Sematia

p.mich.12.635.xml

TM: 12299HGV: 12299Date: – Place:

1 m1 S-1 ❨ἀντίγρ(αφον)❩ἀντίγραφον ❨(ἔτους)❩ἔτους γ|num:3| Αὐτοκράτορος Καίσαρος Οὐεσπασιαν̣ο̣ῦΟὐεσπασιανοῦ Σεβαστοῦ ❨μηνὸ(ς)❩μηνὸς ❨Φαρμοῦθ(ι)❩Φαρμοῦθι ιη|num:18| ἐν ∼Βακ̣χι̣ά̣δ̣ε̣ι̣∽Βακχιάδι τ̣ῆ̣ς̣τῆς
1-2 Ἡ̣[ρακλεί]∤δουἩρακλεί∤δου
2 μερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου νομοῦ . S-2 ὁμολογοῦσιν Ταῶρις ὡς ἐτῶν πεντήκοντα|num:50| |gap:1||gap:2||gap:3||gap:1||gap:5| [καὶ]καὶ
3 Διδύμη ὡς ἐτῶν τεσσαράκοντα πέντε|num:45| οὐλὴ μ̣ε̣τ̣ώπῳμετώπῳ ∼ἐγ∽ἐκ δεξιῶν καὶ Σουῆρις ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν |gap:4||gap:8|
4 αἱ ∼τρῖς∽|num:3|τρεῖς|num:3| Πετσίριος Περσίναι ἀλλήλων ∼ἔνγου̣ο̣ι̣∽ἔγγυοι ε̣ἰ̣ςεἰς ἔκτισιν μετὰ κυρίου τῆς μ̣ὲ̣ν̣μὲν Τ̣α̣ώ̣ρ̣ι̣ο̣ςΤαώριος κ[αὶ]καὶ
4-5 [Δι]∤δύμηςΔι∤δύμης
5 τοῦ τῆς Διδύμης ἀνδρὸς Ἡρακλείδου τοῦ ∼Χαιρήμωνος∽Χαιρήμονος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν |gap:2| ο̣ὐ̣λ̣ὴ̣οὐλὴ |gap:2||gap:4|
5-6 [ἀριστε]∤ρῷἀριστε∤ρῷ
6 , τῆς δὲ Σουήριος τοῦ ἑαυτῆς ἀνδρὸς Ὀ̣ννώφρ̣ι̣οςὈννώφριος τοῦ Ὀννώφριος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν |gap:2| ο̣ὐλ̣ὴ̣οὐλὴ |gap:1||gap:2||gap:1||gap:6|
7 Μάρωνι Ἑρμᾶτος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μα|num:41| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ μετώπῳ μέσῳ ὑπὸ ∼τριχαν∽τρίχα ∼ἔχιν∽ἔχειν παρʼ αὐ[το]ῦ̣αὐτοῦ ἀργυρί̣ο̣υ̣ἀργυρίου ἐ̣[πισ]ή̣μ̣[ου]ἐπισήμου
7-8 [νομίσ]∤ματοςνομίσ∤ματος
8 κεφαλαίου δραχμὰς διακοσίας|num:200| παραχρῆμα διὰ ∼χιρὸς∽χειρὸς ἐξ οἴκου , ἀντὶ δὲ τ̣[ῶν]τῶν τ̣ο̣ύ̣[των]τούτων [τόκων]τόκων
9 [σ]υνκεχωρηκέναισυνκεχωρηκέναι τὰς ὁμολογούσας ὥστε ∼ἐνοικῖν∽ἐνοικεῖν τὸν Μάρωνα καὶ τοὺς παρʼ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ [κ]α̣ὶ̣καὶ ο̣ὓ̣ς̣οὓς [ἐὰν]ἐὰν
10 β̣ούληταιβούληται ἐφʼ ἔτη πέντε|num:5| ἀπὸ τοῦ προκειμένου χρόνου ἐν τῷ ὑπάρχοντ̣ι̣ὑπάρχοντι α̣ὐ̣τ̣α̣[ῖς]αὐταῖς τ̣α̣ῖ̣ς̣ταῖς
10-11 [ὁμο]∤λογούσαιςὁμο∤λογούσαις
11 ἐν τῇ προγεγραμμένῃ κώμῃ ∼Βακχειάδει∽Βακχιάδι ἐνάτῳ μέρει οἰκία̣ς̣οἰκίας κ̣α̣ὶ̣καὶ α̣ὐ̣λ̣ῆ̣[ς]αὐλῆς [καὶ]καὶ [τῶν]τῶν
