Sematia

p.kron.17.xml

TM: 11538HGV: 11538Date: 140 – 140Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτους τετάρτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ
2 Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Θὼθ κη|num:28| ἐν Τεβτύνι τῆς
2-3 Πο∤λέμωνος
3 μερίδος τοῦ ∼Ἀρσινιτου∽Ἀρσινοΐτου νομοῦ . S-2 ὁμολογοῦσι
3-4 Ταορ∤σενοῦφις
4 ὡς [ἐτ]ῶνἐτῶν τ[εσ]σεράκοντατεσσεράκοντα πέντε|num:45| οὐλὴ ἀντικνημίωι ἀριστερῶι
5 καὶ̣καὶ Τεφορσαὶς ὡ[ς]ὡς [ἐτῶν]ἐτῶν [τρ]ιάκον̣τ̣ατριάκοντα πέντε|num:35| οὐλὴ χειρὶ ἀριστερᾷ
5-6 ἀμφό∤τ̣ε̣ραιἀμφό∤τεραι
6 Κρονίωνος τοῦ Χεῶτος ἑκατέρα μετὰ κυρίου , μὲν
6-7 Ταορ∤σ̣ε̣νοῦφιςΤαορ∤σενοῦφις
7 τοῦ πατ[ρ]ὸςπατρὸς Κρονίω[νο]ςΚρονίωνος τοῦ Χεῶτος ὡς ἐτῶν
7-8 ἑβ[δο]μήκον∤[τ]α̣ἑβδομήκον∤τα
8 ὀκτὼ|num:78| οὐλὴ δακτύλωι μικ̣ρῷμικρῷ χειρὸς ἀριστερᾶς , δὲ Τεφορσα[ὶς]Τεφορσαὶς
9 [το]ῦτοῦ ἀνδρὸς , ὄντος τοῦ καὶ ἀ̣δελφοῦἀδελφοῦ , Ἁρφαήσεως ὡς ἐτῶν
9-10 τεσσεράκον∤[τα]τεσσεράκον∤τα
10 [ὀ]κ̣τ̣ὼ̣|num:4|η̣|num:8|ὀκτὼ|num:4|η|num:8| [ο]ὐλὴοὐλὴ ἀντίχειρι ἀρι[σ]τ̣ε̣ρῶιἀριστερῶι , αἱ δύο|num:2| Πέ̣ρ̣[σ]α̣ιΠέρσαι τῆς ἐπιγονῆς
10-11 ἀλ∤[λήλων]ἀλ∤λήλων
11 ∼[ἐ]νγοι∽ἔγγυοι εἰς ἔκτισιν , Δι[δ]ύ̣μ̣ηΔιδύμη Ἥρωνος τοῦ Ἀμαίτος ὡς ἐτῶν
12 [τεσσ]α̣ράκοντατεσσαράκοντα ἕξ|num:46| , οὐλὴ ἀντι[κν]ημίωιἀντικνημίωι ἀριστερῶ̣ι̣ἀριστερῶι [με]τ̣ὰ̣μετὰ κ̣υ̣ρ̣ί̣[ου]κυρίου το̣ῦ̣τοῦ
13 [κατὰ]κατὰ μητέρα ἀν̣ε̣ψ[ιοῦ]ἀνεψιοῦ [Ἁρ]παήσεωςἉρπαήσεως τοῦ Ἡρακλήου ὡς ἐτῶν |gap:?|
14 [κ]ο̣ντα̣κοντα [οὐλὴ]οὐλὴ [χει]ρὶ̣χειρὶ ἀριστερᾷ , ∼ἔχι̣ν̣∽ἔχειν παρʼ α̣ὐ̣τῆςαὐτῆς Δ̣ι̣δ̣ύ̣[μης]Διδύμης
15 [παραχρῆμα]παραχρῆμα δ̣ι̣ὰ̣διὰ [χει]ρὸςχειρὸς χρ[ῆσιν]χρῆσιν [ἔν]τ̣ο̣κ̣ονἔντοκον [ἀργυρίου]ἀργυρίου κ̣ε̣φ̣α̣[λαίου]κεφαλαίου
16 [δραχμὰς]δραχμὰς [τριακοσί]αςτριακοσίας ἑβδομ[ήκοντα]ἑβδομήκοντα [δύο][|num:372|]δύο|num:372| [ὧν]ὧν [καὶ]καὶ τ̣ὴ̣ντὴν ἀπόδ[οσ]ι̣ν̣ἀπόδοσιν
17 [ἐπάναγκον]ἐπάναγκον [ποι]ή̣σ̣ω̣νταιποιήσωνται ἐν̣ἐν [μηνὶ]μηνὶ [Θὼθ]Θὼθ [τοῦ]τοῦ [εἰσιό]ν̣τοςεἰσιόντος π̣έ̣[μπτο]υπέμπτου
18 [ἔτους]ἔτους [ἀνυπερθέτω]ςἀνυπερθέτως , ἐὰν δὲ μὴ [ἀποδώσουσι]ἀποδώσουσι [καθὼς]καθὼς [γέ]γραπταιγέγραπται τ̣[ῇ]τῇ
18-19 [προ]κ̣ι̣∤[μένῃ]προκι∤μένῃ
19 [προθ]ε̣σ̣μ̣ί̣ᾳπροθεσμίᾳ ∼ἐξῖναι∽ἐξεῖναι τῇ Διδ̣[ύμῃ]Διδύμῃ [ἢ] [ᾧ] [παρʼ]παρʼ [αὐτῆς]αὐτῆς , ἐ̣ὰ̣ν̣ἐὰν αἰρ[ῆ]τ̣αιαἰρῆται .
