Sematia

p.mich.13.664.xml

TM: 21376HGV: 21376Date: 584 – 600Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |g:chirho| Αὐρηλία Ἰουδὶθ θ[υγά]τ̣[η]ρθυγάτηρ Ἰ[ωά]ν̣ν̣ο[υ]Ἰωάννου [μητ]ρ̣[ὸς]μητρὸς |gap:1| |gap:3||gap:1||gap:65|
2 ἀπὸ κώμης Ἀφροδίτης τοῦ Ἀνταιοπολίτου ❨νομ(οῦ)❩νομοῦ |g:stauros| Αὐρηλίῳ Χριστοφόρῳ υἱῷ Ἀ̣π̣[ολ]λ[ῶτος]Ἀπολλῶτος
3 τῷ θαυμασιωτάτῳ σ̣υ̣ν[τ]ε̣λ̣εσ̣τ̣[ῇ]συντελεστῇ ἀ̣π[ὸ]ἀπὸ τ̣ῆ̣ς̣τῆς ❨(αὐτῆς)❩αὐτῆς κ̣ώ̣μ̣η̣ς̣κώμης ❨Ἀ̣φ̣ρ̣ο̣δ̣(ίτης)❩Ἀφροδίτης ❨χαίρ(ειν)❩χαίρειν . S-2 ὁμολογῶ ἐγὼ ❨προγεγραμμέ(νη)❩προγεγραμμένη
4 ⋰Ἰ⋱ουδὶθἸουδὶθ θυγάτηρ ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου διὰ τα[ύ]τ̣ηςταύτης μου τῆς πράσεως ἑκουσίᾳ γνώμῃ [καὶ]καὶ [αὐθαιρέτῳ]αὐθαιρέτῳ
5 βουλήσει καὶ ἀμετανοήτῳ προαιρέσει καὶ ἀμεταβλήτῳ καὶ ἀμετατρέπτῳ λογισμῷ ὀρθῇ τῇ δι[ανοίᾳ]διανοίᾳ
6 καὶ ὀμνύουσα τόν τε παντοκράτορα θεὸν καὶ τὴν νίκην καὶ σωτηρίαν το[ῦ]τοῦ [εὐσεβεστάτου]εὐσεβεστάτου [ἡμῶν]ἡμῶν
7 δεσπότου ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου Μαυρικίου Τιβερίου τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου Αὐτοκράτορος πεπρακέναι σοι τῷ
8 προειρημένῳ Χριστοφόρῳ υ⋰ἱ⋱ῷυἱῷ Ἀπολλῶτος τῷ ∼θαυμασιωτατη∽θαυμασιωτάτῳ συντελεστῇ καὶ ❨καταγεγραφηκ(έναι)❩καταγεγραφηκέναι
9 σοι καὶ παρακεχωρηκέναι καὶ ἐκκεχωρηκέναι σοι ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἀεὶ ἑξῆς ἅπαντα
10 καὶ ∼δηνεκῆ∽διηνεκῆ χρόνον πληρεστάτῳ παντὶ δεσποτικῷ δικαιῷ τὸ ⋰ὑ⋱πάρχονὑπάρχον μοι καὶ
11 ἐλθὸν εἰς ἐμὲ κατʼ ἔγγραφον πρᾶσιν παρὰ Κυριακοῦ τοῦ ἐμοῦ υ⋰ἱ⋱οῦυἱοῦ ἐλθόντος εἰς ∼αὐτο∽αὐτὸν
12 ἀπὸ δικαία̣[ς]δικαίας κ̣[λ]ηρονομίαςκληρονομίας τοῦ ἀναπαυσαμένου αὐτοῦ πατρὸς Κολλούθου ∼Εὐουανδρος∽Εὐάνδρου
13 ἕβδομον αὐτοῦ μέρος τοῦ ∼ληγάδου∽ληγάτου τοῦ σιτομετρικοῦ μοδίου τῆς αἰσίας ἐμβολῆς
14 τῶν ἑκατὸν|num:100| μοδίων σίτου ξυστῷ τιμῆς τῆς πρὸς ἀλλήλους συμπεφωνημένης καὶ
15 συναρεσάσης τελείας καὶ ἀξίας χρυσοῦ δεσποτικῶν δοκιμῶν νομισματίων ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| τὸν
16 ἀριθμὸν ἑκάστου παρὰ κερατίου ἑνὸς|num:1| τῷ χρυσοχο⋰ι⋱κῷχρυσοχοικῷ σταθμῷ τῆς αὐτῆς κώμης
17 ❨Ἀφροδ(ίτης)❩Ἀφροδίτης , ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μισμάτια)❩νομισμάτια β|num:2| ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨κ(εράτια)❩κεράτια β|num:2| , ⊢ἅ⊣περἅπερ ταῦτα τῆς τιμῆς χρύσινα ἀπε̣ί̣λ̣η̣φα̣ἀπείληφα ἐγὼ ἀποδο̣μ̣ένηἀποδομένη
