Sematia

chla.41.1194.xml

TM: 18454HGV: 18454Date: 524 – 524Place: Antaiopolites

1 m1 S-1 ⊰|gap:?||gap:2||gap:?||gap:?||gap:2||gap:?|
2 |gap:13||gap:1||gap:2| [Π]αῦνιΠαῦνι |gap:3| [τ]ρ̣ί̣τηςτρίτης ❨ἰ[νδικ(τίονος)]❩ἰνδικτίονος |gap:14|ς⊱|gap:14|ς
3 |gap:10| niḷ|gap:9|nil|gap:9| Ạṇ[t]aeopol(…)Antaeopol… ex dicaẹdicae ❨[f]ịḷ(ius)❩filius Ẹụḅ[u]ḷ[u]Eubulu |gap:5| ❨ạdstan[t(ibus)]❩adstantibus P̣ạụṭịPauti ❨fil(io)❩filio Bottu ex ❨afrodi[t(es)]❩afrodites ❨[(uico)]❩uico [et]et [Pecusio]Pecusio Sionos ẹx̣|gap:2|ḷc̣|gap:2|ex|gap:2|lc|gap:2| [et]et ❨Filoṃụso(u)❩Filomusou
4 [❨fil(ius)❩]filius |gap:15| [ea]ṣdemeasdem ap̣|gap:4|ap|gap:4| [Psimanobe]ṭPsimanobet ❨fil(ius)❩filius Curu eạsdeṃeasdem |gap:8||gap:7|ex ḅ|gap:4|exb|gap:4|ex Collutho ❨a[diu(tore)]❩adiutore [❨defens(orum)❩?]defensorum s(…)s… . S-2 idem Psim[an]ob[et]Psimanobet [❨fil(ius)❩]filius Curu ❨peradi[ut(oris)]❩peradiutoris ❨ḍẹf̣ẹ[ns(oris)]❩defensoris ❨ḍ(ixit)❩:dixit: ⊰γῄδιάγῄδιά
5 [τινα]τινα [ἔχω]ἔχω [τὸν]τὸν [μὲν]μὲν [πάλαι]πάλαι [χρόνον]χρόνον [δι]α̣κείμ̣εν[α]διακείμενα . S-3 ἐ̣π̣ά̣ν̣ωθε̣ν̣ἐπάνωθεν |gap:3| [ἐν]ἐν [πεδιάδι]πεδιάδι τῆς ἡμετέρας κώμης Ἀφροδί[τη]ς̣Ἀφροδίτης ❨τ̣ο(ῦ)❩τοῦ Ἀν[τα]ι̣ο̣πολίτουἈνταιοπολίτου ❨νομο(ῦ)❩νομοῦ , ἐν[ενε]χθένταἐνενεχθέντα δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς π̣ρ̣ώ̣ηνπρώην [γεγε]ν̣ημένηςγεγενημένης με̣τ̣[αθ]έσεωςμεταθέσεως κατὰ τὴν
6 [δημοσίαν]δημοσίαν [ἀπογραφὴν]ἀπογραφὴν [❨Ἰωάννο(υ)❩]Ἰωάννου [❨το(ῦ)❩]τοῦ ❨[ἐλλογι]μωτάτο(υ)❩ἐλλογιμωτάτου ❨σχολ̣[αστικο(ῦ)]❩σχολαστικοῦ εἰς τὴν [πεδι]ά̣δαπεδιάδα [κώμ]ηςκώμης Θμοναχθὴ ❨το(ῦ)❩τοῦ αὐτοῦ ❨νομο(ῦ)❩νομοῦ . S-4 [κ]α̣ὶ̣καὶ ἐπειδ̣ὴ̣ἐπειδὴ τ̣ὴντὴν ὑπόλοιπ[ό]νὑπόλοιπόν ❨μο(υ)❩μου πᾶσαν ἐλαχίστην κ̣τ̣[ῆ]σινκτῆσιν ο̣[ὖ]σ̣ανοὖσαν καὶ τελοῦσαν ὑπὸ τὴν ❨εἰρημ(ένην)❩εἰρημένην μοι
