Sematia

p.mert.2.59.xml

TM: 5240HGV: 5240Date: -154 – -143Place: Krokodilopolis (Arsinoites)

1 m1 S-1 τῶι ἐν τῶι Ἀρσινοΐ̣τηιἈρσινοΐτηι ξενικῶν πράκτορι
2 τῆς γεγενημέν̣η̣ς̣γεγενημένης ὑ̣πογραφῆςὑπογραφῆς ὑπόκειται τὸ ἀντίγραφον .
3 S-2 ❨(ἔτους)❩ἔτους κζ|num:27| Τῦβι ιζ|num:17| .
4 S-3 ἔτους κζ|num:27| Τῦβι ιϛ|num:16| ἐν Κροκοδίλων πόλει τοῦ Ἀρσινο̣ΐτουἈρσινοΐτου · S-4 χρηματισταὶ τῶν [τ]ὰςτὰς βασιλικάς ,
5 Πτ̣ολεμαῖοςΠτολεμαῖος Πτο̣[λ]εμαίουΠτολεμαίου Κρατεραιεύς , Ἀριστεὺς Ἀμμωνίου , οἱ τὰ βασιλικὰ καὶ προσοδικὰ
6 [καὶ]καὶ [ἰ]διωτικὰἰδιωτικὰ κρίναντες , διὰ τὸ τὸν τρίτον Ἐτέαρχον ὑποσεσεῖσθαι ,
7 [ἀγ]ο̣ρευθείσηςἀγορευθείσης κρίσ̣εωςκρίσεως Ἀ̣σκλάπωνοςἈσκλάπωνος τοῦ Διζαπ[ό]ρεωςΔιζαπόρεως πρὸς Ἀντιγόναν Ἀλκέτου
8 [κατ]αστάντεςκαταστάντες ἐπιγραφέν̣τοςἐπιγραφέντος τῆς Ἀντιγόνας κυρίου Ἀλκέτου τοῦ Μενάνδ̣ρουΜενάνδρου ,
9 [πρὸ]πρὸ τοῦ δικαιολογεῖσθαι ἔδωκαν ἡμῖν συγχώρησιν , ἧς ἐστὶν ἀντίγραφον τὸ
9-10 ὑπο∤[τετ]αγμένονὑπο∤τεταγμένον
10 .
11 m2 S-5 [τοῖς]τοῖς [χρηματισ]τ̣α̣ῖ̣ς̣χρηματισταῖς , [ὧ]νὧν ε[ἰ]σαγωγεὺςεἰσαγωγεὺς Ἀρτεμί̣δω̣ροςἈρτεμίδωρος , παρὰ Ἀσκλάπωνος τοῦ Διζαπόριος καὶ παρὰ Ἀντιγόνης τῆς Ἀλκέ̣τ̣ο̣[υ]Ἀλκέτου [μετὰ]μετὰ [κυρ]ί̣ουκυρίου τοῦ
12 [Ἀλκέτου]Ἀλκέτου [τοῦ]τοῦ [Μεν]άν̣δρουΜενάνδρου περὶ τῆς κ̣ρ̣ί̣σ̣ε̣ω̣ς̣κρίσεως τῆς οὔσης̣οὔσης ἡμῖν ἐφʼ ὑμῶν , ἐστιν περὶ τοῦ τὸν μὲν ἱμ̣α̣τ̣ισμὸνἱματισμὸν κ[αὶ]καὶ τ̣ὴ̣[ν]τὴν [δούλην]δούλην [Ὀπώραν]Ὀπώραν
13 [καλουμέν]η̣νκαλουμένην ἀπην̣[ε]χ̣θ̣[ῆν]αιἀπηνεχθῆναι ἔχουσαν ἐν τῆ̣ι̣τῆι α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ι̣αὐτῆι διατιμήσε̣ιδιατιμήσει , τῶν δὲ τριάκοντα|num:30| ταλάντων τοῦ χαλκοῦ , ἐάνπερ μηδεμία̣μηδεμία [κρίσις]κρίσις [μεταγέ]ν̣ηταιμεταγένηται
