Sematia

p.lips.1.34dupl.xml

TM: 22345HGV: 22345Date: 375 – 378Place: Hermopolis

1 m1 S-1 [τοῖς]τοῖς γῆς καὶ [θα]λάττηςθαλάττης καὶ παντὸς [ἀ]ν̣θ̣ρώπωνἀνθρώπων ∼ἔθνος∽ἔθνους καὶ γένους ∼δεσπότας∽δεσπόταις ∼❨Φλλλ(αυίοις)❩∽Φλαυίοις Οὐάλεντι καὶ
2 Γρατιαν[ῷ]Γρατιανῷ [κ]αὶκαὶ Οὐαλεντινιαν[ῷ]Οὐαλεντινιανῷ αἰων[ί]οιςαἰωνίοις Αὐγούστοις δέησις καὶ ἱκεσία
3 παρὰ Φλαυίου [Ἰ]σιδώρουἸσιδώρου ❨ὀφφ(ικιαλίου)❩ὀφφικιαλίου τάξεως ἡγεμονίας τῆς ὑμετέρας Θηβαίδος . S-2 κατὰ τὴν πρώτην
4 ἐπινέμησιν , [θει]ότατο[ι]θειότατοι βασιλεῖς , [ἐ]νεχειρ[ί]σθηνἐνεχειρίσθην παρὰ Ἀμμωνᾶ ἀπὸ διαψηφιστῶν τῆς ἡμετέρας τάξεως
5 χρυσοῦ νομισμ[άτ]ιανομισμάτια δι[α]κόσιαδιακόσια τριάκοντα ὀκτώ|num:238| , ὥστε [δ]ι̣α̣κομίσαιδιακομίσαι καὶ παραδοῦναι Διοσκουρίδῃ τινὶ Ἑρμουπολίτῃ
6 ὄντι ἐν τῷ θείῳ κομιτάτωι̣κομιτάτωι καὶ παρ[α]γενόμενοςπαραγενόμενος πρὸς τὸν προειρημένον τὰ μὲν καταβέβληκα αὐτῷ ,
7 χρυσοῦ νομι[σ]μ[άτ]ιανομισμάτια ἑξήκοντα ἕν|num:61| , λαβὼν παρʼ αὐτοῦ ἀποχήν , ὑπελείφθη δὲ παρʼ ἐμοὶ ἕτερα νομισμάτια
8 ἑκατὸν ἑβδ[ομ]ήκονταἑβδομήκοντα ἑπτά|num:177| , χρείας μὴ ∼ἐπιγούσης∽ἐπειγούσης . S-3 καὶ συνέβη ἔκ τινος πονηροῦ δαίμονος σύλησιν
8-9 γενέ∤σθαι
9 τούτου [τοῦ]τοῦ [ὑ]πολ̣ειφθέντοςὑπολειφθέντος παρʼ ἐμοὶ χρυσίου , ὡς καὶ μεμαρτυρήκασιν ἐμοὶ πολλοὶ Θηβαῖοι τηνικαῦτα
10 παρόντες , Ζ[ηναγ]ένηςΖηναγένης δηφήνσ[ω]ρδηφήνσωρ καὶ οἱ πρεσβ[εύ]σαντεςπρεσβεύσαντες ὑπὲρ τῆς ∼ἐπαρχιου∽ἐπαρχείας Μακάριός τε καὶ Φιλαπόλλων
11 καὶ ἄλλοι ἀξιό[πισ]τοιἀξιόπιστοι . S-4 καὶ τούτῳ τῷ ∼π[τ]έ̣σματι∽πταίσματι περιπεσὼν ἐπανῆλθον εἰς τὴν τάξιν . S-5 ἀλλʼ οἱ πολιτευόμενοι
12 τῆς Ἑρμο[ῦ]Ἑρμοῦ π[όλεως]πόλεως [ο]ἱοἱ δεδω̣κ̣[ότες]δεδωκότες [τὸ]τὸ [χρ]υ̣σ̣ίονχρυσίον Ἀμ̣μ̣ω̣νᾷἈμμωνᾷ προσῆλθον τῷ λαμπροτάτῳ Περγαμίῳ τῷ
12-13 [ἡ]γου∤μένῳἡγου∤μένῳ
13 τοῦ ἔ̣[θνους]ἔθνους , φ̣άσκοντε[ς]φάσκοντες [διακ]ατέχεινδιακατέχειν με τὸ χρυσίον καὶ ἐξετάσεως γεγενημένης καὶ τ̣ῶντῶν
