Sematia

61837.xml

TM: 61837HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν
2 εἰς ∼τὸν∽τὸ ∼σταυρῶσεν∽σταυρῶσαι .
3 S-2 ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον
4 ❨⊢ἄν⊣(θρωπ)⊢ον⊣❩ἄνθρωπον ∼Κυρηνε͂ον∽Κυρηναῖον
4-5 ∼ομ̣μ̣ι̣∤τ̣ι∽ὀνόμα∤τι
5 Σίμωνα · S-3 τοῦτον
6 ∼ἠγάρευσαν∽ἠγγάρευσαν ⋰ἵ⋱ναἵνα ἄρῃ
7 τὸν ∼❨(σ)τ(αυ)ρόν❩∽σταυρόν αὐτοῦ .
8,minf S-4 ❨Μ(ατ)θ(αῖος)❩Ματθαῖος
1 θυγάτηρ ∼Ἰα⋰ί⋱ρ[ου]∽Ἰαείρου .
2 S-5 ∼παραλαβάνι∽παραλαβάνει τὸ[ν]τὸν [πατέρα]πατέρα
3 τοῦ ∼πεδή̣ου∽παιδίου κα[ὶ]καὶ [τὴν]τὴν [μητὲρα]μητὲρα
4 καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ , κα[ὶ]καὶ
4-5 ∼[εἰσπορεύε]∤τε∽εἰσπορεύε∤ται
5 ὅπου ἦν το ∼πε[δίον]∽παιδίον
6 καὶ · S-6 κρατήσας [τῆς]τῆς
7 ∼χερὸς∽χειρὸς τοῦ ∼πεδίου∽παιδίου
8 ∼[λέ]γει∽λέγι αὐτῇ ταλε[ιθα]ταλειθα
9 α|num:1| |g:dipunct| Μάρκος
1 διδ[άσκ]αλεδιδάσκαλε , ∼[ἤ]νεκα∽ἤνεγκα
2 τ[ὸν]τὸν [ὑιό]νὑιόν μου
3 α̣|gap:3|∼ρήσι∽α|gap:3|ρήσσει αὐτόν ,
4 ἀφρίζει καὶ τρίζει ∼τοὺ∽τοὺς
5 ∼ὀδότας∽ὀδόντας καὶ ∼ξηρήνετε∽ξηραίνεται ·
6 S-7 καὶ εἰς πῦρ καὶ εἰς ὕδωρ
7 γεγονός π|gap:?|
8 χη καὶ νησ|gap:?|
9 Μάρκ[ος]|gap:?|Μάρκος|gap:?|
1 |gap:?|
1-2 [Σίμων?]∤αΣίμων∤α
2 ∼Κυρηνε͂ον∽Κυρηναῖον
2-3 ἐρχό∤μενον
3 ἀπ' ἀγροῦ , ∼τὸ∽τὸν
4 πατέρα Ἀλεξάνδρου
5 καὶ ∼Ῥούφι∽Ῥούφου , ⋰ἵ⋱ναἵνα ἄρῃ
6 ❨στ(αυ)ρὸν❩σταυρὸν αὐτοῦ .
