Sematia

p.lips.1.84.xml

TM: 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390 22390HGV: 22390a 22390b 22390c 22390d 22390e 22390f 22390g 22390h 22390i 22390j 22390k 22390l 22390m 22390n 22390o 22390p 22390q 22390r 22390s 22390t 22390uDate: – Place:

1 m1 S-1 ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους κ[α]ὶκαὶ [ι]η|num:18|ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους κ[α]ὶκαὶ [ια|num:11|]ια|num:11| ❨(ἔτους)❩ἔτους Φ[α]μ[ε]ν[ὼθ]Φαμενὼθ |gap:7||gap:2|
2 καὶ̣καὶ Θα̣ι|gap:3||gap:?|Θαι|gap:3||gap:?|
3 |gap:4||gap:3||gap:?|
4 m2 ❨μεμ(έτρηκεν?)❩μεμέτρηκεν ἐπὶ τῆς ὄχθης τῆ̣[ς]τῆς ❨μ̣η̣(τρο)πόλεως❩μητροπόλεως
5 ❨δεκ(απρώτοις)❩δεκαπρώτοις ❨Πατεμίτ(ου)❩Πατεμίτου ἄνω ἐπὶ τ̣[ῆς]τῆς . S-2 Χοί̣α̣κ̣Χοίακ
6 ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ι|num:10| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨γ̣(ε)ν̣ή(ματος)❩γενήματος ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ θ|num:9| ❨(ἔτους)❩ἔτους
7 τῶν κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ
8 καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Κωνσταντίου
9 καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν ἐπιφανεστάτων
10 Καισάρων Ἀχιλλεὺς καὶ Ἑρμόδωρος
11 ❨δ̣ι(ὰ)❩διὰ Τ̣υ̣ρ̣ά̣ν̣[νου]Τυράννου υ̣ἱ̣ο̣ῦ̣υἱοῦ δο̣χι̣κ̣ῶ̣δοχικῶ σὺν ❨(ἑκατοστῇ)❩|num:1/100|ἑκατοστῇ|num:1/100|
12 [❨(ἀρτάβας)❩]ἀρτάβας τριάκον[τα]τριάκοντα [ἐ]ννέαἐννέα τέτ[αρτον]τέταρτον ❨γί̣(νονται)❩γίνονται
13 ❨δοχ(ικῷ)❩δοχικῷ σὺν ❨(ἑκατοστῇ)❩|num:1/100|ἑκατοστῇ|num:1/100| ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι λθ|num:39| δ|num:1/4_tick| Α|gap:1| σε̣|gap:4||gap:3|σε|gap:4||gap:3|
14 |gap:2|δ|num:4|
15 m1? ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ια|num:11| ❨(ἔτους)❩ἔτους Φαῶφι κζ|num:27| Πατρὴ κάτω
16 θε̣ίαςθείας ❨διατυ̣π̣(ώσεως?)❩διατυπώσεως ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ι|num:10| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἀχιλλεὺς
17 καὶ Ἑρμόδωρος ❨δι(ὰ)❩διὰ Εὐδαίμονος ❨υἱ(οῦ)❩υἱοῦ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ∼χειλίας∽|num:1000|χιλίας|num:1000| .
18 S-3 |gap:?|
1 m3 ❨ἀντίγρα(φον)❩ἀντίγραφον με[τρήσ]εωςμετρήσεως .
