Sematia

p.kron.50.xml

TM: 11572HGV: 11572Date: 138 – 138Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτο[υς]ἔτους [δευτέρου]δευτέρου [καὶ]καὶ εἰκοσ[τοῦ]εἰκοστοῦ Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Τραι]ανοῦΤραιανοῦ Ἁ̣δριανοῦἉδριανοῦ Σεβ[αστοῦ]Σεβαστοῦ , Π[α]ῦνιΠαῦνι ιθ|num:19| , ἐν Τεβτ[ύνι]Τεβτύνι τῆς [Π]ολέ[μ]ων[ο]ςΠολέμωνος με[ρίδο]ςμερίδος τοῦ [Ἀ]ρσινοείτουἈρσινοείτου
2 [νομοῦ]νομοῦ [.]. S-2 ὁμολογεῖ [Κρο]νίωνΚρονίων Χεῶ[τος]Χεῶτος τοῦ Ἁρμιύσι[ος]Ἁρμιύσιος μητρὸς Τ[αο]ρσενούφεω[ς]Ταορσενούφεως ἀπὸ κώμ[ης]κώμης Τεβτύνε[ως]Τεβτύνεως ὡς ἐτῶν ἑβδομήκοντα
3 πέντε|num:75| [οὐλὴ]οὐλὴ [χειρὶ]χειρὶ δεξιᾷ συ[ν]κεχωρηκέν[αι]συνκεχωρηκέναι [μετ]ὰμετὰ [τ]ὴντὴν ἑαυτο[ῦ]ἑαυτοῦ [τ]ε[λ]ευτὴντελευτὴν [τ]οῖςτοῖς τε γεγονό[σι]γεγονόσι αὐτῷ ἐκ τῆ[ς]τῆς μετηλλαχυίας αὐτοῦ γυναικὸς
3-4 Θεναπύγ∤χε[ω]ςΘεναπύγ∤χεως
4 τ[ῆς]τῆς [Πατύνεως]Πατύνεως [υ]ἱοῖ[ς]υἱοῖς Ἁ[ρμ]ιύσιἉρμιύσι καὶ Ἁρφα[ήσι]Ἁρφαήσι ἔτι δὲ καὶ τῇ [τ]ῶντῶν ἑτέρων α[ὐτ]οῦαὐτοῦ Κρονίωνος τέκνων Κ[ρο]νίωνοςΚρονίωνος καὶ Ταορσενούφε[ως]Ταορσενούφεως θυγατρὶ
4-5 Τεφορ∤σάϊτι
5 ἀ[φήλικι]ἀφήλικι [,], [τοῖς]τοῖς [τ]ρ[ισ]ὶ|num:3|τρισὶ|num:3| κληρον[ό]μοιςκληρονόμοις , π[ά]νθʼπάνθʼ ὅ[σα]ὅσα ἂν καταλεί[ψ]ῃκαταλείψῃ πατὴρ Κρ[ονί]ωνΚρονίων παντοῖα ὑπάρχοντα [καὶ]καὶ ἐπίπλοα καὶ σκεύη καὶ [ἐνδ]ομενείανἐνδομενείαν καὶ
6 ἄ̣λ̣λ̣α̣ἄλλα καὶ [πάντα]πάντα [τὰ]τὰ [ἐ]νωφειλ[ομέ]ναἐνωφειλομένα αὐτῶι [καὶ]καὶ ἕτ[ε]ραἕτερα καθʼ ὁνδήποτε τρόπο[ν]τρόπον ἑ[κ]άστωιἑκάστωι ἐξ ἴσου ∼κατ∽κατὰ ∼ο∽τὸ τ̣ρ̣ίτον̣τρίτον μέρος · S-3 τοῖς δὲ ἑ[τέ]ρο[ι]ςἑτέροις αὐτοῦ
7 Κρονί[ων]ο̣ς̣Κρονίωνος [τέ]κνοιςτέκνοις Κ̣ρ̣ο̣[νί]ω̣νιΚρονίωνι καὶ Ταορσεν[ο]ύφιΤαορσενούφι καὶ Τεφορσάϊτι τῷ μὲν Κρονίωνι διατεταχένα[ι]διατεταχέναι μόνας ἀργυρίου δραχμὰς τεσσεράκοντα|num:40|
8 διὰ τό , ὡς π̣[ατ]ὴ̣ρπατὴρ Κρονίων π[ρο]φέρεταιπροφέρεται , ἐν π[ολ]λοῖςπολλοῖς ἠδικῆσθαι ὑπʼ αὐτ[ο]ῦαὐτοῦ ἐν τοῖς κατὰ τὸν βίον , ταῖς δὲ δυσὶ|num:2| θυγατρᾶσι Ταορσενούφι