1 S-8 δ|gap:1|
1-2 διδά∤σκαλε
2 ∼⋰ἰ⋱πέν∽εἰπέ
3 τῷ ἀδελφῷ μου
4 ∼μερίσασθε∽μερίσασθαι
4-5 με∤τ'
5 ἐμοῦ τὴν
5-6 κλη∤ρονομίαν
6 . S-9 δ'
6-7 ε⋰ἴ⋱∤πενεἴ∤πεν
7 αὐτῷ , ❨⊢ἄν⊣(θρωπ)⊢ε⊣❩ἄνθρωπε , τίς
8 με κατέστησεν
9 ∼κρητὴν∽κριτὴν ∼μεριστὴ∽μεριστὴν
10 ἔφ' ὑμᾶς ; S-10 ∼ἶπεν∽εἶπεν δὲ
11 πρὸς αὐτοὺς , ὀρᾶτε
12 καὶ ∼φυλάσεστε∽φυλάσσεσθε
12-13 ἀ∤πὸ
13 πάσης
13-14 ∼πλαιο∤νεξίας∽πλεο∤νεξίας
14 , ὅτι
14-15 οὐ∤κ
15 ∼ἐ∽ἐν τῷ
15-16 ∼πε∤ρισεύι̣[ν]∽πε∤ρισσεύειν
17 Λουκάς|g:dipunct| α|num:1|
18 στίλβοντ|gap:2|
19 οι̣|gap:2|ναφε̣οι|gap:2|ναφε
1 τινι
2
2-3 ζω∤ὴ
3 αὐτοῦ
4 ἐστιν ∼ἐν∽ἐκ τῶν
5 ὑπαρχόντων
6 αὐτῷ . S-11 ∼⋰ἶ⋱πεν∽εἶπεν δὲ
7 παραβολὴν
8 πρὸς ∼αὐτοὺ∽αὐτοὺς
8-9 λέ∤γων
9 , ❨ἀ̅⊢ν⊣(θρώπ)⊢ου⊣❩ἀ̅νθρώπου
10 τινὸς
10-11 εὐ∤φόρη∤σεν
13 Λουκάς ⊢β⊣|num:2|β|num:2|
1 γενόμενος δ[ὲ]δὲ [ἐπὶ]ἐπὶ [τοῦ]τοῦ [τόπου]τόπου
2 εἶπεν αὐτοῖς , [προσεύχεσθε]προσεύχεσθε [μὴ]μὴ
3 εἰσελθεῖν εἰς [πειρασμὸν]πειρασμὸν [.]. S-12 [καὶ]καὶ [αὐτὸς]αὐτὸς
4 ἀπεσπάσθ[η]ἀπεσπάσθη [ἀπ']ἀπ' [αὐτῶν]αὐτῶν [ὡσεὶ]ὡσεὶ [λίθου]λίθου
5 βολήν , καὶ θ[εὶς]θεὶς [τὰ]τὰ [γόνατα]γόνατα
5-6 [προ]∤σηύξατοπρο∤σηύξατο
6 λέ[γων]λέγων [,], [πάτερ]πάτερ [,], [εἰ]εἰ
6-7 [βού]∤λειβού∤λει
7 παρένε[γκε]παρένεγκε [τοῦτο]τοῦτο [τὸ]τὸ
8 ποτήριον [ἀπ']ἀπ' [ἐμοῦ]ἐμοῦ [·]·
9 S-13 πλὴν μὴ [τὸ]τὸ [θέλημά]θέλημά
10 μου ἀλλὰ [τὸ]τὸ [σὸν]σὸν
10-11 [γινέ]∤σθωγινέ∤σθω
11 . S-14 καὶ ἀν[αστὰς]ἀναστὰς
11-12 [ἀ]∤πὸἀ∤πὸ
12 τῆς π[ροσευχῆς]προσευχῆς
13 ἐλθὼν [πρὸς]πρὸς [|gap:5_precision=low|]|gap:5_precision=low|
14,ms Λουκάς|g:dipunct| α|num:1|
1 Λουκάς : β|num:2|[⋰ο⋱]β|num:2|ο
2 [τ]οὺςτοὺς μαθητὰς εὗρεν κοιμωμένους αὐτοὺς
3,ms β
3 ἀπὸ τῆς λύπης , καὶ εἶπεν αὐτοῖς , τί
3-4 καθεύδε∤τε
4 ; S-15 ἀναστάντες προσεύχεσθε , ⋰ἵ⋱ναἵνα μὴ εἰσέλθητε
