Sematia

p.mert.2.91dupl.xml

TM: 11939HGV: 11939Date: 316 – 316Place: Karanis (Arsinoites)

1 m1 S-1 Αὐρηλίῳ Ὀκταυ̣ί̣ῳὈκταυίῳ κρατίστ̣ῳ̣κρατίστῳ στρατηγῷ ❨Ἀρσι(νοΐτου)❩Ἀρσινοΐτου
2 παρὰ Αὐρ̣ηλί̣[ου]Αὐρηλίου [Ἰσιδώ]ρ̣ουἸσιδώρου Πτολ̣ε̣μα̣ί̣ουΠτολεμαίου ἀπὸ κώμης Καραν̣ίδοςΚαρανίδος . S-2 ὧν ἀνήνεγκα βιβλιδίων τῷ κυρίῳ μου διασημοτάτῳ ἡγεμόνι Αὐρηλίῳ Ἀντων⋰ί̣⋱ῳ̣Ἀντωνίῳ μεθʼ ἧς ἔτυχον ὑπὸ τοῦ μεγέθους αὐτοῦ
2-3 εὐεργετικωτά∤της
3 ὑπογρ[αφῆς]ὑπογραφῆς τὸ ἀντίγ̣ρ̣αφονἀντίγραφον ἑξῆς ἐντάξας ἐ̣πιδίδω̣μίἐπιδίδωμί σοι , στρατηγῶν ἄριστε , ἀξιῶν τούτω̣ν̣τούτων τὸ ⋰ἴ⋱σονἴσον ἐπισταλῆναι διʼ ἑνὸς τῶν περὶ σε ὑπηρε̣[τῶ]ν̣ὑπηρετῶν τοῖς ∼αἰτιαθῖσιν∽αἰτιαθεῖσιν ὑπʼ ἐμοῦ Ἀμμωνιανῷ καὶ ∼Κάστορει∽Κάστορι
4 ἀπὸ τῆς αὐ[τῆς]αὐτῆς [κώ]μηςκώμης οἰκοῦσιν ἐν κώμῃ Βουβάστῳ ἵνʼ εἴδωσιν καὶ προσκαρτερήσωσιν τ̣ῷ̣τῷ σῷ δικαστηρίῳ ἄχρις̣ἄχρις ἂν τὰ ∼μετοξὺ∽μεταξὺ ἡμῶν πέρατος̣πέρατος [τύ]χ̣ῃτύχῃ . S-3 διευτύχει . S-4 ∼ὑπατίας∽ὑπατείας ∼Κεκινίου∽Καικινίου ∼Σαβείνου∽Σαβίνου καὶ Οὐεττίου
5 Ῥουφίνου τ[ῶν]τῶν [λαμπ]ρ̣οτάτωνλαμπροτάτων Μεχεὶρ ε|num:5| . S-5 ἐστὶ δέ · S-6 Αὐρηλίῳ Ἀντωνίῳ τῷ διασημοτάτῳ ἡγε̣μ̣όνιἡγεμόνι Ἡρκουλίας Αἰγύπτου παρὰ Αὐρηλίου ⋰Ἰ⋱σιδώρουἸσιδώρου Πτ̣ολεμαίουΠτολεμαίου ἀπὸ κώμης Καρανίδος τοῦ ❨Ἀρσι(νοΐτου)❩Ἀρσινοΐτου νομοῦ .
6 S-7 πᾶσι μὲν βοη[θεῖν]βοηθεῖν εἴωθεν σὴ περὶ πάντα κηδεμον̣ί̣[α]κηδεμονία , ἡγε̣μὼνἡγεμὼν δέσποτα , ἐξαιρέτως [δ]ὲδὲ ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν τοῖς μετρ̣ί̣[ο]ιςμετρίοις καὶ καλῶς εὖ ∼β̣ιουντες∽βιοῦσι . S-8 τὸ̣τὸ δὲ̣δὲ κ̣α̣τ̣ʼκατʼ ἐμὲ πρᾶγμα τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον · S-9 βίαν καὶ ἀγνωμοσύνην
7 παθών , κύριε , ὑπὸ Κά̣στοροςΚάστορος καὶ Ἀμμωνιανοῦ ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώ̣μηςκώμης περὶ τῆς τῶν πα[ρ]α̣ν[ομούντω]νπαρανομούντων τ̣ούτωντούτων ἀνδρῶν καὶ ἀγνωμοσύνην ∼πλίστην∽πλείστην πε[π]οιηκότωνπεποιηκότων μοι , ∼ἐπιδή∽ἐπειδή , δέσποτα , ἐμισθωσάμην παρὰ
