Sematia

p.mich.10.583.xml

TM: 12270HGV: 12270Date: – Place:

1 m1 S-1 ❨ἐπα̣γο(μένων)❩ἐπαγομένων γ|num:3|
2 ἔτους δεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Οὐεσπασιανοῦ Σεβαστοῦ μηνὸς Καισαρείου ἐπαγομένων τρ̣ίτῃ̣τρίτῃ ἐν
2-3 ∼Β[ακ]∤χιάδει∽Βακ∤χιάδι
3 τῆς Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου νομοῦ . S-2 ὁμολογεῖ Μάρων Ἑρμᾶτος τοῦ Μάρωνος ὡ̣ς̣ὡς ἐ̣τῶνἐτῶν
3-4 τ̣[εσσα]∤ράκ̣οντατεσσα∤ράκοντα
4 ἑπτὰ|num:47| οὐλὴ μετώπῳ μέσῳ ∼Ἑρμᾶτει∽Ἑρμᾶτι Πτολεμαίου τοῦ Ἀμμωνίου ὡς ἐτῶν τεσσαράκοντα τεσσά̣ρ̣ων|num:44|τεσσάρων|num:44| οὐλ[ὴ]οὐλὴ
4-5 [με]∤τώπῳμε∤τώπῳ
5 μέσῳ πεπρακέναι αὐτῷ κατὰ τήνδε τὴν ∼ὁμολογείαν∽ὁμολογίαν ταύτην ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας ἐπὶ τὸν ἅπ̣α̣ν̣τ̣α̣ἅπαντα χ̣ρ̣ό[νον]χρόνον
6 τὸ [ὑ]πάρχονὑπάρχον αὐτῷ τῷ ∼ὁμολογοῦντει∽ὁμολογοῦντι Μάρωνι ἐν τῇ προγεγραμμένηι κώμῃ ∼Βακχιάδει∽Βακχιάδι μητρικὸν τρίτον μέρος κ̣α̣ὶ̣καὶ
6-7 ἀ̣γ̣ο̣ρ[ασ]∤τὸν̣ἀγορασ∤τὸν
7 ἔνατον μέρος , ὥστε εἶναι τρίτον ἔνατον μέρος κοινωνικῆς οἰκίας καὶ αὐλῆς ∼παλεᾶς∽παλαιᾶς συνπεπτωκυ̣ί̣α̣ς̣συνπεπτωκυίας ἀ[πὸ]ἀπὸ
8 μέ[ρο]υςμέρους , ὅσων ἐστὶν τῶν ὅλων μέτρων καὶ πηχισμῶν , ἐπὶ τοῖς οὖσι ἀρχαίοις ∼θεμελείοις∽θεμελίοις καὶ περιμέτ̣ρ̣ο̣ι̣ς̣περιμέτροις ἐ̣νἐν [τῇ]τῇ
9 οὔ[σ]ῃοὔσῃ αὐτῶν ∼διαθέσι∽διαθέσει ὧν ∼γείτωνος∽γείτονες πάντων νότου Κατοίτου τοῦ ∼Μενχείους∽Μεγχείους καὶ τῶν μετόχων τόπο̣ι̣τόποι κ̣α̣ὶ̣καὶ ἐ[πί]ἐπί [τι]τι
10 μέ[ρ]οςμέρος κοινὴ εἴσοδος καὶ ἔξοδος εἰς ἣν ∼ἠνυῳγεν∽ἀνέῳγεν θύρα , βορρᾶ ῥύμη ∼βασιλικηι∽βασιλικὴ , λιβὸς τοῦ προγεγραμμέ̣ν̣ο̣υ̣προγεγραμμένου Κ̣α̣τ̣ο̣ί̣τ̣[ου]Κατοίτου
11 τοῦ̣τοῦ ∼Μενχείους∽Μεγχείους καὶ τῶν μετόχων οἰκία ∼παλεὰ∽παλαιὰ , ἀπηλιώτου Ὥρου τοῦ Κατοίτου Βελλείους καὶ τῶ̣ν̣τῶν ἀ̣δ̣[ε]λ̣φ[ῶν]ἀδελφῶν
12 αὐ[λ]ὴαὐλὴ μεθʼ ἣν οἰκία ∼παλεὰ∽παλαιὰ , καὶ ∼ἀπέχιν∽ἀπέχειν τὸν ὁμολογοῦντα Μάρωνα παρὰ τοῦ Ἑρμᾶτος τὰς συνπεφωνημένας τ[ῆς]τῆς τιμῆς
12-13 ἀ[ργυ]∤ρίουἀργυ∤ρίου
