Sematia

chla.12.524.xml

TM: 22346HGV: 22346Date: 375 – 378Place: Hermopolis

1 m1 S-1 ⊰τ̣[οῖς]τοῖς [γ]ῆ̣ς̣γῆς καὶ θαλά[τ]τ̣ηςθαλάττης κ[αὶ]καὶ π̣α̣ν[τὸς]παντὸς [ἀ]νθρώ[π]ωνἀνθρώπων ἔθν[ο]υςἔθνους κ̣α̣ὶ̣καὶ γένο[υ]ς̣γένους ∼δεσπό̣τας∽δεσπόταις ❨Φλ(αυίων)❩Φλαυίων Οὐάλεντι καὶ Γρατιανῷ
2 |gap:3||gap:2| καὶ Οὐαλ̣ε̣[ντι]ν[ι]α̣νῷΟὐαλεντινιανῷ α̣ἰων[ί]ο̣ι̣ςαἰωνίοις καὶ τροπ̣α̣[ι]ούχοιςτροπαιούχοις Αὐγού[στ]οιςΑὐγούστοις δέησις καὶ ἱκ̣ε̣[σ]ίαἱκεσία
3 παρὰ Φλαυίου Ἰσιδώρ̣[ο]υ̣Ἰσιδώρου [ὀφ]φ[ικ]ι̣α̣λ̣ίουὀφφικιαλίου τάξεως τῆς ὑμ[ετ]έραςὑμετέρας m2 ⸢ἡγεμο̣ν̣ίας⸣ἡγεμονίας m1 Θ[η]βαίδο̣ςΘηβαίδος . S-2 κατὰ τὴν πρώτ[η]νπρώτην
3-4 ἐπινέμη∤[σ]ιν̣ἐπινέμη∤σιν
4 , θειότατοι βασιλεῖς̣βασιλεῖς , ἐνεχει̣ρ̣ί̣σ̣[θ]ηνἐνεχειρίσθην παρὰ Ἀμμωνᾶ ἀ̣πὸἀπὸ διαψ̣ηφιστῶνδιαψηφιστῶν τῆς ἡμετέρας τάξεως χρυσοῦ
5 [ν]ομισμάτιανομισμάτια ἑκατὸν καὶ τριάκοντα ὀκτὼ|num:138| ὥστε m2 ⸢παραδο̣[ῦ]ν̣αι⸣παραδοῦναι m1 〚ἐπικαταλά[β]ειν〛ἐπικαταλάβειν ∼Διοσκουρίδην∽Διοσκουρίδῃ m2 ⸢τι̣νὶ⸣τινὶ m1 προπομπὸν τιρώνων
5-6 m2 ⸢Ἀρα⸣∤❨μαιοερ[μοπ(ολίτῃ)]❩Ἀρα∤μαιοερμοπολίτῃ
6 m1 〚[τῷ]〛τῷ 〚κ̣α̣ὶ̣〛καὶ 〚αὐτῷ〛αὐτῷ ὄντι [ἐ]ν̣ἐν [τ]ῷτῷ θείῳ κο̣μιτάτῳκομιτάτῳ . S-3 τοῦτο τὸ χ[ρ]υσίονχρυσίον [ὑ]π̣οδεξάμενοςὑποδεξάμενος ἐγὼ καὶ m2 ⸢παραδ̣ε̣ξ̣ά̣μ[ε]νος⸣παραδεξάμενος m1 τὸν ὑποδέκτ̣ηνὑποδέκτην κ[ατ]ὰκατὰ
7 |gap:3|ων̣|gap:3|ων m2 ⸢[π]ρὸς⸣πρὸς ⸢[τὸ]ν̣⸣τὸν ⸢❨προειρημ(ένον)❩⸣προειρημένον ⸢Διοσκουρίδην⸣Διοσκουρίδην m1 τὴν καταβολ[ὴ]νκαταβολὴν ἐπʼ αὐτὸν ποιεῖσθαι ἔσπε̣υ̣δ̣ονἔσπευδον . S-4 δὲ τῆς θ̣είαςθείας ὑμῶν καὶ φιλανθρώπου νο̣[μ]ο̣θ[εσ]ί̣αςνομοθεσίας
8 τ[ῆ]ς̣τῆς την[ι]καῦτατηνικαῦτα ∼καταπεμφθίσης∽καταπεμφθείσης ∼ἐ̣σθ̣όμενος∽αἰσθόμενος περὶ τ̣ο̣ῦτοῦ δεῖν δ̣[έ]κα|num:10|δέκα|num:10| μόνους χρυσίνους παρασχεῖν τοῖ̣[ς]τοῖς ν̣εο̣λ̣[έ]κ̣[τ]οιςνεολέκτοις ,
