Sematia

p.gascou.30.xml

TM: 36529HGV: 36529Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| ἄνευ παντ̣[ὸς]παντὸς [δόλου]δόλου [καὶ]καὶ φόβου καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ
2 ἀνάγκης καὶ οἱαςδήπ̣ο̣τεοἱαςδήποτε συναρπαγῆς τ̣ετε καὶ περ̣ιγ̣ραφ̣ῆςπεριγραφῆς
3 πάσης ἑτοίμως ἔχειν ὑπεισελθεῖν εἰς τὴν διοίκησιν
4 τῶν ⋰ὑ⋱μετέρω̣[ν]ὑμετέρων [πρ]α̣γ̣μάτωνπραγμάτων τῶν διακειμένων ἐν̣ἐν ❨πεδι[ά]δ̣[(ι)]❩πεδιάδι
5 τῆ̣ςτῆς τε̣τε [αὐτῆς?]αὐτῆς [κώμης?]κώμης καὶ Φ⊢θλ⊣αΦθλα τοῦ αὐτοῦ νομοῦ ἐπὶ
6 τὸν χρόν[ον]χρόνον [τῆς]τῆς [ἐμῆς]ἐμῆς ζ̣ωῆςζωῆς καί σου καὶ ἄχ̣ριἄχρι τῆς ἐννόμου
7 ἡλικίας τῶ̣ντῶν [τριῶ?]ντριῶν μου ὁμογνησίων ἀδελφῶν καὶ
8 πᾶσα̣νπᾶσαν φροντίδα καὶ βελτίωσιν καὶ φιλοκ̣αλίανφιλοκαλίαν π̣ο̣ι̣εῖσ̣θ̣αιποιεῖσθαι
9 ἐν αὐτοῖς ἀμέμ̣πτωςἀμέμπτως καὶ ἀκαταφρονήτως , πρωτοτύπως μὲν̣μὲν
10 διδόναι κ[αθ’]καθ’ [ἕκαστον]ἕκαστον ἔτος τὰ δημόσια τούτων πρὸς τὴν
11 ἐνελκομ̣[ένην]ἐνελκομένην [αὐτοῖς]αὐτοῖς [συ]ντέλειανσυντέλειαν ἀκολούθως τῷ δημοσίῳ
12 κώδικι καὶ με[τὰ]μετὰ τ̣ὴντὴν συμπλήρωσιν παντοίω⸢ν⸣παντοίων δημοσίων
13 τούτων διδομένων παρ’ ἐμοῦ κατ’ ἔτος πᾶν τὸ εὑρισκόμενον
14 λῆμμα ἐκ τῶν παντοίων γενημάτων τῶν αὐτῶν σ̣ῶνσῶν κ̣τ̣ημάτωνκτημάτων
15 εἰσενεγ̣κ̣[εῖν]εἰσενεγκεῖν [τῇ]τῇ [σῇ]σῇ [πατ]ριότητιπατριότητι καὶ ἀποκαταστῆσαι
16 ἐκ πλήρ̣[ους]πλήρους [ἀβλαβῶς?]ἀβλαβῶς δίχα πάσης ῥᾳδιουργίας καὶ̣καὶ
17 ἀπολείψεως καὶ ποιῆσαι τοὺς λογισμοὺς περὶ τούτων
18 πρὸς σὲ τοῦ τε λήμματος καὶ ἀναλώματος τούτων
19 κατ’ ἔτος καὶ ὅ̣ρ̣κο̣νὅρκον ἀποθέσθαι σοι ἐν ἁγίοις Θεοῦ
20 οἴκο̣ι̣ςοἴκοις [ὅτι]ὅτι [μηδὲν]μηδὲν [το]ύτωντούτων διεκρυψάμην μηδὲ μὴν
21 εἰς οἰκ|gap:3||gap:8|ς̣οἰκ|gap:3||gap:8|ς ∼κατεργασάμην∽κατειργασάμην ἕως ἑνὸς ματίου