2 S-4 ❨μ[εμ]έτ(ρηκεν)❩μεμέτρηκεν π̣ρ̣[ὸ]ς̣πρὸς κ[ω]μάρχαςκωμάρχας ❨δεκ(απρώτους)❩δεκαπρώτους ❨Λευκοπ(υργίτου)❩Λευκοπυργίτου ἄνω
3 [ἀ]π̣[ὸ]ἀπὸ ❨[γε]ν(ήματος)❩γενήματος ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιϛ|num:16| [❨(ἔτους)❩]ἔτους καὶ ἐνάτου τῶν κυρίων
4 ἡμῶν Διο[κ]λη[τι]ανοῦΔιοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ
5 καὶ Κωνστα[ν]τίο[υ]Κωνσταντίου [κ]αὶκαὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν
6 |gap:1||gap:1|σ̣ι̣ουτας̣|gap:1||gap:1|σιουτας ὁ̣ καὶ |gap:1|αινων διὰ Λ̣ώϊοςΛώϊος
7 ⋰Ἰ⋱ώπιοςἸώπιος πυροῦ σὺν ❨(ἑκατοστῇ)❩|num:1/100|ἑκατοστῇ|num:1/100| ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ιγ|num:13| 𐅸|num:3/4| καὶ διὰ
8 Ἰβόιτος Ἀμμωνίου ὁμοίως πυροῦ
9 [σ]ὺνσὺν ❨(ἑκατοστῇ)❩|num:1/100|ἑκατοστῇ|num:1/100| ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας [ζ|num:7|]ζ|num:7| [𐅸|num:3/4|]𐅸|num:3/4| [ιβ|num:1/12_tick|]ιβ|num:1/12_tick| ❨γ[ί(νονται)]❩γίνονται [ὁ]μοῦὁμοῦ τῆς ❨μετ(ρήσεως)❩μετρήσεως πυροῦ σὺν ❨(ἑκατοστῇ)❩|num:1/100|ἑκατοστῇ|num:1/100| ❨(πυροῦ)❩πυροῦ
10 ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι εἴκοσι ∼μ[ία]ν∽μία [ἥμι]συἥμισυ δωδέκατον
11 ❨γί(νεται)❩γίνεται σὺν ❨(ἑκατοστῇ)❩|num:1/100|ἑκατοστῇ|num:1/100| [❨(ἀρτάβαι)❩]ἀρτάβαι κ[α]|num:21|κα|num:21| 𐅵|num:1/2| ιβ|num:1/12_tick|
12 m4 ❨ἀντίγρα(φον)❩ἀντίγραφον ❨μετ(ρήσεως)❩μετρήσεως . S-5 [❨μεμ(έτρηκεν)❩]μεμέτρηκεν |gap:2||gap:1|θ ἐ|gap:1||gap:1|της ❨τοπαρχ(ίας)❩τοπαρχίας ❨Λευκοπ(ρυγίτου)❩Λευκοπρυγίτου κάτω
13 ❨γενή(ματος)❩γενήματος ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους κ[αὶ]καὶ [ιϛ|num:16|]ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ἐνά[το]υἐνάτου ἔτους τῶν κυρίων
14 ἡμῶν Διοκ[λητιανοῦ]Διοκλητιανοῦ κ[αὶ]καὶ Μ[αξιμι]ανοῦΜαξιμιανοῦ καὶ Κωνσταντίου
15 καὶ Μαξιμ[ιανοῦ]Μαξιμιανοῦ [Σεβασ]τῶνΣεβαστῶν Ἑρμιόνη καὶ Θα⋰ῗ⋱β[ι]ςΘαῗβις
16 ❨δι(ὰ)❩διὰ ❨υ̣(ἱοῦ)❩υἱοῦ Τυράν̣[νου]Τυράννου |gap:3|ος α|gap:4||gap:4||gap:2||gap:3| δ|num:4|
17 ❨δι(ὰ)❩διὰ Ἀχιλλέως |gap:4||gap:1|ο(…)|gap:4||gap:1|ο… α|gap:2| Τ̣ε̣κε̣ρκε(…)Τεκερκε… μεσο|gap:1| ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας |gap:2| 𐅷|num:2/3|
18 ❨δι(ὰ)❩διὰ Σιλβαν[οῦ]Σιλβανοῦ |gap:4||gap:4||gap:4|μ̣ε̣σ̣ο̣|gap:1||gap:4||gap:4||gap:4|μεσο|gap:1| ❨(πυροῦ)❩πυροῦ [❨(ἀρτάβας)❩]ἀρτάβας |gap:2|
