Sematia

p.mich.11.614.xml

TM: 21366HGV: 21366Date: 258 – 259Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 [Αὐρ]ηλίωιΑὐρηλίωι Σαραπίων[ι]Σαραπίωνι στρατηγῶι [Ὀξυρυ]γ̣χείτουὈξυρυγχείτου
2 [π]αρὰπαρὰ ❨Αὐρηλ(ίων)❩Αὐρηλίων Πατᾶ καὶ Κια[λ]ῆΚιαλῆ ἀμφοτέρων Πα̣[πον]θεῦτοςΠαπονθεῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Κο̣πρία[ς]Κοπρίας
3 [ἀπʼ]ἀπʼ [Ὀ]ξ̣υρύγχωνὈξυρύγχων πόλεως . S-2 οὗ ἐπόρισα ἐκ τοῦ̣τοῦ ∼[καταλο]γίου∽καταλογείου
3-4 ὑπομνή∤[ματος]ὑπομνή∤ματος
4 δημοσιώσεως χρη[μα]τ̣ι̣σ̣μοῦχρηματισμοῦ ἐστιν ἀ̣[ντίγρα]φονἀντίγραφον ·
5 S-3 |gap:5|ιος Τίτος καὶ Ἡρακλ[εί]δηςἩρακλείδης ⋰ἱ⋱ερεὺςἱερεὺς [καὶ]καὶ [ἀρχι]δ̣ι̣κ̣αστ̣ὴςἀρχιδικαστὴς
5-6 στρα∤[τηγῷ]στρα∤τηγῷ
6 ❨Ὀξυρυγχ(είτου)❩Ὀξυρυγχείτου χαίρειν . S-4 τοῦ δεδομένου ὑπομνήματος ❨ἀντίγρα(φον)❩ἀντίγραφον
7 [μεταδ]οθήτωμεταδοθήτω . S-5 ἔρρωσο . S-6 ❨(ἔτους)❩ἔτους ϛ̣|num:6|ϛ|num:6| Οὐαλεριανῶν καὶ Γαλλιηνοῦ ❨Σεβαστῶ(ν)❩Σεβαστῶν ,
8 |gap:4||gap:1| γ|num:3| . S-7 οἱ πρὸς τῇ διαλογῇ τῆς ❨πόλεω(ς)❩πόλεως διʼ ἐμοῦ ❨Αὐρηλ(ίου)❩Αὐρηλίου ❨Χαιρήμ(ονος)❩Χαιρήμονος ❨σεση(μείωνται)❩σεσημείωνται .
9 S-8 |gap:5|ί̣ῳ|gap:5|ίῳ Τίτῳ τῷ καὶ Ἡ̣[ρακ]λ̣είδῃἩρακλείδῃ ⋰ἱ⋱ερεῖἱερεῖ ἀρχιδικαστῇ καὶ πρὸς
10 [τῇ]τῇ [ἐπ]ιμελείᾳἐπιμελείᾳ τῶν χρη[ματι]στῶνχρηματιστῶν καὶ τῶν ἄλλων κριτηρίων
11 [παρὰ]παρὰ ❨Αὐρηλ(ίων)❩Αὐρηλίων Πατᾶτος καὶ Κιαλῆτος ἀμφοτέρων Παπονθεῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς
12 [Κοπρί]αςΚοπρίας ἀπʼ ❨Ὀξυρύγχ(ων)❩Ὀξυρύγχων πόλεως . S-9 τοῦ προειμένου τῷ
12-13 κληρονομη∤[θέντι]κληρονομη∤θέντι
13 ὑ̣φʼὑφʼ ἡμῶν πατρὶ ἡμῶν ❨Αὐρ(ηλίῳ)❩Αὐρηλίῳ Παπονθεῦτι δισσοῦ
13-14 χειρογρά̣∤[φου]χειρογρά∤φου
14 [σὺ]ν̣σὺν τ̣ῇτῇ μετὰ τὸν χρόνον ❨ὑπογρα(φῇ)❩ὑπογραφῇ ἀντίγραφον ὑπόκειται
15 [❨Αὐρήλ(ιος)❩]Αὐρήλιος Ὧρος Παπονθεῦτος ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς Διδύμης ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεως
