Sematia

p.mich.13.666.xml

TM: 21378HGV: 21378Date: 616 – 646Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:35| [ἰνδικ]τ̣ίο[νος]ἰνδικτίονος
2 |g:stauros| Α̣ὐ̣ρ̣ή̣λ̣[ιο]ςΑὐρήλιος Μηνᾶς ἐ̣κ̣ἐκ [π]α̣τ̣ρὸςπατρὸς Ψ̣ά̣τ̣ε̣Ψάτε |gap:13| [σ]υντελεστὴςσυντελεστὴς ἀπ[ὸ]ἀπὸ
3 κώμης Ἀφροδίτης τοῦ Ἀνταιοπολίτου̣Ἀνταιοπολίτου ❨[νο]μ̣(οῦ)❩νομοῦ |g:stauros| Αὐρηλίῳ Κολλο̣ύ̣θ̣ῳ̣Κολλούθῳ [υ]ἱ[ῷ]υἱῷ
4 ∼Χριστωφόρῳ∽Χριστοφόρῳ καὶ αὐτῷ ∼συντελεστον∽συντελεστῇ ἀπὸ κώμης ❨Ἀφροδ(ίτης)❩Ἀφροδίτης ❨χαίρ(ειν)❩χαίρειν . S-2 ὁμολογῶ
5 ἑκὼν καὶ πεπεισμένος μεμισθῶσ[θ]α̣ι̣μεμισθῶσθαι πα̣ρ̣ὰπαρὰ σοῦ π̣ρ̣[ὸ]ςπρὸς τετραέτη χρόνον
6 λο̣[γι]ζ̣[ό]μ̣ε̣νον̣λογιζόμενον ἀ̣π̣ὸἀπὸ καρπῶν τῆς σ̣[ὺν]σὺν ❨θ̣(εῷ)❩θεῷ [ἕ]κ̣τ̣ηςἕκτης ❨⋰ἰ⋱νδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος καὶ αὐτῆς καὶ τοῦ ἑξῆς
7 ∼χρονον∽χρόνου τὸ ⋰ὑ⋱πάρχονὑπάρχον σοι ὁλόκληρον̣ὁλόκληρον κ̣τ̣ῆ̣μ̣α̣κτῆμα ⋰ὑ̣⋱π̣ο̣σ̣τάσεωςὑποστάσεως ἀρουρ[ῶν]ἀρουρῶν [ὅσων]ὅσων [ἐσ]τ̣ὶ̣[ν]ἐστὶν
8 ∼καλουμενου∽καλούμενον ⊢Πρμρης⊣Πρμρης σὺν ∼δυσεὶ∽|num:2|δυσὶ|num:2| ∼λακκου∽λάκκοις καὶ ∼μονης∽μονῇ καὶ ∼πύργου∽πύργῳ καὶ ∼ἐπαυλεως∽ἐπαύλει
9 καὶ ∼ἀχυρωθηκης∽ἀχυροθήκῃ καὶ ∼χορίου∽χωρίῳ καὶ ∼πομαρίου̣∽πωμαρίῳ καὶ ∼λαχανίᾳ∽λαχανείᾳ καὶ ∼φυτων∽φυτοῖς καὶ ∼φοινικων∽φοίνιξι
10 καὶ ∼ἐλε̣ωνων∽ἐλαιῶσι καὶ ∼συγαμινεων̣∽συκαμινέοις κ̣[αὶ]καὶ ∼κ̣ι̣[τ]ριων∽κιτρίοις καὶ ∼ἀκανθεων∽ἀκανθέαις καὶ ∼παντων∽πᾶσι ∼των∽τοῖς
11 ∼φυτων∽φυτοῖς ∼διαφερων∽διαφέροις ∼ἐγκαρπον∽ἐγκάρποις τε καὶ ∼ἀκαρπον∽ἀκάρποις καὶ ∼των∽ταῖς περιεξόθεν ∼ἀρουρων∽ἀρουραῖς καὶ
12 ∼δικαιων∽δικαίοις ∼παντων∽πᾶσι ἐντὸς καὶ ἐκτὸς πρὸς τὰ παλαιὰ αὐτοῦ ὅρια κυκλόθεν ❨διακείμ(ενου)❩διακείμενου
13 ἐν τῇ λιβικῇ πεδιάδι τῆς αὐτ[ῆς]αὐτῆς κώμης ❨Ἀφροδ(ίτης)❩Ἀφροδίτης ∼κλύρου∽κλήρου Ἀνουφίου ἐφʼ με
14 τοῦτο ἔχειν ⋰ὑ⋱πʼὑπʼ ἐμὲ εἰς γεωργίαν καὶ̣καὶ ε̣ἰςεἰς ∼κατ̣άθησιν∽κατάθεσιν ⋰ὑ⋱φʼὑφʼ ∼ἡμεσειαν∽ἡμίσειαν καὶ τὴν πᾶσαν
15 γεωργικὴν καὶ ἀμπελουργικὴν ἐργασίαν ποιήσασθαι ἐκ ∼τον∽τῶν ∼⋰ἰ⋱δίον∽ἰδίων μου