19 ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβη)❩ἀρτάβη α|num:1| γ̣ε̣|gap:4|γε|gap:4| ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι ι|num:10| 𐅵|num:1/2| ι̣β̣|num:1/12_tick|ιβ|num:1/12_tick| καὶ ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ |gap:4||gap:4| ❨(πυροῦ)❩πυροῦ
20 ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας δ|num:4| ❨χ(οίνικα)❩χοίνικα α|num:1| ❨γίν(ονται)❩γίνονται |gap:?|
21 |gap:?|
1 m5 ❨μεμέτρ(ηκεν)❩μεμέτρηκεν ἐν ❨οἰκί̣(ᾳ)❩οἰκίᾳ Λέ[ο]ντοςΛέοντος ❨γυ(μνασιάρχου)❩γυμνασιάρχου εἰς τὸν ἐν ❨Ἑρμο(ῦ)❩Ἑρμοῦ πόλει ❨δη̣[μόσ(ιον)]❩δημόσιον ❨[θη]σ̣(αυρὸν)❩θησαυρὸν
2 ❨δεκ(απρώτοις)❩δεκαπρώτοις Πε[ρ]ὶΠερὶ ❨Πόλ(ιν)❩Πόλιν ἄνω ἐπὶ τῆς ιγ|num:13| ❨Μεσ̣ο̣(ρὴ)❩Μεσορὴ ❨γεν[ή(ματος)]❩γενήματος τ̣[οῦ]τοῦ [ἐ]νεσ̣τ̣ῶ̣τ̣ο̣ς̣ἐνεστῶτος
3 ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους τῶν κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ
4 Μαξιμιανοῦ καὶ Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν
5 Ἀχιλλεὺς καὶ Ἑρμόδωρος διʼ ❨ἑ(αυτοῦ)❩ἑαυτοῦ πυροῦ σὺν ❨(ἑκατοστῇ)❩|num:1/100|ἑκατοστῇ|num:1/100| ❨δοχ(ικῷ)❩δοχικῷ ❨(ἀρτάβ…)❩ἀρτάβ… |vac:?|
6 m6 ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ια|num:11| ❨(ἔτους)❩ἔτους Φαρμοῦθι ιϛ|num:16| ❨τοπ(αρχίας)❩τοπαρχίας ❨Π(ερὶ)❩Περὶ ❨Πόλ(ιν)❩Πόλιν κάτω
7 τιμῆς πυροῦ ❨γενή(ματος)❩γενήματος ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιδ|num:14| ❨(ἔτους)❩ἔτους
8 καὶ ζ|num:7| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἀχιλλεὺς καὶ Ἑρμόδωρος γυ̣μνασίαρχοςγυμνασίαρχος
9 καὶ Ἑρμ̣[ιό]νηἙρμιόνη [σύ]μ̣β̣ι̣ο̣ς̣σύμβιος |gap:2| ❨(ἀργυρίου)❩ἀργυρίου ❨(τάλαντον)❩τάλαντον α|num:1| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Γσ|num:3200| α|gap:4||gap:1|ω̣ςα|gap:4||gap:1|ως δ|gap:2|
10 ❨γ̣(ίνεται?)❩γίνεται |gap:1|υν|gap:4||gap:3| ❨χ(οῖνιξ)❩χοῖνιξ α|num:1|
11 m4 ❨μεμέτρ(ηκεν)❩μεμέτρηκεν ἐπὶ τῆς μητροπόλεως εἰς τὸν ἐν ❨α(ὐτῇ)❩αὐτῇ ❨δημόσ(ιον)❩δημόσιον ❨θησ(αυρὸν)❩θησαυρὸν ❨[δ]ε[κ(απρώτοις)]❩δεκαπρώτοις
12 περὶ ❨πόλ(ιν)❩πόλιν ἄν[ω]ἄνω [ἐ]πὶἐπὶ τῆς ιϛ|num:16| Θὼθ |g:apostrophe| ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ι|num:10| ❨(ἔτους)❩ἔτους
13 ἀπὸ ❨γενή(ματος)❩γενήματος ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ἐνάτου τῶν κυρίων ἡμῶν
14 Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ καὶ Κωνσταντίου καὶ
