Sematia

p.mich.13.659.xml

TM: 21374HGV: 21374Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?|γ̣ε̣γενημένην|gap:?|γεγενημένην σ̣υ̣[γγ]ρ̣[αφὴν]συγγραφὴν
2 καὶ δὴ καὶ προήγαγον τὴν ὠνιακὴν συγγραφὴν
3 εἰς ⋰Ἰ⋱ωάννηνἸωάννην τὸν εὐλαβέστατον γεγενημένην
4 τοῦ μνημονευθέντος κτή̣μ̣ατοςκτήματος περιέχουσα̣ν̣περιέχουσαν
5 καὶ τοὺς τότε καθυπογράψαντας
6 μάρτυρας προσμαρτυροῦντας τῇ τῶν
7 τριακονταὲξ|num:36| νομισμάτων καταβολῇ . S-2 προήγαγον δὲ
8 καὶ πρᾶσιν ἑτέραν κατανομῆς τινος παρὰ
9 ⊢Ψα⋰ι⋱ῶτος⊣Ψαιῶτος γεγενημένην ἑτέροις ⋰ὕ⋱στερονὕστερον χρόνοις
10 πρὸς τὸν μνημονευθέντα ⋰Ἰ⋱ωάννηνἸωάννην τὸν τῆς
11 εὐλαβοῦς μνήμης μνήμην ἔχουσαν
12 τῆς πρότερον συντεθείσης ὠνιακῆς
13 συγγραφῆς τοῦ μνημονευθέντος κτήματος
14 καὶ ταύτην βεβαιοῦσαν , ἐκεῖθεν δι⋰ι⋱σχυριζό̣μενοιδιισχυριζόμενοι
15 καὶ κατασκευάζοντες ῆς εἴπερ κατὰ βίαν
16 καὶ ἀνάγκην τινὰ πεποιηκὼς ἧν πρότερον
17 τὴν τοῦ κτήματος ὠνιακὴν συγγραφήν ,
18 οὐκ ἂν μετὰ ταῦτα ταύτην ἐβεβαίου
19 κατὰ τὴν μεταγενεστέραν τῆς κατανομῆς
20 ὠνιακὴν συγγραφήν . S-3 πρὸς ταῦτα
21 ἀντιδικαιολογούμενοι οἱ τοῦ διώκοντος
22 μέρους τὴν μὲν μεταγενεστέραν
23 ὠνιακὴν συγγραφὴν τὴν τῆς κατανομῆς
24 χωρὶς βίας τινὸς ὡμολόγησαν γεγενῆσθαι ,
25 ἔφησαν δὲ μὴ εἰδέν̣αιεἰδέναι τὸν τρόπον καθʼ ὃ̣νὃν
26 μνήμη τις κατὰ ταύτην γέγονεν τῆς προτέρας
27 πρ̣άσεωςπράσεως τῆς περὶ τοῦ κτήματος ἀλλὰ
28 μᾶλλον κατὰ συναρπαγὴν κατὰ δόλον
29 τοῦ συμβολα̣ιογράφουσυμβολαιογράφου ταύτην ἐντετάχθαι
30 τὸ τηνικαῦτα καὶ ἁπλῶς ἀπῄτουν τοὺς
31 τοῦ φεύγοντος μέρους ἀποδεικνύειν τὴν τῶν
32 τριακονταὲξ|num:36| νομισμάτων καταβολήν .
33 S-4 οἱ δὲ μάρτυρας καὶ ἀποδείξε̣ιςἀποδείξεις ἑτέρας
34 τῆς τῶν τριακονταὲξ|num:36| νομισμάτων καταβολῆς
35 ἔφησαν ἔχειν μὴ δύνασθαι μηδὲ νομίμως
36 ἀπαιτεῖσθαι τὰς περὶ τούτου τοῦ μέρους
37 ἀποδείξεις παρῳχηκότος λοιπὸν εἰκοσαετοῦς
38 ∼χρονον∽χρόνου πλέω ἔλαττον ἐξ οὗπερ τὸ κτῆμα
39 πέπραται καὶ ἐπὶ τούτῳ συντέθειται
40 {ἡ} ὠνιακὴ συγγραφή . S-5 δικαιολογούμενοι
41 πρὸς ταῦτα οἱ τοῦ διώκοντος μέρους ἐδίδαξαν
42 πολλάκις ἐκβοήσεσι κεχρῆσθαι κατὰ τὴν
43 ἁ̣γίανἁγίαν ἐκκλησίαν κατὰ ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ τῆς
44 εὐλαβοῦς μνήμης , προσεληλυθέναι δὲ
45 πολλάκις καὶ τῷ τῆς ἐπαρχείας ἄρχοντι
46 π̣ερὶπερὶ ταύ̣τηςταύτης τῆς αἰτίας , περιδρομῆς δὲ
47 πολλῆς γεγενημένης τῶν ἀντιδίκων
48 ἀποκεκλεῖσθαι τοῦ περὶ ταύτης ζητήσεως
49 λόγου . S-6 καὶ δὴ δικαιωμάτων ἑτέρων
50 προκομισθέντων παρὰ τῶν τοῦ φεύγοντος
51 μέρους πρὸς σύστασιν τῆς τοῦ κτήματος ὠνιακῆς
52 συγγραφῆς καὶ πολλῶν ἐπὶ τούτοις λεχθέντων
53 καὶ δικαιολογηθέντων παρὰ τῶν ἀφʼ|g:apostrophe| ἑκατέρου
54 μέρους τέλος κατά τινα μεσιτ⸢ε⸣ίανμεσιτείαν καὶ φιλικήν
55 τινα σύμβασιν καὶ κατάκρισιν καὶ δοκιμασίαν
56 τοῦ κοινοῦ διαγνώμονος ἔδοξεν καὶ ∼συνήρησεν∽συνήρεσεν
57 τοῖς ἀφʼ ἑκατέρου μέρους ὥστε Βίκτορα
