Sematia

p.leid.inst.41.xml

TM: 27728HGV: 27728Date: 101 – 200Place: Arsinoites

1 m1 S-1 |gap:?| ❨[ἀ]ν̣τίγρ(αφον)❩ἀντίγραφον 〚ν̣〛ν ἐπιστ̣ολῆςἐπιστολῆς .
2 S-2 |gap:?||gap:2|ωνατ|gap:1|ς ❨στρ(ατηγοῖς)❩στρατηγοῖς ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου χαίρειν . S-3 ἐπεί μ̣ο̣[ι]μοι
2-3 πά̣ν∤[τῶν]πάν∤τῶν
3 [τῶν]τῶν |gap:?| [ἡ] φροντίς ἐστι̣νἐστιν , οὐ μό̣ν̣[ο]ν̣μόνον π̣ε̣ρὶπερὶ τοῦ δικαίου̣δικαίου [τρό]πουτρόπου ἐν
4 |gap:?||gap:1|η|gap:1||gap:1| φιλ̣α̣νθρωπίαςφιλανθρωπίας , ἀν̣αγκαῖονἀναγκαῖον ἡγησάμην , ἅπ̣ερἅπερ
4-5 διαλο∤[γιζόμενος]διαλο∤γιζόμενος
5 [ἐν]ἐν |gap:?| [δι]δι ὑ̣πομ̣ν̣[η]μ̣άτωνὑπομνημάτων εἶπον , ταῦ[τ]α̣ταῦτα καὶ διʼ ἐ̣π̣ι̣στ̣ο̣λ̣ῆςἐπιστολῆς
5-6 δη∤|gap:?|α̣σ̣α̣γ̣ν̣οησα̣|gap:1||gap:1|νδη∤|gap:?|ασαγνοησα|gap:1||gap:1|ν
6 εἰ τι|gap:2||gap:2|νουχ|gap:4|ους ἀπ|gap:?|⊰-⊱ἀπ|gap:?|-
7 |gap:?||gap:1| πόλει διʼ ἡντιν̣[αοῦ]ν̣ἡντιναοῦν αἰτίαν οὐ παρε|gap:?|⊰-⊱παρε|gap:?|-
8 |gap:?| [ἔ]γ̣ραψαἔγραψα τ̣ιτι ἐάν μ̣[οι]μοι [δ]ιαλογιζομένῳδιαλογιζομένῳ
9 |gap:?||gap:1|τα τὰ̣τὰ μέ̣ρ̣ημέρη αὐ[τῶ]ν̣αὐτῶν ὦσι̣ν̣ὦσιν
9-10 κρ̣ατ̣η∤|gap:?|προ̣|gap:1|οδ̣οικρατη∤|gap:?|προ|gap:1|οδοι
10 βο̣[υλόμ]ε̣νοςβουλόμενος , ὅπως δ|gap:2|
11 |gap:?| ∼ἐπὶ∽ἐπεὶ οὐ μ[όνον]μόνον |gap:5||gap:1| [ἐ]ν̣ἐν τ[ά]χε̣[ι]τάχει
12 |gap:?||gap:2||gap:24|
13 |gap:?_lines|