14 [τὴν]τὴν [νῦν]νῦν [γεγε]ν̣ημένηνγεγενημένην , κριθ̣ῆ̣ναικριθῆναι ἀπολελύσθαι αὐτὸν τῶν κατὰ τὰ συμβόλαια καὶ μὴ εἶναι α̣ὐτῆιαὐτῆι ἔφοδον ἐπʼ αὐτὸν ἀπὸ [νῦν]νῦν [,], [ἐφʼ]ἐφʼ [ᾧ]τ̣εᾧτε καὶ
15 [αὐτὰ]αὐτὰ [ἀπενη]νέχθα̣ιἀπενηνέχθαι τὴ̣ν̣τὴν δ[ιατί]μησινδιατίμησιν αὐτῶν τάλαντα τεσσαράκοντα ἕξ μϛ|num:46| τετρακισχιλίας ἑκατόν|num:4100| · S-6 συγχωροῦμεν διαλ̣[ελύσ]θ̣αιδιαλελύσθαι πρὸς
16 [ἀλλήλο]υςἀλλήλους ἐ̣[πὶ]ἐπὶ [το]ῖ̣σδετοῖσδε , ὥστε τὰς̣τὰς μὲν κειμένας πρὸς ἀλλήλους ὁμο̣λ̣ο[γ]ία̣ς̣ὁμολογίας τ̣ῆ̣ι̣τῆι πεντεκαιδεκ̣ά̣τῆιπεντεκαιδεκάτῆι τοῦ Τῦβι τοῦ ἑβδόμου κα[ὶ]καὶ [εἰκο]σ̣τοῦεἰκοστοῦ ἔτους
17 [εἶν]αιεἶναι κυρ[ία]ςκυρίας , ὁμοίως δὲ κ̣αὶκαὶ τὴν κ̣ατʼκατʼ αὐτῶν χε̣ιρογραφίανχειρογραφίαν ὅρκο̣υὅρκου βασιλικοῦ , τῆι δὲ Ἀντιγόνηι , ἐπεὶ κεκόμισται τὴν [π]ροῖκαπροῖκα ,
18 [μὴ]μὴ [εἶ]ναιεἶναι ἔφοδον ἐπὶ τὸν Ἀσκλάπωνα ἀπὸ ∼της∽τῶν τοῦ συνοικισίου συναλλαγμάτων , ἀλλὰ ἀπολελύσ̣θ̣αιἀπολελύσθαι αὐτῶν , ἀπολελύ[σθα]ι̣ἀπολελύσθαι δ̣ὲ̣δὲ
19 καὶ τὴν Ἀντιγόνην πάντων διὰ τῆς ἐντεύξεως ἐγκεκλημένων αὐτῆι ὑπὸ τοῦ Ἀσκλάπωνο[ς]Ἀσκλάπωνος ,
19-20 συνελ∤θόντα
20 δὲ τὸν Ἀσκλάπωνα τῶ̣ιτῶι τῆς̣τῆς Ἀ̣ντ̣ιγόναςἈντιγόνας πατρὶ Ἀλκέται εἰς Βούσιριν τοῦ Ἡρακλεοπολίτου ἕως τῆς [τ]ρ̣ι̣α̣κ̣ά̣δοςτριακάδος
21 τοῦ ἐ̣νεστῶτοςἐνεστῶτος μην̣όςμηνός , [ἐ]φ̣ʼἐφʼ οὗ̣οὗ , ἵν̣αἵνα μὴ διαβάλληται ∼προγεγραμμενηι∽προγεγραμμένη δούλη Ὀπώρα ἀνακεχωρη̣κ̣[υ]ῖ̣αἀνακεχωρηκυῖα ,
22 συστήσηι περίουσαν , ε[ἰ]εἰ [δὲ]δὲ [μή]μή , ἐκ̣τ̣[εῖ]σαιἐκτεῖσαι αὐτὸν τῆι Ἀντιγόναι τὴν διατίμησιν αὐτῆς χαλκοῦ τάλαντα δέκ̣[α]δέκα π̣ε̣ν̣τε|num:15|πεντε|num:15| ,