16 ∼ζόͅων∽ζῴων καὶ ἀναλωμάτων καὶ γεωργῶν καὶ ποτίσαι ∼ἀτιαλείπτος∽ἀδιαλείπτως ∼ἀκαταφρονήτος∽ἀκαταφρονήτως
17 καὶ σκάπτειν καὶ ∼κληταδομεῖν∽κλαδοτομεῖν καὶ ⋰ὑ⋱πορθοῦνὑπορθοῦν καὶ φυλαουργεῖν καὶ σὺν ❨θ(εῷ)❩θεῷ ∼τω∽τὸ
18 περιεσόμενον ἐξ αὐτοῦ ∼γλεῦκο̣υ̣ς∽γλεῦκος καὶ ∼των∽τὸν καρπὸν τῶν φοινίκων καὶ τοῦ
19 ∼πομαρίου∽πωμαρίου μερισθῆναι εἰς ἡμᾶς ἀνὰ τὸ ⊢ἥμισυ⊣ἥμισυ μέρος , ἐμὲ μὲν λαβεῖν μέρος ἓν|num:1|
20 ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τῶν ἐμῶν καμάτων , σὲ δὲ λαβεῖν μέρος ⊢ἕν⊣|num:1|ἕν|num:1| ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τοῦ γεουχικοῦ σου μέρους
21 <καὶ>καὶ ὅτε καλαμιῶ καὶ ∼του∽τὰς λεπτὰς ∼σχῖν∽σχεῖν ∼εἰν∽εἰς τὴν χρείαν τοῦ ὑπορθοῦν καὶ̣καὶ τὸ
22 ἥμισυ ⸢τοῦ⸣τοῦ ⸢μισθοῦ⸣μισθοῦ τῆς ξυλίνης ∼ὠργάνης∽ὀργάνης ἐκ τοῦ κοινοῦ ∼ἀποπληρώσωμεν∽ἀποπληρώσομεν καὶ ἑτοίμως ἔχω
23 διδόναι σοι ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἀποτάκτου φόρου τῶν περιεξόθεν ἀρουρῶν καθʼ ἕτος ἐν τελείῳ
24 καὶ ∼ἀβροχικο∽ἀβροχικῷ $, μὴ εἴη , σίτου καθαροῦ καὶ φορικοῦ ἀρτάβας ⊢δέκα⊣|num:10|δέκα|num:10| μέτρῳ ἐμοῦ
25 καὶ χρυσοῦ νομισμάτιον ⊢ἓν⊣|num:1|ἓν|num:1| παρὰ κεράτιον ⊢ἓν⊣|num:1|ἓν|num:1| τῷ σταθμῷ τῆς ❨αὐτ(ῆς)❩αὐτῆς κώμης ❨Ἀφροδ(ίτης)❩Ἀφροδίτης ,
26 ❨γί(νονται)❩γίνονται ❨σί(του)❩σίτου ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι ι|num:10| ❨(καὶ)❩καὶ ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μισμάτιον)❩νομισμάτιον α|num:1| ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨κ(εράτιον)❩κεράτιον α|num:1| , καὶ ταῦτα καταβαλεῖν σοι καθʼ ἕτος ∼τα∽τὸν μὲν ∼σῖτων∽σῖτον ἐν τῇ
27 ἁλωνίᾳ , ∼τὰ∽τὸ δὲ ⊢ἓν⊣|num:1|ἓν|num:1| ❨νομισμ(ά)τ(ιον)❩νομισμάτιον ἐν καιρῷ τοῦ δημοσίου πρὸς τὰ ∼δοξαν∽δόξαντα . S-3 ἔχω σου καὶ
28 ὀφείλω ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τῆς προχρείας τῶν βοικῶν ∼ζόͅων∽ζῴων τοῦτʼ ἔστιν χρυσοῦ ❨νομισμ(ά)τ(ια)❩νομισμάτια