15 Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν Ἀχιλλεὺς καὶ Ἑρμόδωρος διʼ ❨ἑα(υτοῦ)❩ἑαυτοῦ
16 πυροῦ σὺν ❨(ἑκατοστῇ)❩|num:1/100|ἑκατοστῇ|num:1/100| ❨δοχ(ικῷ)❩δοχικῷ ❨(ἀρτάβ…)❩ἀρτάβ… |vac:?|
17 καὶ ἐπὶ τῆς ϛ|num:6| Παχὼν ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ι|num:10| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἀπὸ ❨γενή(ματος)❩γενήματος ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους
18 καὶ ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ἐνάτου ὥ̣στεὥστε τοῖς ❨ἀναφερο(μένοις)❩ἀναφερομένοις τῇ τάξει τοῦ δι[ασ]ημ[ο]τάτουδιασημοτάτου
19 ἡγεμόνος ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ σιτη[ρ]ε̣σίουσιτηρεσίου πυροῦ σὺν ❨(ἑκατοστῇ)❩|num:1/100|ἑκατοστῇ|num:1/100| ❨δοχ(ικῷ)❩δοχικῷ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας δέκ̣α̣δέκα τρίτο[ν]|num:10|⧼|num:1/3|τρίτον|num:10|⧼|num:1/3|
20 ❨γ(ίνεται)❩γίνεται τῆς ❨μετρ(ήσεως)❩μετρήσεως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ σὺν ❨(ἑκατοστῇ)❩|num:1/100|ἑκατοστῇ|num:1/100| ❨δοχ(ικῷ)❩δοχικῷ ❨(ἀρτάβ…)❩ἀρτάβ… |vac:?|
21 |gap:?|
1 m6 ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ια|num:11| ❨(ἔτους)❩ἔτους Μεχ[ε]ὶρΜεχεὶρ ιϛ|num:16|
2 ❨πε(ρὶ)❩περὶ ❨π[ό]λ(ιν)❩πόλιν ἄνω ❨τι(μῆς)❩τιμῆς πυροῦ ❨γενή(ματος)❩γενήματος ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους
3 καὶ ἐνάτου Ἀχιλλεὺς καὶ Ἑρμόδωρος
4 ❨(τάλαντα)❩τάλαντα β|num:2| , ❨Πατεμίτ(ου)❩Πατεμίτου ἄνω ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Ατ|num:1300| ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(τάλαντα)❩τάλαντα β|num:2| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Ατ|num:1300| .
5 S-6 Μεχεὶρ λ|num:30| ❨Λευκοπ(υργίτου)❩Λευκοπυργίτου κάτω ἐπὶ ❨τ(ὸ)❩τὸ αὐτὸ
6 διʼ ❨Ὡρίω(νος)❩Ὡρίωνος ❨(τάλαντον)❩τάλαντον α|num:1| , ⸢❨ὑπ(ὲρ)❩⸣ὑπὲρ ⸢Ἑρμιόνης⸣Ἑρμιόνης ❨πε(ρὶ)❩περὶ ❨πόλ(ιν)❩πόλιν ἄνω ❨(τάλαντον)❩τάλαντον α|num:1| , ⸢❨ὑπ(ὲρ)❩⸣ὑπὲρ ⸢❨ἑα(υτοῦ)❩⸣ἑαυτοῦ
7 ❨πε(ρὶ)❩περὶ ❨πόλ(ιν)❩πόλιν κάτω ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Δ|num:4000| , ❨Πατ(εμίτου)❩Πατεμίτου κάτω ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Ε̣|num:5000|Ε|num:5000| ,
8 ❨Πατεμίτ(ου)❩Πατεμίτου ἄνω ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Γ|num:3000| ❨γ(ίνεται)❩γίνεται ❨(τάλαντα)❩τάλαντα δ|num:4| .