23 ἐάν δὲ καὶ τετελευ̣[τηκυῖα]τετελευτηκυῖα [,], [ἐκτεῖσαι]ἐκτεῖσαι αὐτῆς ὁμοίως τὸν Ἀσκλάπωνα τὰ δέκα πέντε|num:15| τάλαντα τοῦ χαλ̣[κοῦ]χαλκοῦ ἕ̣ωςἕως
24 τοῦ αὐτοῦ χρόνου , ἐὰ[ν]ἐὰν [δὲ]δὲ [καὶ]καὶ [τοῦ]τοῦ [Ἀσκλάπ]ωνοςἈσκλάπωνος ἑτοίμου ὄντος συνιστάναι τὴν δούλην περίουσαν Ἀλκέτ[ας]Ἀλκέτας [μ]ὴμὴ
25 συμπορεύηται ἐν τῶι [τεταγμέ]ν̣ω[ι]τεταγμένωι [χ]ρ̣όνω̣ιχρόνωι , καὶ συνελθὼν καταλαμβάνηι περίουσαν , ἀπολε̣[λύσθαι]ἀπολελύσθαι [τὰ]τὰ [ἐπέ]κ̣ε̣ι̣ναἐπέκεινα
26 τῆς ∼διατειμήσεως∽διατιμήσεως αὐτῆ̣ς̣αὐτῆς · S-7 [πεμφθῆ]ν̣αιπεμφθῆναι δ̣ὲ̣δὲ τῆς συγχωρήσεως τὸ ἀντίγραφον Θέων̣ιΘέωνι τῶι τῶν ξε̣ν̣[ικῶν]ξενικῶν [πρά]κτοριπράκτορι ,
27 ὅπως , ἐάν ἤτοι μὴ πᾶν δέ[ον]δέον [αὐτῆι]αὐτῆι ἐ̣[κτί]νηιἐκτίνηι ∼ἠ̣ι̣∽ τετελευτηκυῖα ἦι Ὀπώρα καὶ τελευτήσηι ἕ̣ω̣ς̣ἕως [τῆς]τῆς [τρι]α̣κ̣άδοςτριακάδος
28 τοῦ Τῦβι , συντέλ[η]ι̣συντέληι τ̣[ῆι]τῆι [Ἀντιγόναι]Ἀντιγόναι [τὴν]τὴν π̣ρ̣ᾶ̣ξινπρᾶξιν τῶν δέκα πέντε|num:15| ταλάντων παρὰ τοῦ Ἀσκλάπωνος ἐν τῶ[ι]τῶι τ̣[εταγμέ]ν̣ωιτεταγμένωι χρόνωι .
29 m3 S-8 ❨ἀνέ(γνωσται)❩ἀνέγνωσται m1 Ἀσκλάπω̣νἈσκλάπων [συ]γ̣χωρῶσυγχωρῶ κατὰ τὰ προγεγραμμένα .
30 S-9 Ἀντιγόνα σ̣[υγχ]ω̣ρῶσυγχωρῶ κατὰ τὰ προγεγραμμένα .
31 S-10 Ἀλκέτας ἐ̣π̣ι̣[γέγ]ραμ̣μαιἐπιγέγραμμαι κύριος Ἀντιγόνας συγχωρούσης κατὰ τὰ προγεγραμμένα .
32 S-11 κρίνομεν οὖν κ̣υ̣ρ̣ί̣α̣ν̣κυρίαν αὐτ̣ο̣ῖςαὐτοῖς εἶναι τὴν συγχώρησιν καὶ πεμφθῆναι ∼αὐτην∽αὐτῆς ἀντίγραφον
33 τῶι δηλουμέ̣νωιδηλουμένωι ξεν[ι]κῶνξενικῶν πράκτορι , καθότι συγκεχωρήκα̣[σ]ι̣ν̣συγκεχωρήκασιν
34 διʼ εἰσα̣γωγέωςεἰσαγωγέως
35 Ἀρτε̣μ̣ι̣δ̣ώ̣ρο̣υἈρτεμιδώρου τοῦ Ἰσιδώρου .