Sematia

p.lips.2.124.xml

TM: 78440HGV: 78440Date: -137 – -137Place: Herakleopolites oder Arsinoites (?)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:6|
2 |gap:?||gap:2|
3 |gap:?||gap:1|ειμ|gap:1|μ̣α̣τ̣ο̣ς|gap:?||gap:1|ειμ|gap:1|ματος
4 |gap:?|ασιν
5 |gap:?||gap:2|ηθεντα
6 |gap:?_lines|
1 εἰς τὴν ἱππικὴν πρόσοδον καθηκόντων
2 - οἱ δὲ γραμματεῖς τοὺς̣τοὺς τ̣ο̣ιούτουςτοιούτους παραγράφουσιν
3 τὰς κατὰ καιρὸ[ν]καιρὸν [γ]ινομέναςγινομένας εἰσφορὰς καὶ τἆλλα
4 παρὰ τὸ δέον - , ἵνα μηθὲν τοιοῦτο γίνηται ,
5 ἀπαρενόχλητοι δὲ κατασταθέντες μετέχωσι
6 τῆς παρʼ ὑμῶν εὐεργεσίας ἀκολούθως τοῖς
7 περὶ αὐτῶν πρότερον προστεταγμένοις ,
8 ὡσαύτως δὲ καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς μὴ
8-9 τετε∤λεκότας
9 ἕως τοῦ λβ|num:32| ❨(ἔτους)❩ἔτους μὴ πα̣ρενοχλεῖνπαρενοχλεῖν κατὰ
10 τὰ καὶ νῦν προστεταγμένα .
11 S-2 ποιῆσαι τοῖς ἕως τοῦ νῦν μεταβεβηκόσι .
12 S-3 κ̣|gap:12|κ|gap:12| [τῶ]ν̣τῶν ὑφ̣ʼὑφʼ ἡμῶ̣νἡμῶν
12-13 πεφιλανθρω∤[πημένων]πεφιλανθρω∤πημένων
13 ἐν τῶι κ̣δ̣|num:24|κδ|num:24| [❨(ἔτει)❩]ἔτει π̣ρ̣ο̣στέτακταιπροστέτακται
14 ἀπ̣αιτεῖνἀπαιτεῖν εἰς τὴν ἱππικὴν πρόσοδον τὰ ἐκ τοῦ
15 σπόρο̣υ̣σπόρου , τῶν δὲ τὴν ὄλ̣υραν̣ὄλυραν ἐσπαρκότων
16 παρα̣δ̣έχεσθαιπαραδέχεσθαι ἐκ β|num:2| 𐅵|num:1/2| ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν , ο〚υ〛ἱουἱ δὲ παρὰ τοῦ διοικητοῦ
17 |gap:18|α τὰ προστεταγμένα . S-4 τῶν μὲν
18 |gap:18|δεχθηι , εἰς δὲ τὸ λοιπὸν
19 |gap:8| [ἀκολούθως]ἀκολούθως [τ]ο̣ῖ̣ςτοῖς πεφιλανθρωπημένοις .