9 S-7 Μεχεὶρ λ|num:30| ❨πε(ρὶ)❩περὶ ❨πόλ(ιν)❩πόλιν ἄνω ❨ὁμοί(ως)❩ὁμοίως Λέων ❨γυ(μνασίαρχος)❩γυμνασίαρχος
10 ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ∼τετρακισχειλίας∽τετρακισχιλίας ❨πεντακοσί(ας)❩πεντακοσίας ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Δφ|num:4500| .
11 m7 S-8 ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ια|num:11| ❨(ἔτους)❩ἔτους Φαμενὼθ ιδ|num:14|
12 ❨πε(ρὶ)❩περὶ ❨πόλ(ιν)❩πόλιν ἄνω τιμῆς πυροῦ ❨γενή(ματος)❩γενήματος
13 ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ἐνάτου Ἀχιλλεὺς
14 καὶ Ἑρμόδωρος ❨(τάλαντα)❩τάλαντα β|num:2| , ❨Πατεμίτ(ου)❩Πατεμίτου ἄνω
15 ❨(τάλαντον)❩τάλαντον α|num:1| ❨γ(ίνεται)❩γίνεται ❨(τάλαντα)❩τάλαντα γ|num:3| .
16 m8 S-9 Φαμενὼθ ιε|num:15| ❨ὁμοί(ως)❩ὁμοίως ❨Λευκοπ(υργίτου)❩Λευκοπυργίτου κάτω
16-17 Ἀχιλ∤λεὺς
17 καὶ Ἑρμόδωρος διὰ Κάστορος
18 υἱοῦ ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ Ἑρμιόνης τῆς καὶ Θαΐβιος
19 τάλαντον ἕν ❨γ̣(ίνεται)❩γίνεται ❨(τάλαντον)❩τάλαντον α|num:1| .
20 S-10 Φαμενὼθ ιϛ|num:16| ❨ὁμοί(ως)❩ὁμοίως ❨Λευκοπ(υργίτου)❩Λευκοπυργίτου ἄνω
20-21 Ἀχιλ∤λεὺς
21 καὶ Ἑρμόδωρος ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ Ἑρμιόνης
22 συμβίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Γ|num:3000| , ❨πε(ρὶ)❩περὶ ❨πόλ(ιν)❩πόλιν ἄνω ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨ἑ(αυτοῦ)❩ἑαυτοῦ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Γ|num:3000| .
23 S-11 |vac:?| ❨γ(ίνεται)❩γίνεται ❨(τάλαντον)❩τάλαντον α|num:1| .
24 S-12 Φαμενὼθ λ|num:30| ❨ὁμοί(ως)❩ὁμοίως Λέων ❨γυ(μνασίαρχος)❩γυμνασίαρχος ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ
24-25 Ἑρμι∤όνης
25 συμβίου ❨(τάλαντον)❩τάλαντον α|num:1| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Αυ|num:1400| , ❨πε(ρὶ)❩περὶ ❨πόλ(ιν)❩πόλιν ἄνω
26 ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨ἑ(αυτοῦ)❩ἑαυτοῦ ❨(τάλαντα)❩τάλαντα γ|num:3| , Πατρὴ κάτω ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨ἑ(αυτοῦ)❩ἑαυτοῦ καὶ
26-27 Ἑρμι∤όνης
27 ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς |gap:1|π|num:080| , ❨Πατεμίτ(ου)❩Πατεμίτου ἄνω ❨(τάλαντα)❩τάλαντα β|num:2| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Δ̣κ̣|num:4020|Δκ|num:4020|
28 ❨πε(ρὶ)❩περὶ ❨πόλ(ιν)❩πόλιν |gap:4| ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨ἑ(αυτοῦ)❩ἑαυτοῦ καὶ Ἑρμιόνης ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς υ|num:400|
29 ❨γ(ίνεται)❩γίνεται ❨(τάλαντα)❩τάλαντα |gap:3| .