9 [τοσ]ο̣ῦ̣τοντοσοῦτον ὑπεδέχθ̣η̣ὑπεδέχθη μόνον , ὅσον καὶ χρεία ἀπῄτει χρ̣υσοῦχρυσοῦ ν̣ομισμάτιανομισμάτια ἑξήκοντα καὶ ἕ̣ν̣|num:61|ἕν|num:61| , [τ]ὸτὸ δ[ὲ]δὲ [ὑ]π̣ό̣[λ]οιπ̣ονὑπόλοιπον
10 ε̣ἴ̣α̣σ̣α̣ι̣εἴασαι ἐμοί ὥστε δ̣ι̣ὰ̣διὰ κομισθὲν παραδοθῆναι τῷ α[ὐ]τῷαὐτῷ Ἀμ[μ]ωνᾷἈμμωνᾷ ⸢ἀνα⸣διαδοθησόμενονἀναδιαδοθησόμενον τοῖς δεδωκ̣ό̣σιδεδωκόσι . S-5 ἀλλʼ ἔ̣κἔκ
11 [τινος]τινος [ἐκ]ἐκ [πο]νηροῦ̣πονηροῦ δ̣α̣ί̣[μ]ο̣νοςδαίμονος ⸢ἐσυλή̣θ̣η̣ν̣⸣ἐσυλήθην [σε]σ̣υ̣λ̣ῆ̣σ̣θ̣α̣ι̣σεσυλῆσθαι τ[ο]ύ̣τ̣ουτούτου τοῦ ὑπολειφ̣θέντοςὑπολειφθέντος παρʼ ἐμοὶ χρυσίου ὡς m2 ⸢με̣θ̣ʼ⸣μεθʼ ⸢ὧν⸣ὧν ⸢εἶχο̣ν̣⸣εἶχον ⸢σκευῶν⸣σκευῶν m1 καὶ μεμαρτυρή̣κασινμεμαρτυρήκασιν
12 ἐμο[ὶ]ἐμοὶ πολλοὶ Θηβ[α]ῖ̣ο̣ι̣Θηβαῖοι τηνικαῦτα παρόντες , Ζηναγένης δηφήνσωρ καὶ οἱ πρεσβεύσ̣α̣ν̣τεςπρεσβεύσαντες ὑπὲρ [τ]ῆςτῆς ∼ἐπαρχίας∽ἐπαρχείας
13 [Μακά]ριόςΜακάριός τε̣τε καὶ Φι̣λ̣α̣πόλλωνΦιλαπόλλων καὶ ἄλλοι ἀξιόπιστοι καὶ τού̣τῳτούτῳ τῷ π̣τ̣έσματιπτέσματι περιπεσὼν ἐπανῆλθον εἰς τὴν τάξιν .
14 m2 S-6 ⸢ἀλ̣λ̣ʼ⸣ἀλλʼ ⸢ο̣ἱ̣⸣οἱ ⸢π̣ο̣λιτε̣ύομε̣νοι⸣πολιτεύομενοι m1 〚συμβά̣ν̣τος〛συμβάντος 〚δέ〛δέ 〚τιν[ο]ς̣〛τινος 〚α̣ἰ̣τ̣ίο̣υ〛αἰτίου 〚οἱ〛οἱ τῆς Ἑρμοῦ πόλεως πολιτευόμενοι m2 ⸢[οἱ]⸣οἱ ⸢[καὶ]⸣καὶ ⸢[δε]|gap:5|⸣δε|gap:5| ⸢οἱ⸣οἱ ⸢δεδωκότες⸣δεδωκότες ⸢τὸ⸣τὸ ⸢χρυσίον⸣χρυσίον m1 προσῆλθον τῷ λαμπροτάτῳ Π̣εργ̣α̣μίῳΠεργαμίῳ τῷ
14-15 ἡγου̣∤μ̣έ̣νῳἡγου∤μένῳ
15 τοῦ ἔθνο[υς]ἔθνους [φ]άσκοντεςφάσκοντες m2 ⸢μὴ⸣μὴ ⸢ἀπολωλεκέναι⸣ἀπολωλεκέναι ⸢μ̣[ε]⸣με m1 〚διακατέχειν〛διακατέχειν 〚με〛με τὸ χρυσίον καὶ ἐξετάσεως καὶ τ̣[ῶ]〚νω〛ντῶνων 〚τω〛ντω{ν}
16 〚[καταθε]μ̣ένων〛καταθεμένων μ[α]ρ̣τύρωνμαρτύρων κα̣τ̣α̣<τι>θεμένωνκατατιθεμένων ἐν ὑπομνήμασι , ἑβδομήκοντα δύο|num:72| χρυσίνους διδόναι
