Sematia

p.koeln.8.350.xml

TM: 41541HGV: 41541Date: -143 – -143Place: Krokodilopolis (Arsinoites)

1 m1 S-1 βασ[ιλευόντων]βασιλευόντων [Πτολεμαίου]Πτολεμαίου κ̣α̣ὶ̣καὶ Κ̣λ̣ε̣[οπά]τ̣[ρας]Κλεοπάτρας [τ]ῶ̣ν̣τῶν
1-2 Π̣τ̣ο̣∤λεμ̣[αίου]Πτο∤λεμαίου
2 [καὶ]καὶ [Κ]λ̣ε̣ο̣π̣ά̣τ̣ρ̣α̣ς̣Κλεοπάτρας θ̣ε̣ῶ̣ν̣θεῶν [Ἐπιφανῶν]Ἐπιφανῶν ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣ἔτους
3 ε|gap:1||gap:5| [κ]α̣ὶ̣καὶ ε̣ἰ̣κο̣σ̣τ̣[οῦ]εἰκοστοῦ ἐ̣φ̣ʼἐφʼ ἱ̣ε̣ρέωςἱερέως Π̣τ̣ο̣λ̣ε̣μ̣α̣ίουΠτολεμαίου
4 τ̣|gap:1||gap:1||gap:5||gap:3||gap:11||gap:2||gap:6|τ|gap:1||gap:1||gap:5||gap:3||gap:11||gap:2||gap:6|
4-5 Κ̣λ̣εο̣∤πάτρα̣ςΚλεο∤πάτρας
5 θ̣[εᾶ]ς̣θεᾶς Εὐεργέ̣[τιδος]Εὐεργέτιδος |gap:?|
5-6 Ἀ̣λ̣ε̣∤ξ[άν]δ̣ρο̣[υ]Ἀλε∤ξάνδρου
6 καὶ θεῶν Σωτήρ̣ω̣ν̣Σωτήρων κ̣α̣ὶ̣καὶ θ̣εῶ̣νθεῶν Ἀδελφῶν
7 καὶ θεῶν Εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φ̣ι̣λ̣[ο]π̣[α]τ̣ό̣ρωνΦιλοπατόρων κα̣ὶ̣καὶ
8 θεῶν Ἐπιφανῶν καὶ θεοῦ Εὐ̣π̣άτο[ρο]ς̣Εὐπάτορος κα̣ὶ̣καὶ θ̣ε̣ο̣ῦ̣θεοῦ
9 Φιλομήτορος καὶ θεῶν Εὐεργετῶν [ἀθ]λοφ̣[ό]ρουἀθλοφόρου
10 Βερενίκης Εὐεργέτιδος |gap:6|ς̣|gap:6|ς τ̣ῆς̣τῆς
10-11 Ν̣ι̣κο∤μά̣χουΝικο∤μάχου
11 κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλ̣[α]δ̣έ̣λ̣φουΦιλαδέλφου |gap:1||gap:1||gap:6|ς̣|gap:1||gap:1||gap:6|ς
12 τῆς Δημητρίου ἱερείας Ἀρσινόης
12-13 Φιλοπάτο∤ρος
13 Ἀρτεμοῦς τῆς Σελεύκου μηνὸς Περιτ̣ίουΠεριτίου
14 ε|num:5| Μεσορῆς ε|num:5| ἐ̣ν̣ἐν Κ̣ρ̣[οκοδείλων]Κροκοδείλων
15 πόλει τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ . S-2 ἐδάν̣[ει]σ̣ε̣ἐδάνεισε |gap:?|
16 Κεφάλων̣Κεφάλων Σ̣αρα|gap:3|Σαρα|gap:3| τ̣ῶ̣ν̣τῶν Πολυκρ̣ά̣[το]υ̣Πολυκράτου |gap:3||gap:2||gap:3|ο̣ς|gap:3||gap:2||gap:3|ος
17 Φιλήμονι Ἀντ̣ισθένουςἈντισθένους Π̣έρσ̣[η]ς̣Πέρσης τ̣ῆ̣ς̣τῆς [ἐπιγονῆ]ςἐπιγονῆς
