Sematia

p.mich.15.752.xml

TM: 28821 28821HGV: 28821a 28821bDate: 176 – 200Place: Alexandria (?),unbekannt

1 m1 S-1 [Σ]εμπρ̣ώνιοςΣεμπρώνιος Σατ[ορ]ν̣ίλᾳΣατορνίλᾳ τ̣ῇ̣τῇ ∼μη̣τ̣ρεὶ∽μητρὶ
2 [κ]αὶκαὶ κυρί[ᾳ]κυρίᾳ [μ]ουμου [πλεῖσ]ταπλεῖστα χαίρ[ειν]χαίρειν [.].
3 S-2 [π]ρὸπρὸ τῶν ὅ̣λωνὅλων ∼ἐ[ρ]ρ[ῶ]σθέ∽ἐρρῶσθαί σ̣ε̣σε ε̣ὔχο̣[μαι]εὔχομαι
3-4 [με]∤[τ]ὰ̣με∤τὰ
4 ∼κὲ∽καὶ τῶν ∼γλυκοι̣τάτ̣ων∽γλυκυτάτων ἀδ̣ε̣[λφῶν]ἀδελφῶν [μου]μου [,], [ἅ]μαἅμα
5 [δ]ὲδὲ κα̣[ὶ]καὶ τ̣ὸτὸ [π]ροσκύ̣ν̣ημ̣α̣προσκύνημα ὑμῶ[ν]ὑμῶν [∼ποιοῦμε∽]ποιοῦμαι
5-6 [ἡ]με∤[ρ]ησίωςἡμε∤ρησίως
6 παρὰ τῷ [κ]υ̣[ρίῳ]κυρίῳ Σ̣ε̣[ρά]π̣ιδιΣεράπιδι . S-3 ε[ὑρὼν]εὑρὼν [τ]ὸ̣ντὸν
7 πρὸς ὑμᾶς̣ὑμᾶς ἐρχόμενον ἀνα[πλέ]ον[τα]ἀναπλέοντα ∼[ἠπιγό]μ̣ην∽ἠπειγόμην
8 διʼ ∼ἐπειστολῆς∽ἐπιστολῆς ∼ἀσπάσα[σ]θε∽ἀσπάσασθαι ὑ̣μ̣ᾶςὑμᾶς . S-4 ∼ἐρ[ωτη]θ̣εὶς∽ἐρωτηθεῖσα ,
9 κυρία μου , ἀνόκνως̣ἀνόκνως [μ]οιμοι γρά[φ]ε[ι]νγράφειν π[ερὶ]περὶ τ[ῆ]ςτῆς
9-10 ∼σω∤τ[η]ρια∽σω∤τηρίας
10 ὑμῶν , ∼εἵνα∽ἵνα ἀ̣[μερι]μν[ότ]εραἀμεριμνότερα δ̣ι[άγω]διάγω [.]. S-5 περὶ
11 [τ]ῶντῶν ⋰ἱ⋱μ̣α̣τ̣ίωνἱματίων μ[ου]μου [ἄλλοτε]ἄλλοτε [γράψ]ω̣γράψω σ̣[οι]σοι |gap:4||gap:2|
12 |gap:2|σθη|gap:1| [τ]οῦτοῦ φίλου μ[ου]|gap:2|π̣α̣|gap:12|νμου|gap:2|πα|gap:12|ν
13 κ̣υ̣[ρία]κυρία [,], πῶς μοι δι[άγει]ς̣διάγεις |gap:1||gap:4||gap:2||gap:3| ε̣ἰ̣εἰ δ[ὲ]δὲ
14 ε|gap:2|ι̣νει|gap:2|ν|gap:2|η|gap:5||gap:1|ε|gap:2|ινει|gap:2|ν|gap:2|η|gap:5||gap:1| |gap:12| |gap:1||gap:?|
15 ∼π[οι]ή̣σις∽ποιήσεις πέμψασα |gap:20|
16 |gap:2|νου . S-6 ∼ἄσπασε∽ἄσπασαι Μ̣[άξιμον]Μάξιμον [καὶ]καὶ [τὴν]τὴν [σύμβιο]νσύμβιον αὐτοῦ
17 κ̣[αὶ]καὶ [Σα]το[ρ]ν[ῖ]λονΣατορνῖλον Κέλ[ερα]Κέλερα |gap:12|σοι
17-18 γρά∤[ψω]γρά∤ψω
18 [π]ε̣[ρ]ὶπερὶ αὐτο[ῦ]αὐτοῦ κοὐ δ̣|gap:15||gap:1|αι̣θεδ|gap:15||gap:1|αιθε
19 |gap:4| τὸν ἄν[θ]ρω[πον]ἄνθρωπον |gap:10|ς μάθῃ
20 |gap:5||gap:1|εα̣|gap:2||gap:20||gap:5||gap:1|εα|gap:2||gap:20|
21 |gap:5||gap:1|σον μ[οι]μοι τι|gap:12| τί σὺ
21-22 πε̣∤[ρισσ]ῶ̣[ς]πε∤ρισσῶς
22 ∼βαρύνι∽βαρύνει ὑπ̣ὸὑπὸ τ̣|gap:10|τ|gap:10| .