18 ⋰Ἰ⋱ουδὶθἸουδὶθ ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου παρὰ σοῦ τοῦ ἐωνημένου Χριστοφόρου Ἀπολλῶτος διὰ χειρός σου εἰς χεῖράς
19 μου ἐπʼ ὄψεσι τῶν ἑξῆς ❨⋰ὑ⋱πογραφ(όντων)❩ὑπογραφόντων νομίμων μαρτύρων εἰς τὸ ἀπὸ τοῦ|g:apostrophe| νῦν ἐπὶ τὸ διηνεκὲς ἀριθμῷ̣ἀριθμῷ
20 σταθμῷ πλήρη ἅ̣μ̣αἅμα τῇ πράσει ❨γενομέ(νῃ)❩γενομένῃ , ἐφʼ τιμῇ καὶ πεπεισμένη πρὸς τὸ ἐντεῦθέν σε τὸν ∼ἀτου∽αὐτὸν
21 πριάμενον Χριστόφορον Ἀπολλῶτος συντελεστὴν κρατεῖν καὶ κυριεύειν καὶ δεσπόζειν τοῦ
22 προλεχθέντος ὁλοκλήρου ἑβδόμου μέρους τοῦ ❨(αὐτοῦ)❩αὐτοῦ ∼ληγάδου∽ληγάτου τοῦ αὐτοῦ σιτομετρικοῦ
23 μοδίου τῆς ❨(αὐτῆς)❩αὐτῆς αἰσίας ἐμβολῆς πρὸς τὴν δύναμιν τῶν ἡμῶν ἐγγράφων δικαίων τῶν
24 χαρτίων καθὰ προεῖπον , ∼ο|g:apostrophe|∽οὗ τὴν νομὴν καὶ τὴν δεσποτείαν ἐντεῦθέν σοι παραδέδωκα
25 καὶ διοικεῖν τ̣ε{τε} καὶ οἰκονομεῖν περὶ αὐτοῦ καὶ παραπέμπειν ἐπὶ κληρονόμους ⋰ἰ⋱δίουςἰδίους καὶ διαδόχους καὶ
26 διακατόχους καὶ χρήσασθαι καὶ νέμεσθαι κατὰ τὸν δοκοῦντά σοι κυριευτικὸν τρόπον ἀκωλύτως καὶ
27 ἀνεμποδίστως ∼ἀρξαμενη∽ἀρξαμένῳ ἀπὸ κανόνος τῆς σὺν ❨θ(εῷ)❩θεῷ τετάρτης ❨⋰ἰ⋱νδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος καὶ αὐτῆς καὶ τοῦ ἑξῆς χρόνου
28 διὰ παντὸς εἰς τὸ παντελὲς μηδενός σοι ἀντιποιουμένου ἀντιποιησομένου τῶν μετʼ ἐμὲ
29 κληρωνόμων συνκληρονόμων τῶν ἐκ γένους μοι ἀνηκόντων ἀγχιστευόντων , καὶ τὸν
30 ἐπελευσόμενον εἴς σε τοῦ λοιποῦ περὶ τούτου ἐγὼ αὐτὸν ἀποτρέψω ἀπὸ σου ⋰ἰ⋱δίοιςἰδίοις μου ἀναλώμασι
31 καὶ δαπανήμασι καὶ βεβαιώσω σοι πάσῃ βεβαιώσει ἀπὸ παντὸς καὶ διὰ παντὸς τοῦ ❨ἐπελευσομέ(νου)❩ἐπελευσομένου
32 παν̣τὶπαντὶ καιρῷ ἐπάναγκες . S-3 εἰ δὲ καὶ ἧττον φροντίζω τῆς βεβαιώσεως τριπλασίως τὸ τίμημα
33 ἀποδώσω μετὰ καὶ τοῦ διαφέροντος καὶ ἀναλώματος πρὸς τῷ βεβαίαν εἶναι καὶ ⋰ἰ⋱σχυρὰνἰσχυρὰν ταύτην τὴν
34 πρᾶσιν πανταχοῦ ❨προφερομέ(νην)❩προφερομένην <ἥνπερ>ἥνπερ ἁπλῆν ❨γραφ(εῖσαν)❩γραφεῖσαν ἑκοῦσα καὶ ❨πεπεισμέ(νη)❩πεπεισμένη ἐθέμην σοι ἄνευ βίας καὶ ἀνάγκης καὶ
35 ἀπάτης καὶ πλάνης πάσης καὶ φόβου καὶ δόλου τινὸς ἐν ❨δημ(οσίῳ)❩δημοσίῳ ❨ἀρχ(είῳ)❩ἀρχείῳ καὶ κατὰ νόμους ❨τετελειωμ(ένην)❩τετελειωμένην μεθʼ ❨⋰ὑ⋱πογραφ(ῆς)❩ὑπογραφῆς
36 τοῦ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἐμοῦ ❨⋰ὑ⋱πογρ(άφοντος)❩ὑπογράφοντος καὶ τῶν ἑξῆς ❨συνηθ(ῶν)❩συνηθῶν ❨μαρτύρ(ων)❩μαρτύρων ἐξεδόμην σοι πρὸς ❨ἀσφάλ(ειαν)❩ἀσφάλειαν εἰς πάντα τὰ ❨ἐγγεγρα̣μ̣μ̣έ̣(να)❩ἐγγεγραμμένα