58 τὸν εὐλαβέστατον καὶ Σενούθην πληροῦντας
59 τὸ ∼πρώσοπον∽πρόσωπον Ἀπολλῶτος καὶ Παύλου καὶ
60 Μαρίας τέκνων καὶ κληρονόμων ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου
61 τοῦ τῆς εύλαβοῦς μνήμης ὄρκον καταβάλλειν̣καταβάλλειν
62 σωματικὸν ὅτι δὴ ἀκ̣ρ̣ιβῶς̣ἀκριβῶς ἐπίστανται
63 ὡς οἱ τριακονταὲξ|num:36| χρυσοῖ λόγῳ τιμήματος
64 ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τοῦ μνημονευθέντος κτήματος
65 κατ|g:apostrophe|εβλήθησαν ἐπὶ ⊢Ψα⋰ι⋱ῶτα⊣Ψαιῶτα καὶ Ταλοῦν
66 τὴν αὐτοῦ σύμβιον κατὰ τὸν τῆς πράσεως
67 καιρὸν καὶ οὕτως ἕτερα νομίσματα
67-68 δεκα∤τέσσαρα|num:14|
68 παρὰ κεράτια τέσσαρα|num:4| ἕκαστον ζυγῷ
69 δημοσίῳ λόγῷ τιμήματος κατὰ προσθήκην
70 προσενενεχθῆναι ⊢Ψα⋰ι⋱ῶτι⊣Ψαιῶτι ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τοῦ πεπραμένου
71 κτήματος . S-7 σκοπηθείσης γὰρ ἀκριβῶ⸢ς⸣ἀκριβῶς
72 τῆς τε φορολογίας τοῦ μνημονευθέντος κτήματος
73 καὶ τῆς ἐνελκομένης τούτῳ παντοίας δημοσίας
74 συντελείας καὶ λόγου γεγονότος ἀκριβοῦς τῆς
75 μετὰ τὰ εὐσεβῆ τελέσματα ⋰ὑ⋱π̣ο̣λειπομένηςὑπολειπομένης
76 καθαρᾶς προσόδου καθʼ ἕκαστον ἔτος ἐκ τοῦ
77 αὐτοῦ κτήματος , ἔδοξεν πεντήκοντα|num:50| νομισμάτων
78 καὶ μόνων χρυσίνων κατὰ ἀκρίβειαν ἄξιον εἶναι
79 τὸ κτῆμα . S-8 τούτων οὔτω δοξάντων καὶ συναρεσάντων
80 τοῖς ἀφʼ|g:apostrophe| ἑκατέρου μέρους κατὰ κρίσιν καὶ ∼μεσιτίαν∽μεσιτείαν
81 τοῦ κοινοῦ διαγνώμονος τοῦ καὶ παρʼ αὐτῶν
82 αἱρεθέντος κοινῶς τὸν μὲν σωματικὸν ὅρκον
83 Βίκτωρ εὐλαβέστατος πρεσβύτερος καὶ Σενούθης
84 καταβεβλήκασιν ἐπὶ Ψα⋰ι⋱ῶταΨαιῶτα καὶ Ταλοῦν ὡς
85 ἐπίστανται μετὰ πάσης ἀκριβείας ὅτι δὴ
86 τοὺς τριακονταὲξ|num:36| χρυσοῦς κατέβαλλεν ἐπʼ αὐτοὺς
87 τὸ τηνικαῦτα κατὰ τὸν τῆς πράσεως καιρὸν
88 ἀμειώτως ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης τῆς εὐλαβοῦς μνήμης .
89 S-9 καταβεβλήκασι δὲ ἐπʼ αὐτοὺς καὶ νῦν τοὺς ἑτέρους
90 δεκατέσσαρας|num:14| χρυσοῦς παρὰ κεράτια τέσσαρα|num:4| ἕκαστον
91 ζυγῷ δημοσίῳ . S-10 ἔτι κεκίνηκεν ∼⊢Ψα⋰ι⋱ο⊣∽Ψάιος πρὸς
92 Βίκτορα καὶ Σενούθην πληροῦντας τὸ πρόσωπον
93 τῶν κληρονόμων ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς
94 μνήμης ὡς ἕτερα δύο|num:2| κτήματα ἀρουρῶν
95 ὅσων ἐστίν πέπρακεν αὐτοῖς ὀλίγου τιμήματος
96 κατὰ τὸν τῆς στενώσεως καιρὸν οὐ κατʼ ἀνάγκην
97 τινὰ καὶ κατὰ βίαν ἀλλὰ διὰ σπάνιν τῶν ἐπιτηδείων
98 καὶ ἐπὶ τούτοις δεδικαίωται παρὰ τοῦ κοινοῦ
99 διαγνώμονος ἡσυχίαν ἄγε̣ινἄγειν καὶ μηδεμίαν
99-100 ἐ̣π̣ι̣∤ζήτησινἐπι∤ζήτησιν
100 πρὸς αὐτοὺς περὶ τούτων ὡς δὴ
101 μὴ κατὰ ἀνάγκην ἀλλʼ|g:apostrophe| ἑκουσίως τὴν τούτων
102 ἐκποίησιν πεποιηκώς . S-11 ἔτι κεκίνηκε
103 πρὸς αὐτοὺς καὶ ὡς φανερὸν σῖτόν τε καὶ
104 χρυσίον ἀπῃτημένος παρὰ Ἀπολλῶτος
105 λόγῳ δημοσίων καὶ ταῦτα μηδὲν ἐποφείλων
106 κ̣αὶκαὶ π̣ρ̣ὸςπρὸς σύστασιν τῶν αὐτῷ εἰρημ̣έν̣ωνεἰρημένων
107 προήγαγεν ἀσφάλειάν τινα περὶ τούτου .