5 εἰς πειρασμόν . S-16 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ⋰ἰ⋱δοὺἰδοὺ ὄχλος , καὶ
5-6 λε∤γόμενος
6 ⋰Ἰ⋱ούδαςἸούδας εἷς τῶν δώδεκα προήρχετο αὐτοῖς ,
7 καὶ ἤγγισεν τῷ ❨⊢Ἰ⊣(ησο)⊢ῦ⊣❩Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν . S-17 δὲ ❨⊢Ἰ⊣(ησοῦ)⊢ς⊣❩Ἰησοῦς δὲ εἶπεν αὐτῷ ,
8 Ἰούδα , φιλήματι τὸν ❨⊢υ⊣(ἱὸ)⊢ν⊣❩υἱὸν τοῦ ❨⊢ἀν⊣(θρώπ)⊢ου⊣❩ἀνθρώπου παραδίδως ; S-18 ⋰ἰ⋱δόντεςἰδόντες
9 δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον
1 εἶπα̣[ν]εἶπαν [,],
2 [κύριε]κύριε [,], [εἰ]εἰ [πατάξομ]ενπατάξομεν ἐν
2-3 μαχαί∤[ρῃ]μαχαί∤ρῃ
3 [;]; S-19 [καὶ]καὶ ἐπάταξεν εἷς
4 [τις]τις ἐξ αὐτῶν τὸν τοῦ
5 ἀρχιερέως δοῦλον καὶ
6 ἀφεῖλεν τὸ οὖς αὐτοῦ
7 τὸ δεξιόν . S-20 ἀποκριθεὶς
8 δὲ ⊢ὁ⊣ ❨⊢Ἰ⊣(ησοῦ)⊢ς⊣❩Ἰησοῦς εἶπεν , ἐᾶτε ἕως τούτου ·
9 S-21 καὶ ἁψάμενος τοῦ ὠτίου ⋰ἰ⋱άσατοἰάσατο
10 αὐτόν . S-22 εἶπεν δὲ ⊢ὁ⊣ ❨⊢Ἰ⊣(ησοῦ)⊢ς⊣❩Ἰησοῦς πρὸς τοὺς
10-11 παρα∤γενομένους
11 ἐπ' αὐτὸν ἀρχιερεῖς
12 καὶ στρατηγοὺς τοῦ ⊢ἱ⊣εροῦἱεροῦ καὶ
12-12 πρε∤σβυτέρους
12 , ὡς ∼ἐπεὶ∽ἐπὶ λῃστὴν
13 ἐξήλθετε μετὰ
13-14 μα∤χαιρῶν
14 καὶ ξύλων ;
15 S-23 καθ' ἡμέραν ὄντος
16 ἐμοῦ ἐν τῷ
19,ms γ|num:3|ο
17,minf ⋰γ⋱|num:3|γ|num:3|
18,minf Λουκάς
1 ⋰ἱ⋱ερῷἱερῷ οὐκ
1-2 ἐξετείνα∤τε
2 τὰς χεῖρας ἐπ'
2-3 ∼ἐ∤μέν∽
3 $3 $.-μέ S-24 ἀλλ' αὕτη
4 ἐστὶν ὑμῶν ὥ[ρα]ὥρα
5 καὶ ἐξουσία τοῦ
6 σκότους .
6-7 S-25 ❨συλλαβό(ν)∤τες❩συλλαβόν∤τες
7 δὲ αὐτὸν
7-8 ἤγα∤γον
8 κ[α]ὶκαὶ ❨εἰσήγαγο(ν)❩εἰσήγαγον
9 εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ
10 ἀρχιερέως · S-26 δὲ
11 Πέτρος
11-12 ἠκολού∤θει
12 μακρόθεν .
13,ms S-27 δ|num:4|ο
1 Λουκάς ⊢ε⊣|num:5|ε|num:5|
2 περιαψάντων δὲ πῦρ ∼ἐμ∽ἐν
2-3 μέ∤σῳ
3 τῆς αὐλῆς καὶ [συγ]καθισάντωνσυγκαθισάντων αὐτῶν
4 ἐκάθητο Πέτρος μέσος αὐτῶ[ν]αὐτῶν .