13 δραχμὰς ἑκατὸν|num:100| ∼πασαν∽πάσας ἐκ πλήρους παραχρῆμα διὰ ∼χιρὸς∽χειρὸς ἐξ οἴκου , καὶ ∼βεβαιώσιν∽βεβαιώσειν αὐτόν τε τὸν ὁμολογοῦντ̣α̣ὁμολογοῦντα Μάρων[α]Μάρωνα [καὶ]καὶ
14 τοὺς παρʼ αὐτοῦ τῷ ∼Ἑρμᾶτει∽Ἑρμᾶτι καὶ τοῖς παρʼ αὐτοῦ τὰ κατὰ τήνδε τὴν πρᾶσιν ταύτην πεπραμένα πάσῃ ∼βεβαιώσι∽βεβαιώσει ἐπὶ τὸ̣ν̣τὸν ἅπαντ[α]ἅπαντα
15 χρ[ό]ν̣ονχρόνον καὶ ∼παρέξασθαι∽παρέξεσθαι αὐτὰ ἀνέπαφα καὶ ∼ἀνανεχύρα̣στα∽ἀνενεχύραστα καὶ ∼ἀνεπιδάνιστα∽ἀνεπιδάνειστα καὶ ἀνεξαλλοτρίωτα καὶ κα̣θαρὰκαθαρὰ ἀ[πὸ]ἀπὸ
16 δημοσίου τε καὶ ∼ἰδιοτικοῦ∽ἰδιωτικοῦ ∼ὀφιλήματος∽ὀφειλήματος καὶ μήτε προυποκείμενα μηδὲ προπεπραμένα ἑτέροις μηδὲ μέρος τ[ρόπῳ]τρόπῳ
16-17 ∼μη∤[δε]ν̣ε̣ὶ∽μη∤δενὶ
17 μηδὲ κωλύοντας τὸν πριάμενον Ἑρμᾶν μηδὲ τοὺς παρʼ μεταλημψομένους κυριεύο[ντας]κυριεύοντας [καὶ]καὶ
17-18 [δεσ]∤[πό]ζονταςδεσ∤πόζοντας
18 ὧν ἐώνηται καθὼς π[ρ]όκειταιπρόκειται καὶ εἰσοδεύοντας καὶ ἐξοδεύοντας καὶ κατασπῶντας καὶ
18-19 ἀ[νοικοδο]∤[μο]ῦνταςἀνοικοδο∤μοῦντας
19 ἐν αὐτοῖς ὡς ἐὰν αἱρῶνται ∼ἔτει∽ἔτι πωλοῦντας ὑποτιθέντας ἑτέροις μεταδιοικοῦντας χρω[μένους]χρωμένους
20 ∼α[ὐ]των∽αὐτοῖς καθʼ ὃν ἐὰν βούλωνται τ[ρ]όποντρόπον ἀπαραποδίστως , καὶ πρὸς τὰ προκείμενα μηδένα ∼ἐνκαλέσιν∽ἐγκαλέσειν [μηδὲ]μηδὲ
20-21 ∼[διαμ]∤φισβητήσιν∽διαμ∤φισβητήσειν
21 μηδὲ ἐπελεύσεσθαι ἐπὶ τὸν πριάμενον Ἑρμᾶν μηδὲ ἐπὶ τοὺς παρʼ αὐτοῦ τρόπῳ μηδεν[ὶ]μηδενὶ [παρευρέσει]παρευρέσει
22 μηδεμιᾷ . S-3 τι δʼ ἂν τῶν προγεγραμμένων παρασυνγραφῆι <ὁ> ὁμολογῶν Μάρων οἱ παρʼ αὐτοῦ μὴ [βεβαιοῖ]βεβαιοῖ [ἢ] [μὴ]μὴ
23 παρέχηται καθὰ γέγραπται , ∼χορὶς∽χωρὶς τοῦ τὸ ὑπεναντίως ἐπιτελεσθησόμενον ∼ἀκυρα∽ἄκυρον καὶ ἀπρόσδεκτον εἶνα[ι]εἶναι [κατὰ]κατὰ [πάντα]πάντα
24 τρόπον , ∼ἔτει∽ἔτι καὶ ∼ἀποτισάτωι∽ἀποτισάτω τῷ ∼Ἑρμᾶτει∽Ἑρμᾶτι παραχρῆμα τὰ ∼βλαβηι∽βλάβη καὶ τὴν τιμὴν διπλῆν καὶ ἐπίτιμον ἄλλας ἀρ[γυρίου]ἀργυρίου [δραχμὰς]δραχμὰς
25 τριακοσίας|num:300| καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς ἴσας , καὶ μηδὲν ∼ἧσον∽ἧσσον πρᾶσις κυρία ἔστω . S-4 ἀμφότεροι οἱ ἐνφερόμενοι οι|gap:1||gap:9|
