Sematia

p.mich.13.667.xml

TM: 37326HGV: 37326Date: 526 – 575Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?|
2 ἀλλήλοις τὰ ἑξῆς ὑπογεγρ̣α̣μ̣μ̣έ̣ναὑπογεγραμμένα . S-2 ὁμολογῶ ἐγὼ προγεγραμμένος
3 Φοιβάμμων Τριαδέλφου κτήτωρ διδόναι τὴν συντέλειαν ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τοῦ
4 ❨⋰ὑ⋱π[ογ]ε̣[γρ(αμμένου)]❩ὑπογεγραμμένου κ̣[τ]ή̣[ματος]κτήματος [το]ῦτοῦ α̣ὐ̣τοῦαὐτοῦ ἁγίου μοναστηρίου καλουμένου Ψεντουσῆτος ❨διακειμέν(ου)❩διακειμένου
5 ἐν τῇ λιβικῇ πεδ̣ι̣[άδι]πεδιάδι τῆς ❨(αὐτῆς)❩αὐτῆς ❨κώμ(ης)❩κώμης κλήρου ⊢Τχιο̣ῦτος⊣Τχιοῦτος ἐκ λιβὸς τοῦ ἐμοῦ κτήματος
6 λεγομένου τῶν βαφέων τῷ δικαίῳ τοῦ προειρημένου ἁγίου τοῦ{τοῦ} μοναστηρίου
7 [το]ῦτοῦ ἄβα Σουρ̣[ο]ῦτοςΣουροῦτος διὰ τοῦ ∼θεοφιλεστου∽θεοφιλεστάτου Κολλουχίου ❨μονάζον(τος)❩μονάζοντος καὶ προεστῶ̣[τος]προεστῶτος
8 [διὰ]διὰ [σοῦ]σοῦ [τοῦ]τοῦ [εὐλ]αβεστάτουεὐλαβεστάτου ⋰Ἰ⋱⊢ω⊣άννουἸωάννου Σαμουηλίου ❨πρ[εσ]β̣(υτέρου)❩πρεσβυτέρου κ[α]ὶκαὶ ❨[δ]ι̣[οι]κ̣η̣(τοῦ)❩διοικητοῦ ἐν σίτῳ
9 καὶ χρυσικοῖς καὶ ναύλοις καὶ παντοίοις ∼ἀναννωνι⊢α⊣κοῖς∽ἀννωνιακοῖς τίτλοις
10 πρὸς τὴν ἀπογραφὴν τοῦ δημοσίου ∼κόδικος∽κώδικος τοῦ τῆς λογίας μνήμης̣μνήμης
11 ⋰Ἰ⋱⊢ω⊣άννουἸωάννου ⊢ἀ⊣πογενομένουἀπογενομένου σχολαστικοῦ καὶ ∼κηνσίτωρος∽κηνσίτορος εἰ οὕτω τύχοι
12 ἑτέραν μέτρησιν ἐν τῷ Ἀνται⊢ο⊣πολιτικῷἈνταιοπολιτικῷ νομῷ ∼ἀρξαμενης∽ἀρξάμενος ἀπὸ καρπῶν̣καρπῶν
13 τῆς ∼εὐτυχῶς∽εὐτυχοῦς ἐσομένης σὺν θεῷ πεντεκαιδεκάτης ❨⋰ἰ⋱νδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος καὶ αὐτῆς
14 καὶ τοῦ ἑξῆς χρόνου εἰς τὸ παντελῶς μετὰ τὴν συντέλειαν τοῦ ⸢προ⸣γεγραμμένου̣προγεγραμμένου
15 〚|gap:1|〛|gap:1| κ[τ]ήματοςκτήματος ὥστε ἐμὲ διδόναι ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν καθʼ ἕκαστον ἐνιαυτὸν σίτου
16 καθαροῦ ἀρτάβας εἴκοσι|num:20| μέτρῳ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν φορικῷ καὶ οἴνου γλεύκου̣ςγλεύκους
17 ἄγγια πεντήκοντα|num:50| ⊢ἀ⊣πὸἀπὸ ἑξαξέστων ἑκάστου ἀγγίου , τὰ δὲ κοῦφα διδόμενα
18 π[α]ρ⊢ὰ⊣παρὰ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν , ❨γί(νονται)❩γίνονται ❨σίτ(ου)❩σίτου ❨ἀρτ(άβαι)❩ἀρτάβαι κ|num:20| καὶ ❨οἴ(νου)❩οἴνου ❨ἄγγ(ια)❩ἄγγια ν|num:50| ❨μόν(α)❩μόνα , ∼τα∽τὸν μὲν σίτον ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἁλωνίας ,
