Sematia

p.mich.13.660.xml

TM: 36006HGV: 36006Date: 501 – 550Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites) oder Antinoopolis

1 m1 S-1 τ̣[οῦ]τοῦ ❨[μεγ]α̣λοπρε(πεστάτου)❩μεγαλοπρεπεστάτου Σαραπάμμωνος τὸ αὐτὸ χρυσίον καὶ Βίκτωρ νοτάριο̣ςνοτάριος καὶ το[π]οτηρητήςτοποτηρητής . S-2 ἐγ̣ὼἐγὼ γὰρ οὔ̣τεοὔτε ἐδεξάμην ἀλλὰ βοηθὸς ἐδέξα̣τ̣οἐδέξατο τὸ εἰρημένον χρυσίον καὶ δέδωκεν τῷ μειζοτέρῳ αὐτοῦ
2 [ἅμα]ἅμα [καὶ]καὶ τῷ Βίκτορι τῷ τοποτηρητῇ συντείνοντες εἰς μίαν ἥμισυ|num:1|⧼|num:1/2| λίτραν χρυσίου . S-3 τί δ̣[ὲ]δὲ ἄ̣λλο|g:apostrophe|ἄλλο|g:apostrophe| ἔλαβεν μειζότε̣ροςμειζότερος αὐτὸ⸢ς⸣αὐτὸς ἀγνοῶ . S-4 τὸ δὲ αὐτὸ χρυσίον ἐδέξατο παρὰ τοῦ μειζοτέρου αὐτοῦ
3 [ὁ] [αὐτ]ὸ̣ςαὐτὸς ❨ἐνδοξ(ότατος)❩ἐνδοξότατος Σαραπάμμων . S-5 ⊰VirVir ❨il(lustris)❩illustris ❨com(es)❩comes ❨m(ilitum)❩militum ❨d(ixit)❩:⊱dixit: Σαραπάμμων ❨μεγαλοπρε(πέστατος)❩μεγαλοπρεπέστατος ἀκηκοὼς τῆς Μηνᾶ φωνῆς λεγούσης πᾶν τὸ εἰρημένον τοῖς ἑστῶσιν
4 [ὡς]ὡς χρυσίον καὶ ἀπῃτῆσθαι παρὰ Ζαχαρίου καὶ ἐπʼ αὐτὸν καταβεβλῆσθαι τ̣ίτί λέγε[ιν]λέγειν [ἔ]χειἔχει περὶ τούτου ; S-6 ⊰〚ss〛ss S[ara]pammonSarapammon ❨q(ui)❩qui ❨s(upra)❩⊱supra ❨ινλ(υστρις)❩ινλυστρις ❨δ(ιχιτ)❩διχιτ · S-7 ἔμαθον ὅτι τινὲς ἀπὸ Ἀφροδίτης τῆς κώμης φρατριάζουσι
5 |gap:2|η̣μοιρη|gap:2|ημοιρη θέλουσιν ποιῆσαι τὴν κώμην ⋰ἵ⋱ναἵνα πάλιν φόνοις παρα̣κολουθήσωσινπαρακολουθήσωσιν [κ]αὶκαὶ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τούτου ποιήσαν̣[τ]εςποιήσαντες τ̣ὴντὴν φρατρίαν ἀ̣πῃτήθησανἀπῃτήθησαν μίαν|num:1| λίτραν χρυσίου εἰς ἀρχοντικόν .