1 m9 S-13 ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ια|num:11| ❨(ἔτους)❩ἔτους Φαρμ[οῦθ]ιΦαρμοῦθι β|num:2|
2 ❨πε(ρὶ)❩περὶ ❨πόλ(ιν)❩πόλιν ἄνω ❨τι(μῆς)❩τιμῆς πυροῦ ❨γ[ε]νήμ(ατος)❩γενήματος ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους
3 καὶ ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ἐνάτου Λέων ❨γυ(μνασίαρχος)❩γυμνασίαρχος ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Αφ̣|num:1500|Αφ|num:1500| ,
4 ❨πε(ρὶ)❩περὶ ❨πόλ(ιν)❩πόλιν κάτω ❨δι(ὰ)❩διὰ ❨ἑα(υτοῦ)❩ἑαυτοῦ καὶ τῆς ❨συμβ(ίου)❩συμβίου [❨ἐ(πὶ)❩]ἐπὶ
5 [τ]ὸτὸ ❨α(ὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Γτ|num:3300| ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Δω|num:4800| .
6 S-14 Φαρμοῦθι γ|num:3| ❨πε(ρὶ)❩περὶ ❨πόλ(ιν)❩πόλιν ἄνω ❨ὁμοί(ως)❩ὁμοίως Λέω[ν]Λέων
7 ❨δι(ὰ?)❩διὰ Πολυδεύκους ∼❨δι(ίου)❩∽ἰδίου τάλαντον ἓν καὶ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς
8 ∼δισχειλίας∽δισχιλίας ἑξακοσίας ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(τάλαντον)❩τάλαντον α|num:1| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Βχ|num:2600| .
9 S-15 καὶ ❨ὁμοί(ως)❩ὁμοίως ❨πε(ρὶ)❩περὶ ❨πόλ(ιν)❩πόλιν κάτω ❨α(ὐτὸς)❩αὐτὸς ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ∼χειλίας∽χιλίας
10 ὀκτακοσίας ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Αω|num:1800| .
11 m10 S-16 Φαρμοῦθι δ|num:4| διεγράφη ❨τοπα[ρ]χ̣(ίας)❩τοπαρχίας
12 ❨Λευκ(οπυργίτου)❩Λευκοπυργίτου κάτω ὑπὸ Πόλλωνος
12-13 ὀνό̣[μ]∤❨ατ(ος)❩ὀνόμ∤ατος
13 ❨[Α]ὐ̣ρ̣(ηλίου)❩Αὐρηλίου Ἀχιλλέως γεωργοῦ ❨ὑπ̣(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨[γε]ν̣ή̣(ματος)❩γενήματος
14 ιϛ|num:16| καὶ ιε|num:15| καὶ η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους |gap:4||gap:1| το [ι]ζ|num:17|ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους κα[ὶ]καὶ [ιϛ|num:16|]ιϛ|num:16| [❨(ἔτους)❩]ἔτους
15 καὶ θ|num:9| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ υ|num:400| .
16 m11 S-17 ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ια|num:11| ❨(ἔτους)❩ἔτους Φαρμο[ῦ]θιΦαρμοῦθι ε|num:5|
17 Πατρὴ κάτω ❨τι(μῆς)❩τιμῆς ❨(πυροῦ?)❩πυροῦ ❨γενήμ(ατος)❩γενήματος ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους
18 καὶ ἐνάτου ❨οὐσ(ίας)❩οὐσίας ἀμερίστου ❨δι(ὰ)❩διὰ Ἀχι[λλ]έωςἈχιλλέως
19 τοῦ καὶ Ἑρμοδώρου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ∼χειλίας∽χιλίας [ἑξ]ακοσίαςἑξακοσίας
20 |vac:?| ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Αχ|num:1600| .
