Sematia

p.matr.2.xml

TM: 18216HGV: 18216Date: 181 – 182Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 |gap:?| ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ Ὀξυρυγχείτου
2 [παρὰ]παρὰ Πτολέμας χρημα̣τιζούσηςχρηματιζούσης μητρὸς Πτολέμας ἀπὸ κώμης Πέλα μετὰ
3 [κυρ]ίουκυρίου τοῦ ἀνδρὸς Ἀγαθ̣ημέρ̣ουἈγαθημέρου ἀπελευθέ̣ρ̣ουἀπελευθέρου Ἀπολλωνίου Σωσιβ̣ί̣ο̣υ̣Σωσιβίου ἀ̣π̣ʼἀπʼ
3-4 Ὀ̣ξ̣υ̣ρ̣υ̣γ̣∤[χων]Ὀξυρυγ∤χων
4 πόλεως · S-2 οὗ ἐπόρισα ἀπὸ διαλογῆς χρηματισμοῦ ἐστιν ἀν[τίγραφον]ἀντίγραφον [·]·
5 S-3 [Πρω]|gap:2|ς̣Πρω|gap:2|ς ἱερεὺς καὶ ἀρχιδικ̣αστὴςἀρχιδικαστὴς Ὀξυρυγχείτου στρατηγῷ χ[αίρειν]χαίρειν [·]· S-4 [τοῦ]τοῦ
5-6 [δεδομέ]∤[νου]δεδομέ∤νου
6 ὑπομνήματος ἀντίγραφον μεταδοθήτω ὡ[ς]ὡς [ὑπόκειται]ὑπόκειται [.]. S-5 [ἔρρωσο]ἔρρωσο [.]. S-6 [ἔτους]ἔτους [κβ|num:22|]κβ|num:22|
7 [Αὐ]ρηλίουΑὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κ̣υρί[ου]κυρίου |gap:?|
8 ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιε̣|num:15|ιε|num:15| . S-7 Ἀμμώνιος γραμματεὺς ἔγραψα · S-8 Πρω|gap:1||gap:?|
8-9 [κεκοσ]∤μητευκότωνκεκοσ∤μητευκότων
9 ἱερεῖ ἀρχιδικαστ[ῇ]ἀρχιδικαστῇ καὶ πρὸς τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν χρηματιστ[ῶν]χρηματιστῶν
10 καὶ τῶν ἄλλων κριτηρίων παρὰ Πτολέμας χρηματιζούσης μητρὸς
10-11 Πτολέ∤μας
11 ἀπὸ Πέλα τοῦ Ὀξυρυγχείτου · S-9 τ̣ῆςτῆς προειμένης μοι δισσῆς
11-12 ἐνγρά∤πτου
12 ἀσφαλείας καὶ τῆς ὑπὸ αὐτῇ ὑπογραφῆς ἀντίγραφον ὑπόκειται ·
13 S-10 Σαραπίων Σαραπᾶτος ἀπελευθέρου Ἀπολλωναρίου μητρὸς Θερμουθίου
14 ἐπικεκλημένης Σαραπιάδος ἀπελευθέρας Σινθώνιος ἀπʼ Ὀξυρύγχων
15 πόλεως Πτολέμᾳ χρηματιζούσῃ μητρὸς Πτολέμας ἀπὸ Πέλα μετὰ
16 κυρίου τοῦ ἀνδρὸς Ἀγαθημέρου ἀ̣πελευθέρουἀπελευθέρου Ἀπολλωνίου Σωσιβίου
17 ἀπὸ τῆς αὐτῆ[ς]αὐτῆς [πό]λεωςπόλεως χαίρειν . S-11 [ὁμο]λογῶὁμολογῶ παρακεχωρηκέναι σοι τὰς
17-18 ὑπαρ∤χούσας
18 μοι πρό̣τερονπρότερον τῆς γε[νο]μένηςγενομένης μοι πατρωνίσσης Σινθώνιος ,
19 περὶ Σύρων κώ̣[μη]νκώμην ἐκ̣ἐκ τ|gap:10| [ἕ]ωςἕως ἕκτου γυῶν̣γυῶν ἀρούρας τρεῖς|num:3|
20 κοινωνικὰς π[ρ]όςπρός σε |gap:15||gap:1||gap:4|χον ἀρουρῶν τεσσάρων
21 ὀγδό[ο]υὀγδόου ∼τεσσαρ̣α̣κοσθο[γδόου]∽|num:4|⧼|num:1/8|⧼|num:1/48|τεσσαρακοστογδόου|num:4|⧼|num:1/8|⧼|num:1/48| |gap:8| καὶ αὐτ|gap:2||gap:3|ων ἀπὸ ὅλων ἀρουρῶν
