Sematia

p.meyer.25.xml

TM: 20206HGV: 20206Date: 113 – 113Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:1|λ̣|gap:3||gap:1|λ|gap:3| εν|gap:2||gap:3||gap:5||gap:3|
2 |gap:1|εδε|gap:1| κ̣|gap:2|κ|gap:2| υπ̣α̣λ̣η|gap:2|μ̣|gap:2|δ|gap:2||gap:1|υπαλη|gap:2|μ|gap:2|δ|gap:2||gap:1|
3 ∼ε̣ἰληφαίνε∽εἰληφέναι μ̣ενουσῶ[ν]μενουσῶν κ̣[υρίω]ν̣κυρίων
4 καὶ ὧν ἔχωμε̣νἔχωμεν πρὸς
4-5 ἀλ[λή]∤λουςἀλλή∤λους
5 συνγραφῶν ⸢ὡς⸣ὡς
5-6 π̣εριέχ̣ο̣υ̣∤σιπεριέχου∤σι
6 . S-2 ∼χὶρ∽χεὶρ ἥδε κυρία ἔστω
7 ∼ὡν∽ὡς [ἐ]νἐν δημ[ο]σίῳδημοσίῳ
7-8 κα̣τακε∤χωρισμένηκατακε∤χωρισμένη
8 . S-3 ἔτου[ς]ἔτους
8-9 [ἑ]κ̣κ̣[αι]∤[δ]εκάτουἑκκαι∤δεκάτου
9 Αὐτοκράτορο[ς]Αὐτοκράτορος
10 [Καί]σα̣ροςΚαίσαρος [Νέρ]ο̣υα̣Νέρουα Τρ̣[αιανοῦ]Τραιανοῦ
11 [Σεβ]αστοῦΣεβαστοῦ Γε[ρ]μαν̣[ικοῦ]Γερμανικοῦ
12 [Δα]κ̣ικοῦΔακικοῦ Παχὼν |gap:2| .
13 m2 S-4 |gap:?||gap:2||gap:1||gap:1||gap:4||gap:4||gap:2||gap:3|
14 |gap:?_lines|