Sematia

p.lille.1.3.xml

TM: 3210HGV: 3210Date: -216 – -215Place: Magdola (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:14| [γράψαν]τόςγράψαντός μοι Θεογένους
2 [τοῦ]τοῦ [διοικητοῦ]διοικητοῦ |gap:8|ενον τὰ ἐφορμοῦντα
3 [ἐν]ἐν |gap:?| [π]λοῖαπλοῖα καὶ τὸν εἰς τα[ῦτ]αταῦτα
4 [ἐμβεβλημένον]ἐμβεβλημένον [σῖτον]σῖτον |gap:?|ται αὐτῶι , εὐθέως δὲ
5 |gap:?||gap:1|ληι τε καὶ ἀποπλεύσηι
6 |gap:?| Κερκὴ τὴν ἀπογραφὴν
7 |gap:?| [ἐφορ]μοῦνταἐφορμοῦντα Νικάνορος ❨κέρ(κουρον)❩κέρκουρον
8 |gap:?|ων · S-2 δʼ ἐπεμαρτύρετο
9 |gap:?|ι περὶ α̣ὐτοῦαὐτοῦ δὲ
9-10 γρα∤|gap:?|τον
10 ἐφωρμηκέν⸢αι⸣ἐφωρμηκέναι ἡμέρας κζ|num:27|
11 |gap:?| [τὸν]τὸν [ἐν]ἐν [αὐτ]ῶιαὐτῶι σῖτον ἠναγκάσθην
12 |gap:?| [κ]αὶκαὶ περὶ τούτων ὁμοίως .
13 S-3 |gap:?| ἐὰν οὖν σοι φαίνηται ,
14 |gap:?| [ἐπ]ιστεῖλαιἐπιστεῖλαι εὐτονώτερον
15 |gap:?|[ε?]ἰς|gap:?|εἰς τὸν σῖτον συντόμως
16 |gap:?| ἐπὶ πλεῖον κατέχηται .
17 S-4 [τῶι]τῶι [δεῖνα]δεῖνα [.]. S-5 [ἀπὸ]ἀπὸ [τῶν]τῶν ν|num:50| ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν τῶν ὑπολειφθεισῶν
18 |gap:?| [ἐν]ἐν τῶι ζ|num:7| ❨(ἔτει)❩ἔτει εἰς ἀνακάθαρσιν
19 |gap:?|π̣ριαν|gap:?|πριαν υλ|gap:2|ς , δὸς
20 [τῶι]τῶι |gap:?| [Σ]οκνοπαίουΣοκνοπαίου νήσου κ̣α̣ὶ̣καὶ τῶι
21 [παρὰ?]παρὰ [τοῦ?]τοῦ |gap:?| γραμματέως εἰς ὀχύρωσιν
22 |gap:?|κ|gap:2|α̣ν̣|gap:4|ν̣|gap:?|κ|gap:2|αν|gap:4|ν
23 |gap:?|ι χαίρειν .
24 S-6 τ|gap:?|χοντων
25 |gap:?|τ̣ιδοτε|gap:?|τιδοτε
26 |gap:?|υ τοῦ
26-27 οἰκο∤ν[όμου]οἰκο∤νόμου
27 |gap:16|ις
27-28 ἐπισπου∤δαζ|gap:17|
28 καθʼ αὑτὸν
29 κ|gap:17| [ἐ]πιδείξατεἐπιδείξατε
30-31 λ̣|gap:17|ναγκα∤ζ|gap:18|τονλ|gap:17|ναγκα∤ζ|gap:18|τον
31 βασιλικὸν
32 επ|gap:18|α̣ταεπ|gap:18|ατα πάντα
33 τ|gap:20| [ὅ]πωςὅπως
34 η|gap:?| |gap:?_lines|
35 |gap:7||gap:2|ο̣σ̣τηι|gap:7||gap:2|οστηι εις|gap:1| |gap:?| [τῆς]τῆς |gap:?|
36 καθʼ ἡμέραν κριθῆς τῆς [ἐ]κἐκ τοῦ ζ|num:7| ❨(ἔτους)❩ἔτους |gap:3||gap:?||gap:1|ει εἰς
37 τὴν γινομένην σύνταξιν Κτήσωνι εἰς ἡ̣μ̣έ̣ρ̣α̣ς̣ἡμέρας ϛ|num:6|
38 κριθῶν ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας δ|num:4| , ❨χ(οίνικας)❩χοίνικας δ|num:4| , συνχρημάτιζε ὅ[σα]ςὅσας ἂν ἡμέρας
39 ∼ἐπιδω̣ῆι∽ἐπιδημῆι Κτήσων , καὶ σύμ̣[βο]λονσύμβολον ❨πο(ίησαι)❩ποίησαι ❨πρ(ὸς)❩πρὸς αὐτόν .