15-16 Αὐ∤[ρηλίῳ]Αὐ∤ρηλίῳ
16 Παπον⸢θεῦτι⸣Παπονθεῦτι Ἀνικήτου μητρὸς Ταύριος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως
17 [χαίρει]νχαίρειν . S-10 ὁμολογῶ ἐσχηκέναι καὶ παραμεμετρῆσθαι παρὰ σοῦ
18 [πυροῦ]πυροῦ ❨γενήμα(τος)❩γενήματος τοῦ ❨διελ(θόντος)❩διελθόντος δ|num:4| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἀρτάβας ἓξ ἥμισυ|num:6|⧼|num:1/2| ἐπὶ ∼διαφόρου∽διαφόρῳ
18-19 κε∤φαλαίου
19 ∼αι∽τῶν ∼⋰ἰ⋱σαι∽ἴσων γείνονται ἀρτάβαι δεκατρεῖς|num:13| ἄνευ πάσης
19-20 ὑπερ∤θέσεως
20 καὶ εὑρησιλογίας . S-11 ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶ καθὰ γέγραμμαι ,
21 ἐκτείσω τὸ μὲν προκείμενον κεφάλαιον μεθʼ ἡμιολίας καὶ
22 διάφορον τοῦ ὑπερπεσόντος χρόνου μέτρῳ παραλημπτικῷ
23 Νεικία ἀγοραν[ό]μουἀγορανόμου καὶ παρείληφα , ∼γεινομένης∽γινομένης σοι τῆς
24 πράξεως ἔκ τε ἐμ̣οῦἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων μοι πάντων
24-25 καθά∤περ
25 ἐκ δίκης . S-12 κύριον τὸ χειρόγραφον δισσὸν γραφὲν πανταχῇ
26 ἐπιφερόμενον καὶ παντὶ τῷ ὑπὲρ σοῦ ἐπιφέροντι . S-13 περὶ δὲ τοῦ
27 ταῦτα ὀρθῶς καλῶς ∼γείνεσθαι∽γίνεσθαι ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα . S-14 ❨(ἔτους)❩ἔτους ε|num:5|
28 Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου Ἀλεξάνδρου Εὐσεβοῦς
29 Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ , Χοίακ η|num:8| . S-15 ❨Αὐρήλ(ιος)❩Αὐρήλιος Ὧρος Παπ̣ο̣νθε̣ῦτοςΠαπονθεῦτος ἔσχον τὰς τοῦ
30 πυροῦ ἀρτάβας ἓξ ἥμισυ|num:6|⧼|num:1/2| ἐπὶ διαφόρῳ ∼αι∽τῶν ∼[⋰ἰ⋱]σ̣α̣ι̣∽ἴσων γ̣ε̣ί̣νονταιγείνονται ἀρτάβαι
31 [δεκατρ]εῖς|num:13|δεκατρεῖς|num:13| , καὶ ἀποδώσω μέχρι τῆς προκ[ε]ι̣[μ]έ̣νηςπροκειμένης προθεσμίας ,
32 [μετρήσ]ω̣μετρήσω δὲ ὡς πρόκειται . S-16 ❨Αὐρήλ(ιος)❩Αὐρήλιος Ἀνδρόνεικο[ς]Ἀνδρόνεικος ❨χρημα(τίζων)❩χρηματίζων μητρὸς
32-33 Φιλ∤|gap:5|
33 ἔγραψα ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ αὐτοῦ μὴ εἰδότος γράμμα̣[τ]αγράμματα . S-17 βουλόμενοι δὲ ἀπὸ