21-22 εἴ∤κο[σι]εἴ∤κοσι
22 [τεσ]σάρωντεσσάρων |gap:1|μι|gap:2||gap:10|υ ὀγδοο|gap:1| ὧν ⸢ὅλων⸣ὅλων γείτονες νότου Διονυσίου καὶ
23 Διογ[έν]ους̣Διογένους |gap:2||gap:15|σιωνος |gap:2|των , βορρᾶ πρότερον
23-24 Δι∤ο̣γέ̣νουςΔι∤ογένους
24 Πτ|gap:18| [ἀπηλι]ώ̣τουἀπηλιώτου πρότερ̣ο̣ν̣πρότερον Π̣ατῶτοςΠατῶτος , λιβὸς πρότερον
25 |gap:4||gap:2||gap:16| [πα]ραχωρητικο̣ῦπαραχωρητικοῦ [τ]ῶντῶν αὐτῶν ἀρουρῶν τριῶν|num:3|
26 ἀ̣ρ̣γ̣υ̣ρ̣ί̣[ου]ἀργυρίου [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [νομίσματο]ςνομίσματος δραχμῶν ∼δι̣σχειλων∽δισχιλίων ε̣κ̣|gap:4||gap:4||gap:4|εκ|gap:4||gap:4||gap:4|
27 φω|gap:3||gap:4| [πρὸς]πρὸς [ἀλλήλ]ο̣υςἀλλήλους ἀπέσχον ἐν̣[τ]εῦθενἐντεῦθεν παρὰ τῆς
27-28 Πτολέ∤μα
28 δ̣ι̣ὰ̣διὰ [χειρὸς]χειρὸς [ἐκ]ἐκ [πλήρ]ο̣υςπλήρους καὶ |gap:2|αρα|gap:5| κρατεῖν [τε]τε καὶ κυριεύειν
29 τούτων |gap:2||gap:12| χρόνον σὺν ἐ[γ]γόνοιςἐγγόνοις καὶ τοῖς παρὰ σοῦ
29-30 μετα∤λημψομ[ένοις]μετα∤λημψομένοις
30 [χρ]ᾶσθαιχρᾶσθαι καὶ διοικεῖν καὶ ἐπιτελεῖν π[ερὶ]περὶ αὐτῶν
31 καθʼ ὃν |gap:2||gap:12||gap:1| ἃσπερ καὶ πα[ρ]έξομαίπαρέξομαί σοι βεβαίας [διὰ]διὰ παντὸς
32 πάσῃ βεβ[αίωσει]βεβαίωσει [καὶ]καὶ [κα]θαρὰςκαθαρὰς ἀπὸ ἀπεργα̣σ̣ίαςἀπεργασίας καὶ ὑδροφυλακίας χωμάτων
33 καὶ γ̣ε̣ω̣ρ̣[γίας]γεωργίας [βασιλικῆ]ςβασιλικῆς καὶ οὐσιακῆς γῆς̣γῆς καὶ παντὸς εἴδους καὶ [ἀπ]ὸἀπὸ παντὸς
33-34 οὑ∤τινοσοῦν
34 [ἄλλου]ἄλλου δι̣ὰ̣διὰ παντὸς κ̣αὶκαὶ ἀπὸ δημ[ο]σίωνδημοσίων καὶ τελεσμάτ̣ω̣ντελεσμάτων πάντων
35 τῶν ἕως̣ἕως [τοῦ]τοῦ [ἐν]ε̣στῶτοςἐνεστῶτος δευτέρου καὶ ε̣ἰκοστοῦεἰκοστοῦ ἔτους διὰ τ̣ὸ̣τὸ καὶ τὰ ἀπὸ
36 τοῦ ἐνεστ̣[ῶτος]ἐνεστῶτος ἔ̣τουςἔτους τῶν αὐτῶν ἀρουρῶν τριῶν|num:3| πρόσφορα εἶναι σοῦ
37 τῆς Πτο[λέμα]Πτολέμα |gap:3|μα δὲ τοῦ νῦν ε|gap:3|α|gap:2| σὺν ἄλλοις ἐπιτηρητὴν̣ἐπιτηρητὴν
38 μέτρου δρομ|gap:2|ωθησεται ἐκ τοῦ λοιπο[ῦ]λοιποῦ μου πόρου · S-12 τὸ πρωτοπράξιον τῷ
39 κυρ[ίῳ]κυρίῳ |gap:1||gap:3||gap:1|ασα|gap:3|εις δὲ τῆς ἐ̣[ξ]ο̣υ̣σίαςἐξουσίας πο|gap:1|ε|gap:1|ω ἐκ̣ἐκ |gap:2| τῶν ἔτι
40 κτ|gap:7||gap:4||gap:2| τῶν αὐτῶν ἀρουρῶν τριῶν|num:3| πα̣ρ̣ο̣υσῶνπαρουσῶν η
41 τ|gap:3||gap:?|αις κ|gap:6| κ̣αίκαί σοι
42 |gap:3||gap:?||gap:1|δε|gap:1||gap:6||gap:4||gap:1|
43 |gap:?||gap:3||gap:?|
44 |gap:?_lines|