5 S-28 ἰδοῦσα [δὲ]δὲ [αὐτὸν]αὐτὸν [παιδίσκη]παιδίσκη τις
6 καθ[ήμ]ε[ν]ο[ν]καθήμενον πρὸς τὸ φῶς καὶ
6-7 ἀτε∤[νίσασα]ἀτε∤νίσασα
7 [αὐτῷ]αὐτῷ [εἶπεν]εἶπεν [,], οὗτος σὺν
8 [αὐ]τῷαὐτῷ ἦν · S-29 δ[ὲ]δὲ [ἠρν]ήσατοἠρνήσατο αὐτὸν
9 [λέγων]λέγων [,], [οὐκ]οὐκ [οἶδα]οἶδα [αὐτόν]αὐτόν [,], γύν[αι]γύναι [.]. S-30 [καὶ]καὶ [μετὰ]μετὰ
10 βρ[α]χ[ὺ]βραχὺ ἕτερος ⋰ἰ⋱δ[ὼν]ἰδὼν [αὐτὸν]αὐτὸν [ἔ]φηἔφη , κ[αὶ]καὶ σὺ [ἐξ]ἐξ
10-11 [αὐ]∤τῶναὐ∤τῶν
11 εἶ · S-31 δὲ Πέτρος ἔφη , ἄ[νθρωπε]ἄνθρωπε [,],
12 οὐκ εἰμί . S-32 καὶ διαστάσης [ὡ]σε[ὶ]ὡσεὶ
13 ὥρας μιᾶς
1 ἄλλος τις
1-2 δι⋰ϊ⋱σχυρί∤ζετοδιϊσχυρί∤ζετο
2 λέγων , ἐπ'
2-3 ἀ∤ληθείας
3 καὶ ∼οὗτο∽οὗτος
4 μετ' αὐτοῦ ἦν , καὶ
5 γὰρ Γαλιλαῖός
6 ἐστιν · S-33 εἶπεν δὲ
7 Πέτρος
7-8 ἄν∤θρωπε
8 , οὐκ
8-9 οἶ∤δα
9 λέγεις .
10 S-34 καὶ
10-11 παραχρῆ∤μα
11 ἔτι
11-12 λα∤λοῦντος
13 αὐτοῦ
14,ms ϛ|num:6|ο |g:dipunct|
1 [καὶ]καὶ [στρα]φεὶςστραφεὶς [ὁ] [κύριος]κύριος
2 [ἐν]έβλεψενἐνέβλεψεν
3 [τῷ]τῷ Πέτρῳ , καὶ
3-4 ὑπε∤μνήσθη
4 Πέτρος
5 τοῦ ῥήματος
6 τοῦ ❨⊢Κ⊣(υρίο)⊢υ⊣❩Κυρίου ὡς εἶπεν
7 αὐτῷ ὅτι πρὶν
8 ἀλέκτορα
9 κα
10,ms ζ|num:7|ο |g:dipunct|
1 Λουκ[ὰς]Λουκὰς η|num:8|
2 ∼φωνῆσεν∽φωνῆσαι σήμερον ἀπαρνήσῃ με τρίς . S-35 Καὶ ἐξε[λθὼν]ἐξελθὼν
3 ἔκλαυσε πικρῶς . S-36 Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντο αὐτὸ[ν]αὐτὸν
4 ∼ἐνέπεζον∽ἐνέπαιζον ∼αὐτῶι∽αὐτῷ δέροντες , καὶ
4-5 περικαλύ∤ψαντες
5 αὐτὸν ἐπηρώτων ❨λέγο(ν)τες❩λέγοντες ,
6 προφήτευσον , τίς ἐστιν παίσας σε ;
1 S-37 καὶ ἕτερα ∼πολὰ∽πολλὰ
1-2 βλασ∤φημοῦντες
2 ἔλεγον εἰς
3 αὐτόν . S-38 καὶ ὡς ἐγένετο
4 ἡμέρα , συνήχθη τὸ
4-5 πρεσ∤βυτέριον
5 τοῦ λαοῦ
5-6 ἀρχι∤⋰ι⋱ερεῖςἀρχι∤ιερεῖς
6 τε καὶ ∼γραματεῖς∽γραμματεῖς ,
7 καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς
8 τὸ συνέδριον αὐτῶν ,
9 λέγοντες , εἰ σὺ εἶ ⋰ὁ⋱ ❨⊢Χ⊣(ριστό)⊢ς⊣❩Χριστός , εἰπέ
10 ἡμῖν . S-39 ∼εἶπει∽εἶπεν δὲ αὐτοῖς , ἐ[ὰν]ἐὰν
11 ὑμῖν εἴπω οὐ μὴ
11-12 πιστ∤εύσητε
12 · S-40 ἐὰν δὲ ἐρωτήσ[ω]ἐρωτήσω
13 οὐ μὴ ἀποκριθῆτε . S-41 Ἀπὸ
14 τοῦ νῦν ∼ἔστε∽ἔσται ❨⊢υ⊣(ἱὸ)⊢ς⊣❩υἱὸς τοῦ ❨ἀν(θρώπ)ου❩ἀνθρώπου
15 καθήμενος ἐκ δεξιῶν
16 τῆς δυνάμεως τοῦ ❨θ̅(εο)⊢ῦ⊣❩θ̅εοῦ .
