Sematia

p.kron.34.xml

TM: 11556HGV: 11556Date: 135 – 135Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 Ἀ[σ]κληπιά̣δῃἈσκληπιάδῃ Ἀ̣σ̣κ̣λ̣η̣π̣ι̣ά̣δ̣ο̣υ̣Ἀσκληπιάδου
2 παρὰ Κρο[νί]ωνοςΚρονίωνος τοῦ Κρο[νίω]νοςΚρονίωνος τοῦ Χεῶτο[ς]Χεῶτος [ἀ]πὸἀπὸ κώμης
2-3 Τεβ∤τύνεως
3 , Πέ̣ρσης̣Πέρσης τ[ῆς]τῆς ἐπιγονῆς . S-2 βούλομ[αι]βούλομαι [μισθώσασ]θ̣α̣ι̣μισθώσασθαι ε̣ἰ[ς]εἰς ἔ̣τ̣η̣ἔτη
4 ἑπτὰ|num:7| ἀπὸ τ[ο]ῦτοῦ εἰσιόντος εἰκοστοῦ ἔ̣τ̣[ο]υ̣ς̣ἔτους [Τραια]ν̣[οῦ]Τραιανοῦ [Ἁδριανοῦ]Ἁδριανοῦ
5 τὰς ὑπαρχούσας ∼μοι∽σοι περὶ κώμην Κερ[κ]ῆ[σιν]Κερκῆσιν [ἐν]ἐν [τῷ]τῷ λε[γομένῳ]λεγομένῳ |gap:5| [γῆς]γῆς
6 σιτοφόρου ἀρούρας δ[έ]κ̣αδέκα δύο ἥ̣μ̣[ι]σ̣υ|num:12|⧼|num:1/2|ἥμισυ|num:12|⧼|num:1/2| καὶ ἐ̣νἐν [κτα]μίοιςκταμίοις ἀρού[ρας]ἀρούρας [δέκ]αδέκα δύο
7 ∼ἡμεσυ∽|num:12|⧼|num:1/2|ἥμισυ|num:12|⧼|num:1/2| τὰς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀρούρας εἴκοσι [πέ]ντε|num:25|πέντε|num:25| ἐν κατο̣[ι]κι[κ]ῇκατοικικῇ ∼[τ]άξι∽τάξει ,
8 τὸ μὲν πρῶτον καὶ τρίτον καὶ πέμπτον καὶ ἕβδομον ἔτος τὰς
8-9 ∼σπι∤ρομένας∽σπει∤ρομένας
9 ⸢ἀρούρας⸣ἀρούρας δέκα δύο ἥμισυ|num:12|⧼|num:1/2| εἰς ∼πορὰν∽σπορὰν χόρτου καὶ καταβρώματος
10 προβάτων καὶ κοιτασμόν , α̣ὐ̣τὰ[ς]αὐτὰς δὲ καὶ τὰς ἐν κτα̣μίοιςκταμίοις ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ τ̣ὸ̣τὸ α̣ὐ̣τὸαὐτὸ
11 ἀρούρας εἴκοσι πέντε|num:25| ἐπὶ τὴν τετραετίαν ἄνευ φόρου , ἀντὶ τῆς
12 ὑπὲρ αὐτῶν τῶν εἴκοσι πέντε|num:25| ἀρουρῶν ἐπὶ τὴν τετραετίαν
13 ἀρταβίας καὶ ν̣α̣υ̣βίουναυβίου , ὧ̣ν̣ὧν [μετρ]ήσωμετρήσω καὶ τελέσω εἰς τὸ
13-14 δημόσι∤ον
14 ἐγὼ Κρον[ί]ω̣ν̣Κρονίων ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος [τὸ]τὸ [καθῆκον]καθῆκον [,], [τὸ]τὸ [δ]ὲδὲ δεύτερον καὶ τέταρτον