26 m2 Μάρων Ἑρμᾶτος τοῦ Μάρωνος ∼ὁμολογῶι∽ὁμολογῶ πεπρακέναι ∼Ἑρμᾶτει∽Ἑρμᾶτι Πτολεμαίου τοῦ Ἀμμωνίου κατὰ τή[νδε]τήνδε [τὴν]τὴν
26-27 ∼[ὁμο]∤λογείαν∽ὁμο∤λογίαν
27 ταύτην ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον τὸ ὑπάρχον μοι μητρικὸν τρίτ[ον]τρίτον [μέρος]μέρος [καὶ]καὶ
28 ἀγοραστὸν ἔνατον μέρος ὥστε εἶναι τρίτον ἔνατον μέρος κοινωνικῆς οἰκίας καὶ αὐλῆς παλαιᾶς συνπε[πτωκυίας]συνπεπτωκυίας
29 ἀπὸ μέρους , ὅσων ἐστὶ τῶν ὅλων μέτρων καὶ πηχισμῶν , ἐπὶ τοῖς οὖσι ἀρχαίοις ∼θεμελείοις∽θεμελίοις καὶ περ̣ιμέτρο̣ι̣ς̣περιμέτροις [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ [οὔσῃ]οὔσῃ
30 αὐτῶν ∼διαθέσι∽διαθέσει , ὧν γείτονες πάντων νότου Κατοίτου τοῦ ∼Μενχείους∽Μεγχείους καὶ τῶν μετόχων τόποι κα̣ὶ̣καὶ ἐπὶ τι̣τι μ[έρος]μέρος [κοινὴ]κοινὴ
31 εἴσοδος καὶ ἔξοδος εἰς ἣν ∼ἠνυῳγεν∽ἀνέῳγεν ∼θυραν∽θύρα , ∼βοραῖ∽βορρᾶ ῥύμη ∼βασιλεικηι∽βασιλικὴ , ∼λειβὸς∽λιβὸς τοῦ προγεγραμμένου Κατοίτ̣ο̣[υ]Κατοίτου [τοῦ]τοῦ [∼[Μενχείους]∽]Μεγχείους
32 καὶ τῶν μετόχων οἰκία παλαιά , ∼ἀπηλειώτου∽ἀπηλιώτου Ὥρου τοῦ Κατοίτου Βελλείους καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐλὴ με̣θ̣ʼμεθʼ [ἣν]ἣν [οἰκία]οἰκία
32-33 [πα]∤λαιάπα∤λαιά
33 , καὶ ∼ἀπέχωι∽ἀπέχω τὰς συνπεφωνημένας τῆς τιμῆς ἀργυρίου δραχμὰς ἑκατὸν|num:100| ∼πασαν∽πάσας ἐκ πλήρους π̣[αραχρῆμα]παραχρῆμα
34 διὰ ∼χιρὸς∽χειρὸς ἐξ οἴκου καὶ βεβαιώσω τὴν ∼πρᾶσειν∽πρᾶσιν πάσῃ βεβαιώσει ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον καθὼς πρόκειται . m3 S-5 Ἑρμ̣ᾶ[ς]Ἑρμᾶς [Πτολεμαίου]Πτολεμαίου
35 τοῦ Ἀμμωνίου · S-6 ∼γεγω∽γέγονε εἴς με πρᾶσις τοῦ τρίτου καὶ ἐνάτου ∼μερου∽μέρους τῆς οἰκίας παλαιᾶς καὶ αὐλῆς συνπεπτωκυί̣α̣ς̣συνπεπτωκυίας ἀ̣[πὸ]ἀπὸ [μέρους]μέρους [ὡς]ὡς
36 πρ[ό]κε̣ι̣ταιπρόκειται . m1 S-7 ἔτους δεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Οὐεσπασιανοῦ Σεβαστοῦ ❨μ(ηνὸς)❩μηνὸς Καισαρείου ❨ἐπαγο(μένων)❩ἐπαγομένων γ|num:3| . S-8 ἀναγέγραπται δ[ιὰ]διὰ [τοῦ]τοῦ
37 πρ[ὸ]ςπρὸς τῷ ∼γραφίωι∽γραφείωι Βακχιάδος καὶ Ἡφαιστιάδος .