8 Κάστορος καὶ Ἀ̣μμ[ω]ν̣ιανοῦἈμμωνιανοῦ σιτικὰς ἀρούρας εἴκοσι πέντε|num:25| ὅσα̣[ι]ὅσαι ἐὰν ὦσι ἐπὶ κοινωνίᾳ ∼ἡμισου∽ἡμίσους μ[έ]ρ̣ουςμέρους πρὸς μ̣[όνην]μόνην τ̣ὴντὴν τοῦ ἐνεστῶτ̣ο̣ς̣ἐνεστῶτος ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣ἔτους σπορὰ̣ν̣σπορὰν [ἐ]μ̣οῦἐμοῦ πλέον τὴν τῶν ἀρουρῶν ἐργασίαν τὰ μέχρι τῆς
9 συνκομιδῆς , τῶ[ν]τῶν σ̣περμάτωνσπερμάτων διδομένων ὑπʼ ἐ̣μοῦἐμοῦ τοῦ ⋰Ἰ̣⋱σιδώρουἸσιδώρου ἐκ ∼προχρίας∽προχρείας , τοῦτʼ ἐστί · S-10 π̣αρέσχονπαρέσχον αὐ̣τ̣ίκ̣α̣αὐτίκα εἰς κατασπο̣ρ̣ὰνκατασπορὰν σίτου ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας κ̣|num:20|κ|num:20| κ̣ρ̣ιθῆςκριθῆς ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ϛ|num:6| καὶ φασήλου [❨(ἀρτάβας)❩]ἀρτάβας γ̣|num:3|γ|num:3| , ἀλλὰ μὴν̣μὴν
10 καὶ εἰς ἐντ[ὸ]ςἐντὸς ὑ[πο]σχισμῶνὑποσχισμῶν ∼μισθων∽μισθίων τετραπόδων ζε̣ύ̣γηζεύγη ἑξήκοντα|num:60| ἀργυρίου τάλαντ̣α̣τάλαντα δεκάπεντε|num:15| καὶ ὑπὲρ τιμῆς |gap:1|α̣|gap:1|τ̣ι̣ου|gap:1|α|gap:1|τιου τάλαντα δύ̣ο̣|num:2|δύο|num:2| , καὶ ἐν ∼χρήσι∽χρήσει λαβόντες παρʼ ἐμοῦ ἐγγράφως καὶ
10-11 ἀγρά∤φως
11 εἰς [ἰ]δίανἰδίαν αὐτῶν ∼χρίαν∽χρείαν ἄλλα ἀργυρίου τάλ[α]ν̣τατάλαντα ὀκτὼ|num:8| καὶ σάκκον τρίχινον καινὸ̣ν̣καινὸν ἕνα|num:1| καὶ σίτου ἄλλας ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας κβ|num:22| 𐅵|num:1/2| καὶ φασήλου ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ι̣η̣|num:18|ιη|num:18| καὶ τὰ ἀναλωθέντα ὑπʼ ἐμοῦ ἐκ τῶν ❨ἡμετέρω(ν)❩ἡμετέρων
12 ὑπὲρ μισθῶν̣μισθῶν τ̣οῖςτοῖς θερισταῖς ὁμοίως σίτου ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας κ̣δ|num:24|κδ|num:24| , μηδὲν κακὸν προσδοκήσ[αν]τός̣προσδοκήσαντός μ̣ο̣υ̣μου ὑπὸ τ̣ούτωντούτων ∼παθῖν∽παθεῖν , ν̣ο̣μίσαςνομίσας τούτους πίστιν μοι ἀνασῴζειν , οἱ δὲ αὐθαδίᾳ
13 ∼χρεώμενοι∽χρώμενοι ἀλόγως καὶ ῥιψοκι[ν]δ̣ύνωςῥιψοκινδύνως παρὰ του̣ς̣τους νόμους μὴ ∼ε̣ὐ̣λαβηθέντ̣αις∽εὐλαβηθέντες ὀλίγον φόβον τοῦ ἐμοῦ δεσπ̣ό̣τουδεσπότου ἀπελθόντε̣ςἀπελθόντες ἄνευ τῆς ἐμῆ̣ςἐμῆς γνώμης ∼παντ̣[ας]∽πάσας τὰς ἁλωνίας
14 ἃ̣ςἃς ἔχω ἅμα αὐτοῖς ∼ἐπικοινων[ου]ν̣των∽ἐπικοινωνοῦσιν ἐβάσταξαν εἰς τὸ ⋰ἴ⋱διονἴδιον , καὶ δὴ ἐ̣μοῦἐμοῦ ταῦτ[α]ταῦτα μαθόντος ∼παραγ̣ε̣νομινος∽παραγενόμενος ἐπὶ μι̣ᾷ̣μιᾷ ἁ̣λωνίᾳἁλωνίᾳ σίτου καὶ δικαιολογησάμενος πρὸς τὸν̣τὸν Κ̣[άσ]τ̣ο̣ρ̣α̣Κάστορα ἐπὶ ❨παρόντω(ν)❩παρόντων