12 ∼συνκυρώντων∽συγκυρόντων πάντων ἐν τῇ λεγομένῃ Βορροανον λαύρᾳ ὧν ἐστιν τοῦ αὐτ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ Μά̣ρ̣ω̣ν̣ο̣[ς]Μάρωνος
12-13 [τρί]∤τοντρί∤τον
13 μέρος . S-3 βεβαιούτωσαν οὖν αἱ ὁμολογοῦσαι καὶ οἱ παρʼ αὐτῶν τῷ Μάρων̣ι̣Μάρωνι καὶ τ̣[οῖς]τοῖς πα̣ρʼπαρʼ α̣ὐ[τοῦ]αὐτοῦ
14 τὰ κατὰ τὴν ἐνοίκησιν ταύτην πάσῃ ∼βεβαι̣ώσι∽βεβαιώσει ∼ἐπεὶ∽ἐπὶ τε τοῦ κατʼ αὐτῆς κεφ[αλ]α̣ί̣ουκεφαλαίου κ̣α̣ὶ̣καὶ ἐφ̣ʼἐφʼ [ὃν]ὃν [ἐὰν]ἐὰν
15 δέον ∼ἐπενοικῖν∽ἐπενοικεῖν χρόνον καὶ παρέξεσθαι τὸ δηλούμενον ἔνατον μ̣έ̣ροςμέρος τ̣ῆ̣ςτῆς οἰκ̣ί̣α̣[ς]οἰκίας [καὶ]καὶ
15-16 [αὐ]∤λῆςαὐ∤λῆς
16 ἀνέπαφον καὶ ἀνενεχύραστον καὶ ∼ἀνεπειδάνιστον∽ἀνεπιδάνειστον καὶ καθαρὸν ἀπὸ δημοσ[ίου]δημοσίου [τε]τε [καὶ]καὶ
17 ἰδιωτικοῦ ∼ὀφιλήματος∽ὀφειλήματος , καὶ μηδένα κωλύοντα τὸν Μάρωνα μηδὲ τοὺς παρʼ αὐτοῦ
17-18 ἐν̣[οικοῦν]∤ταςἐνοικοῦν∤τας
18 ἐν τούτῳ καὶ ἑτέρους καὶ{καὶ} ἑτέρους{ἑτέρους} ∼ἐνοικουντας∽ἐνοικίζοντας καὶ τὰ ἐνοίκια ἀποφερομέ[νους]ἀποφερομένους
19 καὶ ∼χρωομένο̣υς∽χρωμένους τοῖς τῆς οἰκίας καὶ αὐλῆς χρηστηρίοις πᾶσι κατὰ κοινόν . S-4 καὶ μετὰ τ[ὸν]τὸν
20 χρό[ν]ο̣νχρόνον ∼ἀποδωσαν∽ἀποδότωσαν αἱ ὁμολογοῦσαι τῷ ∼Μάρωνει∽Μάρωνι τὰς τοῦ ἀργυρίου δραχμὰς διακοσίας|num:200| ,
21 μέχρι δὲ τοῦ ἀποδοῦναι αὐτὰς ∼συνχ̣ωροῦσι∽συγχωροῦσι ∼ἐνοικῖν∽ἐνοικεῖν τὸν Μάρωνα καθὼς πρόκειται . S-5 κ̣[αὶ]καὶ
22 ἐὰν̣ἐὰν φανῇ Μάρων ἀνηλωκὼς δαπάνας εἰς ∼ἐπεισκευὴν∽ἐπισκευὴν καὶ ἀνοικοδομὴν ἄλλου τ̣[ινὸς]τινὸς
23 ἐν τῷ προγεγραμμένῳ ἐνάτῳ μέρει τῆς οἰκίας καὶ αὐλῆς , ∼ἐπάνανκον∽ἐπάναγκον τὰς ὁμολογούσας ἀπ[οδοῦναι]ἀποδοῦναι
24 αὐτῷ ∼Μάρωνει∽Μάρωνι ἄνευ πάσης ὑπερθέσεως καὶ ∼εὑρησιλογείας∽εὑρησιλογίας , ὑπογραφεὺς τῆς μὲν Διδύ[μης]Διδύμης
25 καὶ Τ̣αώ̣ριοςΤαώριος Ἡρακ̣λείδηςἩρακλείδης προγεγραμμένος ἑαυτῶν κύριος καὶ ἀνὴρ τῆς Διδύμης , τῆς [δὲ]δὲ
26 Σο[υ]ήριοςΣουήριος καὶ τοῦ κυρίου καὶ ἀνδρὸς ∼Εὐβις∽Εὔβιος Ἰσιδώρου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κε|num:25| οὐλὴ ῥινὶ μέσῃ .
1 S-6 ❨ἀντίγρ(αφον)❩ἀντίγραφον ἐνοι[κή]σεωςἐνοικήσεως Ταώριος καὶ ❨ἄλ(λων)❩ἄλλων ❨πρ(ὸς)❩πρὸς Μάρωνα