17 |gap:5| εἰς ∼ταμῖον̣∽ταμεῖον ὑ̣πὲρὑπὲρ αὐτῶν προσετάχθην καὶ πάντα τ̣ὰ̣τὰ ἐμ̣[α]υτοῦἐμαυτοῦ διαπωλήσας καὶ σχεδὸν εἰπεῖν ἕως [τ]ῶντῶν φιλτάτων
18 |gap:5| μ̣ο̣υ̣μου ἔφθ̣άσα̣ἔφθάσα μάλα μ̣[ό]γ̣ιςμόγις σ̣υ̣νή[γ]αγονσυνήγαγον τοῦ ⸢ω⸣ω ὑπολοίπου λ̣[ο]γισθέντοςλογισθέντος αὐτοῖς . S-7 ἐπεὶ τοίνυν ὑφορῶμαι δ̣ι̣ὰδιὰ ἐπιείκιαν
19 |gap:5| μή τινες αὐτῶν φιλαίτιοι τ[ὰ]τὰ ἅ̣[π]αξἅπαξ τυπωθέντα ἐφʼ ὑ̣[π]ομνημάτωνὑπομνημάτων ἐξ ἀντικαθεστώτων ∼ἐνχειρωσαι∽ἐνχειρῆσαι
19-20 ∼καινο∤|gap:5|τομῆσαι∽καινο∤τομῆσαι
20 , δέομαι τῆς [ο]ὐραν̣ί[ο]υοὐρανίου ὑ̣μῶνὑμῶν τύχης ἐπινεῦσαι βέβαια καὶ ἀσάλευτα μένε[ι]νμένειν τὰ ὑπομνήματα τῶν
21 |gap:5| νόμων οὕτως κελευόν̣τωνκελευόντων μὴ δεῖν παρασαλευθῆναι τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος ἅπαξ ἀποφανθέντα ἐξ
21-22 ∼ἀντι∤|gap:?||gap:4|καθ̣ε̣[σ]τώτων∽ἀντι∤καθεστώτων
22 β[ο]η̣θ̣ο̣[ῦ]ντοςβοηθοῦντος τοῦ ἄρχοντο̣ς̣ἄρχοντος τῆς χώρας . S-8 το̣ύ̣το̣υ̣τούτου δὲ τυχὼν χάριτ̣αςχάριτας ἀειμνήστους τῇ
22-23 ὑπερ∤[λάμπρ]ῳὑπερ∤λάμπρῳ
23 ὑμῶν ε[ὐ]σε[βείᾳ]εὐσεβείᾳ [ὁμολογή]σωὁμολογήσω .⊱.
24 m3 S-9 [aurum]aurum [qu]ọdquod alius tibi |gap:1||gap:1||gap:3||gap:1| perferr[e]perferre |gap:1||gap:3|dima|gap:1||gap:4||gap:1| non pọpọṣc̣issepoposcisse
25 m4 |gap:?||gap:2|e|gap:3|ec̣|gap:2||gap:2||gap:2||gap:2|syp|gap:9|s|gap:2|e|gap:3||gap:3||gap:2|e|gap:4||gap:?||gap:?||gap:2|e|gap:3|ec|gap:2||gap:2||gap:2||gap:2|syp|gap:9|s|gap:2|e|gap:3||gap:3||gap:2|e|gap:4||gap:?|
1 m5 ⊰τ̣ὸ̣τὸ ❨ὑπό(λοιπον)❩ὑπόλοιπον χ̣ρ̣υ̣σ̣ί̣ονχρυσίον ὅπερ ἔλαβες
2 παρακ̣ο̣μείσεπαρακομείσε εἰ παρέδ̣ω̣κ[α]ςπαρέδωκας ,
3 φανερώτ̣ε̣ρονφανερώτερον διασάφ̣η̣σ[ο]νδιασάφησον .⊱.