15 μαρτύρων τούτ̣ο̣υ̣τούτου ἀποταξαμένου μ[οι]μοι καὶ μηδὲν δεδω̣κ̣ό̣τ̣οςδεδωκότος μοι ἀνεχώρησα . S-11 ∼ἐπὶ∽ἐπεὶ οὖν π̣ά̣μ̣πολλαπάμπολλα π̣ροέχρησαπροέχρησα αὐτοῖς ἐγγράφως καὶ ἀγράφως ὅθεν μὴ ∼δυνόμενος∽δυνάμενος πρὸς αὐτοὺς
16 βιβλία ἐπιδ̣[έδω]καἐπιδέδωκα τῷ τοῦ νο̣μ̣[οῦ]νομοῦ ∼[στ]ρ̣ατηγοῦ∽στρατηγῷ καὶ τ[ῷ]τῷ πραιποσίτῳ τοῦ πά[γ]ουπάγου περὶ τῆς αὐ[τῶ]ν̣αὐτῶν ἀγνωμ̣ο̣σ̣ύ̣ν̣η̣ς̣ἀγνωμοσύνης . S-12 ∼ἠ̣πίχθην∽ἠπείχθην οὖν τ̣ὴ[ν]τὴν κ̣αταφυγὴνκαταφυγὴν ποιήσασθαι πρὸς τοὺς σ̣οὺςσοὺς τοῦ ἐμοῦ κυρίου πόδας δεόμενος καὶ
16-17 παρα∤καλῶν
17 ἄνθρωπος μέτριο̣ς̣μέτριος κατὰ τ̣ὸ̣τὸ π̣[αντε]λὲςπαντελὲς σχεδὸν τ̣ρ̣ο̣[φῶν]τροφῶν |gap:3|ιων ἀναγ[κα]ίωνἀναγκαίων ἐπενδεό̣[με]ν̣ο̣ς̣ἐπενδεόμενος ὅπως κελεύσῃς διʼ εὐεργετικ̣ω̣τάτηςεὐεργετικωτάτης σου ὑπογ̣ρ̣α̣φ̣ῆςὑπογραφῆς ἐπαναγκασθῆναι τ[οὺς]τοὺς π̣[ροειρη]μένουςπροειρημένους
17-18 ἀπ̣ο̣καταστῆ∤σαίἀποκαταστῆ∤σαί
18 μοι τὰ ∼προκίμενα∽προκείμενα προνοίᾳ οὗ ἐὰν̣ἐὰν [τὸ]τὸ [με]γ̣αλεῖόνμεγαλεῖόν σου δοκιμά̣σ̣[ῃ]δοκιμάσῃ , ἵνα δυνηθῶ ἐκ [σῆ]ςσῆς βοηθείας ἀπολ̣[α]ύεινἀπολαύειν τῶν ⋰ἰ⋱δίωνἰδίων καὶ ∼συμμένιν∽συμμένειν με ἐν τῇ ⋰ἰ⋱δίᾳἰδίᾳ ,
19 καὶ τούτου τυχὼν εἰς ἀεὶ τῇ τύχῃ σου χάριτας μεγίστας ὁμολογήσω . S-13 ❨δι(ευτύχει)❩διευτύχει . S-14 Αὐρήλιος ⋰Ἰ⋱σίδωροςἸσίδωρος ἐπιδέδωκα . S-15 [Αὐ]ρ̣ήλιοςΑὐρήλιος Θέων ἔ̣[γ]ρ̣αψαἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ γ̣ρ̣άμματαγράμματα μὴ εἰδότος . S-16 ∼ὑπατίας∽ὑπατείας τῶν δεσποτῶν [ἡ]μῶνἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου Σεβαστῶν τὸ ❨(τέταρτον)❩τέταρτον , πρὸ ϛ|num:6|
20 καλανδῶν ⋰Ἰ⋱ανουαρίωνἸανουαρίων , Χοιὰκ λ|num:30| . S-17 [ἐξ]άκτωρἐξάκτωρ παρ̣ό̣ντοςπαρόντος τοῦ σ̣ε̣σε ἀδικοῦντος μέρους κατὰ τοὺς νόμους διαλαβὼν μεταξὺ ὑμῶν
21 τοῦτο πο̣ιήσειποιήσει γενέσθα̣ιγενέσθαι ὅπερ δίκ[α]ι̣οςδίκαιος λόγος ἀπαιτεῖ , δηλαδὴ εἰ μὴ ἡγ̣οῖτοἡγοῖτο ἑτέρα ἐντυχία . S-18 ❨κολ(λήματος)❩κολλήματος ξγ|num:63| , τόμου α|num:1| .
22 m2 S-19 Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἐ̣π̣ι̣δέδωκαἐπιδέδωκα . S-20 Αὐρ̣ή[λι]ο̣ς̣Αὐρήλιος Ἰσίδωρος ἔγραψα ὑπὲρ ❨αὐτ̣(οῦ)❩αὐτοῦ ❨ἀ̣γ̣ρ̣(αμμάτου)❩ἀγραμμάτου .