20 S-3 καρπ[ίζεσθαι]καρπίζεσθαι [εἰς]εἰς τ̣ὸ̣τὸ [ἴ]δ̣ι̣ο̣ν̣ἴδιον ἀπὸ τοῦ α[ὐτ]ο̣ῦ̣αὐτοῦ [πέμ]π̣τ̣ο̣υ̣πέμπτου ἔτους ἀπ[ὸ]ἀπὸ [τ]ῶ̣ν̣τῶν
21 ὑπαρχ[ουσ]ῶ̣ν̣ὑπαρχουσῶν αὐτῇ Τεφορσαίτι π̣[ερὶ]περὶ κ̣ώ̣μ̣η̣νκώμην Τε[βτῦ]νινΤεβτῦνιν ἐν τ[ῇ]τῇ
21-22 [λ]εγο∤μένῃλεγο∤μένῃ
22 Στασικ̣ράτ[ο]υςΣτασικράτους διαίτῃ κλήρου κατοι[κι]κοῦκατοικικοῦ ἀρου[ρῶν]ἀρουρῶν τεσσάρων [ἀρού]ραςἀρούρας
23 δ̣ύ̣ο̣|num:2|δύο|num:2| ἀ̣φʼἀφʼ ἧς ἐ̣ὰ̣ν̣ἐὰν αἱρῆται Διδύμη κεφαλῆς μέρους , πρὸς τὴν
23-24 Τ̣ε̣φορ∤[σαὶν]Τεφορ∤σαὶν
24 [ὄντων]ὄντων [τῶν]τῶν [δ]ημοσίωνδημοσίων πάντ̣ω̣ν̣πάντων τῶν ἀρουρῶν δύο|num:2| , ἐὰν δ[ὲ]δὲ [μὴ]μὴ
25 βούληται τὴν Διδύμην καρπίζεσθαι , γείνεσθαι αὐτῇ τῆς πράξεως ἔ̣κ̣ἔκ τ̣ε̣τε
26 [τῶν]τῶν [ὁμολογουσῶν]ὁμολογουσῶν ἐκ τῆς μιᾶς|num:1| καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων α̣ὐ̣[τ]α̣ῖ̣ςαὐταῖς
27 [πάντων]πάντων [καθάπερ]καθάπερ [ἐκ]ἐκ ❨[δ]ίκ(ης)❩δίκης . S-4 ❨ὑπογρ(αφεὺς)❩ὑπογραφεὺς Ἵππαλος Χράτου ὡς ἐτῶν
28 [ἑβδομήκοντα]ἑβδομήκοντα |gap:?||num:atLeast=70_atMost=79| οὐλὴ ∼πήχι∽πήχει δεξιῶι . m2 S-5 Ταορσενοῦφις κ̣α̣ὶκαὶ
29 [Τεφορσαὶς]Τεφορσαὶς [ἀμφο]τέρωνἀμφοτέρων Κρονίωνος ἑκατέρα μετὰ κυρίο̣[υ]κυρίου ,
30 [ἡ] [μὲν]μὲν [Ταορσενοῦφις]Ταορσενοῦφις τ̣ο̣ῦ̣τοῦ πατρὸς , δὲ Τεφορσαὶς τοῦ ἀνδρὸς
30-31 Ἁ̣ρφαή∤[σεως]Ἁρφαή∤σεως
31 [,], [ὁμολογοῦμεν]ὁμολογοῦμεν ∼[ἔχι]ν∽ἔχειν παρὰ τῆς Διδύμης ἐξ ἀλληλε̣γ̣γ̣ύ̣η̣ς̣ἀλληλεγγύης τὰς
32 [δραχμὰς]δραχμὰς [τρ]ιακοσίαςτριακοσίας ∼ὀγδομήκωντα∽ὀγδομήκοντα ∼δυω∽|num:382|δύο|num:382| χρῆσιν ἃς
33 [ἀποδώσο]μενἀποδώσομεν ἐν μηνὶ ∼Θωθι∽Θὼθ τοῦ ∼πενπιτου∽πέμπτου ἔτους ἐὰν
34 [δὲ]δὲ [μὴ]μὴ ∼[καρ]π̣ι̣σθαι∽καρπίζεσθαι αὐτὴν τὰς ∼δυω∽|num:2|δύο|num:2| ἀρούρας περὶ ∼Τεβτυνι∽Τεβτῦνιν καθὼς
35 [πρόκιται]πρόκιται [.]. S-6 [❨ἔγρ(αψε)❩]ἔγραψε ὑπὲρ αὐτῶν Ἵππαλος Χ̣ράτουΧράτου μὴ ❨εἰδότω(ν)❩εἰδότων
36 [❨γρ(άμματα)❩]γράμματα [.]. m3 S-7 [Διδύ]μ̣η̣Διδύμη Ἥρωνος μετὰ κυρίου τοῦ κατὰ μη[τέρα]μητέρα
37 [ἀνεψιοῦ]ἀνεψιοῦ [Ἁρπαήσεως]Ἁρπαήσεως [το]ῦτοῦ Ἡρακλήου ∼γέγοναι∽γέγονε εἴς ∼μαι∽με ∼ὁμολογεία∽ὁμολογία
38 [καθὼς]καθὼς [πρόκιται]πρόκιται . S-8 ❨ἔγρ(αψε)❩ἔγραψε ὑπὲρ αὐτῶν Μάρων ❨Μάρωνο(ς)❩Μάρωνος μὴ ❨εἰδ(ότων)❩εἰδότων ❨γρ(άμματα)❩γράμματα .