9 [καὶ]καὶ Τεφορσάϊτι , [χ]ωρὶςχωρὶς οὗ προφ[έρε]ταιπροφέρεται προφερεται{προφερεται} κατεσκευακέναι αὐταῖς χρυσοῦ καὶ [ἀ]ργύρουἀργύρου κόσμου καὶ ἱματισμοῦ , δοῦν[α]ιδοῦναι εἰς θαλλισμοῦ
10 λ[ό]γ̣ο̣νλόγον ἑκ[άστῃ]ἑκάστῃ [ἀργυρίου]ἀργυρίου δ̣ρ̣α̣χ̣[μ]ὰςδραχμὰς ε|gap:5| , πρὸς τοὺ[ς]τοὺς [τρ]εῖςτρεῖς κληρο[νό]μ̣ουςκληρονόμους Ἁρμιῦσιν καὶ Ἁρφα[ῆ]σινἉρφαῆσιν καὶ τὴν θυγατριδῆν Τεφορσάϊν ἀφήλικα οὔσης
11 τῆς τοῦ ὁμ[ολογ]οῦντ̣[ος]ὁμολογοῦντος [Κρονί]ωνοςΚρονίωνος κηδε[ίας]κηδείας καὶ π[ερι]στ̣[ολ]ῆςπεριστολῆς καὶ ἀπο[δόσ]εωςἀποδόσεως [τῶ]ντῶν [πρ]οκειμένω[ν]προκειμένων [λ]η̣γά̣τ̣ωνληγάτων [κ]αὶκαὶ ὧν ἐὰν ἄλλων φανῆι
12 ὀφείλων ἰ̣[διωτικ]ῶνἰδιωτικῶν χ[ρεῶν]χρεῶν [καὶ]καὶ [δ]ημοσίωνδημοσίων · S-4 ἐ[φʼ]ἐφʼ [ὃν]ὃν δὲ χρόνον περίεστιν ὁ̣μολογ[ῶ]νὁμολογῶν Κ[ρ]ονίωνΚρονίων ἔχειν αὐτ[ὸ]ναὐτὸν τὴν κατὰ τῶν ἑαυτοῦ
12-13 ἁπάν∤των
13 ὁλοσχερ[ῆ]ὁλοσχερῆ ἐξουσί[αν]ἐξουσίαν [τοῦ]τοῦ [οἰκο]νομεῖνοἰκονομεῖν ὡς ἐ̣ὰ̣ν̣ἐὰν α̣ἱρ̣[ῆ]ιαἱρῆι . S-5 ὑ[π]ο[γρ]α̣φεὺςὑπογραφεὺς Ὀνν[ῶ]φρι[ς]Ὀννῶφρις [Θ]|gap:1|ξωσεωςΘ|gap:1|ξωσεως ὡς ἐτ[ῶν]ἐτῶν ἑξήκοντα δύο|num:62| οὐλὴ μετώπωι ·
13-14 S-6 μάρ∤τυρες
14 Ἵππαλ̣ο̣ςἽππαλος ❨Χράτο(υς)❩Χράτους ὡ̣[ς]ὡς [ἐτ]ῶνἐτῶν ἑξήκον[τα]ἑξήκοντα ∼ὀκτὼι∽|num:68|ὀκτὼ|num:68| [οὐ]λὴοὐλὴ ∼π̣ήχι∽πήχει δεξιῶι , Σωτήρι[χο]ςΣωτήριχος Εὐτύχου ὡς ἐτῶν τεσσεράκοντα|num:40| οὐλαὶ
14-15 ὀφρύ∤σιν
15 ἀμφοτέ̣ρ̣αιςἀμφοτέραις , Κ[ρονίω]νΚρονίων Τυράννου ὡς ἐτῶν τριάκοντα̣τριάκοντα δύο|num:32| ∼οὐληι∽οὐλὴ ἀντικνημίωι ἀριστερῶι , Ζωΐλος καὶ̣καὶ
16 Τύραννος Κρ[ο]νί[ω]νο̣[ς]Κρονίωνος ὡς ἐτῶν τριάκ[ο]ντα|num:30|τριάκοντα|num:30| ∼[οὐ]ληι∽οὐλὴ γόνατι δεξιῶι , [Ἀ]ρητίωνἈρητίων Ἰσίωνο[ς]Ἰσίωνος ὡ̣ςὡς ἐτῶν
16-17 τεσσεράκον∤τα|num:40|
17 οὐλὴ ποδὶ δεξιῶι , Δι[ογέν]ηςΔιογένης Ὡρίωνος ὡς ἐτῶ̣ν̣ἐτῶν [ε]ἴκοσιεἴκοσι ἓξ|num:26| ∼οὐληι∽οὐλὴ μετώπωι , οἱ ἓξ|num:6| μάρτυρες τῷδε τῷ συγχωρήματι .