17,minf S-42 θ|num:9| ο
18,minf Λουκὰς θ|num:9|
1 εἶπαν δὲ πάντες ,
2 σὺ οὖν εἶ ❨⊢υ⊣(ἱὸ)⊢ς⊣❩υἱὸς τοῦ ❨θ̅(εο)⊢ῦ⊣❩θ̅εοῦ ;
3 S-43 δὲ πρὸς αὐτοὺς
4 ἔφη , ὑμεῖς λέγετε
5 ὅτι ἐγώ εἰμι . S-44 οἱ δὲ
6 εἶπαν , τί ἔτι χρείαν
7 ἔχομεν μαρτυρίαν ;
8 S-45 αὐτοὶ γὰρ ∼ἠκούσαμε∽ἠκούσαμεν
9 ἀπὸ τοῦ στόματος
10,ms ι|num:10| |g:high-punctus| ο
1 ἐν ἀρχῇ ἦν λόγος , καὶ λόγος ἦν πρὸς
2 τὸν ❨θ̅(εό)⊢ν⊣❩θ̅εόν , καὶ ❨θ̅(εὸ)⊢ς⊣❩θ̅εὸς ⋰ἦ⋱νἦν λόγος . S-46 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ
3 πρὸς τὸν ❨θ̅(εό)⊢ν⊣❩θ̅εόν . S-47 ∼πάτα∽πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο , καὶ
3-4 χω∤ρὶς
4 αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν . S-48 γέγονεν αὐτῷ
5 ζωὴ ἦν , καὶ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῷ ❨⊢ἀν⊣(θρώπ)⊢ω⊣ͅ❩ἀνθρώπῳ · S-49 καὶ τὸ
6 φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ ∼φένι∽φαίνει , καὶ σκοτία ∼αὐτο͂∽αὐτοῦ
7 οὐ κατέλαβεν . S-50 ἐγένετο ❨⊢ἄν⊣(θρωπ)⊢ος⊣❩ἄνθρωπος ∼ἀσταλμένος∽ἀπεσταλμένος
8 παρὰ ❨θ(εο)⊢ῦ⊣❩θεοῦ , ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης · S-51 οὗτος
8-9 ἦλ∤θεν
9 εἰς ∼μαρτυράν∽μαρτυρίαν ⋰ἵ⋱ναἵνα μαρτυρήσῃ
10 περὶ τοῦ φωτός , ⋰ἵ⋱ναἵνα ∼πάνται∽πάντες ∼πειστεύσωσιν∽πιστεύσωσιν
11 αὐτοῦ . S-52 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς , ἀλλ'
11-12 ἵ∤να
12 μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ
13 φωτός . S-53 ἦν τὸ φῶς τὸ
14 ∼ἀληθεινὸν∽ἀληθινὸν ,
14-15 ∼φωτί∤ζι∽φωτί∤ζει
15 πάντα ❨⊢ἄν⊣(θρωπ)⊢ον⊣❩ἄνθρωπον
16,minf ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης |g:tripunct| α|num:1|
1 καὶ λόγος σὰρξ ἐγένετο
2 καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖ[ν]ἡμῖν [.].
3 S-54 ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης ∼μαρτυρῖ∽μαρτυρεῖ περὶ [αὐτοῦ]αὐτοῦ
4 ∼κὲ∽καὶ κέκραγε λέγων , οὗ[τος]οὗτος [ἦν]ἦν
5 ὃν ∼ἶπον∽εἶπον , ὀπί[σω]ὀπίσω [μου]μου
5-6 [ἐρχό]∤μενοςἐρχό∤μενος
6 ἔμ[προσθέν]ἔμπροσθέν [μου]μου
7 ↢γέ↤γονεγέγονε , ὅτ[ι]ὅτι [πρῶτός]πρῶτός [μου]μου [ἦν]ἦν [.].
