Sematia

p.meyer.20.xml

TM: 31286HGV: 31286Date: 201 – 250Place: Antinoopolis (?)

1 m1 S-1 Ἀθηνόδωρος Σελβ̣[εί]νᾳΣελβείνᾳ τῇ ἀδελφῇ πλεῖστα
2 χα[ί]ρεινχαίρειν . S-2 πρὸ μὲν πά[ν]τωνπάντων εὔχομαί σε ⋰ὑ⋱γιαίνεινὑγιαίνειν
3 καὶ̣καὶ τὸ προσκύνημά σου ποιῶ ∼παρα∽παρʼ ∼τοῖς∽οἷς
3-4 ἐπιξε∤νο̣[ῦ]μαιἐπιξε∤νοῦμαι
4 θεοῖς . S-3 ∼γεινώσκειν∽γιγνώσκειν σε θέλω ὅτι ἐν τῷ
5 Ἀ[ρ]σιν̣οείτῃ̣Ἀρσινοείτῃ πράσσω καὶ ἐν τῷ
5-6 Ἡρακλεοπολεί∤τ[ῃ]Ἡρακλεοπολεί∤τῃ
6 καὶ ἐ̣νἐν ἄλλοις νομ[ο]ῖςνομοῖς μετὰ Ἀρείου
6-7 δεκα∤δ[ά]ρ̣χουδεκα∤δάρχου
7 . S-4 ἀπὸ Τμέτν|gap:1| τ̣οῦτοῦ Λυκοπολείτου
7-8 νο∤μοῦ
8 ἐ[σ]τιν̣ἐστιν . S-5 τὰ οὖν κτήνη̣κτήνη αὐτοῦ παρὰ σοί ἐστιν ἐν
9 Ἀ̣[ν]τινόουἈντινόου , κ̣αὶκαὶ ∼μέλλι∽μέλλει πρὸς ἡμᾶς ἔρχεσθαι .
9-10 S-6 ἐ̣ξέ∤τ[α]σονἐξέ∤τασον
10 τὴν γυναῖκα Ὡρίωνος τοῦ
10-11 συστρατ[ι]ώ∤τ[ο]υσυστρατιώ∤του
11 καὶ ἀναζήτει σοι ∼αὐτους∽αὐτὴν , ⋰ἵ⋱ναἵνα μοι διὰ
12 ∼αὐ̣των∽αὐτῆς δηλώσῃς . S-7 ∼ἔπεμσά∽ἔπεμψά σοι διὰ
12-13 Διοσκό∤ρ[ο]υΔιοσκό∤ρου
13 συνστρατιώτου Διοπολείτου
13-14 ἀναφερο∤[μένου]ἀναφερο∤μένου
14 σὺν ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν εἰς τὸ ∼ὀπ|g:apostrophe|φίκιον∽ὀφφίκιον καὶ
14-15 μέλ∤λοντος̣μέλ∤λοντος
15 πρᾶξαι ἐν Ἑρμοῦ ∼πόλι∽πόλει δηνάρια
16 τ[ρι]άκοντα|num:30|τριάκοντα|num:30| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨δρ(αχμαὶ)❩δραχμαὶ ρκ|num:120| . S-8 κομισαμένη οὖν
16-17 αὐ∤τὰ
17 δήλωσόν μοι , εἰ ἐκομίσω . S-9 ἐὰν
17-18 εἰσέλ∤θῃ̣εἰσέλ∤θῃ
18 ⋰ὕ⋱δωρὕδωρ εἰς τὴν ∼ζώρυγα∽διώρυγα . S-10 μέλλω σοι ἀεὶ
19 γράφειν καὶ ∼πεῖν∽ποιεῖν σοι δαπάνην .
19-20 S-11 συνπε∤ριφέρου
20 τῷ καιρῷ ἕως σε καταλάβω .
21 S-12 ἐργαζέσθω Λουκιᾶς καὶ ζώτω ἐκ τοῦ
22 ∼μισ̣θαρου∽μισθαρίου αὐτῆς . S-13 βλέπετε καὶ ⋰ὑ⋱μεῖςὑμεῖς τὸν
22-23 και∤ρό̣νκαι∤ρόν
23 . S-14 μ̣ὴμὴ στρηνιάτω Λουκιᾶς , ἀλλὰ
23-24 ἐργαζέσ∤θω
24 . S-15 ἀ[ν]άβαλεἀνάβαλε τὸν ἄλλ̣ονἄλλον ∼κιθῶνα∽χιτῶνα καὶ
24-25 πώ∤λη[σο]νπώ∤λησον
25 , κα[ὶ]καὶ ὁ̣μοίως̣ὁμοίως ∼τα∽τοὺς ∼ἀλλα∽ἄλλους ∼τρια∽|num:3|τρεῖς|num:3|
25-26 πώλη∤σ[ον]πώλη∤σον
26 [κα]ί̣καί , ἐ̣ὰ̣[ν]ἐὰν παραβραδύνω μὴ ∼πέμσας∽πέμψας
27 [σ]οισοι , |gap:6|ν̣|gap:6|ν , ἢν εὑρῇς . S-16 μὴ ἀμελήσῃς
27-28 δη∤[λῶσ]α̣[ί]δη∤λῶσαί