15 κ̣[αὶ]καὶ ἕκτον ἔτος τὰς μὲν ∼σ̣π̣ι̣ρ̣[ομέν]α̣ς̣∽σπειρομένας εἰς ∼πορὰν∽σπορὰν πυροῦ ,
15-16 ἐκφορί∤[ου]ἐκφορί∤ου
16 ἐπὶ τὴν τριετίαν ∼[κ]αθʼ∽κατʼ ἔτ[ος]ἔτος [ἀσπερ]μὶἀσπερμὶ π[υρ]οῦπυροῦ ἀρτάβας
16-17 ὀγδοή∤κοντα|num:80|
17 μέτρῳ τετραχ[ο]ιν[ίκ]ῳτετραχοινίκῳ [θησα]υ̣ρο[ῦ]θησαυροῦ Τ̣ε[βτ]ύνεωςΤεβτύνεως , φόρου δὲ
18 τοῦ κταμίου ἐπὶ τὴν [αὐτ]ὴναὐτὴν [τριετί]α̣ντριετίαν ∼κ̣α̣θʼ∽κατʼ [ἔτος]ἔτος [ἀρ]γυρίουἀργυρίου
18-19 δρ[α]∤χ̣μ̣ῶ̣ν̣δρα∤χμῶν
19 διακοσίων τ[εσσ]α[ράκοντα][|num:240|]τεσσαράκοντα|num:240| [,], [τῶ]ν̣τῶν δ̣ὲ̣δὲ θαλλῶν ἐπὶ [τὴ]ν̣τὴν
19-20 [ἑπτα]∤ε̣τ̣ίανἑπτα∤ετίαν
20 ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος [ἀ]λ̣έ̣κτ̣[ο]ραςἀλέκτορας [δ]ύ[ο][|num:2|]δύο|num:2| [,], [ἀξίου]ἀξίου [ἑ]κάστ[ο]υἑκάστου δραχ[μῶν]δραχμῶν
20-21 [τεσσά]∤ρων|num:4|τεσσά∤ρων|num:4|
21 , πρός σ̣ε̣σε τ̣ὸ̣ν̣τὸν Ἀσκλ[η]πι[ά]δηνἈσκληπιάδην [ο]ὔσηςοὔσης [τ]ῆ[ς]τῆς [τ]ῶντῶν ἀ[ρουρῶν]ἀρουρῶν
22 ἐ[π]ὶἐπὶ τὴν τ[ρι]ετίαντριετίαν ἀρταβίας καὶ ν[αυ]βίουναυβίου καὶ [τ]ῶ̣ντῶν ἄλλων π̣[άντων]πάντων
22-23 [γε]∤νη[σ]ομένωνγε∤νησομένων
23 δημο[σί]ωνδημοσίων , πρό[ς]πρός σε τὸν γ̣ε̣ο̣[ῦχο]ν̣γεοῦχον Ἀσ[κ]λη[πιάδην]Ἀσκληπιάδην
23-24 ∼[φο]∤λέ̣[τ]ρων∽φο∤ρέτρων
24 ἐπισπουδασμοὺ̣ς̣ἐπισπουδασμοὺς [κ]αὶκαὶ εἶναι πρὸς [ἐ]μὲἐμὲ τὸν Κρονίωνα ,
25 τὸ [δ]ὲδὲ κτάμιον , εἰς κατανέμη̣σι[ν]κατανέμησιν ὧ̣νὧν ἐ̣ὰ̣νἐὰν [αἱ]ρῶνταιαἱρῶνται θρεμμά̣[των]θρεμμάτων
26 τὰ δὲ ἐκφόρια καὶ φόρους ἀνυπόλ[ογ]αἀνυπόλογα καὶ ἀκίν[δυ]ναἀκίνδυνα , καὶ ἐπιτελέσω
27 ∼καθʼ∽κατʼ ἔτο[ς]ἔτος [τ]οῦτοῦ τε κλήρ[ου]κλήρου καὶ [τ]οῦτοῦ κταμίου γ[ε]ω̣ρ̣γ̣ι̣κ̣ὰ̣γεωργικὰ ἔργα̣ἔργα πάν[τα]πάντα
28 ὅσα καθ[ήκ]εικαθήκει ἐκ τοῦ ἰδ[ίο]υἰδίου τοῖς [δ]έουσιδέουσι καιρ[οῖς]καιροῖς , βλά[βος]βλάβος [μ]η[δὲν]μηδὲν