19 τὸν δὲ οἶνον ἐν τῷ καιρῷ τῆς τρύγης . S-3 εἰ δὲ ἐπιχειρήσειέν τις ἐξ ἡμῶν
20 παραβῆναι καὶ μὴ ἐμμεῖναι ταύτῃ τῇ αἰ⊢ω⊣νί⊢ᾳ⊣αἰωνίᾳ καὶ ἐγγράφῳ ὁμολογίᾳ
21 παρέξει μὴ ἐμμένον μέρος τῷ ἐμμένοντι μέρει λόγῳ προστίμου
22 ἐξ ἐπερωτήσεως καὶ παραβάσεως χρυσοῦ ὀγγίας ∼τρῖς∽|num:3|τρεῖς|num:3| ἔργῳ καὶ δυνά̣μ̣ε̣ι̣δυνάμει
23 ∼ἀπαιδούμενα∽ἀπαιτούμενα μετὰ καὶ τοῦ ταύτην τὴν ἔγγραφον ὁμολογίαν κυρίαν
24 οὖσαν καὶ βεβαίαν ∼⊢α⊣πανταχοῦ∽πανταχοῦ ❨προφερομέν(ην)❩προφερομένην ἥν̣π̣ερἥνπερ δισσὴν
25 γραφεῖσαν ⊢ὁ⊣μότυπονὁμότυπον <ἐθέμεθα>ἐθέμεθα ⋰ὑ⋱ποθέμενοιὑποθέμενοι ἀλλήλοις εἰς πάντα τὰ
26 προγεγραμμένα καὶ εἰς τὴν ⊢ἀ⊣παίτησινἀπαίτησιν τοῦ προγεγραμμένου προστίμ[ου]προστίμου
27 τὰ ⋰ὑ⋱πάρχονταὑπάρχοντα τοῦ ∼❨προονομασμέν(ου)❩∽προωνομασμένου μοναστηρίου καὶ τὰ ⋰ὑ⋱πάρχονταὑπάρχοντα
28 τοῦ προγεγραμμένου Φοιβάμμωνος ∼κινη∽κινητὰ τε καὶ ἀκίνητα
29 καὶ ∼αὐτωκίνητα∽αὐτοκίνητα ἐν παντὶ εἴδει καὶ γένει ἐνεχύρου ∼λόγου∽λόγῳ ἐνεχύρου{ἐνεχύρου}
30 καὶ ⋰ὑ⋱ποθήκηςὑποθήκης δικαίῳ καθ⊢ά⊣περκαθάπερ ἐκ δίκης καὶ πρὸ[ς]πρὸς πάντα τὰ ❨ἐγγεγραμ(μένα)❩ἐγγεγραμμένα
31 ἐπερωτήσαντες ∼ἀλληλων∽ἀλλήλους καὶ παρʼ ἀλλήλων ἐπερωτηθέντες
32 ταῦθʼ|g:apostrophe| οὕτως ἔχειν ∼δόσειν∽δώσειν ποιεῖν φυλάττειν ἐμμένειν
32-33 διην∤εκῶς
33 εἰς πέρας ἄγειν ⊢ὡ⊣μολογήσαμενὡμολογήσαμεν μεθʼ|g:apostrophe| ⋰ὑ⋱πογραφῆςὑπογραφῆς ἡμῶν
34 καὶ τῶν ἑξῆς συνηθῶν μαρτ⊢ύ⊣ρωνμαρτύρων . S-4 |g:chirho| |g:chirho| |g:chirho| m2 |g:chirho| ∼⊢ὁ⊣∽τὸ ❨προκ(είμενον)❩προκείμενον τοῦ{τοῦ} ∼τίκαιον∽δίκαιον τοῦ
35 ἁγίου μοναστηρίου ἄπα Σουροῦτος ❨δ(ιὰ)❩διὰ τοῦ θεοφιλεστάτου ∼Κουλλουχίου∽Κολλουχίου ❨μονά̣ζ(οντος)❩μονάζοντος
36 καὶ ∼προσεστωστος∽προεστῶτος τοῦ αὐτοῦ ἁγίου μοναστηρίου διʼ ἐμοῦ ∼Ἰωάννου∽Ἰωάννου Σαμουηλίο[υ]Σαμουηλίου
37 πρεσβυτέρου καὶ διακόνου ∼ο∽τοῦ ❨προκ(ειμένου)❩προκειμένου ἐθέμην ταύτην τὴν ὁμολογίαν καὶ
38 στοιχεῖ μοι πάντα τὰ ἐγγεγραμμένα ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται καὶ ὑπογράψας
39 χειρὶ ἐμῇ ⸢ἐξ⸣ἐξ ⸢ἐπιτροπῆς⸣ἐπιτροπῆς ⸢τοῦ⸣τοῦ ⸢❨προκ(ειμένου)❩⸣προκειμένου ⸢προεστῶτος⸣προεστῶτος ⸢.⸣. S-5 ⸢|g:stauros|⸣|g:stauros| |g:stauros| m3 |g:chirho| Αὐρήλιος Φοιβάμμων Τριαδέλφου ∼προγεγραμένος∽προγεγραμμένος