108 S-12 πρὸς ταῦτα δικαιολογούμενοι Βίκτωρ καὶ
109 Σενούθης ἔφησαν μηδὲν ἀκριβὲς εἰδέναι
110 περὶ τούτου τοῦ μέρους Ἀπολλῶτος τοῦ τῆς
111 μακαρίας μνήμης τὸν τῇδε μεταλλάξαντος
112 βίον πρὸ ἐτῶν δεκαεννέα|num:19| πλέω ἔλαττον
113 καὶ ὅρκον αὐτῷ καταβεβλήκασιν ὠς οὐδὲν
114 ἐπίστανται συντεῖνον εἰς ταύ̣τηνταύτην τὴν ζήτησιν .
115 S-13 ἔτι κεκίνηκε πρὸς αὐτοὺς ∼⊢Ψα⋰ι⋱ο⊣∽Ψάιος ὡς κατά τινα
116 περίστασιν ἀσφάλειάν τινα πεποιηκὼς αὐτοῖς
117 περὶ οἰκίας αὐτῷ προσηκούσης ἀποσοβήσεως
118 καὶ καθαροποιήσεως ἕνεκεν τοῦ τετάρτου μέρους
119 τοῦ κτήματος τοῦ κατὰ Θεοδόσιον τὸν ἀπὸ
120 ⊢Πακῆρκε⊣Πακῆρκε διακειμένου ἐν πεδιάδι κώμης Ἀφροδίτης
121 τοῦ αὐτοῦ Ἀνταιοπολίτο⸢υ⸣Ἀνταιοπολίτου νομοῦ καὶ ἔδοξεν καὶ ∼συνήρησεν∽συνήρεσεν
122 τοῖς ἀφʼ|g:apostrophe| ἑκατέρου μέρους ὥστε τοὺς κληρονόμους
123 ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς μνήμης μηδένα λόγον
124 ἔχειν πρὸς ⊢Ψά⋰ι⋱ον⊣Ψάιον περὶ τοῦ μνημονευθέντος
125 οἴκου . S-14 πρὸς δὲ ἀναίρεσιν πάσης ἀμφιβολίας
126 μεταξὺ τῶν μερῶν ἔδοξεν τό τε προενηνεγμένον
127 παρὰ ∼⊢Ψά⋰ϊ⋱ο⊣∽Ψαιῶ ἐντάγιον τῶν δεκαοκτὼ|num:18| ❨νομισμάτ(ων)❩νομισμάτων
128 καὶ τὴν ἀσφάλειαν τοῦ τε σίτου καὶ τοῦ χρυσίου
129 τοῦ δῆθεν λόγῳ δημοσίων ἀπῃτημένου
130 διαρραγῆναι καὶ εἴ τι δὲ ἕτερον τοιοῦτο κα̣τὰκατὰ λήθην
131 ∼εἴσως∽ἴσως ἀπέμεινεν παρʼ αὐτῷ μὴ προενηνεγμένον
132 ἀρτίως ἔδοξεν καὶ τοῦτο μηδεμίαν ἔχειν
133 ⋰ἰ⋱σχὺνἰσχὺν ἀλλʼ|g:apostrophe| ἄκυρον καὶ ἀν⋰ί⋱σχυρονἀνίσχυρον διὰ τὸ ἐπὶ πάσῃ
134 ἀναιρέσει πάσης ζητήσεως καὶ ἀμφιβολίας
135 μεταξὺ τῶν μερῶν ταῦτα δεδόχθαι . S-15 τούτων
136 τοίνυν οὕτω δοξάντων καὶ στερχθέντων
137 παρὰ τῶν ἀφʼ|g:apostrophe| ἑκατ̣έρ̣ο̣υἑκατέρου μέρους κατὰ τὸ
138 ἀναγκαῖον ἐπὶ ταύτην ἐληλύθασι τὴν
139 γενικὴν καὶ περιεκτικὴν διάλυσιν
140 ἀναιρετικὴν τυγχάνουσαν πάσης ἐποχῆς
141 καὶ παντὸς σπέρματος δίκης καθʼ ἣν ∼⊢Ψα⋰ι⋱ο⊣∽Ψάιος μὲν
142 καὶ Ταλοῦ ὁμολογοῦσιν ⋰ὑ⋱ποδεδέχθαιὑποδεδέχθαι τὰ λοιπὰ
143 νομίσματα δεκατέσσαρα|num:14| παρὰ κεράτια
144 πεντηκονταὲξ|num:56| ζυγῷ δημοσίῳ εἰς συμπλήρωσιν
145 τῆς τιμῆς τοῦ κτήματος καλουμένου ⊢Ταυσίρεως⊣Ταυσίρεως
146 κατὰ τὰ δόξαντα μεταξὺ αὐτῶν , γείτονες τοῦ αὐτοῦ
147 κτήματος νότου γήδια τῶν ❨κληρονόμ(ων)❩κληρονόμων Ἑρμαουῶτος Ψύρου
148 ❨γενομ⸌έ⸍(νου)❩γενομένου ❨πρεσβ(υτέρου)❩πρεσβυτέρου βορρᾶ γήδια τῶν κληρονόμων Μαριὰμ|g:apostrophe| Ψα⋰ι⋱ῶτοςΨαιῶτος
149 ἀπηλιώτου γήδια ἄπα Βησαρίωνος ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου πρεσβυτέρου
150 λιβὸς γήδια τῶν κληρονόμων Ῥαχῆλ Ἑρμαουῶτος
151 οἷοι ἂν ∼ὦσει∽ὦσι γείτονες πάντῃ πάντοθεν
152 καὶ ὁμολογοῦσιν μηδένα λόγον ἔχειν ἔτι πρὸς
153 τοὺς κληρονόμους ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς
154 μνήμης περὶ τῶν μνημονευθέντων κτημάτων
155 τῶν καὶ πεπραμένων αὐτοῖς κατὰ διαφόρους
156 καιροὺς μήτε περὶ μέρους αὐτῶν μήτε περὶ καρπῶν
157 παντὸς τοῦ φθάσαντος χρόνου μήτε περὶ παντὸς
158 ἀλλ|g:apostrophe|ὰ καὶ ὁμολ<ογ>οῦσινὁμολογοῦσιν τὰς περὶ τούτων συντεθείσα̣ςσυντεθείσας
159 κατὰ διαφόρους καιροὺς ὠνιακὰς συγγραφὰς κυρίας
160 εἶναι καὶ βεβαίας πανταχοῦ προφερομένας .
