμα]∤τοςδαπανήμα∤τος
102 τὸ
102-103 δε̣ι̣[κνύ]∤μενονδεικνύ∤μενον
103-104 κ̣[εφά]∤λαιον̣κεφά∤λαιον
105-106 περια[ιρεθῆ]∤ναιπεριαιρεθῆ∤ναι
106 τὸ [οὐ]οὐ
106-107 [δε]∤όν̣τως̣|gap:1||gap:?|δε∤όντως|gap:1||gap:?|
108 |gap:2|α̣|gap:?||gap:2|α|gap:?|
109 κ̣ε̣φά̣[λαιον]κεφάλαιον
110 π̣|gap:1|ω̣ς̣|gap:?|π|gap:1|ως|gap:?|
111 τ̣ι̣μ|gap:1||gap:?|τιμ|gap:1||gap:?|