28-29 π[οι]∤ῶνποι∤ῶν
29 , καὶ τὰ [ἐκφό]ριαἐκφόρια [ἀπ]ο̣δ̣ώ̣[σ]ωἀποδώσω ἐν [μ]η̣ν̣[ὶ]μηνὶ Παῦν[ι]Παῦνι [νέα]νέα κα̣θ̣[αρὰ]καθαρὰ [ἄ]δ̣ο̣λ̣α̣ἄδολα
29-30 ∼[κα]∤θʼ∽κα∤τʼ
30 ἔτος , τ[ὸ]ντὸν δὲ φό[ρ]ονφόρον [Φα]με[ν]ώθΦαμενώθ · S-3 [δώ]σωδώσω δέ σ[οι]σοι ∼[κα]θʼ∽κατʼ ἔ[τος]ἔτος ἐπὶ τὴ[ν]τὴν
31 ἑπταε[τ]ίανἑπταετίαν κυμ[ίν]ουκυμίνου δ̣έ̣κ̣α̣δέκα ἀρτάβη̣ςἀρτάβης · S-4 καὶ μ̣ε̣τ̣ὰ̣μετὰ [τὸ]ντὸν χρ[ό]νο[ν]χρόνον
32 ∼πα̣ρ̣α̣δόσω̣∽παραδώσω τὰς ∼σπιρομένα[ς]∽σπειρομένας <ἀπὸ>ἀπὸ καταβρώματος πρ[ο]β[άτ]ωνπροβάτων καὶ
32-33 κα[θα]∤ρὰςκαθα∤ρὰς
33 ἀπὸ ἀγρώστεως ∼δίσης∽δείσης π[άσης]πάσης π̣λ̣ὴ̣ν̣πλὴν θρύου καλάμου ·
33-34 S-5 βεβαιώ∤σω
34 δέ σοι τὴν μίσθωσιν [ἐπὶ]ἐπὶ τ̣ο̣ῖ̣ς̣τοῖς π̣ρ̣ο̣κ̣ιμέν[ο]ιςπροκιμένοις . m2 S-6 Ἀσκληπιάδης
35 μεμίσθωκα ἀντὶ τῶν πρ[οειρ]ημένωνπροειρημένων ∼ἀρουρῶν∽ἀρούρας εἴκοσι πέντε|num:25|
36 ἐπὶ τὰ ἔτη ἑπτά|num:7| , ἔτη μὲν [τ]έσσαρα|num:4|τέσσαρα|num:4| ἀ[ν]τὶἀντὶ τῶν δημοσίων ∼[π]αντα∽πάντων ,
37 σιτικῶν τε καὶ ἀργυρι[κ]ῶνἀργυρικῶν , ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ δ̣ὲ̣δὲ τ̣ὰ̣τὰ λοιπὰ [ἔ]τηἔτη τρία|num:3| τῶν
38 προκειμένω[ν]προκειμένων πυροῦ ἀρτ̣α̣β̣ῶ̣ν̣ἀρταβῶν ὀγ[δοή]κοντα|num:80|ὀγδοήκοντα|num:80| καὶ δραχμὰς
39 διακοσίων τεσ[σα]ράκοντα|num:240|τεσσαράκοντα|num:240| κα[ὶ]καὶ θ̣[αλλῶν]θαλλῶν ἐπὶ ἑπταετία̣ν̣ἑπταετίαν ἀλ[εκτ]ό̣[ρ]ω̣ν̣ἀλεκτόρων
40 δύ[ο]|num:2|δύο|num:2| δραχμῶ̣[ν]δραχμῶν ὀ̣κτώ|num:8|ὀκτώ|num:8| , καὶ κ[υ]μ[ίνο]υκυμίνου μέτρον ἕν|num:1| . S-7 ❨(ἔτους)❩ἔτους κ̣|num:20|κ|num:20|
41 Αὐ[τ]οκράτοροςΑὐτοκράτορος [Καί]σαροςΚαίσαρος [Τρα]ιανοῦΤραιανοῦ Ἁ[δρι]ανοῦἉδριανοῦ Σεβ[αστοῦ]Σεβαστοῦ [Θ]ὼθΘὼθ ιε|num:15| .