161 S-16 ὁμολογεῖ δὲ ∼⊢Ψα⋰ι⋱ο⊣∽Ψάιος πάντα ἐπελευσόμενον τοῖς κληρονόμοις
162 ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς μνήμης τῶν πεπραμένων
163 ἕνεκεν παρʼ αὐτοῦ κτημάτων μέρους τούτων
164 ἀποσοβῆσαι κινδύνῳ ⋰ἰ⋱δίῳἰδίῳ καὶ τῆς αὐτοῦ περιουσίας
165 κατὰ τὴν δύναμιν τῶν ἐπʼ αὐτοῖς συντεθεισῶν
166 ὠνιακῶν συγγραφῶν . S-17 εἰ δὲ καὶ Θεοδόσιος ⸢ὁ⸣ ἀπὸ Πακῆρκε
167 κατά τινα χρόνον τρόπον ἐπέλθῃ μέρος τῶν αὐτῶν
168 κτημάτων ἐπιζητῶν ἤγουν οἱ τούτου κληρονόμοι
169 καί τινες ἐξ αὐτῶν , ἔδοξεν ὥστε τοὺς αὐτοὺς κληρονόμους
170 ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς μνήμης ἤτοι Βίκτορα τὸν
171 εὐλαβέστατον καὶ Σενούθην τοὺς ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ αὐτῶν νῦν
172 τοὺς λόγους ποιουμένους προενεγκεῖν τὴν πρὸς αὐτοὺς
173 γεγενημένην παρὰ τοῦ μνημονευθέντος Θεοδοσίου
174 διαλυτικὴν ὁμολογίαν τὴν καὶ παρʼ αὐτοῖς ἀποκειμένην
175 ἧς καὶ τὸ ⋰ἴ⋱σονἴσον ἐκδεδώκασιν ἀ̣ρτίωςἀρτίως μεθʼ ⋰ὑ⋱πογραφῆςὑπογραφῆς
176 ἑαυτῶν καὶ οὕτως τὴν διάλυσιν ἐκείνην λαμβάνοντα
177 ⊢Ψά⋰ι⋱ον⊣Ψάιον καὶ ταύτῃ χρώμενον καὶ ἑτέροις οἷς βούλεται δικαίοις
178 ἀποσοβῆσαι καὶ τὸν μνημονευθέντα Θεοδόσιον
179 ἐπ|g:apostrophe|ερχόμενον̣ἐπ|g:apostrophe|ερχόμενον τοῖς αὐτοῖς πράγμασιν μέρει αὐτῶν
180 τοὺς τούτου κληρονόμους καὶ οὕτως μετὰ τοὺς ἀγῶνας
181 αὖθις ἀναδιδόναι τὸ αὐθεντικὸν τῆς αὐτῆς διαλυτικῆς
182 ὁμολογίας τοῖς κληρονόμοις ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς
183 μνήμης . S-18 εἰ δὲ κατά τινα καιρὸν τρόπον ⋰ὑ⋱πέρθωνταιὑπέρθωνται
184 προενεγκεῖν τὴν μνημονευθεῖσαν ἐκείνην διάλυσιν
185 οἱ κληρονόμοι ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς μνήμης
186 ἤτοι Βίκτωρ εὐλαβέστατ̣οςεὐλαβέστατος καὶ Σενούθης οἱ νῦν
187 ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ αὐτῶν τοὺς λόγους ποιούμενοι ζητήσεως
188 γινομένης παρὰ Θεοδοσίου τοῦ μνημονευθέντος
189 περὶ μέρους τῶν αὐτῶν κτημάτων , ἔδοξεν ὥστε
190 Ψα⋰ι⋱ῶταΨαιῶτα μὴ ἀποσοβεῖν τὸν μνημονευθέντα Θεοδόσιον
191 μήτε τοὺς ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τούτου κληρονόμους ἀντιποιουμένους
192 μέρους τῶν αὐτῶν κτημάτω̣νκτημάτων ἀλλὰ τὸν κίνδυνον
193 τῆς ἀποσοβήσεως ἤτοι καθαροποιήσεως τῆς πρὸς
194 Θεοδόσιον ὁρᾶν τοὺς κληρονόμους ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ τῆς
195 εὐλαβοῦς μνήμης ἤτοι τοὺς ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ αὐτῶν τοὺς λόγους
196 ποιουμένους ἐφʼ οἷς τὴν διάλυσιν προενεγκεῖν
197 οὐκ ἠνέσχοντο διὰ τὸ οὕτω δεδόχθαι τοῖς μέρεσι .