40 ∼ἐθήμην∽ἐθέμην ταύτην τὴν ὁμολογίαν καὶ ∼στιχεῖ∽στοιχεῖ ∼μη∽μοι πάντα τὰ ∼ἐγγραμένα∽ἐγγεγραμμένα
41 ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται καὶ ⋰ὑ⋱πογράψαςὑπογράψας καὶ ∼ἀανακνοὺς∽ἀναγνοὺς ∼ἀπέλησα∽ἀπέλυσα |g:chirho| m4 |g:chirho| Βίκτωρ
42 Φοιβάμμωνος ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος τῆς ἁγίας καθολικῆς ἐκκλησίας ἄπα Μουσαίου
43 [μα]ρτυρῶμαρτυρῶ ταύτῃ τῇ ὁμολογί⊢ᾳ⊣ὁμολογίᾳ ⊢ἀ⊣κούσαςἀκούσας παρὰ τ⊢ῶ⊣ντῶν θεμένων |g:chirho| μαρτυρῶ ∼τὲ∽δὲ
44 ὅτι ∼ἄκουσα∽ἤκουσα παρὰ τοῦ προγεγραμμένου ∼προεστων∽προεστῶτος ∼ἐπιτρεποντα∽ἐπιτρέποντος ⋰Ἰ⋱ωάννης{Ἰωάννης}
45 τὸν ❨εὐλαβ(έστατον)❩εὐλαβέστατον ⋰Ἰ⋱ωάννηνἸωάννην ❨πρεσβ(ύτερον)❩πρεσβύτερον ∼ποιησαιτο∽ποιήσειν ταύτην τὴν ὁμολογίαν . m5 S-6 |g:chirho| Δαυεῖδ Ἀνδρέου
46 ∼ἀνακνώστοις∽ἀναγνώστης τῆς m6 ⸢αὐτῆς⸣αὐτῆς m5 ἁγίας ∼καθολικη∽καθολικῆς ἐκκλησίας μαρτυρῶ ταύτῃ τῇ ὁμολογίᾳ ∼ἀγου̣∽ἀκούσας
47 παρὰ τῶν θεμένω̣ν̣θεμένων |g:chirho|?|g:chirho| μ̣α̣ρ̣τ̣υ̣ρ̣ῶ̣μαρτυρῶ δ̣ὲ̣δὲ ⊢ὅ⊣τιὅτι ∼ἄγ̣ο̣υ̣σα∽ἤκουσα παρὰ τοῦ ∼προγεγραμμενων∽προγεγραμμένου
47-48 ∼προεσ∤τ̣α̣των∽προεσ∤τῶτος
48 ∼ἐπιτρεπον∽ἐπιτρέποντος ∼⋰Ἰ⋱ωαννου∽Ἰωάννην ∼των∽τὸν ∼εὐλαβήστατων∽εὐλαβέστατον ∼πρησβήτηρον∽πρεσβύτερον ∼ποήσειν∽ποιήσειν ∼τιαυτη∽ταύτην <τὴν>τὴν
49 ∼ὁμολογια∽ὁμολογίαν . m7 S-7 |g:chirho| ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης ∼Προμαο͂τος∽Προμαῶτος ἀναγνώστης τοῦ ἁγίου τόπου ἄπα ∼Προμαο͂τος∽Προμαῶτος
50 μάρτυρος |g:low-punctus| μαρτυρῶ |g:low-punctus| ταύτῃ |g:low-punctus| τῇ ὁμολογίᾳ |g:low-punctus| ∼ἀγούσας∽ἀκούσας παρὰ τῶν |g:low-punctus| ∼θυμενον∽θεμένων
51 ∼μαρτυρο∽μαρτυρῶ δὲ |g:low-punctus| ὅτι ἤκουσα παρὰ τοῦ ∼προγεγραμμενον∽προγεγραμμένου ∼προεστατων∽προεστῶτος |g:low-punctus|
51-52 ∼ἐπει∤τρεπον∽ἐπι∤τρέποντος
52 |g:low-punctus| ∼⋰Ἰ⋱ωαννου∽Ἰωάννην ∼εὐλαβέστατων∽εὐλαβέστατον πρεσβύτερον |g:low-punctus| ∼επειοισεν∽ποιήσειν |g:low-punctus| ∼τια⸢υ⸣τη∽ταύτην <τήν>τήν ∼ὁμολογι[α]∽ὁμολογίαν |g:low-punctus|
53 m8 Αὐρήλιος ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης Κυριακοῦ μαρτ⸢υ⸣ρῶμαρτυρῶ ταύτῃ τῇ ὁμολογίᾳ ∼ἀ|gap:1|ούσας∽ἀκούσας παρ̣ὰπαρὰ τῶν θεμένων .