8 S-55 ὅτι ἐκ τ[οῦ]τοῦ [πληρώματος]πληρώματος
9 αὐτο[ῦ]αὐτοῦ [ἡμεῖς]ἡμεῖς [πάντες]πάντες
9-10 [ἐλά]∤βομ[εν?]ἐλά∤βομεν
10 [καὶ?]καὶ [χάριν?]χάριν [ἀντὶ?]ἀντὶ [χάριτος?]χάριτος [ὅτι?]ὅτι [ὁ?]
10-11 [νό?]∤μ[ος]|gap:?|νό∤μος|gap:?|
1 ∼οὖ∽οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν ∼❨⊢Ἰ⊣(ησο)⊢ῦ⊣❩∽Ἰησοῦν̅ περὶ τῶν
1-2 μα∤θητῶν
2 αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς
3 αὐτοῦ . S-56 ἀπεκρίθη αὐτῷ ❨⊢Ἰ⊣(ησοῦ)⊢ς⊣❩Ἰησοῦς , ἐγὼ
3-4 ∼πα∤ρησία∽παρ∤ρησίᾳ
4 ἐλάλησα τῷ κόσμῳ · S-57 ἐγὼ
5 πάντοτε ἐδίδαξα ἐν τῇ συναγωγῇ
6 καὶ ∼ἐ∽ἐν τῷ ⋰ἱ⋱ερῷἱερῷ , ὅπου ∼πάντε∽πάντς οἱ ∼⋰Ἰ⋱ουδε͂οι∽Ἰουδαῖοι
7 ∼συνέρχοντε∽συνέρχονται , ∼ἐ∽ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα
8 οὐδέν . S-58 τί με ἐρωτᾷς ; S-59 ἐρώτησον τοὺς
9 ∼ἀκηκοάντας∽ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς ·
10 S-60 ⋰ἴ⋱δεἴδε οὗτοι ∼⋰ἴ⋱σασιν∽οἴσασιν εἶπον ἐγώ .
10-11 S-61 Ταῦ∤τα
11 δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς
11-12 ∼παρηστη∤κὼς∽παρεστη∤κὼς
12 τῶν ὑπηρετῶν ∼ἔδωκαιν∽ἔδωκεν
12-13 ῥά∤πισμα
13 τῷ ❨⊢Ἰ⊣(ησο)⊢ῦ⊣❩Ἰησοῦ εἰπών , οὕτως
13-14 ἀ∤ποκρίνῃ
14 τῷ ∼ἀρχιερῖ∽ἀρχιερεῖ ; S-62 δὲ ❨['Ι](ησού)⊢ς⊣❩'Ιησούς
15 εἶπεν , εἰ κακῶς ἐλάλησ[α]ἐλάλησα [,], μ[α]μα
16 ρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ ·
17 S-63 εἰ δὲ ∼καλῶ∽καλῶς , τί με δέρεις ;
18 S-64 ∼ἀπέστιλεν∽ἀπέστειλεν οὖν αὐτὸν
19 Ἅννας δεδεμένον 20 πρὸς ∼Κά⋰ι⋱φαν∽Καϊάφαν τὸν
21 ∼ἀρχιερίαν∽ἀρχιερέα . S-65 ἦν
22 δὲ Σίμων
23 Πέτρος
1 ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης [οὐκ]οὐκ ∼ἔχωμεν∽ἔχoμεν
2 ∼[βασι]λέαν∽βασιλέα ∼ἠ∽εἰ ∼μὲ∽μὴ
2-3 ∼Κέ∤σαραν∽Καί∤σαρα
3 . S-66 τότε οὖν
4 [π]αρέδωκενπαρέδωκεν
4-5 αὐ∤τὸν
5 αὐτοῖς ⋰ἵ⋱ναἵνα ❨στ(αυ)ρωθῇ❩σταυρωθῇ . S-67 οἱ δὲ
5-6 ∼πα∤ραλαβόντε∽πα∤ραλαβόντες
6 τὸν
7 ❨⊢Ἰ⊣(ησοῦ)⊢ν⊣❩Ἰησοῦν ἀπήγαγον
8 καὶ ἦν βαστά[ζων]βαστάζων
9,minf α|num:1| ❨Ἰ̣(ωάννης?)❩Ἰωάννης