198 S-19 καὶ ἐπιτρέπουσι αὐτοῖς ταῦτα κατέχειν καὶ νέμεσθαι
199 καὶ καρποῦσθαι καὶ διοικεῖν καθʼ ὃν βούλονται τρόπον
200 παντὶ πληρεστάτῳ δεσποτείας δικαίῳ ἐπὶ τὸν ἑξῆς
201 ἅπαντα καὶ διηνεκῆ χρόνον καὶ ὁμολογοῦ̣[σ]ινὁμολογοῦσιν
202 ἀνῃρῆσθαι α̣ὐτοῖςαὐτοῖς πάντα λό̣γονλόγον κατὰ τ̣ῶντῶν μ̣ν̣ημονευ̣θέντωνμνημονευθέντων
203 κτημάτων μέρους αὐτῶν ἁρμόττοντα αὐτοῖς καὶ
204 ἁρμόσαι δυνάμενον . S-20 ἔτι ὁμολογοῦσι μηδένα λόγον ἔχειν
205 πρὸς αὐτοὺς μήτε περὶ δημοσίων ὡς κατὰ πλεονασμὸν
206 ἀπῃτημένων μήτε περὶ οἱουδήποτε πράγματος
207 ἁπαξαπλῶς ἀλλὰ καὶ ὁμολογοῦσι εἴ τις ἕτερος χάρτης
208 καὶ ἐντάγιον συντεῖνον εἰς ταύτην τὴν ⋰ὑ⋱πόθεσινὑπόθεσιν
209 ⋰ὑ⋱πολέλειπταιὑπολέλειπται παρʼ αὐτοῖς τοῦτο ἄκυρον καὶ ἀν⋰ί⋱σχυρονἀνίσχυρον εἶν̣αιεἶναι
210 πα̣νταχοῦπανταχοῦ προφερόμενον διὰ τὸ ἐπὶ πάσῃ ἀπαλλαγῇ καὶ
211 τελείᾳ τομῇ πάσης τῆς κατʼ αὐτοῦ ζητήσεως ταῦτα
212 δεδόχθαι μεταξὺ τῶν μερῶν . S-21 ὁμολογοῦσιν δὲ καὶ Βίκτωρ
213 εὐλαβέστατος καὶ Σενούθης πληροῦντες τὸ πρόσωπον
214 τῶν κληρονόμων ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς μνήμης μηδένα
215 λόγον ἔχειν πρὸς ⊢Ψά⋰ι⋱ον⊣Ψάιον περὶ τῆς οἰκίας τῆς αὐτῷ
216 προσηκούσης μήτε ἀντιποιεῖσθαι ταύτης καθʼ
216-217 οἱον∤δήποτε
217 χρόνον τρόπον ἀλλὰ καὶ τὴν ἔγγραφον ἀσφάλειαν
218 τήν πρώην παρʼ αὐτοῦ γεγενημένην εἰς αὐτοὺς ὁμολογοῦσιν
219 εὑρίσκοντες ἀναδιδόναι ἤγουν μένουσαν παρʼ αὐτοῖ⸢ς⸣αὐτοῖς ἀργὴν
220 καὶ ἀν⋰ί⋱σχυρονἀνίσχυρον εἶναι πανταχοῦ προφερομένην . S-22 ἔτι ὁμολογοῦσιν̣ὁμολογοῦσιν
221 καὶ τὴ παντοίαν δημοσίαν συντέλειαν τὴν ἐνελκομένην
222 τοῖς πεπραμένοις ⋰Ἰ⋱ωάννῃἸωάννῃ τῷ τῆς εὐλαβοῦς μνήμης
223 κτήμασι κατὰ διαφόρους καιροὺς ἐπιγινώσκειν
224 ∼ἀνελλειπῶς∽ἀνελλιπῶς καὶ ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἅπαντα χρόνον πρὸς τὴν
225 γεγενημένην μέτρησιν καὶ πρὸς ἑτέραν ὡς εἰκὸς
226 ἐσομένην τοῦ κινδύνου μειώσεως ἤτοι αὐξήσεως
227 δημοσίων τελεσμάτων κατὰ τὸ εἰκὸς ἐσομένης ὁρῶντος
228 αὐτοὺς κινδύνῳ αὐτῶν καὶ τῆς αὐτῶν περιουσίας
229 καὶ ὁμολογοῦσι τὸ ἀζήμιον καὶ τὸ ἀνενόχλητο̣[ν]ἀνενόχλητον ε̣ἶ̣[ν]α[ι]εἶναι
230 Ψα⋰ι⋱ῶτιΨαιῶτι καὶ Ταλοῦτι τῇ αὐτοῦ συμβίῳ παντοίων
231 δημοσίων τελεσμάτων ἕνεκεν τῶν αὐτῶν κτημάτων
232 ἐξ οὗπερ παρειλήφασι αὐτοὶ ἤτοι ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης τῆς εὐλαβοῦς
233 μνήμης τὰ αὐτὰ κτήματα μέχρι τῆς νῦν καὶ ἐπὶ τὸν ἑξῆς
234 ἅπαντα χρόνον . S-23 καὶ ὁμολογοῦσι μηδένα λόγον ἔχειν
235 πρὸς αὐτοὺς περὶ ἑτέρου οἱουδήποτε πράγ̣μ̣ατοςπράγματος
236 ἁπαξ̣απλῶςἁπαξαπλῶς μήτε περὶ δαπανημάτων μήτ̣ε̣μήτε περ̣ὶπερὶ
237 ζημιωμάτων διὰ τὸ ἐπὶ πάσῃ ἀπαλλαγῇ καὶ τελείᾳ τομῇ
238 τῆς κατʼ αὐτοὺς ⋰ὑ⋱ποθέσεωςὑποθέσεως ταύτην μεταξὺ αὐτῶν
239 γεγενῆσθαι τὴν γενικὴν διάλυσιν καθʼ ἣν ὁμολογοῦσιν
240 οἱ ἀφʼ|g:apostrophe| ἑκατέρου μέρους ἅπαντες ἀλλήλοις καὶ ἕκαστος
241 αὐτῶν καὶ ἑκάτερος τῷ ἑτέρῳ κεχωρισμένος μηδένα λόγον
242 ἔχειν πρὸς ἀλλήλους περὶ οἱουδήποτε πράγματος μικροῦ
243 μεγάλου ἐγγράφου ἀγράφου νοηθέντος μὴ νοηθέντος
244 εἰς νοῦν ἐλθόντος μὴ ἐλθόντος λεχθέντος μὴ
245 λεχθέντος κριθέντος μὴ κριθέντος καὶ τοῦ
246 λοιποῦ μὴ ἐγκαλεῖν αὐτοὺς ἀλλήλοις μήτε