18 m2 S-7 Κρονίων Χεῶτος ∼ὁμολ[ογ]ῶι∽ὁμολογῶ ∼συκεχωρηκέναι∽συγκεχωρηκέναι μετὰ τ̣ὴντὴν τελευτήν μου τοῖς τ̣έ̣κ̣ν̣ο̣ι̣ς̣τέκνοις μου Ἁ̣ρμιύσιἉρμιύσι καὶ Ἁρφαήσι καὶ τῇ
18-19 ∼θυγατρι∤τῇ∽θυγατρι∤δῇ
19 μου Τεφορσάϊτι τοῖ[ς]τοῖς [τρ]ισὶ|num:3|τρισὶ|num:3| [κλ]ηρονόμοιςκληρονόμοις ∼κοινο͂ς∽κοινῶς ἐξ ἴσ̣ουἴσου πάνθʼ ∼ὥσα∽ὅσα ἂν καταλείψω παντοῖα ὑπάρχοντα καὶ ∼ἐνδομενια∽ἐνδομενίαν ∼πασα∽πᾶσαν καὶ τὰ
19-20 ἄλ∤λα
20 , τῶι δὲ υἱ[ῶι]υἱῶι Κρον[ί]ωνιΚρονίωνι δ̣[ι]α̣[τετ]α̣χέναιδιατεταχέναι ∼ἀδικ[ησ]αντα∽ἀδικήσαντι μ̣ό̣ν̣[α]ςμόνας δραχμὰς τεσσεράκοντ[α]|num:40|τεσσεράκοντα|num:40| , [τα]ῖςταῖς δὲ δυσὶ|num:2| θυ[γ]ατρᾶσιθυγατρᾶσι [Ταορ]σενούφιΤαορσενούφι καὶ Τεφορσ̣άϊτ̣ιΤεφορσάϊτι
21 ἑκάστῃ τὰς δραχμὰς ε|gap:5| κ̣αὶκαὶ ἐπὶ ταῖς ἄ[λ]λ̣αιςἄλλαις δια̣θ[ήκ]α̣ιςδιαθήκαις καθὼς πρό[κε]ιταιπρόκειται · S-8 κ[αὶ]καὶ ∼[σφ]ραγιῶι∽σφραγιῶ ∼γλύματι∽γλύμματι ∼Ε̣ἴ̣σ[ιδ]ος∽Ἴσιδος καὶ Ἁρποχράτου . S-9 ἔγραψα
22 ὑπὲρ αὐτοῦ Ὀννῶφρ̣ιςὈννῶφρις Θ|gap:2|[ξω]σεωςΘ|gap:2|ξωσεως μὴ ❨εἰδότο(ς)❩εἰδότος τὰ̣τὰ γ̣ρ̣ά̣[μματ]αγράμματα . m3 S-10 Ἵππαλος ❨Χράτο(υς)❩Χράτους μαρτ̣υ̣[ρ]ῶ̣μαρτυρῶ καὶ ∼σφραγιῶι∽σφραγιῶ ∼γελλυματι∽γλύμματι Ἁ̣ρ̣ποχράτουἉρποχράτου . m4 S-11 Σωτήριχος
23 Εὐτύχου μαρτυρῶ καὶ σφ̣ρ̣αγιῶσφραγιῶ γλύμματι Σεραπιαδος . m5 S-12 Κρον[ίω]νΚρονίων Τυράννου μαρτυρῶ καὶ ∼σφραγιῶι∽σφραγιῶ ∼γυλματι∽γλύμματι Ἀθηνᾶ . m6 S-13 Ζωΐλος καὶ
23-24 Τύ∤ραννος
24 Κρονίωνος μ̣α̣ρτ̣υρῶμαρτυρῶ καὶ σφραγιῶ ∼γλύματι∽γλύμματι ∼Ἑρμοῦς∽Ἑρμοῦ m7 Ἀρ̣ητί̣ωνἈρητίων ∼Ἰσιων∽Ἰσίωνος μ[α]ρτυρῶμαρτυρῶ [κα]ὶκαὶ ∼σφρακι[ῶ]ι∽σφραγιῶ
24-25 γλύ∤μματι
25 Σεραπάμμω̣νοςΣεραπάμμωνος . m8 S-14 Διογένης Ὡρίωνος μαρτυρῶ καὶ σφρ̣αγιῶσφραγιῶ ∼γλύματι∽γλύμματι ∼Ἴσιτος∽Ἴσιδος καὶ̣καὶ [Σ]εράπιδοςΣεράπιδος . m9 S-15 ἔτους
25-26 δευ∤τέρου
26 καὶ εἰκοστοῦ Αὐτοκράτ[ο]ρ̣ος̣Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τ̣ρ̣αιανοῦΤραιανοῦ Ἁδριανο̣ῦ̣Ἁδριανοῦ ❨Σεβα(στοῦ)❩Σεβαστοῦ Παῦνι ιθ|num:19| . S-16 ❨ἀναγέγρα(πται)❩ἀναγέγραπται διὰ τοῦ ἐν Τεβτύνι γραφείου .