21 m8 S-18 Φαρμοῦθι ιγ|num:13| ❨ὁμοί(ως)❩ὁμοίως ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ τὸ ❨α(ὐτὸ)❩αὐτὸ ❨δι(ὰ)❩διὰ τοῦ ❨α(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ
22 ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ∼πεντα[κ]ισχειλίας∽πεντακισχιλίας πεντακ[οσία]ςπεντακοσίας
23 |vac:?| ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Εφ|num:5500| .
24 m12 S-19 ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ια|num:11| ❨(ἔτους)❩ἔτους Παχ[ὼν]Παχὼν |gap:?|
25 ❨π[ε(ρὶ?)]❩περὶ πόλι̣ν̣πόλιν κ[ά]τωκάτω φόρου ❨ἀ̣π(οτάκτου)❩ἀποτάκτου ε|num:5| ❨[ἰ]νδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος
26 ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ∼[χε]ιλί[α]ς∽χιλίας πεντα[κ]οσ[ία]ς|num:1500|πεντακοσίας|num:1500| .
1 m13 S-20 ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ια|num:11| ❨(ἔτους)❩ἔτους Παῦνι β|num:2|
2 ❨Πατεμίτ(ου)❩Πατεμίτου ἄνω ❨φό(ρου)❩φόρου ❨ἀπ(οτάκτου)❩ἀποτάκτου ε|num:5| ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος
3 Λέων γυμνασ[ι]άρχηςγυμνασιάρχης ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ∼χειλίας∽χιλίας
4 ἑξακοσίας δώδεκα ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Αχιβ|num:1612| .
5 S-21 Παῦνι ιϛ|num:16| Πατρὴ κάτω ❨[ὁ]μοί(ως)❩ὁμοίως
6 Λέων ❨γυ(μνασίαρχος)❩γυμνασίαρχος ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ Ἑρμιόνης συμβίου
7 καὶ ἑαυτοῦ τάλαντα δύο ❨γ(ίνεται)❩γίνεται ❨(τάλαντα)❩τάλαντα β|num:2| .
8 S-22 Παῦνι λ|num:30| Π[α]τρὴΠατρὴ κάτω ❨φό(ρου)❩φόρου ❨ἀπ(οτάκτου)❩ἀποτάκτου ε|num:5| ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος
9 Λέων ❨γυμνασίαρχ(ος)❩γυμνασίαρχος ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ Ἑρμιόνης τῆς καὶ Θαΐβιος
10 συμβίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ∼δισχειλίας∽δισχιλίας τετρακοσίας
11 |vac:?| [❨γ(ίνονται)❩]γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Βυ|num:2400| .
12 S-23 Ἐπεὶφ α|num:1| ❨πε(ρὶ)❩περὶ ❨πόλ(ιν)❩πόλιν ἄνω φόρου ❨ἀπ(οτάκτου)❩ἀποτάκτου α|num:1| ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος
13 Λέων ❨γυ(μνασίαρχος)❩γυμνασίαρχος ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ∼χειλίας∽χιλίας τετρακοσίας|num:1400| .
14 m14 S-24 ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ια|num:11| ❨(ἔτους)❩ἔτους Φαρμοῦθι ιδ|num:14|
15 ❨Λευκοπ(υργίτου)❩Λευκοπυργίτου κάτω ❨τι(μῆς)❩τιμῆς πυροῦ ❨γενήμ(ατος)❩γενήματος ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους
16 καὶ ἐνάτου Ἑρμιόνη καὶ Θαῗβις ❨δι(ὰ)❩διὰ
17 Πόλλων̣οςΠόλλωνος τάλαντον ἓν καὶ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς
17-18 τετρα∤κοσί[α]ςτετρα∤κοσίας
18 |vac:?| ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(τάλαντον)❩τάλαντον α|num:1| [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ υ|num:400| .