247 ἐγκαλέσειν μήτε ἐν ἐπιχωρίῳ δικαστηρίῳ
248 μήτε ἐν ⋰ὑ⋱περορίῳὑπερορίῳ μήτε ἐκτὸς δικαστηρίων
249 μὴ διʼ ἑαυτῶν μὴ διʼ ἐντολέως μὴ διὰ παρενθέτου
250 οἱουδήποτε προσώπου οὐκ|g:apostrophe| αὐτοὶ οὐ κληρονόμοι
251 αὐτῶν οὐ διάδοχοι οὐ διακάτοχοι πρὸς
252 ἀλλήλους καὶ κληρονόμους ἀλλ<ήλ>ωνἀλλήλων καὶ διαδόχους̣διαδόχους
253 καὶ διακατόχους διὰ τὸ ἐν ἅπασι αὐτοὺς
254 ἀπηλλάχθαι ἐπὶ τῷ προτεταγμένῳ τύπῳ
255 καὶ ἐπὶ τούτοις πᾶσιν ἑκάτερον μέρος ἐπ|g:apostrophe|ωμόσατο
256 τὴν ἁγίαν καὶ ὁμοούσιον τριάδα καὶ τὴν νίκην
257 καὶ διαμονὴν τοῦ καλλινίκου δεσπότου τῆς
258 οἰκουμένης ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου ⋰Ἰ⋱ουστιν<ι>ανοῦἸουστινιανοῦ τοῦ αἰωνίου
259 Αὐγούστου Αὐτοκράτορος ἐμμεῖναι πᾶσι τοῖς
260 π̣ρογεγραμμένοιςπρογεγραμμένοις καὶ κατὰ μηδένα τρόπον
261 παραβῆναι . S-24 εἰ δέ τις ἐξ αὐτῶν τολμήσειεν
262 παραβῆναι καὶ ⋰ὑ⋱πεναντίονὑπεναντίον ταύτης τῆς
263 διαλύσεως διαπράξασθαί τι ὁμολογεῖ τὸ
264 παραβαῖνον μέρος διδόναι τῷ ἐμμένοντι μέρει
265 λόγῳ προστίμου ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ μόνης τῆς παραβασίας
266 χρυσοῦ ν̣ο̣μίσματανομίσματα ἑκατὸν εὔσταθμα ἔργῳ
267 καὶ δυνάμει ἀπαιτούμενα μετὰ τοῦ καὶ ⋰ὑ⋱πεύθυνονὑπεύθυνον
268 αὐτὸ<ν>αὐτὸν εἶναι τῷ κινδύνῳ τῆς ἐπιορκίας
269 οὐδὲν δὲ ἧττον ἀρραγῆ καὶ ἀσάλευτον μένειν
270 ταύτην τὴν διαλυτικὴν ὁμολογίαν διηνεκῶς
271 ἥνπερ ἔθεντο πρὸς ἑαυτοὺς πρὸς ἀσφάλειαν
272 κυρίαν οὖσαν καὶ βεβαίαν πανταχοῦ προφερομένην
273 καὶ πρὸς πάντα τὰ προγεγραμμένα καὶ πρὸς ἕκαστον
274 κεφάλαιον ἐπερωτήσαντες ἀλλήλους καὶ παρʼ ἀλλή̣[λων]ἀλλήλων
275 ἐπερωτ̣ηθέντεςἐπερωτηθέντες ταῦθʼ|g:apostrophe| ο[ὕ]τωςοὕτως ἔχειν δώσειν ποιεῖ[ν]ποιεῖν
276 φυλάττειν ἐμμένειν ὡμολόγησαν . S-25 ⋰ὑ⋱πέθεντοὑπέθεντο δὲ
277 ἀλλήλοις εἰς ἅπαντα τὰ προγεγραμμένα καὶ εἰς τὴν
278 ἀπαίτησιν το|g:apostrophe|ῦ προκειμένου προστίμου εἴπερ ∼ἁρμόσοι∽ἁρμόζοι
279 εἰς ἀπαίτησιν πάντα τὰ ὄντα καὶ ἐσόμενα αὐτοῖς
280 πράγματα κινητά τε καὶ ἀκίνητα καὶ αὐτοκίνητα
281 δικαίῳ ⋰ὑ⋱ποθήκηςὑποθήκης καὶ λόγῳ ἐνεχύρου . S-26 |g:chirho| m2 |g:chirho| Βίκτωρ Βησαρίων[ος]Βησαρίωνος
282 πρεσβύτερος ποιούμενος τοὺς λόγους ὑπὲρ Ἀπολλῶτος καὶ Παύλου
283 καὶ Μαρίας τέκνων καὶ κληρονόμων ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς μνήμης
284 προγεγρα̣μ̣μ̣ένοςπρογεγραμμένος ἐ̣θ̣έ̣μηνἐθέμην τ̣α̣ύ̣τηνταύτην τὴν διαλυτικὴν ὁμολογί̣[αν]ὁμολογίαν
285 ἐπὶ ∼πᾶσει∽πᾶσι τοῖς ἐμπεριεχομένοις αὐτῇ ἐπερωτήμασι καὶ ὁμολογ[ήμασι]ὁμολογήμασι
286 τοῖς εὐδοκῶ καὶ ∼πίθω∽πείθω καὶ ἐπιδεδωκὼς τοῖς προγεγραμμένοις Ψα⋰ι⋱ῶτιΨαιῶτι καὶ
287 Ταλοῦτι τῇ α̣ὐτ̣οῦαὐτοῦ συμβίῳ τὰ ∼δεκατέσσερα∽|num:14|δεκατέσσαρα|num:14| νομίσματα παρὰ κεράτια
287-288 πεντηκοντα∤ὲξ|num:56|
288 ζυγῷ δημοσίῳ εἰς ∼σημπλήρωσιν∽συμπλήρωσιν τῆς τιμῆς τοῦ προγεγραμμένου κτήματος
289 καλουμένου Ταυσίρεως καὶ ∼ὄμοσα∽ὤμοσα τὸν θεῖον ὅρκον ἐπὶ ∼πᾶσει∽πᾶσι τοῖς προγ̣[εγραμμένοις]προγεγραμμένοις
290 καὶ ∼των∽τῷ ❨προκ(ειμένῳ)❩προκειμένῳ προστίμῳ καὶ ∼πίθωμαι∽πείθωμαι πᾶσι ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται καὶ ὑπογράψας ἀπέ̣λ̣[υσα]ἀπέλυσα .