7 [κώμης]κώμης [Ἀφροδίτης]Ἀφροδίτης |gap:5|ι̣λον|gap:5|ιλον |gap:1|ρμ̣ω̣|gap:7|ι̣|gap:1|ρμω|gap:7|ι φερον|gap:6|τ̣η̣φερον|gap:6|τη [τ]ὴ̣[ν]τὴν [ὑπὲ]ρὑπὲρ τῶν εἰρημένων παντ̣ο̣ί̣ωνπαντοίων δημ̣ο̣σ̣ίανδημοσίαν συντέλεια̣νσυντέλειαν ἐ̣[π]ιγνῶναιἐπιγνῶναι τῷ δημοσίῳ λόγ[ῳ]λόγῳ [τ]ῆςτῆς αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης
8 [ὥστε]ὥστε [μὴ]μὴ [ἐμὲ]ἐμὲ [καθὼς]καθὼς [καὶ]καὶ [νῦν]νῦν [τυγχάνω]τυγχάνω [μεῖ]ναιμεῖναι εἰς ἑκατ̣[έρα]ν̣ἑκατέραν σ̣υντελοῦντ[α]συντελοῦντα [κώμ]ην̣κώμην · S-5 δ̣ι̣ά̣διά τ̣[ε]τε τοῦτο ἀναγκαίως παρεγε̣ν̣όμηνπαρεγενόμην πρὸς τὴν ὑμετέραν̣ὑμετέραν [πα]ίδευσινπαίδευσιν , αἰτῶ̣ναἰτῶν οἰκείῳ κινδ[ύν]ῳκινδύνῳ , ❨το(ῦ)❩τοῦ δημοσίου ❨λόγο(υ)❩λόγου κα̣τ̣[ὰ]κατὰ μηδὲν ∼βλαπτουμένου∽βλαπτομένου ,
9 [μετὰ]μετὰ [γνώμης]γνώμης [Φοιβάμμωνος]Φοιβάμμωνος [τοῦ]τοῦ [❨θαυμ(αστοῦ)❩]θαυμαστοῦ [❨βοηθο(ῦ)❩]βοηθοῦ [❨το(ῦ)❩]τοῦ [λογ]ιστηρ̣ί̣ο̣[υ]λογιστηρίου [ταύτ]η̣ς̣ταύτης τῆς πόλε̣[ως]πόλεως ❨[Ἀ]ν̣τ̣α̣ί̣[ο(υ)]❩Ἀνταίου [μετά]θ̣εσινμετάθεσιν τῶν ἀπογεγραμμένων παντοίων δημοσίων εὐσε̣β[ῶ]νεὐσεβῶν τελεσμάτων τοῖς εἰρημένοις γῃ̣δί̣οιςγῃδίοις ἐντεῦθεν ἤ[δ]ηἤδη ποιεῖσθαι ἀπὸ ❨κώ[μ(ης)]❩κώμης
10 [Θμοναχθὴ]Θμοναχθὴ [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ [δημόσιον]δημόσιον [τῆς]τῆς [ἡμετέρας]ἡμετέρας [κώμ]ηςκώμης Ἀφροδί[της]Ἀφροδίτης [·]· S-6 [ἑ]τοῖμοςἑτοῖμος γὰρ [εἰμ]ί̣εἰμί , κιν̣[δύνῳ]κινδύνῳ ἐμῷ καὶ πόρῳ τῆς ❨ὑπολοίπο(υ)❩ὑπολοίπου μου π̣α̣ν̣τοίαςπαντοίας ὑ̈ποστά[σεως]ὑ̈ποστάσεως , εἰσενεγκεῖν τὴν ὑπὲρ αὐτῶν παντοίαν δημοσίαν συντέλειαν τῷ δημοσίῳ