18 πυρῶν ἀρτάβας ἑκατ[ὸ]ν̣|num:100|ἑκατὸν|num:100| ἐφʼ ἡμ[ι]ο̣λ̣ί̣α̣ι̣ἡμιολίαι |gap:3||gap:1||gap:2|
19 ἀρτάβας ἑ̣κα̣τ̣ὸ̣ν̣ἑκατὸν π̣[ε]ν̣τ̣[ή]κ̣[ο]ν̣τ̣α̣|num:150|πεντήκοντα|num:150| |gap:3| |gap:?|
20 |gap:6|ει̣ς̣|gap:2||gap:6|εις|gap:2| |gap:?|
21 ἃ̣ςἃς μεμέτρηκεν |gap:5|σ̣ιο|gap:7||gap:5|σιο|gap:7| ἀ̣ρ̣τάβας̣ἀρτάβας
22 [σ]υντάξαντοςσυντάξαντος τ̣οῦτοῦ Φιλήμονος , |gap:5|ε̣ι|gap:5|ει δὲ δέκα|num:10|
23 [ἃ]ςἃς μ̣εμέτρηκενμεμέτρηκεν [ὁ]μ̣οίωςὁμοίως Σάτυρο̣ς̣Σάτυρος συντάξαντος
24 [τ]οῦτοῦ Φιλήμονος . S-3 ἀντὶ δὲ ἀρταβῶν̣ἀρταβῶν |gap:5|κ̣[ο]ν̣τα|gap:5|κοντα |gap:?|
25 [ἐ]κ̣ό̣μ̣ι̣σενἐκόμισεν ὁ̣μοίω[ς]ὁμοίως Μαρρεῖ λεσώ̣νειλεσώνει κροκοδ̣ίλ̣ο̣υ̣κροκοδίλου
26 [σ]υ̣ν̣[τ]ά̣ξ̣αντο̣ςσυντάξαντος τοῦ Φιλήμον[ος]Φιλήμονος |gap:3|ε̣ι̣|gap:3|ει οἴνου̣οἴνου
27 [κερ]ά̣μ̣ι̣α̣κεράμια τ̣ε̣[σσ]αράκοντα|num:40|τεσσαράκοντα|num:40| |gap:2||gap:1||gap:1||gap:2||gap:9|
28 |gap:2|ν̣|gap:2|ν παρʼ αὐ̣τ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ τῆς συγγραφῆ̣ς̣συγγραφῆς τ̣[αύτης]ταύτης
28-29 ἀ̣ν̣αφερο∤[μ]έ̣ν̣ηςἀναφερο∤μένης
29 , τὸ̣τὸ δ̣ὲ̣δὲ δάνειον ἀ̣π̣ο̣δ̣[ότω]ἀποδότω [ὁ] [Φιλήμων]Φιλήμων [καθ]ά̣π̣ε̣ρ̣καθάπερ
30 [ἐδα]ν̣είσατοἐδανείσατο κ̣α̣ὶ̣καὶ ἔ̣σ̣χ̣η̣κενἔσχηκεν τὰ α̣|gap:3||gap:1|α|gap:3||gap:1| πυρῶν̣πυρῶν
31 [δάνει]α̣δάνεια ταῦτα ἡμιόλια αὐτῶ̣[ι]αὐτῶι ∼ἐ[μ]∽ἐν [μ]η̣ν̣ὶ̣μηνὶ Π̣αῦνιΠαῦνι τοῦ
32 |gap:5| [κ]α̣ὶ̣καὶ ε̣ἰ̣κ̣ο̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣εἰκοστοῦ ἔ̣τουςἔτους ἐν Ὀξυ̣[ρύγχοις]Ὀξυρύγχοις τ̣ῆς̣τῆς
32-33 [Πο]λ̣έ∤[μωνος]Πολέ∤μωνος
33 [μ]ε̣ρ̣ί̣δοςμερίδος ἀνάγων̣ἀνάγων τ̣ο̣ῖ̣ς̣τοῖς ἰ̣δ̣[ίοις]ἰδίοις [ἀνα]λ̣ώ̣μασιἀναλώμασι
34 |gap:3||gap:1| [πυρὸν]πυρὸν [ν]έ̣ο̣ννέον ἄδολον κ̣α̣θαρὸνκαθαρὸν ἀ̣π̣ὸ̣ἀπὸ π̣ά̣ν̣τ̣ωνπάντων