34 [τοῦ]τοῦ [δι]σσοῦδισσοῦ χειρογράφου μοναχὸν ἐν δη[μο]σίῳδημοσίῳ γενέσθαι δίδ̣ομενδίδομεν
35 [τῇ]τῇ [πόλ]ε̣ι̣πόλει ἕνεκα τοῦ μοναχὸν δημοσιοῦσ̣θαιδημοσιοῦσθαι τὰς ὁρισθείσας ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ιβ|num:12|
36 [καὶ]καὶ [τ]ὸ̣τὸ ὑ̣π̣ὲ̣ρὑπὲρ τῆς δημοσιώ̣[σ]ε̣ωςδημοσιώσεως ὡρισμέ[ν]ονὡρισμένον , καὶ ἀξιοῦμεν
36-37 ἀ∤[ναλα]βόνταςἀ∤ναλαβόντας
37 αὐτὸ παρὰ τοῦ διαπεσταλ[μένου]διαπεσταλμένου ὑ̣φʼὑφʼ ἡμῶ̣ν̣ἡμῶν Τιβερίου
38 |gap:4|ο̣υ|gap:4|ου Διονυσίου ὑποκ̣[ε]χ̣ε̣ιρογραφημέ̣[νον]ὑποκεχειρογραφημένον ὑπὸ αὐτοῦ περὶ τοῦ
39 [εἶναι]εἶναι τὴν μετὰ τὸν χρό̣[νο]ν̣χρόνον ὑπογραφὴν ἰδιό[γρ]αφονἰδιόγραφον τοῦ ὑπὲρ τοῦ
40 [Αὐρη]λ̣ίουΑὐρηλίου Ὥρου ἀγραμ̣μ̣[άτο]υ̣ἀγραμμάτου ὄ̣ν̣τ̣ο̣ς̣ὄντος ὑ̣πογράψαντος̣ὑπογράψαντος Α̣ὐρηλίουΑὐρηλίου
40-41 Ἀνδρονί∤[κου]Ἀνδρονί∤κου
41 συνκατα̣χωρίσαισυνκαταχωρίσαι αὐτ̣[ὸ]αὐτὸ [τ]ῷδετῷδε τῷ ὑπομνή[ματι]ὑπομνήματι , τ̣ὸ̣τὸ μ̣ὲ̣νμὲν
41-42 αὐθεν∤[τικὸ]ναὐθεν∤τικὸν
42 εἰς τὴν Ἁδριανὴ̣ν̣Ἁδριανὴν βιβλι̣οθήκηνβιβλιοθήκην , τούτ̣[ου]τούτου [δὲ]δὲ τ̣ὸτὸ ⋰ἴ̣⋱σονἴσον
42-43 ὑπόμνη∤[μα]ὑπόμνη∤μα
43 [εἰ]ςεἰς τὴν τ̣ο̣ῦτοῦ Ναναίο̣υ̣Ναναίου , καὶ συντάξαι γράψαι τῷ τ̣[οῦ]τοῦ Ὀ̣ξυρυγχείτουὈξυρυγχείτου
43-44 νο∤[μοῦ]νο∤μοῦ
44 [σ]τ̣ρ̣ατηγῷστρατηγῷ μεταδο̣ῦ̣ν̣αιμεταδοῦναι τοῦδε τοῦ ὑπομνή̣[ματ]οςὑπομνήματος ἀντίγραφον
45 |gap:4|άψαν̣τι|gap:4|άψαντι ὅπως παρασχε̣ῖ̣ν̣παρασχεῖν Αὐρήλιον Ὧρ[ον]Ὧρον [ε]ὐδοκοῦνταεὐδοκοῦντα τῇ
46 [δημ]οσιώσειδημοσιώσει , ⋰ἵ⋱ναἵνα ∼⋰ἰ⋱δῇ∽εἰδῇ καὶ ποιήσηταί μοι τὴν ἀ[πό]δοσινἀπόδοσιν τῶν τοῦ
47 [πυρο]ῦπυροῦ ἀρταβῶν ἓξ ἡμίσους|num:6|⧼|num:1/2| καὶ τῶν τούτου διαφό[ρω]ν̣διαφόρων κ̣α̣θὼςκαθὼς
47-48 ἐπαγ∤[γέλλω]ἐπαγ∤γέλλω
48 ἢ̣ ε̣ἰ̣δῇεἰδῇ χρησόμ[ενόν]χρησόμενόν [με]με [τοῖς]τοῖς [ἑξῆς]ἑξῆς [ἁρμόζουσι]ἁρμόζουσι [πε]ρ̣ὶπερὶ
48-49 ἐνεχυ∤[ρασίας]ἐνεχυ∤ρασίας
49 |gap:?|
50 |gap:?_lines|