20 S-5 π[οιῆσαι]ποιῆσαι |gap:20||gap:1| διαφόρους .
21 S-6 καὶ ἐ̣π̣ε̣[ὶ]ἐπεὶ [πρ]ότερονπρότερον μὲν̣μὲν ἐ̣τε̣λοῦμενἐτελοῦμεν τὰ [εἰς]εἰς [τὴν]τὴν [ἱ]ππικὴνἱππικὴν
22 π[ρόσοδον]πρόσοδον [κ]αθήκοντακαθήκοντα ἐκ τῶν σπόρων [κατὰ]κατὰ [τὰς]τὰς [γεν]ομέναςγενομένας
23 γεωμετρίας , ἐν τῶι κδ|num:24| ❨(ἔτει)❩ἔτει ἐπὶ τοῦ ἀδελφοῦ , βασιλεῦ
24 μέγιστε , ἐστάθη ἐπὶ Διοσκουρίδου του διοικήσαντος
25 λαμβάνεσθαι παρʼ ἡμῶν χωρὶς τῆς Θηβαίδος ❨μ(υριάδας)❩μυριάδας κδ|num:24| Γφοζ|num:3577||num:243577|
26 εἰς τῶν 〚εἰς〛εἰς 〚ὅ〛 〚τῶν〛τῶν 〚⸢ἀ̣ν̣α̣⸣〛λαμβανομένωνἀναλαμβανομένων κλήρων εἰς τὸ βασιλικὸν
27 παρε̣δ̣έ̣χοντοπαρεδέχοντο οἱ παρὰ τοῦ διοικητοῦ γραμματεῖς τὰ ἐπιβάλλοντα
28 [κ]α̣τʼκατʼ ἔ̣τοςἔτος ἐξ ὧν συνήγοντο τῶν ἕως τοῦ κϛ|num:26| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἐπὶ σοῦ ,
29 [βασιλ]ε̣ῦβασιλεῦ , ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι Ηω|num:8800| , τῶν δὲ καταλειπομένων ❨μ(υριάδων)❩μυριάδων κγ|num:23| Δψοζ|num:4777||num:234777|
30 [τε]λουμένωντελουμένων πα̣ρʼπαρʼ ἡμ̣ῶνἡμῶν θλιβόμ̣ε̣ν̣οιθλιβόμενοι καθʼ ὑπερβολὴν καὶ ἐν τῆι
31 τούτων παραδόσει διὰ τὰς ὑποδειχθείσας αἰτίας ἠξιώσαμέν σε
32 ἐν τῶι κϛ|num:26| ❨(ἔτει)❩ἔτει κουφίσαι τε ἡμᾶς καὶ ἔτι προσδοῦναι τοὺς
33 προσληφθέντας καὶ τοὺς ἐπεσομένους , πρὸς ❨(τρίτον)❩τρίτον δ̣ὲ̣δὲ
33-34 προστα∤χθέντος
34 προσθεῖναι ἡμῖν τὰ καθήκοντα τῶν προσειλημμένων
35 εἰς τὴν κατοικίαν μετὰ τὸ σταθῆναι τὸ κεφάλαιον ἐν τῶι κδ̣|num:24|κδ|num:24| ❨(ἔτει)❩ἔτει
36 ὑπ̣ὸὑπὸ τοῦ Διοσκουρίδου ἐν οἷς νομοῖς ἐτελεῖτο ἐπι̣γραφὴἐπιγραφὴ τὰς μεγίστας σοι
37 χά̣ρι̣[τας]χάριτας ἔ̣σχομενἔσχομεν . S-7 ἐν δὲ τῶι λ|num:30| [❨(ἔτει)❩]ἔτει |gap:20|
38 εἰσδ̣|gap:1||gap:3|εἰσδ|gap:1||gap:3| ἐ̣κἐκ τῶν κακοσχολῶς ὑπὸ τῶ̣ν̣τῶν παρʼ αὐτοῦ γρα̣[μματέων]γραμματέων
39 [παραδε]χθέντωνπαραδεχθέντων καὶ οἰηθέντος τὰς ἤδη ἀντανειρημέ̣[νας]ἀντανειρημένας
40 ὑ[πʼ]ὑπʼ [αὐ]τῶναὐτῶν ἕως τοῦ κϛ|num:26| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας Ηω|num:8800| π̣άλι̣πάλι προσ[ά]γ̣εινπροσάγειν διὰ τὸ
41 προσδοθῆναι ἡμῖν τοὺς προγεγονότας καὶ ἐξ̣|gap:3-4|σ̣αμ̣ένουςἐξ|gap:3-4|σαμένους
42 προσταχθῆναι ἀκολούθως συναναγκάσαν̣τόςσυναναγκάσαντός τ̣ετε τοὺς
43 πρὸς ταῖς συντάξεσιν ἡμῶν ἀναδέξασθαι σὺν ἄλλοις
44 οὐκ εὐγνώμοσιν καὶ [το]ῦ̣τοτοῦτο τὸ κεφάλαιον , καὶ παρʼ αὐτὸν
45 τὸν καιρὸν μεταλαβόντες ἀντείπαμεν διειληφότ[ες]διειληφότες
46 ἀλλότριον εἶναι τὸ διασαφούμενον τῆς δεδ̣ο̣μένηςδεδομένης [πα]ρ̣ʼπαρʼ ὑμῶν
47 χάριτος καὶ νῦν δὲ ἀξιοῦμεν βεβαιώσαντας τὰς
47-48 προεπικε∤χωρημένας
48 ἡμῖν παρʼ ὑμῶν εὐεργεσίας καὶ ∼ἐμβλέψαντες̣∽ἐμβλέψαντας
49 εἰς τὰς τῶν γραμματέων εὑρησιλογίας κ[αὶ]καὶ [δ]ιότιδιότι τῶν κλ̣ήρωνκλήρων
50 ἀ[ν]ειλημμένωνἀνειλημμένων εἰς τὸ βασιλικὸν προσῆκται τῆ[ι]τῆι [φορ]ολογίαι̣φορολογίαι ἡμῶν
51 πολλαπ̣λάσιαπολλαπλάσια πλήθη̣πλήθη συμ̣βαίνεισυμβαίνει τε διὰ τὰ το[ια]ῦτατοιαῦτα
51-52 προσλογίσ∤ματα
52 πολλάκι̣ςπολλάκις κεφάλαια ἄπρακτα καὶ ὁμόλογα ἐν̣ἐν ἡμῖν̣ἡμῖν
53 ἀνα̣[φ]έ̣ρ̣εσθ̣αιἀναφέρεσθαι προστάξαι ἀπολῦσαι ἡμᾶς τῶν παραγραφομένων
54 καὶ εἰς τὸ λοιπὸν δὲ μηθὲν τοιοῦτο προσάγεσθαι .