35 μέτρωι τ[ῶι]τῶι Κ̣λεονίκ[ο]υ̣Κλεονίκου [μετρήσ]ειμετρήσει [καὶ]καὶ [σκυτάληι]σκυτάληι [δι]κ̣α̣ί̣α̣ι̣δικαίαι ,
36 ἧ̣ςἧς δʼ ἂν ἀρτά̣βηςἀρτάβης μὴ παραδῶι καθ̣ὰκαθὰ γ̣έ̣γ̣ρ̣απ̣τ[αι]γέγραπται
36-37 ∼[ἀπο]∤τ̣ε̣ι̣σ̣ά̣τωι∽ἀπο∤τεισάτω
37 Φιλήμων σὺν τ̣ό̣κ̣ω̣ι̣τόκωι παρα̣χρῆ̣μ̣α̣παραχρῆμα [τιμὴν]τιμὴν
38 χαλκοῦ δραχμὰς χιλίας|num:1000| ἢ̣ [τὴ]ν̣τὴν ἐ̣[σομέ]ν̣η̣ν̣ἐσομένην [πλείστην]πλείστην
39 τ̣ι̣μὴ̣ν̣τιμὴν ἐν τῆι αὐτῆι κώμη̣ι̣κώμηι |gap:5| |gap:?| [ἔγγυος?]ἔγγυος [εἰς?]εἰς [ἔκτισιν?]ἔκτισιν
40 τῶν κατὰ τὴν συ̣γ̣γ̣ρ̣αφ[ὴ]ν̣συγγραφὴν |gap:1|α|gap:4|ε|gap:1||gap:?| [παρέχων]παρέχων [τὰς]τὰς
41 ἑ̣κατ̣ὸ̣ν̣|num:100|ἑκατὸν|num:100| ἀ̣ρ̣τ̣ά̣β̣α̣ς̣ἀρτάβας ε|gap:3||gap:1||gap:4| , τὰ π[ά]ν̣τ̣α̣πάντα |gap:2||gap:?|
42 |gap:1||gap:1|σ̣α̣ς̣|gap:1||gap:1|σας ἐ̣κ̣ἐκ τῆς συγγραφῆς τ̣α̣ύ̣τ̣η̣ς̣ταύτης · S-4 κα̣ὶ̣καὶ |gap:2||gap:?| [ἐκ]ἐκ
43 Φιλήμονο̣ς̣Φιλήμονος ἢ̣ ἀ̣μ̣φ̣ο̣τ̣έ̣ρ̣ω̣ν̣ἀμφοτέρων α̣ὐ̣τ̣[ῶ]ν̣αὐτῶν καὶ [ἐκ]ἐκ [τῶν]τῶν
43-44 [ὑπαρχόν]∤[των]ὑπαρχόν∤των
44 α̣ὐ̣τ̣ο̣ῖ̣ς̣αὐτοῖς πάν̣τ̣ω̣ν̣πάντων [καθάπερ]καθάπερ [ἐκ]ἐκ [δίκ]ηςδίκης · S-5 κ̣α̣ὶ̣καὶ χ̣ε̣ι̣[ρογραφήσεται]χειρογραφήσεται [ὅρκον]ὅρκον
45 [βασιλι]κ̣ὸ̣ν̣βασιλικὸν αὐτὸν |gap:4|ι̣τ̣ευ̣|gap:8||gap:?||gap:4|ιτευ|gap:8||gap:?|
46 |gap:1||gap:2|τ̣α|gap:2|ν̣α̣|gap:13|ω̣ν̣|gap:1||gap:2|τα|gap:2|να|gap:13|ων οὔτ̣ε̣οὔτε [δίκην]δίκην [οὔτε]οὔτε [κρίσιν]κρίσιν
47 [ο]ὐ̣τ̣ʼοὐτʼ ἄ̣λ̣λ̣ο̣ἄλλο το̣ύ̣τ̣ο̣ι̣ς̣τούτοις οὐ̣θὲν̣οὐθὲν παραπλήσιο̣[ν]παραπλήσιον |gap:?|
48 |gap:4||gap:2| ο̣ὐθὲν̣οὐθὲν το̣ιοῦ̣το̣τοιοῦτο . S-6 συγγραφὴ κυρ̣ί̣α̣κυρία [οὗ]οὗ [ἂν]ἂν [ἐπιφέρηται]ἐπιφέρηται [.].
49 S-7 ❨δά(νειον)❩δάνειον σὺν ἡμιολ[ία]ι̣ἡμιολίαι π̣[υρῶ]ν̣πυρῶν
50 ❨Κεφ̣άλ(ωνος)❩Κεφάλωνος ❨πρ(ὸς)❩πρὸς Φιλή̣μοναΦιλήμονα