22 καὶ μὴ δύνασ̣θαίδύνασθαί μ̣εμε ἀποστῆναι τῆς ὁμονοίας τῶν ἐμῶν
23 ὁμογνησίων ἀδελφῶν καὶ τῆς ἐμῆς μητρὸς ἄχρι τῆς
24 αὐτῶν , ὡς εἴ̣ρ̣η̣[ται]εἴρηται , ἐ̣νν̣όμουἐννόμου ἡλικίας μήτε τούτω̣ν̣τούτων
25 καταφρ̣[ονεῖν]καταφρονεῖν [ἀλλὰ]ἀλλὰ [μ]εῖναιμεῖναι ὡς ἐν ταὐτ̣ότ̣η̣τ̣ι̣ταὐτότητι |gap:4|μέ̣νο̣υ|gap:4|μένου |gap:1-2|υ
26 ἐν μιᾷ εὐζ̣ω̣ί̣α̣εὐζωία καὶ ο̣ἰ̣κ̣ή̣σ̣ειοἰκήσει ∼κἂν∽〚|gap:1|〛καὶ $ἐὰν|gap:1| γαμήσαντά με ∼κἂν∽καὶ $ἐὰν
27 μὴ γαμήσαντα · S-2 καὶ πρὸς ∼ἐντηλεστέραν∽ἐντελεστέραν ἀσφάλειαν
28 ἐπωμοσά[μ]η̣[ν]ἐπωμοσάμην τ̣ὴ̣[ν]τὴν ἁ̣γ̣ίανἁγίαν Τριάδα καὶ τὴν νίκην καὶ διαμονὴν
29 τοῦ καλλ̣[ινίκου]καλλινίκου [δεσπότ]ουδεσπότου ἡμῶν ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ⋰Ἰ⋱ουστίνουἸουστίνου τοῦ αἰωνίου
30 αὐγούστου αὐτοκ̣ράτορο̣ςαὐτοκράτορος ἐμμεῖναι πᾶσι τοῖς ❨ἐγγεγραμμέ̣(νοις)❩ἐγγεγραμμένοις
31 καὶ κατὰ μηδένα̣μηδένα τρόπον παραβῆναι . S-3 εἰ δέ ποτ̣ε̣ποτε κ̣α̣ι̣ρ̣ῷκαιρῷ
32 χρόνῳ |gap:1||gap:7| [πα]ραβῆναιπαραβῆναι τὰ ἐγγεγραμμένα καὶ
33 ∼ἐπεναντ[ίον]∽ὑπεναντίον [ταύτης]ταύτης [τῆ]ς̣τῆς ὁμολογίας διαπράξασ̣θ̣α̣ί̣διαπράξασθαί τι ,
34 ἔσ̣ομ̣α̣ι̣ἔσομαι <ἔνοχος>ἔνοχος τῷ τ̣ῆ̣ς̣τῆς ἐ̣π̣ι̣ο̣ρ̣κ̣[ία]ς̣ἐπιορκίας ἐ̣γ̣κ̣λήματιἐγκλήματι καὶ τῇ τῶν νόμων̣νόμων
35 ἐπιτιμίᾳ κατὰ τῶν παραβαινόντων τὰς ἐνομώτ̣ο̣υ̣ς̣ἐνομώτους
36 συνθή̣κα̣[ς]συνθήκας [.]. S-4 [καὶ]καὶ [εἰς]εἰς π̣άνταπάντα τὰ ἐγγεγραμμένα καὶ πρὸς
37 ἕκαστον α̣[ὐ]τ̣ῶ̣ν̣αὐτῶν κεφάλαιον καὶ εἰς σὴν ἀσφάλειαν
38 ταύτην σοι πεπο̣ί̣[η]μ̣αιπεποίημαι τὴν ὁμολογίαν κυρίαν οὖσαν καὶ
39 βεβαίαν π[ανταχοῦ]πανταχοῦ [π]ρ̣ο̣φερομένηνπροφερομένην μεθ’ ⋰ὑ⋱πογραφῆςὑπογραφῆς
40 ἐμῆς καὶ μα[ρτύ]ρ̣ων̣μαρτύρων καὶ̣καὶ ❨ἐπερ(ωτηθεὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ❨ὡμολ(όγησα)❩ὡμολόγησα . S-5 |g:stauros|