55 S-8 ποιῆσαι .
56 S-9 ἄλλο μέρος̣μέρος ·
57 S-10 ἀπολῦσαι δʼ ἡμᾶς καὶ τῶν ἕως τοῦ λβ|num:32| ❨(ἔτους)❩ἔτους παραγραφομένων πρὸς τὴν
58 ἱππικὴν πρόσοδον ὀφειλημάτων ἐν οἷς ἔσται καὶ τὰ πλεῖστα
59 τῶν προκ̣ειμ[έν]ωνπροκειμένων εἰ̣ς̣εἰς τ̣|gap:1|ν|gap:1||gap:1||gap:1||gap:5||gap:2||gap:15|τ|gap:1|ν|gap:1||gap:1||gap:1||gap:5||gap:2||gap:15|
60 σ̣ι̣τ̣αρχήματασιταρχήματα τοῖς καθʼ ἱππαρχίαν |gap:3||gap:10||gap:7|
61 ἀπὸ τοῦ κϛ|num:26| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἕως τοῦ κθ|num:29| ❨(ἔτους)❩ἔτους κατὰ τὰ̣τὰ π̣ρ̣ο̣σ̣τ̣α̣χ̣θ̣έ̣ν̣τ̣α̣προσταχθέντα
62 ἐ̣φʼἐφʼ ὧ̣ν̣ὧν ε̣ἰ̣σεδ̣|gap:4-5|εἰσεδ|gap:4-5| [Σ]αραπίωνΣαραπίων διοικητής
63 ποιῆσαι .
64 S-11 ἐσ̣τ̣ι̣ἐστι |gap:3|
65 ἀπὸ τῶν π̣ρ̣ὸ̣ς̣πρὸς τ̣[ὴ]ν̣τὴν ἱ̣π̣π̣ι̣κὴνἱππικὴν πρόσοδο̣ν̣πρόσοδον κ̣α̣θ̣η̣κ̣ό̣ν̣τ̣ω̣ν̣καθηκόντων
66 ὧν γράφει γεγονέναι ❨(διαρταβίας?)❩διαρταβίας ἀπὸ τ̣ῶ̣ν̣τῶν κ̣λ̣ή̣ρ̣ω̣ν̣κλήρων ἕως τοῦ κ̣ϛ̣|num:26|κϛ|num:26| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας σ̣|num:200||gap:1|δ|num:1/4_tick|σ|num:200||gap:1|δ|num:1/4_tick|
67 |gap:15| ἀντὶ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας λ̣β|num:32|λβ|num:32| ιβ|num:1/12_tick| τὰς αἱρούσας ξ|num:60| γ|num:1/3_tick| ιβ|num:1/12_tick|
68 καὶ πρὸς τοὺς ἕως τοῦ λβ|num:32| ❨(ἔτους)❩ἔτους χρόνους γράφουσι ὀ̣φε[ί]λ̣ε̣σ̣θ̣αιὀφείλεσθαι τοη|num:378| δ|num:1/4_tick| ,
69 γίνονται υλη|num:438| β|num:2/3_tick| .