291 m3 S-27 |g:chirho| Αὐρήλιος Σενούθης Ἀπολλῶτος ποιούμενος τοὺς λόγους ὑπὲρ ∼Ἀπ̣[ο]λ̣λ̣ο̣͂τος∽Ἀπολλῶτος
292 καὶ Παύλου καὶ Μαρίας τέκνων καὶ κληρονόμων ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς
293 μνήμης προγεγράμμενος ἐθέμην ταύτην τὴν διαλυτικὴν ὁμολογίαν
294 ἐπὶ πάσι τοῖς ἐμπεριεχομένοις αὐτῇ ἐπερωτήμασι καὶ ὁμολ[ογήμασι]ὁμολογήμασι
295 οἷς εὐδοκῶ καὶ πείθ̣ω̣πείθω κ̣α̣ὶκαὶ ἐπιδεδωκὼς τοῖς προγεγραμμένοις Ψ[α⋰ι⋱ῶτι]Ψαιῶτι [καὶ]καὶ
296 Ταλοῦτι τ̣ῇ̣τῇ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦαὐτοῦ ⊢συμ⊣βί⊢ω⊣ͅσυμβίῳ τὰ ∼δεκατέσσερα∽|num:14|δεκατέσσαρα|num:14| νομίσματα παρὰ κερ[άτια]κεράτια
296-297 [πεντηκοντα]∤ὲξ|num:56|πεντηκοντα∤ὲξ|num:56|
297 ζυγῷ δημοσίῳ εἰς συμπλήρω̣σ̣ινσυμπλήρωσιν τῆς τιμῆς τοῦ προγεγραμμένου κτήματος
298 καλουμένου Ταυσίρεως καὶ ὤμοσα τὸν ∼θει∽θεῖον ὅρκον ἐπὶ πᾶσι τοῖς προγεγραμμένοις
299 καὶ τῷ ❨προκ(ειμένῳ)❩προκειμένῳ προστίμῳ καὶ πείθομαι ∼πᾶσει∽πᾶσι ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται καὶ ἀναγνοὺς κα̣[ὶ]καὶ [ὑπογράψας]ὑπογράψας
300 ἀπέλυσα . m4 S-28 |g:chirho| ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος ∼Ψαίω∽Ψαϊῶς Μουσαίου ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος ∼συθθεέμην∽συνεθέμην ∼τ̣[αύτην]∽ταύτῃ
301 ∼τὴ̣ν̣∽τῇ ∼τιάλ̣υ̣σ̣ι̣ν∽διαλύσει ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται |g:chirho| m5 Αὐρηλία Ταλοῦ Ἡρακλείου ❨προκ̣(ειμένη)❩προκειμένη [ἐθέμην]ἐθέμην
302 τ̣[αύ]τηνταύτην τὴν διάλυσειν ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-29 Αὐρήλιος Ἀβραὰμ Βίκτορος ἀπὸ ❨βοη(θῶν)❩βοηθῶν ἀπὸ τ̣ῆ̣ς̣τῆς
303 αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης ἀξιωθεὶς ἔγραψα̣ἔγραψα ὑ̣πὲρὑπὲρ αὐτῆς γράμματα μὴ ∼εἰδ̣υείης∽εἰδυίας .
304 m6 S-30 |g:chirho| Αὐρήλιος Ἀπολλῶς Διοσκόρου ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης εὑρεθεὶς ἐν Ἀ̣[ντινόου]Ἀντινόου
305 μαρτυρῶ τῇ διαλύσει ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων , μ̣αρτυρῶμαρτυρῶ δὲ καὶ [τῇ]τῇ [καταβολῇ]καταβολῇ [τοῦ]τοῦ [χρυσίου]χρυσίου
306 τῶν δεκατεσσάρων|num:14| νομισμάτων . m7 S-31 |g:chirho| ∼εἰδ̣ί̣ᾳ̣∽ἰδίᾳ ❨α̣ὐ̣(τοῦ)❩αὐτοῦ ❨ὑ̣(πογράφων)❩ὑπογράφων . m8 S-32 ❨Φλ(άουιος)❩Φλάουιος Βίκτωρ Ἀνούθου [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς
307 αὐ̣τ̣ῆ̣ςαὐτῆς κ̣ώ̣μ̣ηςκώμης Ἀφροδίτης εὑρεθεὶς ἐν Ἀντινόου μαρτυρῶ
308 τ̣[ῇ̣?]τῇ ∼[δι]αλήσει∽διαλύσει ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων , μαρτυρῶ δὲ κ[αὶ]καὶ [τ]ῇτῇ
308-309 [κατα]∤βολῇκατα∤βολῇ
309 τοῦ χρυσίου τῶν δεκατεσσάρων|num:14| νομισμάτων . m9 S-33 Α[ὐρήλιος]Αὐρήλιος
310 ∼❨προτοκ(ωμήτης)❩∽πρωτοκωμήτης ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης εὑρεθεὶς ἐν Ἀ[ντινόου]Ἀντινόου [μαρτυρῶ]μαρτυρῶ
311 τῇ ∼διαλήσει∽διαλύσει ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων , μαρτυρῶ̣μαρτυρῶ [δὲ]δὲ [καὶ]καὶ [τῇ]τῇ
311-312 ∼[κα]∤ταβουλῇ∽κα∤ταβολῇ
312 τοῦ χρυσίου τῶ⸢ν⸣τῶν δεκατεσσάρων|num:14| νομισμάτων . m10 S-34 |g:chirho| Αὐ̣ρ̣[ήλιος]Αὐρήλιος
313 Ἀνοῦφις ⋰Ἰ⋱ακυβίουἸακυβίου ἀπὸ ❨Ἀντι(νόου)❩Ἀντινόου ❨ἐντολ(εὺς)❩ἐντολεὺς μαρτυρῶ τῇ διαλύσει ἀκούσας παρὰ τῶ̣[ν]τῶν [θεμένων]θεμένων ,
314 μαρτυρῶ δὲ καὶ τῇ καταβολῇ τοῦ χρυσίου τῶν δεκατεσσάρων|num:14| νομ[ισμάτων]νομισμάτων .