40 S-7 κζ|num:27| Χαιρήμονι . S-8 καλῶς ❨πο(ιήσεις)❩ποιήσεις [συ]ντάξαςσυντάξας ἀρ[ι]θ̣μ̣ῆσαιἀριθμῆσαι
41 ἡμῖν τὸ γινόμενον ὀψώ[ν]ιονὀψώνιον τοῦ Λωίο[υ]Λωίου [μ]ηνόςμηνός .
42 S-9 κε|num:25| ἄλλη . S-10 τὸ καθῆκον ἡμῖν ὀψώνιον ἀπ̣[ὸ]ἀπὸ Δύστρου
43 ἕως Πανήμου καλῶς ποιήσει[ς]ποιήσεις [σ]υντάξαςσυντάξας
44 ἀριθμῆσαι Ἰμούθηι τῶι υἱῶι , ὅπως [ἔ]χωμενἔχωμεν
45 χορηγεῖν εἴς τε τὴ[ν]τὴν γραμματεί[αν]γραμματείαν καὶ χάρτας ·
46 S-11 εἰ δέ τινα |gap:3|κ̣|gap:5|ς|gap:3|κ|gap:5|ς χάρτας |gap:1||gap:3|ο , δέδωκας̣δέδωκας
47 ἡμῖν ἕως τῆς [σήμ]ερονσήμερον ἡμέρ̣α[ς]ἡμέρας ὑπολόγησαι .
48 S-12 ια|num:11|
49 Πτολεμαίωι τὸν ❨π̣ερι|gap:4|ε̣ι̣ο(ν)❩περι|gap:4|ειον τῆς ❨Ἡρ(ακλείδου)❩Ἡρακλείδου ❨μερ(ίδος)❩μερίδος . S-13 ἐ[ὰν]ἐὰν [ο]ἱοἱ παρὰ Ζεφύρου
50 τοῦ σιτολόγου , μέτρ[ησον]μέτρησον [Ἀ]πολλωνίωιἈπολλωνίωι τῶ[ι]τῶι [π]αρὰπαρὰ Ποκρούριος
51 τοῦ οἰκονομοῦντος τὸν ❨Λη[τ]οπο(λίτην?)❩Λητοπολίτην καὶ Πτο[λε]μαίωιΠτολεμαίωι τῶι παρὰ
52 Ἁρμαχόρου τοῦ βασιλικ[οῦ]βασιλικοῦ ❨[γ]ρ(αμματέως)❩γραμματέως εἰς [τ]ὴντὴν ζυτηρὰ[ν]ζυτηρὰν
53 τοῦ νομοῦ , ❨κρ(ιθῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας Γ|num:3000| , ❨σησ(άμου)❩σησάμου ϡ|num:900| καὶ σύμβο[λον]σύμβολον [❨πο(ίησον)❩]ποίησον [❨πρ(ὸς)❩]πρὸς [❨αὐ(τόν)❩]αὐτόν [.].
54 S-14 Τεῶι , Ὅρμου Σύρων ❨κώ(μης)❩κώμης , ὁμοίως .
55 S-15 δ|num:4| ❨ἐν(τολὴ)❩ἐντολὴ τοῖς ἐλαιοκαπήλοις . S-16 πρὸ[ς]πρὸς [τ]ὴντὴν ἐπιμέλειαν
56 τοῦ πωλουμένου [ἐλαί]ουἐλαίου καὶ κί[κι]κίκι ἀπεστάλκαμεν
57 Ἡρακλείδην , συντάξαντες [α]ὐτῶιαὐτῶι ἐά[ν]ἐάν [τι]ναςτινας
58 καταλαμβάνηι διατιθεμένους [π]λειόνωνπλειόνων τι̣[μ]ῶντιμῶν τῶν
59 συντεταγμένων , παραδιδ[ό]ναιπαραδιδόναι αὐ[το]ὺςαὐτοὺς τοῖς φ[υλακίταις]φυλακίταις
60 [ἵ]ν̣α̣ἵνα καταποστέλλωνται εἰς Ἀλεξάνδρει[αν]Ἀλεξάνδρειαν [πρ]ὸςπρὸς Θε[ο]γένηνΘεογένην
61 τὸν διοικητήν .