19 m15 S-25 ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ια|num:11| ❨(ἔτους)❩ἔτους Μεσορὴ κϛ|num:26|
20 σιτολόγοι ἐποικίου Ἰλίου δ̣ιʼδιʼ ἐμοῦ Τοθῆτος
21 Εὐδαίμ[ο]νοςΕὐδαίμονος ❨κληρο(νόμοις)❩κληρονόμοις Μαρσίλλας διὰ Λέοντος
22 ❨γυμνασ[ι]άρχ(ου)❩γυμνασιάρχου . S-26 ἔσχον παρά σου εἰς λόγον
23 |gap:1|π̣ιν̣ικ̣|gap:2|ωνος|gap:1|πινικ|gap:2|ωνος τοῦ ❨α(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ ἐνεστῶτος ἔτους
24 ἀργυρίου καινοῦ νομίσματος δραχμὰς
25 τριακοσίας τριάκοντα δύο ❨γ(ίνεται)❩γίνεται ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου
26 ❨ἀργ(υρίου)❩{ἀργυρίου} |gap:3| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ τλβ|num:332| .
1 m16 S-27 κ|num:20| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιθ|num:19| [❨(ἔτους)❩]ἔτους καὶ ιβ|num:12| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἁθὺρ β|num:2| τ̣ο̣[π]α̣[ρ]χ̣ί̣αςτοπαρχίας
2 ❨π(ερὶ)❩περὶ ❨πόλ(ιν)❩πόλιν κάτ[ω]κάτω ἐ̣ν̣ἐν ❨Μαγδ(ώλοις)❩Μαγδώλοις Μιρὴ Ἀ[χι]λλεὺςἈχιλλεὺς
3 καὶ Ἑρμ[ό]δωροςἙρμόδωρος γενήματος ι̣θ̣|num:19|ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους κ[αὶ]καὶ ι̣[α]|num:11|ια|num:11| [❨(ἔτους)❩]ἔτους
4 ❨τι(μῆς)❩τιμῆς κρέως καὶ ❨ἀχύρ(ου)❩ἀχύρου ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨καιν(οῦ)❩καινοῦ δραχμὰς
5 τριακοσίας ἑβδομήκοντα τ[έ]σσαρα[ς]|num:374|τέσσαρας|num:374|
6 διὰ ❨Παμούνι(ος)❩Παμούνιος Ἑ̣ρ̣μίν[ο]υἙρμίνου |gap:1||gap:4||gap:4||gap:1|
7 Μαγδωλ(…)Μαγδωλ… . S-28 ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Σιλβανὸς γνωστὴ̣ρ̣γνωστὴρ ❨σ̣ε̣σ̣η̣(μείωμαι)❩σεσημείωμαι .
8 m17 S-29 κα|num:21| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιγ|num:13| ❨(ἔτους)❩ἔτους Μεχε̣ὶρΜεχεὶρ ιζ|num:17| Σκορδῶν .
9 S-30 Ἀχιλλεὺς καὶ Ἑρμόδωρος ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨γενή(ματος)❩γενήματος
10 κ|num:20| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ιβ|num:12| ❨(ἔτους)❩ἔτους κρέως χοιρίου λίτρας
11 Ἰταλικὰς εἴκοσι ❨γί(νονται)❩γίνονται ❨λί(τραι)❩λίτραι κ|num:20| .
12 S-31 ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Δίδυμος ∼εἴλημαι∽εἴλημμαι τὰς ❨α(ὐτὰς)❩αὐτὰς
13 ❨λί(τρας)❩λίτρας εἴκοσι|num:20| ὡς ❨π(ρόκιται)❩πρόκιται ❨μ(όν)❩αςμόνας . m18 S-32 ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Εἰσίδωρος ❨σεσ(ημείωμαι)❩σεσημείωμαι .