6 S-8 ⊰[Vir]Vir ❨[i]ḷ(lustris)❩illustris ❨com(es)❩comes ❨m(ilitum)❩militum ❨d(ixit)❩:⊱dixit: μὲν Ταλ̣ῖςΤαλῖς ἐπικείσεται Σαραπάμμωνι τῷ μεγ[αλ]οπρεπ[εστ]ά̣τῳμεγαλοπρεπεστάτῳ ἕν[ε]καἕνεκα τῆς Ζαχαρίου παραγωγῆς . S-9 τί δὲ καὶ περὶ τῶν ἐγκλημάτων Μηνᾶ⸢ς⸣Μηνᾶς εἰπεῖν ἔχει ; S-10 ⊰❨Fl(avius)❩⊱Flavius
7 ⊰[M]ẹnasMenas ❨mil(es)❩miles ❨d(ixit)❩:⊱dixit: ἐγὼ ο̣[ὐ]κ̣οὐκ ἐφόνευσά τινα ἀλλὰ καὶ δείκνυ[μι]δείκνυμι . S-11 τί δ̣ὲ̣δὲ ανδ|gap:1||gap:3| [Μ]ηνᾶςΜηνᾶς ; S-12 ἔ[μ]εινενἔμεινεν ∼ἀηδειζόμενος∽ἀηδιζόμενος αὐτὸς πρεσβύτερος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ , ἐγὼ ἐν τῇ Ἀνταίου καὶ ἐξῆλθεν
8 [τὸ]ντὸν τράχηλον αὐτοῦ [τοῦ]τοῦ πρεσβυτέρου ἀπόστημα καὶ ἐξ αὐτοῦ ἀ̣[πέθνῃσκ]ε̣ν̣ἀπέθνῃσκεν , περὶ γὰρ Ἡρακ̣[λ]είουἩρακλείου οὔδε ἤμην ἐκεῖ̣ἐκεῖ οὔδε ο̣ἶδαοἶδα . S-13 ⊰VirVir inlustris ❨com(es)❩comes ❨m(ilitum)❩militum ❨d(ixit)❩:⊱dixit: εἰ βούλονται οἱ ἑστῶτες
9 σ̣[υν]ε̣πελθεῖνσυνεπελθεῖν τοῖς ἐγκλήμασι γραφῇ τὸν νόμον |gap:1||gap:6|π̣είτωσαν|gap:1||gap:6|πείτωσαν . S-14 ⊰❨F̣ḷ(avius)❩Flavius Theodorum ❨excu(sans)❩excusans ❨d(ixit)❩:⊱dixit: εἰς τὰς τελευ̣ταία̣ς̣τελευταίας ἡμέρας τοῦ παρελθόντος μηνὸς Μεσορὴ τῆς
10 φ[θιν]ού̣σ̣ηςφθινούσης ἑβδόμης ⋰ἰ⋱ν̣[δι]κ̣τί̣[ο]νοςἰνδικτίονος Μηνᾶς κακοσιώμενος τὸν ἐμὸν̣ἐμὸν ἀ̣δελφ̣ὸ̣νἀδελφὸν Βίκτορα τὸν καὶ πρεσβύτερον ἐκβιβάσας ἐφόνευσεν μαγγανικὸν ξύλον ∼βάλλον∽βάλλων εἰς τὴν ἀριστερὰν
11 ο|gap:2|χειρα καὶ π̣ληγὰςπληγὰς πολλὰς ἐπαγαγὼν κατὰ τοῦ στομάχου αὐτοῦ ἀπ̣ὸἀπὸ πέμ̣π̣τηςπέμπτης ὥρας μέ[χρ]ιμέχρι ἑσπέρας τῆ̣ς̣τῆς αὐτῆς ἡμέρας καὶ ὁρίζομαι κατʼ αὐτοῦ τὸν ∼ἁρμόνζοντά∽ἁρμόζοντά μοι νόμον
12 κ[α]τ̣ὰκατὰ τῶν φονέων . S-15 ε̣ἰεἰ μὴ ἀποδείξω αὐτὸν φονεύ̣σονταφονεύσοντα τὸν ἐμ̣[ὸ]νἐμὸν ἀδελφὸν ἀποθνῄσκω ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τούτ̣ο̣υτούτου . S-16 οὐκ ἐπεζήτησεν δὲ τὰς ἐπαχθείσας αὐτῷ πληγὰς εἰ μὴ μόνος ἦ̣⸢ν̣⸣ἦν