37 καὶ εἰς τὴν βεβαίωσιν καὶ καθαροποίησιν ταύτης τῆς ❨πράσ(εως)❩πράσεως ❨⋰ὑ⋱ποκειμέ(νων)❩ὑποκειμένων σοι εἰς τοῦτο πάντων μοῦ τῶν
38 ⋰ὑ⋱παρχόντωνὑπαρχόντων καὶ ⋰ὑ⋱παρξόντωνὑπαρξόντων ❨πραγμάτ(ων)❩πραγμάτων ❨κινητ(ῶν)❩κινητῶν τε καὶ ἀκινήτων καὶ αὐτοκινήτων γενικῶς καὶ ⋰ἰ⋱δικῶςἰδικῶς ἐνεχύρου
39 λόγῳ καὶ ⋰ὑ⋱ποθήκηςὑποθήκης δικαίῳ καθάπερ ἐκ δίκης , καὶ πρὸς πάντα τὰ ❨ἐγγεγραμμέ(να)❩ἐγγεγραμμένα ❨ἐπερ(ωτηθεῖσα)❩ἐπερωτηθεῖσα ταῦθʼ οὕτως ἔχειν ∼δόσειν∽δώσειν ποιεῖν
40 φυλά⊢τ⊣τεινφυλάττειν ὡμολόγησα |g:stauros| . m2 S-4 |g:stauros| Αὐρηλία ⋰Ἰ⋱ουδὶθἸουδὶθ ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου ❨προκ(ειμένη)❩προκειμένη ∼ἐθέμεν∽ἐθέμην ταύτην τὴν ∼πρασει∽πρᾶσιν καὶ ∼ἀπεσχυια∽ἀπέσχηκα
41 τὴν ❨προκ(ειμένην)❩προκειμένην τιμὴν ἐν νομισματίοις δυσὶ|num:2| καὶ βεβαιώσω σοι πάσῃ ∼βεβαιώσοι∽βεβαιώσει καὶ στοιχεῖ ⸢μοι⸣μοι
42 πάντα τὰ ἐγγεγραμμένα καὶ ∼ὄμασα∽ὤμοσα τὸν ∼θῖον∽θεῖον ὅρκον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-5 Δαυεὶτ Ἀνδρέου
43 σὺν ❨θ(εῷ)❩θεῷ ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος ἔγραψα ∼ἡπὲρ∽ὑπὲρ αὐτῆς ∼❨ἀξειωθ(είς)❩∽ἀξιωθείς |g:chirho| m3 |g:chirho| Αὐρήλιος Θεόδωρος Παύλου ἰατρὸς̣ἰατρὸς
44 ∼μαρτηρῶ∽μαρτυρῶ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ τῆς θεμένης , μαρτυρῶ δὲ καὶ τῇ καταβολῇ τοῦ ∼χρυσείου∽χρυσίου
45 τῶν ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| νομισματίων τῆς τιμῆς |g:stauros| . m4 S-6 |g:stauros| Σενούθης Ἀπολλῶτος ❨ἐλάχ(ιστος)❩ἐλάχιστος ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος μαρτυρῶ τῇ
46 πράσει ἀκούσας παρὰ τῆς θεμένης , μαρτυρῶ δὲ καὶ τῇ καταβολῇ τοῦ χρυσίου τῶν
47 ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| νομισμάτων τῆς τιμῆς |g:stauros| . m5 S-7 |g:stauros| Αὐρήλιος Κυριακὸς υἱὸς τῆς ❨προκ(ειμένης)❩προκειμένης ⋰Ἰ⋱ουδὶθἸουδὶθ ∼συναινε∽συνῄνεκα καὶ ∼π[έπ]η̣σ̣μα⸢ι⸣∽πέπεισμαι
48 ταύτῃ τῇ πράσει ω{ω} ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται |g:stauros| . m6 S-8 |g:chirho| Συντήριχος Πανυμφίου ❨πρε(σβύτερος)❩πρεσβύτερος μαρτυρῶ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ τῆς
49 θεμένης , μαρτυρῶ δὲ καὶ τῇ καταβολῇ τοῦ χρυσίου τῶν δύο|num:2| νομισμάτων τῆς τιμῆς |g:chirho| .
50 m7 S-9 |g:chirho| διʼ ἐμοῦ Κωνσταντίνου σὺν ❨θ(εῷ)❩θεῷ ❨ταβελλ(ίωνος)❩ταβελλίωνος ❨ἐγράφ(η)❩ἐγράφη |g:tachygraphic-marks| |g:chirho| |g:chirho| |g:chirho|