11 [λόγῳ]λόγῳ [τῆς]τῆς [αὐτῆς]αὐτῆς [κώμης]κώμης [,], [ἀκολούθως]ἀκολούθως [τῇ]τῇ [δημ]οσίᾳδημοσίᾳ ἀπ̣[ο]γρ[αφῇ]ἀπογραφῇ τ̣οῦτοῦ νῦν π̣|gap:1||gap:2||gap:2|τ̣|gap:1|π|gap:1||gap:2||gap:2|τ|gap:1| ❨[τ]ρακτευομένο(υ)❩τρακτευομένου κώδικος ❨Ἰωάννο(υ)❩Ἰωάννου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨εἰρημένο(υ)❩εἰρημένου ❨ἐλλο̣γιμωτά̣τ̣[ο(υ)]❩ἐλλογιμωτάτου ❨[σ]χολαστικο(ῦ)❩σχολαστικοῦ , τοῦτʼ ἔστιν ἐν [π]ε̣διάδιπεδιάδι κώμης Θμοναχθὴ ❨κλήρο(υ)❩κλήρου Πια Σε ,
12 [ὑπὲρ]ὑπὲρ [μὲν]μὲν [❨το(ῦ)❩]τοῦ [❨οἰκείο(υ)❩]οἰκείου [μου]μου [ὀνόματος]ὀνόματος [σπορίμ]ηςσπορίμης ἀρουρῶ̣[ν]ἀρουρῶν δεκατριῶ̣[ν]δεκατριῶν [τ]ε̣τ̣ά̣ρ̣τ̣ου|num:13|⧼|num:1/4|τετάρτου|num:13|⧼|num:1/4| , καὶ ὀνόματος ❨Βησίο(υ)❩Βησίου ❨Ἀνο(υ)βίωνος❩Ἀνουβίωνος καὶ Λεοντίου ❨ἀδελφο(ῦ)❩ἀδελφοῦ στρατιω[τ]ῶνστρατιωτῶν ❨Ἑρμο(υ)πόλ(εως)❩Ἑρμουπόλεως σπορίμης ἀρούρας ἡμίσε̣ω̣ς̣ἡμίσεως ❨τετάρτο(υ)❩τετάρτου , καὶ ὀνόματος Βίκτωρο̣[ς]Βίκτωρος
13 [ταβελλίωνος]ταβελλίωνος [σπορίμης]σπορίμης [ἀρούρας]ἀρούρας ❨[τετ]άρτο(υ)❩τετάρτου ❨ὀ[γδό]ο(υ)❩ὀγδόου , καὶ ὀν[ό]μ̣[α]τ̣[ος]ὀνόματος Εὐ̣τροπίαςΕὐτροπίας ❨Κοιράννο(υ)❩Κοιράννου ἀπὸ Ἀπόλ[λω]νοςἈπόλλωνος , πεδιάδος τῆς αὐτῆς̣αὐτῆς [Θμο]νεχθὴΘμονεχθὴ ❨τό[π]ο(υ)❩τόπου ὁμοίως Π[ια]Πια Σε σπορίμ[η]ςσπορίμης ἀρούρας μ̣ι̣ᾶςμιᾶς ❨τετάρτ̣ο(υ)❩τετάρτου ❨ἑκκαιδ̣[εκάτο(υ)]❩ἑκκαιδεκάτου ιϛ|num:1/16_tick|⧼|num:1|⧼|num:1/4|⧼|num:1/16|
14 |gap:32|π̣ρ|gap:2|ν|gap:2|τ̣ο̣ι̣ν̣ο̣ν̣|gap:32|πρ|gap:2|ν|gap:2|τοινον τ̣[ὸν?][εἰρημ]έ̣ν̣ο̣ντὸνεἰρημένον αἰδέσιμον τρακτευτὴν Φο[ιβ]άμμωναΦοιβάμμωνα καὶ ἐπ[α]κούσ[αντ]αἐπακούσαντα τῶν οὕτ[ως]οὕτως εἰ̣[ρ]ημένω[ν]εἰρημένων μοι καὶ ἐξῃ̣[τ]ημένωνἐξῃτημένων ἀξι[ῶ]ἀξιῶ καταθέσθαι πραττο̣μένωνπραττομένων .⊱.