62 S-17 [καθʼ]καθʼ [ἡμέ]ρανἡμέραν ο̣ὖ̣ν̣οὖν |gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|
63 [❨(ἀρτάβας)❩]ἀρτάβας νϛ|num:56| , ❨χ(οίνικας)❩χοίνικας ϛ|num:6| , ❨συνχρ(ηματι…)❩συνχρηματι… , καὶ ❨σύμβ(ολον)❩σύμβολον [ποι](…)ποι… [❨πρ(ὸς)❩]πρὸς [❨α(ὐτ…)❩]αὐτ… [.].
64 S-18 Ὀρσενούφει . S-19 ἀπὸ τοῦ ἐν σοὶ ὀφειλομέν[ου]ὀφειλομένου |gap:?| [τὸ]τὸ
64-65 [ἐπι]∤βάλλονἐπι∤βάλλον
65 μέρος ❨(τέταρτον)❩τέταρτον μέτρησον Α̣ν̣δυΑνδυ |gap:?| [καὶ]καὶ |gap:?|
66 αἰχμαλώτοις εἰς τὴν γινομένην σι[τομετρίαν]σιτομετρίαν |gap:?|
67 τῆς μὲν ἐκ τοῦ δ|num:4| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨κρ(ιθῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ρϙβ|num:192| 𐅷|num:2/3| , τῆς δ̣ὲ̣δὲ ἐκ [τοῦ]τοῦ |gap:1| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [❨κρ(ιθῆς)❩]κριθῆς [❨(ἀρτάβας)❩]ἀρτάβας [ρα|num:101|]ρα|num:101| [,],
68 τὰς πάσας σϙγ|num:293| 𐅷|num:2/3| , ἀρουρῶν ροϛ|num:176| ϛ|num:1/6_tick| , καὶ σ[ύμβολον]σύμβολον [❨πο(ίησον)❩]ποίησον [❨πρ(ὸς)❩]πρὸς [❨αὐ(τοὺς)❩]αὐτοὺς
69 εἰς Φαῶφι κθ|num:29| .
70 S-20 Μιύσιος ❨τοπογρ(αμματέως)❩τοπογραμματέως
71,ms η|num:8|
71 ❨ἐν(τολὴ)❩ἐντολὴ τοῖς παρὰ Μητροδώρου τοῦ ❨οἰκ[ο(νόμου)]❩οἰκονόμου
72 καὶ τοῖς ❨κωμογρ(αμματεῦσι)❩κωμογραμματεῦσι καὶ ❨ἀρχιφυ(λακίταις)❩ἀρχιφυλακίταις καὶ φυλακ[ίταις]φυλακίταις .
73 S-21 ἐπειδὴ Πετεαρχῆβις , τοπογραμματ[εὺς]τοπογραμματεὺς
74 [τῶν]τῶν [π]ερὶπερὶ Φιλαδέλφειαν τόπων , προσοφε[ίλει]προσοφείλει ,
75 πρὸς ἣν ἐμεμίσθωτο γῆν ἐκ τοῦ ❨β[α(σιλικοῦ)]❩βασιλικοῦ |gap:?|
76 |gap:1||gap:1|ιτου ἱκανὰ πλήθη , ἀνακεχώρηκε [δὲ]δὲ [μῆνας]μῆνας
77 ἤδη δ|num:4| , συντετάχαμεν Μιύσει τῶι ❨τοπ[ογρ(αμματεῖ)]❩τοπογραμματεῖ [ἐπὶ]ἐπὶ
78 τούτους ἐπιπορεύεσθαι τοὺς τόπο[υς]τόπους [καὶ]καὶ [τοὺς]τοὺς
79 λόγους ἐκκομίζεσθαι μέχρι [τοῦ]τοῦ |gap:?|
80 |gap:1||gap:3| Θεογένην τὸν διοικητήν , ἐπεὶ κ[ατελήλυθε]κατελήλυθε
81 εἰ[ς]εἰς Ἀλεξάνδρειαν · S-22 ἐπιδιδότωσαν ο[ὖν]οὖν [αὐτῶι]αὐτῶι
82 οἱ κ[ω]μογραμματεῖςκωμογραμματεῖς τοὺς λόγους θ|gap:?|
83 |gap:1| ὅπως καὶ αὐτὸς δύνηται τι[θέναι]τιθέναι [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ
84 λογιστήριον καὶ φροντίζειν π[ερὶ]περὶ [τῶν]τῶν
84-85 [καθη]∤κόντωνκαθη∤κόντων
85 .
86 S-23 Μι̣υ̣[ς]Μιυς |gap:?|
87 |gap:2|