315 m11 S-35 |g:chirho| ❨Φλ(άουιος)❩Φλάουιος Οὐ⋰ί⋱κτωρΟὐίκτωρ Ἰωάννου ❨ἐξκ(έπτωρ)❩ἐξκέπτωρ τῆς δουκικῆς τάξεως μ̣[αρτυρῶ]μαρτυρῶ [τῇ]τῇ
316 διαλύσ̣ειδιαλύσει ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων , μαρτυρῶ δὲ κ̣α̣ὶ̣καὶ [τῇ]τῇ
317 καταβολῇ τῶν δεκατεσσάρων|num:14| νομισμάτων .
318 m12 S-36 |g:chirho| |g:chirho| |g:chirho| διʼ ἐμοῦ Δίου ❨νομικ(οῦ)❩νομικοῦ ❨ἐ̣γ̣ρ̣(άφη)❩ἐγράφη |g:chirho| |g:chirho| |g:chirho| |g:tachygraphic-marks|
319 |gap:?_lines|
320 |gap:4||gap:1||gap:4| ἐπὶ τιμήματι χρυσοῦ νομισμ[ά]τ̣ων̣νομισμάτων
321 τριακονταὲξ|num:36| πλείονος ποσότητος ἄξιον
322 καὶ μηδὲ τοὺς τριακονταὲξ|num:36| χρυσοῦς τοὺς δῆθ̣[εν]δῆθεν
323 λόγῳ τιμήματος ἐντεταγμένους τῇ πράσει̣πράσει
324 καταβε̣β̣λ̣ῆ̣[σθα]ι̣καταβεβλῆσθαι ἐκ πλήρους ἐπʼ αὐτὸν
325 τὸ τηνικαῦτα καὶ προέφερεν ἀσφάλειαν
326 ⋰ἰ⋱διόχειρονἰδιόχειρον ὡς παρὰ τοῦ μνημονευθέντος
327 ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς μνήμης εἰς αὐτὸν
328 γ̣εγ̣εν̣η̣[μ]έ̣[ν]η̣[ν]γεγενημένην |gap:2| ε|gap:2||gap:?|
329 |gap:?_lines|
328 |gap:?_lines|
329 [π]ρ̣ὸςπρὸς |gap:3|υ|gap:4||gap:7||gap:3||gap:5| [τῶν]τῶν
329-330 [δεκ]α̣∤ὀκτὼ|num:18|δεκα∤ὀκτὼ|num:18|
330 νομισμάτων παρὰ ∼⊢Ψά⋰ϊ⋱ο⊣∽Ψαιῶ διέβαλλον
331 παντελῶς φάσκοντες μὴ εἶναι ἀληθῆ
332 κατὰ μηδὲν καὶ ἀπῄτουν ∼ταυτη∽ταύτην τὴν
333 σύστασιν . S-37 ἐδίδασκον δὲ καὶ τὴν πρᾶσιν
334 τοῦ κτήματος χωρὶς βίας καὶ ἀνάγκης
335 γεγενῆσθαι τὸ πρῶτον καὶ τὸ χρυσίον
336 τοῦ τιμήματος τῶν τριακονταὲξ|num:36| νομισμάτων
337 ἐπʼ αὐτὸν ἐκ πλήρους καταβεβλῆσθαι
338 |gap:?|
339 |gap:?_lines|
338 |gap:?_lines|
339 |gap:4||gap:1||gap:6||gap:4||gap:4||gap:1| νομισμάτων
340 δ̣εκαοκτὼ|num:18|δεκαοκτὼ|num:18| πρὸς τὴν συνα̣λλαγὴνσυναλλαγὴν τῆς
341 αὐτῆς κώμης ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ λοιπάδος τῆς τιμῆς
342 τῶν πεπραμένων αὐτῷ κ̣τημάτωνκτημάτων
343 οὕτω γὰρ περιεῖχεν προενηνεγμένη
344 [ἀσ]φ̣άλειαἀσφάλεια . S-38 π̣ρὸςπρὸς ταῦτα ἀντικαθ⋰ι⋱στάμενοιἀντικαθιστάμενοι
345 Βίκτωρ εὐλαβέστατος καὶ Σενούθης
346 πληροῦντες τὸ πρόσωπον τῶν κληρονόμων
347 ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ τῆς εὐλαβοῦς μνήμης τὴν μὲν
348 [π]ρ̣οεν̣η̣ν̣ε̣γ̣μ̣έ̣ν̣η̣[ν]προενηνεγμένην [ἀσφάλειαν]ἀσφάλειαν |gap:?|
349 |gap:?_lines|
348 |gap:?_lines|
349 |gap:?|
350 πεπρακέναι ⋰Ἰ⋱ωάνν[ῃ]Ἰωάννῃ [τῷ]τῷ [τῆς]τῆς [εὐλαβοῦς]εὐλαβοῦς
351 μνήμης κτῆμα ε̣|gap:?|ε|gap:?|
352 |gap:?|
353 |gap:?_lines|
352 |gap:?_lines|
353 |gap:?| [⋰Ἰ⋱ωάννην]Ἰωάννην [τὸ]ν̣τὸν τῆς εὐλαβοῦς
354 [μνήμης]μνήμης |gap:?|προσηκον
355 |gap:?|ην διακείμεν̣[ο]ν̣διακείμενον
356 |gap:?_lines|
355 |gap:?_lines|
356 τ[ου]το|gap:?|τουτο|gap:?|
357 αὐτῷ |gap:?|
358 δικ̣|gap:2||gap:?|δικ|gap:2||gap:?|
359 |gap:?_lines|
358 |gap:?_lines|
359 ἀσφ[αλ]ἀσφαλ |gap:?|
360 |gap:?_lines|
359 |gap:?_lines|
360 κατὰ τὸν ἀν|gap:?|
361 |gap:?_lines|
360 |gap:?|ν
361 |gap:?|θεν
362 |gap:?||gap:1|