28 [μοι]μοι , ε̣ἰεἰ ἐκομίσω τὰ δηνάρια
28-29 τριά∤[κοντα][|num:30|]τριά∤κοντα|num:30|
29 [,], |gap:7||gap:2||gap:1||gap:1||gap:3| [δ]ηλώσῃςδηλώσῃς , ο̣ὐ̣κ̣|gap:2|ι̣οὐκ|gap:2|ι
30 |gap:8| σ̣οισοι ∼πέμσε∽πέμψαι · S-17 ἐὰν εὑρῶ , πάλιν
31 |gap:5| [π]έ̣μπωπέμπω σοι . S-18 ἀσπάζομαι
31-32 πολ∤λὰ
32 Ἀ̣ν̣τ̣ων̣ίανἈντωνίαν . S-19 πρόσεχε αὐτῇ ἕως
32-33 παρα∤γέν̣ω̣μα[ι]παρα∤γένωμαι
33 . S-20 δήλωσο̣νδήλωσον τῇ μητρί μου πῶς
34 ∼δῖ[π]ν̣ο̣[ν]∽δεῖπνον ∼ἐ̣πό̣ε̣∽ἐποίει μοι Σίρτ|g:apostrophe|τι . S-21 δίδωμι αὐτῇ
34-35 πό∤κ[ο]ν̣πό∤κον
35 Ἑρ̣[ι]έ̣ωςἙριέως καὶ διὰ τοῦ̣τότοῦτό σοι οὐκ ∼ἔπεμσα∽ἔπεμψα .
36 S-22 χαλκὸν αὐτῷ οὐκ ἔδωκα τοῦ πόκου τῶν ∼ἐρειδιω∽ἐριδίων . S-23 ἀσπάζομαι
36-37 Λου∤κιᾶν
37 καὶ τὴν ∼γυναῖκαν∽γυναῖκα Παυλείνου σὺν
38 τέκνοις . S-24 μὴ ἀμελήσῃς δηλῶσαί μοι
38-39 πε∤ρὶ
39 τῆς σωτηρίας ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν · S-25 μὴ ἀγωνιᾶτε
40 περὶ ἐμοῦ . S-26 ∼πράσσι∽πράσσει σὺν ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν Τίτ|g:apostrophe|τος
40-41 ἱπ∤πεύς
41 . S-27 τὰ χάλκινα , ∼ἔπεμσά∽ἔπεμψά σοι διὰ Σίρτ|g:apostrophe|
42 να[υ]τικοῦναυτικοῦ , αὐτοῦ ἐστιν . S-28 δὸς οὖν τῇ γυναικὶ
43 αὐ̣τοῦαὐτοῦ αὐτ̣ὰ̣αὐτὰ καὶ τὸν χαλκοῦν ξέστην . S-29 μίαν
44 σου ἐ̣[π]ι̣[σ]τολὴνἐπιστολὴν ἐκομισάμην ∼μόν⋰η⋱ν∽μόνην . S-30 εἰπὲ
45 τῇ ∼⋰ι̣⋱ε̣ρ̣ισσᾳ∽ἱερίσσῃ τοῦ ⋰ἱ⋱εροῦἱεροῦ τῶν Ἑρμωνθιτῶν ,
46 ⋰ἵ⋱ναἵνα ἐκ̣εῖἐκεῖ πέμπω τὰς ἐπιστολάς , ∼ἐπὶ∽ἐπεὶ
46-47 εὐ∤σήμαντά
47 ἐστιν . S-31 δήλωσόν μοι οὖν ,
48 εἰ ἐνετείλω αὐτῇ , ⋰ἵ⋱ναἵνα σοι ἐκεῖ πέμψω
49 τὰς ἐπιστολάς . S-32 ∼πέμσον∽πέμψον μοι εἰς τὸ
49-50 ∼ὀπ|g:apostrophe|∤φίκιον∽ὀφ∤φίκιον
50 ἐπιστόλιον Μέμνονι καὶ
50-51 Μέ∤μνων
51 μοι διαπέμπεται .
51-52 S-33 ἀσπάζο∤μα̣ιἀσπάζο∤μαι
52 τ[ὸ]ντὸν σταθμοῦχον σὺν τέκνοις .
53 S-34 ❨ἐρρῶσθ(αι)❩ἐρρῶσθαι ❨εὔχομ(αι)❩εὔχομαι .
1 m2 S-35 ❨ἀπόδ(ος)❩ἀπόδος εἰς Ἀντινόου |g:x| Σελβεινᾶτι ❨π(αρὰ)❩παρὰ
2 Ἀθηνοδώρου |g:x| m3 στρατιώτου .
3 S-36 |vac:?| m2 σημ̣[ασί]α̣σημασία · S-37 ἀ̣πὸἀπὸ βορρᾶ |g:x| τοῦ ⋰ἱ⋱εροῦἱεροῦ τῶ̣ν̣τῶν
4 Ἑρμων[θ]ειτῶ̣ν̣Ἑρμωνθειτῶν |g:x| ἀντικρὺ τοῦ̣τοῦ
4-5 |gap:3|∤πωλ̣ί̣ου|gap:3|∤πωλίου
5 εἴσω εἰς |g:x| τὸ ῥύμιον .