15 m2 S-7 [❨defens(or)❩:]defensor: ⊰[ἀκουσάμενος]ἀκουσάμενος [τῶν]τῶν [παρὰ]παρὰ [❨σο(ῦ)❩]σοῦ [εἰρημένων]εἰρημένων [ἐν]ἐν [ὑπομνήμασιν]ὑπομνήμασιν [,], [Φοιβάμμ]ωνΦοιβάμμων παρὼ̣[ν]παρὼν [δ]ημό[σιος]δημόσιος τρακτευτ[ὴς]τρακτευτὴς κ̣α̣[ὶ]καὶ |gap:3|ε̣θ̣μ̣|gap:2||gap:3|εθμ|gap:2| [λεγέτ]ω̣λεγέτω βούλεται⊱βούλεται m1 Fo[e]bammonFoebammon ❨adiut(or)❩adiutor ❨log(isteriou)❩logisteriou Aṇ❨[taeo]p̣[ol(eos)]❩:Antaeopoleos: ⊰[ἐσ]ή̣μανενἐσήμανεν
16 [Ψιμανώβετ]Ψιμανώβετ [ὁ] [παρὼν]παρὼν [❨θαυμ(ασιώτατος)❩]θαυμασιώτατος [,], [ὡς]ὡς [αἰτεῖ]αἰτεῖ [μετάθεσιν]μετάθεσιν [ποιεῖσθαι]ποιεῖσθαι [παντοίων]παντοίων [δημοσ]ίωνδημοσίων εὐσεβ[ῶν]εὐσεβῶν [τελεσμά]τ̣ω̣ν̣τελεσμάτων [τῶν]τῶν [π]α̣ρʼπαρʼ αὐτο̣[ῦ]αὐτοῦ [❨κεκτημ(ένων)❩]κεκτημένων [ἀρο]υ̣ρῶνἀρουρῶν ἐν πεδιάδι κώμης Θμονεχθὴ κλ[ήρ]ου̣κλήρου Πια Σε κ[α]θὼςκαθὼς ἐπεχ̣|gap:2||gap:2|ἐπεχ|gap:2||gap:2| παρὰ τῶν
17 [γεωργῶν]γεωργῶν [,], [❨ὀνό(ματος)❩]ὀνόματος [ἐκκλησίας]ἐκκλησίας [Εὐφροσύνου]Εὐφροσύνου [,], [σπορί]μηςσπορίμης ἀρουρῶ[ν]ἀρουρῶν [δεκατριῶν]δεκατριῶν [❨τετάρτο(υ)❩][|num:13|⧼|num:1/4|]τετάρτου|num:13|⧼|num:1/4| [,], [καὶ]καὶ [ὀ]νόμ[α]τοςὀνόματος ❨Β̣[ησίο(υ)]❩Βησίου [❨Ἀνο(υ)❩βίωνος]Ἀνουβίωνος καὶ ❨Λεοντί[ο(υ)]❩Λεοντίου [ἀδελφοῦ]ἀδελφοῦ [στρατιω]τῶνστρατιωτῶν ❨Ἑρμου[πόλ(εως)]❩Ἑρμουπόλεως [σπορίμης]σπορίμης [ἀ]ρούραςἀρούρας ἡμ[ί]σ̣ε̣[ως]ἡμίσεως ❨τετάρ[το(υ)]❩τετάρτου , καὶ ὀνόματος Βίκτωρος
18 [ταβελλίωνος]ταβελλίωνος [σπορίμης]σπορίμης [ἀρούρας]ἀρούρας [❨τέταρτο(υ)❩]τέταρτου [❨ὀγδόο(υ)❩]ὀγδόου [,], [καὶ]καὶ [ὀνόματος]ὀνόματος [Εὐτροπίας]Εὐτροπίας [❨Κοιράννο(υ)❩]Κοιράννου [ἀπὸ]ἀπὸ [Ἀπόλλωνος]Ἀπόλλωνος [,], [πεδιά]δοςπεδιάδος τῆς α̣[ὐτῆς]αὐτῆς [Θμονεχθὴ]Θμονεχθὴ [❨τόπο(υ)❩]τόπου [ὁμοίω]ςὁμοίως Πια Σε [σπορίμης]σπορίμης [ἀρούρ]αςἀρούρας μι[ᾶς]μιᾶς [❨τετάρτο(υ)❩]τετάρτου [❨ἑκκαιδεκάτο(υ)❩]ἑκκαιδεκάτου ιϛ|num:1/16_tick|⧼|num:1|⧼|num:1/4|⧼|num:1/16|
19 |gap:?|
20 |gap:?|
21 |gap:?|
22 |gap:?|⊱|gap:?|
23 τῶν αὐτῶν [ἕνεκ]ενἕνεκεν εὐσεβῶν τελε̣[σμά]τ̣ωντελεσμάτων τῶν ∼προδεδη̣[λο]υμενων∽προδεδηλωμένων ἀρουρῶν .