22-23 S-7 ἀ̣πολά∤[βῃ]ςἀπολά∤βῃς
23 Κοπρῆν καὶ Νικι̣|gap:12|ρ̣α̣|gap:?|Νικι|gap:12|ρα|gap:?|
24 |gap:2|ι̣|gap:1||gap:2|ι|gap:1| Ἑρμεῖνος δὲ τ|gap:10||gap:4||gap:1||gap:?|
25 |gap:2||gap:1|ρ̣ω|gap:2|υτα̣|gap:2||gap:1|ρω|gap:2|υτα ατ̣ρ|gap:2||gap:12|θ̣ε|gap:?|ατρ|gap:2||gap:12|θε|gap:?|
26 |gap:2|νετο . S-8 ἐρρῶ⸢σ⸣θ[αί]ἐρρῶσθαί [σε]σε [εὔχομαι]εὔχομαι [.].
27 S-9 Σε̣μ̣π̣ρ̣ώνιοςΣεμπρώνιος Μ̣α̣ξίμ̣[ῳ]Μαξίμῳ [τῷ]τῷ [ἀ]δ̣ελφῷἀδελφῷ
28 πλε[ῖ]σ̣τ̣απλεῖστα χ[αίρε]ι̣νχαίρειν . S-10 [π]ρὸπρὸ τ[ῶν]τῶν ὅλ[ων]ὅλων
29 ∼ἐρρῶσθε∽ἐρρῶσθαι σε ∼εὔ[χο]με∽εὔχομαι . S-11 ∼ἐ[κ]ο̣μ̣εισ̣ά̣μην∽ἐκομισάμην σου
30 ἐπιστόλιον διʼ [οὗ]οὗ μοι γ̣ρ̣[άφ]ει[ς]γράφεις δ̣[ύ]ο|num:2|δύο|num:2|
30-31 ἐπισ∤τολάς
31 μοι ∼ἀπεσταλ̣κένε̣∽ἀπεσταλκέναι . S-12 ἴσθι , ἄ̣δε̣λφεἄδελφε , ὅτ̣ιὅτι
32 ∼μείαν∽|num:1|μίαν|num:1| μόνην ∼ἐκομεισάμην∽ἐκομισάμην . S-13 γ[ράφε]ιςγράφεις μο̣ι̣μοι
33 περὶ Λ̣ωβώτουΛωβώτου [ὡ]ςὡς πρ|gap:2|α̣σε|gap:2||gap:1|πρ|gap:2|ασε|gap:2||gap:1| οὐκ ἔστιν
34 εὐχερὲς παντὶ ἀνθρώπῳ τ[ὰ]τὰ [ἀρεσ]τὰἀρεστὰ ∼δοῦνε∽δοῦναι .
35 S-14 διὰ τὸν σκυλ̣μό̣νσκυλμόν σ̣οισοι πλ|gap:2||gap:1||gap:1|ι|gap:1||gap:4||gap:1| μή̣μή μ̣ε̣με
36 μεμφοῦ ὡς ἀμελοῦντα . S-15 κατ|gap:1||gap:4||gap:4|
37 τὰ μὲν ἔστην̣ἔστην [διʼ]διʼ ἀσχολία[ν]ἀσχολίαν [παρʼ]παρʼ [ἐμῷ]ἐμῷ
38 πάντα δὲ ὅσα μο[ι]μοι [εἴ]ρηκαςεἴρηκας ἐπλ[ήρ]ω[σα]ἐπλήρωσα ,
39 τάχιον δὲ διὰ |gap:1||gap:3| ∼π̣έμ̣[π]ετέ∽πέμπεταί σοι . S-16 [ἀσ]π̣άζ[ομαι]ἀσπάζομαι
40 τὴν σύμβιό[ν]σύμβιόν [σου]σου καὶ [τὰ]τὰ τ̣[έ]κ̣ν̣[α]τέκνα [σο]υ̣σου
41 ∼ἐρρωο∽ἔρρωσο μ̣[οι]μοι [,], [ἄδελφε]ἄδελφε .
42 S-17 ὃν ∼ποιῖς∽ποιεῖς μοι ∼βαρυγαύτην∽βαρυγαύδην πρὸς ὃν πεποίηκας |gap:24| πορφυρᾶς ἔχο̣νταἔχοντα προσ̣πο̣δωπροσποδω κεἰς τὸ ∼τραχηλιν∽τραχήλιον κεἰς τὰ ∼χιρίδια∽χειρίδια
43 ἁπλοῦς̣ἁπλοῦς π̣|gap:4||gap:1|τ̣ραπ|gap:4||gap:1|τρα ∼γενέστω∽γενέσθω τὰ κεἰς ὀ̣σφυ̣|gap:?|ὀσφυ|gap:?|
44 [❨ἀπόδ(ος)❩]ἀπόδος [Μαξίμῳ]Μαξίμῳ [ἀδελφῷ]ἀδελφῷ [❨π(αρὰ)❩]παρὰ [Σ]εμπρωνίουΣεμπρωνίου .