13 δ̣[έ]κ̣α|num:10|δέκα|num:10| ἕνδεκα ἡμέρ[α]ςἡμέρας . S-17 ⊰MariamMariam ❨q̣(uae)❩quae ❨s(upra)❩supra Theodorum ❨excu(sans)❩excusans ❨d(ixit)❩:⊱dixit: οἱ κεφαλαιω̣[τ]αὶκεφαλαιωταὶ Ἀφροδίτης τῆς ἐμῆς κώμης μετὰ ἄλλων ⋰ὑ⋱πουργού̣ντωνὑπουργούντων αὐτῇ οἱ ∼ἠσφαλεισαμένοι∽ἠσφαλισμένοι τὸν ἐμὸν ἄνδρα
14 Ἡ̣[ράκ]λ̣ειονἩράκλειον ἀπέθεντ[ο]ἀπέθεντο ἐν τῇ φυλακῇ τῆς ἐμῆς κώμης Ἀφρ[ο]δίτηςἈφροδίτης [κ]α̣ὶ̣καὶ λαβόντες οἶνον εἰς τὴν̣τὴν αὐτὴ̣ν̣αὐτὴν φυλα̣κὴνφυλακὴν πεπώκασιν μ̣ετʼμετʼ αὐτοῦ καὶ ἑσπέρας γενομένης κατακόψαντες
15 Ἡ[ράκ]λ̣ειονἩράκλειον τὸν αὐτόν μ[ο]υμου ἄνδρα ξίφεσι ἀνεῖλον καὶ μετὰ το̣ῦτοτοῦτο π[υρὶ]πυρὶ παραδεδώκασιν τὸ αὐ̣[τοῦ]αὐτοῦ λείψανον . S-18 τα̣[ῦτα]ταῦτα δὲ πεποιήκασιν κατʼ αὐτοῦ τῇ ὀγδόῃ τοῦ Φαῶφι μηνὸς τῆς παρελθούσης
16 ἕ[κτ]η̣ςἕκτης ἐπινεμήσεως ἐπὶ δυσμὰς ἡλίου . S-19 ἐρωτηθέντες δὲ ὡ[ς]ὡς τί δή ποτε τὸν ἄνδρα μου ἐφόνευσαν εἰρήκασιν ὡς Σαραπάμμων ❨ἐνδοξ(ότατος)❩ἐνδοξότατος καὶ Μηνᾶς ἔγραψαν ἡμῖν αὐτὸν ἀνελεῖν καὶ
17 ὁ[ρίζο]μαιὁρίζομαι κατʼ αὐτῶν τὸν̣τὸν ἁρμόζοντά μοι νόμον ἐπὶ τῷ θανάτῳ [το]ῦτοῦ δειλαίου μου ἀνδρός . S-20 ὅτε δὲ ἐφονεύθη Ἡράκλειος ἐμὸς δείλαιος ἀνὴρ καὶ τῷ πυρὶ παραδέδοται τὸ αὐτοῦ λείψανον ὡς ἐκαύθη ∼πάλι̣∽πάλιν
18 ἔχ̣[εα]νἔχεαν ὕδατι τὸ αὐτὸ λεί̣ψαν[ον]λείψανον καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ εἰς ∼σπυριδειν∽σπυρίδιον ἔβαλον καὶ οὐκ οἶδα ποῦ τεθείκα̣σιντεθείκασιν αὐτά . S-21 παρακαλῶ̣παρακαλῶ οὖν ἀ̣π̣ο̣δο̣θῆναίἀποδοθῆναί μ̣οιμοι ταῦτα ⋰ἵ⋱ναἵνα εὕρω θάψαι αὐτά . S-22 περὶ γὰρ τούτου αὐτοῦ προσῆλθο[ν]προσῆλθον
19 τ[ῷ]τῷ ❨[ἐν]δοξ(οτάτῳ)❩ἐνδοξοτάτῳ Σαραπάμμωνι καὶ συνέθετο παρασκευάσαι ταῦτα ἀποδοθῆναί μοι καὶ οὐκ ἐδόθη μοι .