70 S-12 ἄλ[λας]ἄλλας [ὀ]φειλομέναςὀφειλομένας πρὸς τὴν καθήκουσαν ἐ̣π̣ι̣γραφὴνἐπιγραφὴν
71 τῶν πρὸς τοὺς ἕως τοῦ λβ|num:32| ❨(ἔτους)❩ἔτους χρόνους σνε|num:255| ,
72 καὶ ἐν τοῖς ἐν τῆι συντάξει τοῦ ❨Ὀξυ(ρυγχίτου)❩Ὀξυρυγχίτου φερομένοις ὁμοίως ρξδ|num:164| η̣|num:1/8_tick|η|num:1/8_tick| ,
73 γίνονται υ̣ιθ|num:419|υιθ|num:419| η|num:1/8_tick| .
74 S-13 καὶ διάφορον ὀλύρας τῆς παραδεδομένης ἀν̣τ̣ὶἀντὶ π̣υρο̣ῦπυροῦ ε̣ἰ̣ςεἰς [τὴν]τὴν
75 ἱππικὴ̣νἱππικὴν πρόσοδον̣πρόσοδον ὡσαύτως φ|num:500| ,
76 γίνονται ϡ[ι]θ|num:919|ϡιθ|num:919| η|num:1/8_tick| ,
77 καὶ ἀπὸ τῶν πρὸς τὴν ❨(διαρταβίαν)❩διαρταβίαν τοῦ λγ|num:33| ❨(ἔτους)❩ἔτους
78 ὧν γράφει προφέρεσθαί τινας ἔχειν τοὺς κλ̣ήρ̣ουςκλήρους ἀγοραστοὺς
79 ὧν προσήγετο διὰ τὸ δεῖν πρότερον κομίσα[ι]κομίσαι παρὰ τοῦ διοικητοῦ
80 χρηματισμούς , τοὺς δʼ ἄνδρας προφέρεσθαι μὴ
80-81 καθ[η]∤κόντωςκαθη∤κόντως
81 περισ̣π̣ᾶ̣σθαιπερισπᾶσθαι μ̣ηδὲ̣μηδὲ γ̣ὰ̣ργὰρ ἰσχυρότερο̣ν̣ἰσχυρότερον εἶναι
82 τὸν παρὰ τοῦ διοικητοῦ χρηματισμὸν τῶν περὶ αὐτ̣[ῶν]αὐτῶν
83 προστεταγμένων καὶ ἀπο̣κ̣εκριμένωνἀποκεκριμένων ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας π|num:80| ,
84 καὶ ἀπὸ τῶν πα̣ρ̣ὰπαρὰ τὰ σπέρματα ι|num:10| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ϙ|num:90| ,
85 καὶ τῶν ἐπὶ ἰδιοκτήτωι̣ἰδιοκτήτωι ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν μδ|num:44| ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας πη|num:88| , ρ̣οη|num:178|ροη|num:178| .
86 S-14 καὶ τῶν μετακειμένων εἰς̣εἰς τ̣ὴντὴν κατοικίαν ἐφό̣δ̣ω̣ν̣ἐφόδων καὶ
87 φυλακιτ̣ῶνφυλακιτῶν ❨(διαρταβίας)❩διαρταβίας |gap:?| μη̣|num:48|μη|num:48| 𐅵|num:1/2| ,
88 καὶ ἀπὸ τῶν παρὰ τοὺς σπόρους ϛ|num:6| 𐅵|num:1/2| 〚|gap:4|〛|gap:4| ,
89 φυλακιτικοῦ καὶ αλλο̣αλλο |gap:3| ου καὶ τῶν ἄλλων π̣α̣|num:81|πα|num:81| γ|num:1/3_tick| ιβ|num:1/12_tick| ,
90 ❨(γίνονται)❩γίνονται τιδ|num:314| [γ|num:1/3_tick|]γ|num:1/3_tick| ιβ|num:1/12_tick| .
91 S-15 γίνονται τῶν ἐν ἐποχῆι Αχοβ|num:1672| η|num:1/8_tick| <ιβ|num:1/12_tick|>ιβ|num:1/12_tick| .
92 S-16 σὺν δὲ τ[α]ῖςταῖς ἐν τοῖς ἐπισκεφθησομένοις ❨(ἀρτάβαις)❩ἀρτάβαις Αψπε|num:1785| η̣|num:1/8_tick|η|num:1/8_tick| ,
93 ὥστʼ εἶναι τὰς προκειμένας ❨μ(υριάδας)❩μυριάδας β|num:2| Βρϙβ|num:2192||num:22192| .