14 μαρτύρων [καταθεμ]ένωνκαταθεμένων ἐ[ν]ἐν [ὑ]πομνήμασιὑπομνήμασι , ῥητόν τινα χρυσίον ἐκελεύσθην παρασχεῖν αὐτοῖς
15 τοῦ ὑπολοί[που]ὑπολοίπου [λογισθέν]τοςλογισθέντος αὐτ[οῖς]αὐτοῖς ε̣[ἰ]ςεἰς συμπλήρωσιν τοῦ λόγου ἐν διαγνωστικοῖς ὑπομνήμασιν .
16 S-6 καὶ πάντα τ̣[ὰ]τὰ [ἐμαυτοῦ]ἐμαυτοῦ διαπωλή[σας]διαπωλήσας , κα[ὶ]καὶ σχεδὸν εἰπεῖν μέχρις αὐτῶν τῶν φιλτάτων μου ἔφθα[σ]αἔφθασα ,
17 μ̣άλαμάλα μόγις ἐδ[υνήθη]νἐδυνήθην εἰσεν[εγ]κεινεἰσενεγκειν . S-7 διὰ τοῦτο δέομαι τῆς οὐρανίου ὑμῶν τύχης ἐπινεῦσαι
28 [β]έ̣βαιαβέβαια καὶ ἀσάλευτα [μέ]νεινμένειν τὰ περὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως πεπραγμένα ἐξ ἀντικαθεστώτων
19 ∼[ὑ]πομνη[μά]τω[ν]∽ὑπομνήματα , [τ]ῶντῶν νόμων οὕτως κελευόντων μὴ δεῖν παρασαλευθῆναι τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος
20 ἅπαξ ἀποφανθ[έν]ταἀποφανθέντα ἐξ ἀντικαθεστώτων , βοηθοῦντος τοῦ ἄρχοντος τῆς χώρας . S-8 τούτου δὲ τυχὼν
21 χ̣άριταςχάριτας ἀειμ̣νήσ̣[τους]ἀειμνήστους [τ]ῇτῇ ὑπερλ̣άμπρῳὑπερλάμπρῳ ὑμῶν εὐσεβίᾳ διὰ παντὸς ὁμολογήσω .
1 m2 S-9 ἰσον τῆς χειρὸς ἧς δέδωκεν Διοσκουρίδης
2 Ἀμμωνᾷ τῷ ἀπὸ διαψηφιστῶν ὅτε
3 ἐξητήθη τὸ πρᾶγμα τοῦ χρυσίου .
4 S-10 Φλαυίῳ Εὐτυχίῳ τῷ λαμπροτάτῳ ἡ[γ]εμόνιἡγεμόνι
5 ❨π(αρὰ)❩παρὰ Αὐρηλίου Διοσκουρίδου Σιλβανοῦ ∼βουλετης∽βουλευτοῦ
6 Ἑρμοῦ πόλεως τῆς λαμπροτάτης ὑποδέκτου
7 χρυσοῦ τιρώνων . S-11 ὑπεδεξάμην παρὰ Ἰσιδώρου
8 ❨ὀφ(φικιαλίου)❩ὀφφικιαλίου ἐν Ἱερᾷ πόλει λόγου ἐνδυμάτων τιρώνων
9 ια|num:11| καὶ ιδ|num:14| ἰνδικτιόνων χρυσοῦ νομισμάτια
9-10 ἑξή∤κοντα
10 ἕν , ❨γί(νεται)❩γίνεται χρυσοῦ ❨νομ(ισμάτια)❩νομισμάτια ξα|num:61| καὶ ἵνα ∼μιδὲν∽μηδὲν
11 λάθῃ σου τὸ μεγαλεῖον ἀ̣ν̣α̣φέρωἀναφέρω , ἡγεμὼν
12 κύριε .
13 S-12 ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Οὐαλεντινιανοῦ
14 καὶ Οὐάλεντος τῶν αἰωνίων Αὐγούστων τὸ δ|num:4| .
15 S-13 αὐθ̣εντικὴαὐθεντικὴ δέη̣σ̣ι̣ς̣δέησις ∼ἰ̣ς̣∽εἰς θ̣εί̣[ο?]υ̣ς̣θείους περὶ τῆς οἰκίας