29 ⊢ὀκτὼ⊣|num:8|ὀκτὼ|num:8| ∼ἕκαστων∽ἕκαστον παρὰ κεράτιον ⊢ἓν⊣|num:1|ἓν|num:1| ταῦτα λογίσασθαί σοι ἐν καιρῷ τελειώσεως
30 τοῦ χρόνου τῆς ∼παρουση∽παρούσης ἐγγράφου μισθώσεως πρὸς τὰ δόξαντα ∼ἀναμφιλόγος∽ἀναμφιλόγως
31 μίσθωσις ∼κυρι∽κυρία ἔσται καὶ βεβαία καὶ ἐφʼ ∼ἅπεντα∽ἅπαντα ἐπερωτηθεὶς ⊢ὥ⊣μολόγησαὥμολόγησα . S-4 |g:stauros|
31-32 δηλον∤ότι
32 καὶ ὥστε ἐμὲ διδόναι σοι ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τῆς συμπληρώσεως τοῦ φόρου ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τῶν περιεξόθεν
33 ἀρουρῶν τοῦτʼ ἔστιν ∼οὕτος∽οὕτως · S-5 εἰ δὲ ∼σποιρωσωμε∽σπεροῦμαι ∼φασούρια∽φασούλια ἐπʼ ἔτη ἀπολογίσασθαί σοι ∼φασουρια∽φασουλίων
34 ἀρτάβας ⊢πέντε⊣|num:5|πέντε|num:5| , εἰ δὲ μὴ ∼σποιρωσωμε∽σπεροῦμαι ∼φασούρια∽φασούλια ἀπολογίσασθαί σοι ∼κριθο͂ν∽κριθῶν ἀρτάβας
35 ⊢πέντε⊣|num:5|πέντε|num:5| πρὸς τὰ δόξαντα καὶ ἐπὶ τῷ ἐμὲ ἀπολογίσασθαί σοι ∼ἐργαλιδιν∽ἐργαλίδιον σιδηροῦν ∼λιτρας∽λιτρῶν
36 δέκα ἥμισυ|num:10|⧼|num:1/2| ἐν καιρῷ ἀποστῆναι τοῦ ❨αὐτ(οῦ)❩αὐτοῦ κτήματος ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τῶν ∼προειληφαμε∽προείληφα παρὰ σοῦ καὶ ∼πάλειν∽πάλιν
37 ∼⊢ὡ⊣μωλόγησα∽ὡμολόγησα |g:stauros| καὶ ἐξεῖναί μοι ⊢μίαν⊣|num:1|μίαν|num:1| φοίνικα καθʼ ἕτος εἰς ∼λόγων∽λόγον τοῦ ∼γεωργος∽γεωργοῦ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τῆς ∼φιλοκαλείας∽φιλοκαλίας
38 τῶν ὅλων φοινίκων . S-6 |g:stauros| m2 |g:stauros| ανοκ μηνα περ ψατε στοιχεῖ μοι ταύτῃ τῇ ∼μισθώσι∽μισθώσει ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-7 |g:stauros|
39 m3 |g:stauros| Αὐρήλιος Ψάτης ∼Ἀνανίας∽Ἀνανία μαρτ⊢υ⊣ρῶμαρτυρῶ ταύτῃ τῇ ∼μισθώσι∽μισθώσει ὡ⸢ς⸣ὡς ❨⸢π⸣ρ(ό)κ(ειται)❩πρόκειται . m4 S-8 |g:stauros| Αὐρήλιος Γεώργιος Ὀννοφρίου
39-40 ∼μαρ∤τηρο∽μαρ∤τυρῶ
40 ταύτῃ τῇ ∼μισθοσις∽μισθώσει ὡς ❨πρόκει(ται)❩πρόκειται .
41 m1 S-9 |g:stauros| διʼ ἐμου Κολλούθου σὺν ❨θ(εῷ)❩θεῷ ❨ταβελλ(ίωνος)❩ταβελλίωνος ❨ἐγρ(άφη)❩ἐγράφη . S-10 |g:chirho| |g:chirho| |g:chirho|